Закрити
Біологія. 8 клас.
15 Липня 2006, 00:00 , Переглядів: 91490
FacebookTwitterLivejournal
Біологія. 8 клас. Біологія. 8 клас

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів з курсу "Біологія"

70 год. (2 год. на тиждень, 10 год. - резервні)

 

к-ть
г-н
Зміст навального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої
підготовки учнів
 
2
ВСТУП
Тваринний світ складова частина природи. Різноманітність тварин та їх класифікація. Роль тварин у житті людини.
Учень:
називає:
- царства живої природи;
- ознаки живих організмів;
- ознаки, що відрізняють тварин від рослин, грибів та бактерій;
- основні систематичні категорії царства Тварини;
наводить приклади:
- представників царства Тварини;
- значення тварин у природі та житті людини;
розпізнає:
- представників різних царств організмів;
наводить приклади:
- тварин свого регіону;
робить висновок:
- про значення тварин у житті людини.
   
Розділ VI. Тварини
1
6
Тема 1. Будова і життєдіяльність тварин
Основні процеси життєдіяльності тварини. Клітинна будова тварин та особливості клітин тварин. Тканини, органи і системи органів тварин, їх функції. Середовища існування тварин. Поведінка тварин.Різноманітність способів життя тварин. Зв’язки тварин з іншими компонентами екосистем.
Учень:
називає:
- ознаки тваринної клітини;
- органи і системи органів;
- функції тварини (подразливість, рух, живлення, дихання, виділення, розмноження, ріст і розвиток);
- середовища існування тварин;
- розмноження як основа існування тварин;
наводить приклади:
- способів живлення тварин;
- видів руху тварин;
- способів дихання тварин;
- проявів поведінки відомих йому тварин;
- взаємозв'язків рослин та тварин;
порівнює:
- будову клітин рослин і тварин;
- типи живлення: автотрофний і гетеротрофний;
- прояви життєдіяльності тварин;
характеризує:
- залежність життєдіяльності тварин від способу життя;
- прояви подразливості у різних тварин;
спостерігає та описує:
- поведінку тварин;
робить висновок
- про значення тварин в екосистемах;
- про особливості організації організму тварин
    Демонстрування:
опудал, вологих препаратів, зображень різноманітних тварин; проявів поведінки тварин.
Лабораторна робота:
№ 1. Вивчення особливостей тваринних клітин та тканин.
   
