Закрити
Проектна діяльність учнів на уроках креслення
17 Лютого 2019, 22:32 , Переглядів: 5775
FacebookTwitterLivejournal
Проектна діяльність учнів на уроках креслення Фото: http://coupons.ru.com Проектна діяльність учнів на уроках креслення

Проектна діяльність вищого рівня - це дослідження з елементами конструювання або проектування, де поряд з графічною ставиться технічна або інша мета. Проектування - це складний творчий процес, який використовують в своїй повсякденній діяльності: конструктори, архітектори, дизайнери і т.д.

«Єдиний шлях до пізнання - дія» 
Б. Шоу.

«Уже не достатньо знати щось:
важливіше знати, чому і як»
К. Роджерс, Г Фрайберг

Входження України у світовий освітній простір, швидкий технічний прогрес, інформатизація суспільства ставлять нові завдання перед освітою, одним із яких є формування творчого мислення і активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів, стимулювання до максимального розкриття потенціалу в майбутній професії. Курс креслення в сучасній школі спрямований на формування графічної культури учнів, розвиток просторової уяви, а також творчого потенціалу особистості. Творча діяльність створює умови для розвитку творчого мислення, креативних якостей особистості учнів. З використанням нових технологій в навчальний процес впроваджують виконання творчих і проектних робіт. Проектна діяльність учнів стає все більш актуальною і затребуваною.

Проектна діяльність викликає інтерес в учнів і підвищує мотивацію до більш глибокого вивчення навчального матеріалу. Це розвиває просторове і творче мислення, уяву, конструкторську кмітливість.

У різних розділах курсу можна використовувати цікаві теми для виконання проектів. На уроках креслення майже завжди вирішуються завдання по конструюванню або моделювання, так виконуються міні-проекти індивідуальні, або в парах. Дуже захоплюють, наприклад, завдання по виготовленню розгорток. Тут може себе проявити учень будь-якого рівня підготовки, адже кожен вибирає об'єкт сам, будь це просте геометричне тіло або складна просторова конструкція. Учні також вибирають самостійно хід роботи, наприклад, можна почати з конструювання розгортки, закінчити демонстрацією макета.
Інший приклад завдання це розрізання пустотілого об'єкта, отримання розгортки і, нарешті, виконання креслення. Так учні, використовуючи знання, отримані на уроках креслення, пробують свої сили, вчаться шукати найбільш оптимальне рішення і доводити його відповідно до вказаних умов і вимог.

Проектна діяльність вищого рівня - це дослідження з елементами конструювання або проектування, де поряд з графічною ставиться технічна або інша мета. Проектування - це складний творчий процес, який використовують в своїй повсякденній діяльності: конструктори, архітектори, дизайнери і т.д.

Оскільки на уроках найчастіше використовується проект навчальний, в ньому полягає педагогічна спрямованість, його виховне, навчальне і розвиваюче значення. Учитель при виконанні проектів виступає помічником, провокатором, спостерігачем, тобто забезпечує діяльність учня. Дуже важливо втриматися від підказок, від нав'язування своєї точки зору. Повинна зберігатися ситуація вибору для автора протягом усього виконання проекту. Учитель не передає знання, адже мінімальний їх набір учень повинен був засвоїти на уроках, що передують роботі над проектом. Слід пам'ятати також про те, що не можна негативно оцінювати проміжні результати. Тільки так учень зможе самостійно оцінити, відкоригувати свою діяльність, відчути себе першовідкривачем. Так у учня підвищується самооцінка, з'являється самовпевненість.

Учень виступає активним учасником процесу навчання, приймає рішення (відповідальність), вибудовує систему взаємовідносин з людьми (з керівником, однолітками). Розробник оцінює інформацію з позицій її корисності для проекту, ідеї з позицій їх реалістичності, а так само оцінює продукт своєї діяльності і себе в процесі цієї діяльності. Навіть не самий вдалий проект має велике позитивне значення для учня. Аналіз (самоаналіз) об'єктивних і суб'єктивних причин невдач, несподіваних наслідків діяльності, розуміння помилок підсилюють мотивацію для подальшої роботи.

Навчальний проект містить в собі проблему, що вимагає рішення, саме тому, стимулює до пошуку інформації шляхом вивчення літератури, використання мережі Інтернет, знайомить учнів з графічними навчальними програмами та їх додатками, способами і прийомами роботи з графічною комп'ютерною програмою.

Постановка проблемної ситуації Вирішення проблемної ситуації

Приклади проектування на кресленні.

Створення проблемної ситуації

Учням пропонується порівняти два наведених зображення і спробувати встановити відмінність між ними.

Постановка проблеми

Пропонується учням подумати, яким способом отримано друге зображення.

Відомо, що не завжди проекція предмета на одну площину дає повне уявлення про істинну його формі і вдаються до проектування предмета на дві або три площини проекцій.

Завдання:

Виконати графічну роботу, пов'язану з побудовою паралельної проекції плоскої фігури.

Визначають, спираючись на наявні знання, що в першому прикладі трикутник зображений на площині в перспективі, а в другому - паралельний їй.

Аналіз проблемної ситуації

Порівнюючи зображення, учні відповідають на питання, поставлені вчителем.

Пошукова діяльність

Учні звертають увагу на положення проекційних променів відносно один одного, а також на розташування центру проекцій.

Створення гіпотези

Шляхом порівняння двох зображень учні будують припущення, що в другому прикладі проекція паралельна.

Доказ і перевірка гіпотези

В результаті графічного рішення приходять до висновку, що проекційні промені паралельні і проходять через характерні точки фігури, отже на площині отримана паралельна проекція з натуральними розмірами.

Метод проектів дає можливість організувати цю діяльність у цікавій для учня формі. І тоді практичні заняття стають цікавими і цілеспрямованими. Поєднання проектного методу з комп'ютерними технологіями забезпечує високий рівень розвитку учнів.

Структура проекту з креслення відображає послідовність мислення автора і його дій:

1. Введення.

 1. Постановка мети, завдань. Автором формулюється основний напрямок досліджень (мета) і поетапні кроки, які потрібно зробити, щоб цю мету досягти (завдання).
 2. Актуальність теми і обґрунтування її вибору. Тут автор розповідає, чим саме цікава йому дана тема, що неясно і які аспекти потребують прояснення.
 3. Гіпотеза - припущення, яке доводиться або спростовується в ході досліджень.
 4. Об'єкт і предмет дослідження. Об'єкт - це те, що буде взято для вивчення і дослідження, це може бути процес або явище. Предмет дослідження - це особлива проблема, сторона об'єкта, властивість чи особливість, що буде досліджено в роботі. Наприклад, об'єкт - конус, предмет - перетин конуса.
 5. Методи дослідження - це способи досягнення мети дослідницької роботи. Звісно ж короткий анонс методів дослідження, які автор буде використовувати в своїй роботі. Бажано пояснити, чому саме ці методи краще підійдуть для досягнення мети. Учень повинен вміти пояснювати суть. Тут також є обов'язковими посилання на джерела, з яких були отримані відомості про методи дослідження, якщо методики авторські.
 6. Практичне значення роботи. Автор припускає, яку користь принесе, виконана їм робота, як можуть застосовуватися, отримані результати.

2. Основна частина. Головний етап роботи. Цю частину автор повинен пред'являти, як власну.

 1. Аналіз літератури і джерел. Відбір і аналіз джерел інформації, що стосується обраної теми. Коротко описуються знайдені дані, необхідні для подальшого дослідження і порівняння.
 2. Опис дослідження і аналіз результатів дослідження. Автор повинен чітко описати всю виконану роботу, при цьому дотримуватися поставлених завдань. Описуються також результати дослідження. Якщо автор був змушений змінити передбачуваний хід роботи, то вказуються причини і обґрунтування.
 3. Опис виконання практичної частини. Якщо виконується творча частина, то також коротко описується послідовність виконання з поясненнями процесу.
 4. Висновки і узагальнення. Автор узагальнює отримані дані, аналізує їх, порівнює між собою і з даними з джерел. Необхідно вказати з обґрунтуванням виконані завдання, чи досягнута мета. Доцільно припустити, як можна використовувати отримані результати дослідження. Можлива самооцінка.
 5. Список використаної літератури, інтернет-джерел. Розташовується на окремому аркуші в алфавітному порядку і нумерується.
 6. Додатки. У додатку виносять ілюстративні ряди, що пояснюють матеріали. Це можуть бути креслення, ескізи, графіки, таблиці, діаграми, малюнки, фотографії тощо.