Розділ VII. Різноманітність тварин
2
3
Тема 1. Найпростіші
Загальна характеристика та різноманітність найпростіших – мешканців прісних водойм (амеба протей, евглена зелена, інфузорія туфелька), морів (форамініфери та радіолярії) та ґрунту. Паразитичні найпростіші (дизентерійна амеба, малярійний плазмодій тощо) Роль найпростіших у екосистемах та їх значення для людини.
Учень:
називає:
- загальні ознаки підцарства Найпростіші;
- середовища існування найпростіших;
наводить приклади:
- найпоширеніших представників найпростіших;
- найпростіших - паразитів людини та тварин;
розпізнає:
- деяких найпростіших на малюнках та мікропрепаратах;
порівнює:
- будову і процеси життєдіяльності одноклітинних рослин і тварин;
характеризує:
- пристосування найпростіших тварин до середовищ життя;
- прояви життєдіяльності найпростіших (живлення, дихання, подразливість, розмноження тощо);
- засоби профілактики захворювань, які спричинюються найпростішими.
спостерігає та описує:
- прояви життєдіяльності найпростіших;
застосовує знання:
- для дотримання правил особистої гігієни, що захищають від зараження паразитичними найпростішими;
дотримується правил:
- роботи з мікроскопом;
робить висновок:
- про значення найпростіших у екосистемах.
    Демонстрування:
постійних мікропрепаратів одноклітинних тварин.
Лабораторна робота
№ 2. Спостереження за будовою та процесами життєдіяльності найпростіших з водойми або акваріума.
3
3
Тема 2. Багатоклітинні. Губки.
Кишковопорожнинні
Загальна характеристика та різноманітність багатоклітинних тварин.
Тип Губки. Загальна характеристика, роль у природі та значення для людини.
Тип Кишковопорожнинні. Загальна характеристика та різноманітність кишковопорожнинних. Роль кишковопорожнинних у екосистемах та значення для людини. Охорона губок та кишковопорожнинних
Учень:
називає:
- загальні ознаки організмів підцарства Багатоклітинні;
- загальні ознаки представників типів Губки та Кишковопорожнинні;
наводить приклади:
- представників прісноводних і морських губок та кишковопорожнинних;
- зв’язків кишковопорожнинних з іншими групами організмів;
- впливу кишковопорожнинних на середовище існування;
- пристосувань кишковопорожнинних до умов існування;
- ускладнення організації кишковопорожнинних порівняно з найпростішими;
порівнює:
- особливості організації одноклітинних та багатоклітинних тварин;
- функції клітин одноклітинних та багатоклітинних тварин;
- особливості будови багатоклітинних та колоніальних найпростіших організмів;
розпізнає:
- життєві форми представників типу Кишковопорожнинні (за малюнками);
- шари клітин на поперечному розрізі мікропрепарату за допомогою мікроскопа;
характеризує:
- спосіб життя губок та кишковопорожнинних;
- особливості будови кишковопорожнинних (променева симетрія, двошаровість, диференціація клітин, кишкова порожнина);
- процеси життєдіяльності, рефлекторний характер реакції на подразнення;
пояснює:
- роль губок та кишковопорожнинних у екосистемах;
- значення губок та кишковопорожнинних для людини;
- необхідність заходів охорони губок та кишковопорожнинних;
застосовує знання:
- для пояснення значення губок та кишковопорожнинних у природі та житті людини;
дотримується правил:
- розгляду організму тварини на постійному мікропрепараті за допомогою мікроскопа;
робить висновок:
- про ускладнення будови багатоклітинних тварин.
    Лабораторна робота
№ 3. Вивчення будови прісноводної гідри (на постійних мікропрепаратах).
Демонстрування
постійних мікропрепаратів губок та кишковопорожнинних.
4
5
Тема 3. Черви
Тип Плоскі черви. Загальна характеристика, різноманітність.
Круглі черви. Загальна характеристика, різноманітність.
Тип Кільчасті черви. Загальна характеристика, різноманітність. Роль червів у екосистемах. Значення для людини
Учень:
називає:
- загальні ознаки плоских, круглих та кільчастих червів;
наводить приклади:
- вільноживучих видів червів;
- червів - паразитів людини, тварин і рослин;
- ускладнення організації червів порівняно з кишковопорожнинними;
- пристосування паразитичних червів до їх способу життя;
розпізнає:
- органи та системи органів, порожнину тіла аскариди на таблицях і наочності;
характеризує:
- загальні ознаки будови і процесів життєдіяльності плоских, круглих та кільчастих червів;
- життєві цикли найпоширеніших паразитичних червів;
пояснює:
- пристосування в будові та процесах життєдіяльності паразитичних червів до їх способу життя;
- значення двобічної симетрії, наскрізної травної системи, порожнини тіла, сегментованості (у кільчастих червів);
- роль червів у екосистемах та житті людини;
порівнює:
- особливості будови і процесів життєдіяльності вільноживучих та паразитичних червів;
спостерігає та описує:
- рухи та поведінку кільчастих червів;
- результати досліду з вивчення реакції дощового черв’яка на подразнення;
застосовує знання:
- про життєві цикли паразитичних червів для попередження зараження ними;
дотримується правил:
- особистої гігієни;
робить висновок:
- про особливості вільноживучих червів та їхню роль у екосистемах для обґрунтування заходів їх охорони;
- про значення червів у житті людини.
    Демонстрування
препаратів плоских, круглих та кільчастих червів.
Лабораторна робота:
№ 4. Вивчення зовнішньої будови та характеру рухів кільчастих червів (на прикладі дощового черв'яка або трубочника)
5
7
Тема 4. Членистоногі
Загальна характеристика типу Членистоногі.
Клас Ракоподібні. Загальна характеристика класу. Різноманітність ракоподібних. Роль ракоподібних у екосистемах, їх значення для людини.
Клас Павукоподібні. Загальна характеристика класу. Різноманітність павукоподібних та їх роль у екосистемах. Значення в житті людини.
Клас Комахи. Загальна характеристика класу. Особливості розвитку. Поведінка комах. Різноманітність комах. Роль комах у екосистемах, їх значення для людини. Охорона членистоногих
Учень:
називає:
- загальні ознаки типу Членистоногі;
- загальні ознаки організмів ракоподібних, павукоподібних, комах;
наводить приклади:
- видів ракоподібних, павукоподібних, комахи, що зустрічаються у своєму регіоні;
- видів, що потребують охорони;
- видів, що є паразитами людини, тварин і рослин, переносниками збудників хвороб;
- видів, що завдають шкоди сільському господарству;
- комах-запилювачів, одомашнених комах;
- зміни середовища, що спричиняються діяльністю членистоногих;
розпізнає:
- представників класів членистоногих на таблицях, наочних посібниках, у колекціях та природі;
характеризує:
- способи життя членистоногих;
- роль членистоногих у екосистемах;
пояснює:
- особливості пристосованості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності членистоногих до найрізноманітніших середовищ існування;
- взаємозв’язки організмів між собою, між організмами і неживою природою;
- роль кліщів у природі та житті людини;
- значення у житті людини;
порівнює:
- особливості організації членистоногих та кільчастих червів;
- особливості організації ракоподібних, павукоподібних та комах;
спостерігає та описує:
- поведінку комах;
- процеси життєдіяльності комах;
застосовує знання:
- про життєдіяльність комах для обґрунтування прийомів їх штучного розведення;
- про біологічні особливості паразитичних членистоногих для дотримання особистої гігієни, профілактики захворювань, що ними викликаються;
- для боротьби з комахами, що завдають шкоди людині;
- для збереження комах;
дотримується правил:
- спостереження за сезонними змінами у житті членистоногих;
- особистої гігієни;
- роботи з визначником;
робить висновок:
- про значення членистоногих в екосистемах і в житті людини.
    Демонстрування
вологих препаратів ракоподібних, павукоподібних та комах, колекцій комах.
Лабораторні роботи
№ 5. Вивчення ознак пристосованості у зовнішній будові ракоподібних до середовища існування.
№ 6.Вивчення ознак пристосованості у зовнішній будові комах до середовища існування.
№ 7. Визначення комах за допомогою визначної картки.
6
3
Тема 5. Молюски
Загальна характеристика, різноманітність молюсків. Роль молюсків у екосистемах, їх значення для людини.
Учень:
називає:
- загальні ознаки представників типу Молюски;
наводить приклади:
- найпоширеніших видів молюсків свого регіону, шкідників сільського господарства, проміжних хазяїв паразитичних червів;
- значення молюсків у житті людини;
- взаємозв’язків тварин у екосистемах;
розпізнає:
- молюсків на таблицях, у природі, колекціях;
характеризує:
- середовища існування молюсків;
- особливості будови молюсків;
- пристосованість молюсків до умов існування;
пояснює:
- зв’язок особливостей будови та способу життя молюсків;
порівнює:
- організацію молюсків та червів;
- організацію різних класів молюсків;
спостерігає та описує:
- особливості процесів життєдіяльності та рух молюсків;
застосовує знання:
- про біологічні особливості тварин для догляду за акваріумними молюсками;
дотримується правил:
- роботи з визначником;
робить висновок:
- про значення молюсків у екосистемах і в житті людини
    Демонстрування
черепашок та вологих препаратів молюсків.
Лабораторні роботи:
№ 8. Вивчення зовнішньої будови та способу руху черевоногих молюсків (на прикладі акваріумних видів).
№ 9. Порівняння та визначення черепашок молюсків.
7
7
Тема 6. Хордові тварини. Безчерепні. Риби
Загальна характеристика типу Хордові. Підтип Безчерепні та Черепні (Хребетні).
Загальна характеристика підтипу Черепні. Клас Хрящові риби. Загальна характеристика класу, особливості процесів життєдіяльності, поведінки, різноманітність хрящових риб. Роль в екосистемах та господарське значення хрящових риб. Клас Кісткові риби. Загальна характеристика класу, особливості процесів життєдіяльності. Поведінка і сезонні явища у житті риб. Різноманітність кісткових риб. Роль у водних екосистемах. Значення риб у житті людини. Рибне господарство. Охорона риб.
 