Система оцінки проектних робіт

Перш ніж виробляти критерії оцінювання проектних робіт, необхідно визначити передбачуваний рівень представлення проекту. Однаково оцінювати навчальні міні-проекти і роботи, які претендують на високі місця в конкурсах, не можна. Ми не повинні забувати, що бажано залучати кожного, навіть самого слабкого учня, до проектної діяльності. Високі вимоги будуть лякати таких учнів, вони навіть не захочуть приступати до даного виду роботи.

Критерії оцінювання

 1. Структура роботи.
 2. Рівень компетентності.
 3. Самостійність виконання роботи.
 4. Відповідність висновків темі і поставленим меті та завданням.
 5. Повнота розкриття теми, обсяг роботи.
 6. Творчий підхід, особисте ставлення до поставленої проблеми.
 7. Якість оформлення тексту, креслень, макетів, виробів і т.д.
 8. Демонстрація результатів (захист).

Для учнів проектна діяльність на уроках креслення - це діяльність, яка б дозволяла виявити себе, спробувати свої сили і показати публічно досягнутий результат. Отриманий результат (підтвердження або спростування гіпотези) має важливе значення, носить практичний характер, і, найголовніше, цікавий і важливий для самих відкривачів.

Метод проектів - педагогічна технологія, яка орієнтує не на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування і придбання нових знань (дуже часто шляхом самоосвіти) для активного освоєння нових способів діяльності. В результаті використання методу проектів у учнів розвивається критичне і творче мислення, комунікативна культура, набуваються навички роботи з інформацією. Таким чином формується гармонійно розвинена творча особистість здатна логічно мислити, знаходити рішення в різних проблемних ситуаціях, систематизувати і накопичувати знання, здатну до самоаналізу та самовдосконалення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Бабій К.Н., Бахтарова А.М. Нетрадиційний урок за проектною технологією // Управління школою.-2007.-№1.-с.22-26.  Бритикова  Г.В. та ін. Метод проектів як сучасна педагогічна технологія // Управління школою.-2008.-№7.
 2. Бербец В.В. Контроль навчальних досягнень учнів у процесі проектно-технологічної діяльності // Трудова підготовка у закладах освіти. — 2003. — № 2. — С. 21—25.
 3. Взаємодія учня і вчителя у площині   проектної діяльності (Метод  проектів у сучасній школі. Структура різних типів проектів: Матеріали роботи творчої групи педагогів Волинської області) //Школа.-2006.-№5.
 4. Логвин В.Л. Метод проектів у контексті сучасної середньої освіти // У збірнику: Проекти, реалії, перспективи. — К., 2003. – 120 с. 
 5. Мелашенко К. Технологія проектного навчання // Завуч.-2006.-№13.-с.12-14.  Основи проектної діяльності учасників навчально-виховного процесу: Інформаційно-методичні матеріали / Упорідники М.Барна, О.Волощенко, О.Даниленко – Львів: ЛОШПО, 2007.
  Пахомова Н. Ю. Проектне навчання – що це. // Методист / Н. Ю. Пахомова. – 2004. – № 1. – С.39–46.
 6. Пєхота О. М. Проектна технологія // Освітні технології / За ред. О. М. Пєхоти. – К., 2004. – c. 148-162.
 7. Проектні технології у роботі з обдарованими дітьми // Директор школи.-2007.-№42.
 8. Сборник творческих проектов учащихся. — М.: Изд. центр «Вентана-Граф», 2005. — 272 с.
 9. Стеців Л. Реалізуємо метод проектів // Директор школи.- 2005.-№4.
Джерело: Острів знань
Автор: Л. Г. Яковина, викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, старший викладач, Сокирянське вище професійне училище

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Видалити Відміна
Забанити Відміна