Учень:
називає:
- загальні ознаки типу Хордові;
- загальні ознаки підтипу Безчерепні;
- загальні ознаки представників класів Хрящові і Кісткові риби;
наводить приклади:
- пристосованості головохордових до умов мешкання;
- видів риб, що мешкають у місцевих водоймах;
- промислових риб;
- риб, що потребують охорони;
- ознаки пристосованості в будові, процесах життєдіяльності, поведінці риб до середовища існування;
розпізнає:
- органи і системи органів ланцетника на постійних мікропрепаратах;
- представників підтипів типу Хордові на малюнках та препаратах;
- органи риб на малюнках та препаратах;
- представників деяких рядів риб у природі;
характеризує:
- середовище існування, особливості зовнішньої і внутрішньої будови, процесів життєдіяльності риб;
- спосіб життя риб, особливості зовнішньої будови, покриви риб;
- ознаки пристосованості риб до способу життя у їхній внутрішній будові;
- розмноження і розвиток риб;
пояснює:
- значення поведінки риб у їх пристосованості до середовища існування;
- значення збереження видової різноманітності риб, необхідність регулювання їхньої чисельності;
- значення риб у природі й житті людини;
- застосування знань про життєдіяльність риб у житті людини;
порівнює:
- особливості організації представників підтипів Безчерепні та Хребетні;
- організацію хрящових та кісткових риб;
обґрунтовує:
- взаємозв'язок будови та способу життя організму (на прикладі ланцетника) і середовища мешкання;
спостерігає та описує:
- зовнішню будову риб;
- поведінку акваріумних риб;
- сезонні зміни в житі риб;
застосовує знання:
- про риб для обґрунтування методів їхньої охорони, утримання в акваріумах, розведення у водоймах;
дотримується правил:
- охорони водойм, збереження рідких видів риб;
- робить висновок;
робить висновок:
- про значення риб у екосистемах і в житті людини
    Демонстрування
опудал і вологих препаратів риб.
Лабораторні роботи:
№ 10. Зовнішня та внутрішня будова ланцетника (постійні мікропрепарати) *.
№ 11. Вивчення зовнішньої будови та поведінки риб.
8
3
Тема 7. Земноводні
Загальна характеристика класу Земноводні. Особливості процесів життєдіяльності та поведінки. Сезонні явища в житті земноводних. Різноманітність земноводних. Роль земноводних у екосистемах, їх значення для людини. Охорона земноводних
Учень:
називає:
- характерні ознаки земноводних;
наводить приклади:
- видів земноводних, у тому числі поширених в Україні, своєму регіоні;
- рідкісних видів земноводних;
- ускладнення будови і процесів життєдіяльності земноводних порівняно з рибами;
- пристосування у будові, процесах життєдіяльності земноводних до життя у водяному та наземному середовищах існування;
розпізнає:
- представників хвостатих та безхвостих земноводних на малюнках,
- деякі види земноводних у природі;
характеризує:
- розмноження і розвиток земноводних;
пояснює:
- пристосування земноводних до наземного способу життя;
- взаємозв'язки будови і функціонування організму земноводних;
- взаємозв'язки земноводних з іншими організмами і з неживою природою;
- вплив діяльності людини на різноманітність видів земноводних, середовища їхнього життя;
- необхідність охорони земноводних;
порівнює:
- організацію земноводних та риб, хвостатих та безхвостих земноводних;
- риси пристосованості земноводних до життя у водному та наземному середовищах мешкання;
застосовує знання:
- про біологічні особливості земноводних для обґрунтування заходів їхньої охорони;
робить висновок:
- про особливості земноводних у зв'язку з виходом на суходіл;
- про значення земноводних у екосистемах та в житті людини.
    Демонстрування
препаратів скелета земноводних, вологих препаратів різноманітних земноводних.
Лабораторна робота:
№ 12. Порівняння скелетів земноводних та риб.
9
3
Тема 8. Плазуни
Загальна характеристика класу Плазуни. Особливості процесів життєдіяльності й поведінки. Сезонні явища в житті плазунів. Різноманітність плазунів. Роль плазунів у екосистемах, їх значення для людини. Охорона плазунів
Учень:
називає:
- загальні ознаки представників класу Плазуни.
наводить приклади:
- видів плазунів, поширених в Україні та власному регіоні;
- рідкісних видів плазунів;
- пристосування в будові й процесах життєдіяльності плазунів до існування на суходолі;
розпізнає:
- деякі найпоширеніші види плазунів;
- органи плазунів на малюнках та препаратах;
характеризує:
- спосіб життя плазунів;
- розмноження і розвиток;
- пристосування плазунів до життя на суходолі;
- сезонні явища у житті плазунів;
пояснює:
- взаємозв’язок будови і процесів життєдіяльності плазунів;
- взаємозв’язок будови організму і середовища життя плазунів;
- причини, що зумовлюють необхідність охорони плазунів;
- роль плазунів у екосистемах;
- значення плазунів для людини;
порівнює:
- організацію плазунів та земноводних;
застосовує знання:
- про біологічні особливості плазунів для обґрунтування заходів щодо їхньої охорони;
робить висновок:
- про значення плазунів у екосистемах та в житті людини
    Демонстрування
вологих препаратів різноманітних плазунів.
10
6
Тема 9. Птахи
Загальна характеристика класу Птахи. Особливості життєдіяльності птахів. Риси пристосованості до польоту та різних середовищ життя. Різноманітність птахів. Розмноження і розвиток птахів. Сезонні явища у житті птахів. Поведінка птахів: влаштування гнізд, шлюбна поведінка, турбота про потомство. Перельоти птахів. Роль птахів у екосистемах, їх значення для людини. Охорона птахів. Птахівництво.
Учень:
називає:
- загальні ознаки класу Птахи;
наводить приклади:
- видів птахів, поширених на території України, у регіоні, де живе учень;
- птахів, що мають господарське значення;
- видів птахів, які потребують охорони;
- рис відмінності будови птахів порівняно з плазунами;
- риси пристосованості птахів до польоту;
- сезонних явищ у житті птахів;
розпізнає:
- найпоширеніших птахів свого регіону у природі;
- птахів кількох найпоширеніших рядів на малюнках;
- характерні риси будови птахів, що належать до різних екологічних груп;
пояснює:
- значення турботи про потомство у птахів;
- значення сезонних міграцій в житті деяких птахів;
- роль птахів у природі і значення для людини;
- вплив діяльності людини на середовища життя птахів і їхню чисельність;
- необхідність охорони птахів;
характеризує:
- пристосування птахів до польоту;
- різноманітність зв’язків птахів із середовищем існування;
- причини сезонних явищ у житті птахів;
- особливості розмноження, шлюбну поведінку та розвиток птахів;
- виводкових, нагніздних птахів;
- осілих, кочових і перелітних птахів;
порівнює:
- організацію плазунів та птахів;
- спосіб життя холоднокровних та теплокровних тварин;
- спосіб життя виводкових та нагніздних, осілих та перелітних птахів;
спостерігає та описує:
- особливості будови скелету птахів;
- поведінку найпоширеніших видів птахів своєї місцевості;
- рухи птахів під час польоту;
застосовує знання:
- про особливості життєдіяльності птахів для пояснення заходів їхньої охорони;
- для практичних дій по приманюванню певних видів птахів;
- для догляду за птахами;
дотримується правил:
- роботи з польовими визначниками та атласами;
- ведення фенологічних спостережень;
робить висновок:
- про значення птахів у екосистемах та в житті людини
    Демонстрування
опудал птахів.
Лабораторні роботи:
№ 13. Вивчення зовнішньої будови птахів та будови пір’я.
№ 14. Вивчення особливостей будови скелету птахів.
11
7
Тема 10. Ссавці
Загальна характеристика класу Ссавці. Особливості життєдіяльності ссавців. Різноманітність ссавців. Сезонні явища у житті ссавців, їхня поведінка. Роль ссавців у екосистемах, їх значення для людини. Охорона ссавців. Тваринництво. Охорона ссавців.
Учень:
називає:
- загальні ознаки класу Ссавці;
наводить приклади:
- видів ссавців фауни України;
- ссавців, що поширені в його регіоні;
- ссавців, що потребують охорони;
- свійських ссавців;
- ускладнення будови і процесів життєдіяльності ссавців порівняно з плазунами;
- пристосування ссавців у будові, процесах життєдіяльності, поведінці до різних середовищ існування;
розпізнає:
- ссавців важливіших рядів;
- органи ссавців на малюнках та препаратах;
- деякі види ссавців у природі;
характеризує:
- спосіб життя ссавців;
- особливості поведінки ссавців;
- різноманітність зв’язків ссавців із середовищем існування;
- сезонні явища у житті ссавців;
- розмноження та розвиток ссавців, турботу про потомство;
пояснює:
- особливості життєдіяльності ссавців у зв'язку із способом життя;
- значення ссавців у природі й житті людини;
порівнює:
- особливості пристосування ссавців деяких рядів до середовища існування;
спостерігає за:
- поведінкою свійських та диких ссавців;
- сезонними змінами в житті ссавців;
застосовує знання:
- про особливості ссавців для обґрунтування заходів їх охорони;
- для утримання ссавців у штучних умовах та використання у сільському господарстві;
робить висновок:
- про значення ссавців у екосистемах та в житті людини.
    Демонстрування
препаратів та опудал ссавців.
   
Розділ VIІI. Організми і середовище існування
12
5
Тема 12. Організми і середовище існування
Вплив чинників середовища на тварин. Етичне ставлення людини до інших видів тварин. Взаємовідносини людини з іншими видами тварин. Охорона тваринного світу. Червона книга України. Природоохоронні території. Основні етапи історичного розвитку тваринного світу.
Учень:
називає:
- основні етапи розвитку історичного світу;
- заповідники й заповідні території України;
наводить приклади:
- пристосування тварин до впливу різних чинників середовища (температури, освітленості, вологи);
- форм співіснування організмів в угрупованнях;
- впливу людини на тваринний світ;
характеризує:
- взаємодію організмів між собою і середовищем життя;
- роль тварин у природі;
- значення тварин у житті людини;
застосовує знання:
- про тваринний світ для аналізу діяльності людини;
- для формування оцінних суджень про значення тваринного світу у житті людини;
робить висновок:
- про роль біорізноманіття організмів в існуванні біосфери, регулювання чисельності видів;
- про потребу в аналізі господарської діяльності людини з огляду на збереження стану природи; - про ускладнення тваринного світу в процесі еволюції.

 

Екскурсії:

  1. Ознайомлення з різноманітністю та процесами життєдіяльності тварин -гідробіонтів (прісна водойма).
  2. Ознайомлення з різноманітністю комах, знайомство з голосами птахів, вивчення слідів ссавців (ліс).
  3. Ознайомлення з різноманітністю комах та хребетних тварин (лука або степ).
  4. Ознайомлення з комахами — шкідниками сільського господарства (штучна екосистема).

Практичні завдання:

  1. Спостереження за поведінкою домашніх тварин, диких тварин у природі, участь у заходах з охорони природи.
  2. Складання колекції комах - шкідників саду і городу. Розпізнавання найпоширеніших шкідників.
Обговорення (1)
Лорен Грін 15 Квітня 2009, 20:16
]:->
Видалити Відміна
Забанити Відміна