Закрити
Програма обдарованості Хорольської гімназії «7 кроків до зірок»
25 Липня 2018, 15:11 , Переглядів: 164
FacebookTwitterLivejournal
Програма обдарованості Хорольської гімназії «7 кроків до зірок» Фото: ru.pngtree.com Програма обдарованості Хорольської гімназії «7 кроків до зірок»

Розробка учасника ІV Всеукраїнського конкурсу "Творчий вчитель - обдарований учень".

АНОТАЦІЯ: Підтримка та розвиток обдарованості є одним із пріоритетних напрямків не лише європейської, але й сучасної української освіти. Це зумовлено динамічними  соціально – економічними перетвореннями в українському суспільстві, що викликають необхідність у формуванні наукового, культурного та економічного потенціалу нації, що залежить від якості підготовки фахівців, які можуть не лише впроваджувати перспективні ідеї, але й ефективно реалізовувати їх, планувати  свою діяльність на основі глибокого критичного аналізу, готових до життя в інноваційному за типом розвитку суспільстві.

Головним завданням Хорольської гімназії є з’ясування своєрідності обдарованості кожної дитини та вміння допомогти реалізувати  її.

У роботі подано програму обдарованості Хорольської гімназії «7 кроків до зірок», наведено приклад річного плану навчального закладу  по роботі з обдарованою молоддю.

Програма пошуку, навчання та підтримки обдарованої молоді „Обдарованість“ створена на основі державної Програми роботи з обдарованою молоддю та виконання обласної й районної програм.                       

Розроблена програма на основі порівняльного аналізу існуючих педагогічних систем і пропонує комплекс заходів науково-практичного, психолого-педагогічного та організаційного характеру. Програма містить моделі виявлення обдарованих дітей, «Обдарованість» та компетентного випускника гімназії.

І Загальні положення

Мета програми: концентрація уваги на проблемі роботи з обдарованими та здібними дітьми, створення сприятливих умов для їх пошуку, навчання та виховання.

Завдання:

 • пошук і відбір обдарованих учнів;
 • створення сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морально-естетичного, фізичного розвитку учнів, розробка та впровадження прогресивних технологій навчання;
 • створення банку даних обдарованих учнів та вчителів;
 • підвищення результативності олімпіад, конкурсів, науково – дослідницьких робіт учнів – членів МАН;
 • забезпечення якісного психолого – педагогічного супроводу, діагностики обдарованих учнів, визначення особливостей їх обдарованості;
 • виховання національно свідомого громадянина України;
 • надання можливості всім учасникам навчально-виховного процесу реалізувати власні творчі здібності на основі дослідницько-пошукової та наукової діяльності;
 • здійснення просвітницької та видавничої діяльності;
 • розвиток індивідуальних здібностей та інтересів учнів, якостей, необхідних для повноцінної життєтворчості, будування індивідуального освітнього шляху гімназиста.

Принципи реалізації програми:

 • гуманізація;
 • демократизм;
 • науковість та інтерактивність;
 • індивідуалізація та диференціація;
 • системність;
 • єдність інтелектуального, морального фізичного та естетичного розвитку.

ІІ Модель виявлення обдарованих дітей

Мета: мати різносторонню характеристику на дитину, зібрати якомога більше інформації про неї.

Учитель:
Мета: через спостереження в навчальній діяльності, у науково-дослідницькій, у системі міжособистісних відносин виділити особливо здібних дітей. Згідно з анкетою виділити здібності і оцінити ступінь їхнього виявлення.

Батьки:
Мета: через бесіду, анкетування з’ясувати, якими здібностями володіє дитина:

 • інтелектуальними;
 • художніми;
 • музичними;
 • здібностями до наукової роботи;
 • літературними тощо.

Психолог:

Мета: використовуючи метод тестування, виявити рівень інтелекту і наявність творчих здібностей, дослідити емоційну та вольову сфери.

Отримані дані порівняти. Якщо дитина має досить високі оцінки за результатами спостережень, анкетувань і тестувань, то її можна віднести до групи обдарованих.

ІІІ Модель "Обдарованість"

Компоненти

1.Психофізіологічні властивості учня:

 • наявність природних задатків до активного й цілісного світосприйняття;
 • природні потреби в розумовій праці;
 • розвиненість форм чуттєвого сприйняття;
 • інтуїтивність;
 • впевненість у собі, адекватна самооцінка, усвідомлення власної природно-соціальної цінності, прагнення власної емоційної незалежності.

2.     Інтелектуальні здібності:

 • пізнавальний інтерес;
 • інформаційна ерудиція;
 • високий рівень інтелектуального розвитку;
 • нестандартність мислення;
 • здатність до абстрагування;
 • діалектне бачення.

3.     Креативний потенціал:

 • оригінальність у вирішенні навчально-пізнавальних питань;
 • ініціативність
 • неординарність підходів;
 • інтенсивність розумової праці.

4.     Світоглядні цінності:

 • розвиненість громадських, гуманістичних,  моральних, естетичних, державно-правових, економічних, екологічних якостей;
 • активність та ініціативна відповідальність;
 • здатність до аргументованого ризику;
 • високий рівень самоаналізу та самоконтролю;
 • уміння співпрацювати з партнерами.

ІV Учитель у системі реалізації програми "Обдарованість"

Критерії добору вчителя

 • Професійна компетентність, вільне володіння різноманітним інструментарієм педагогічної технології, високий рівень інтелектуально-духовного розвитку та логічних здібностей
 • Конструктивно-новаторський рівень діяльності, активність науково-методичної діяльності (публікації, розробка програм, методик, окремих тем)
 • Пошуково-проблемний стиль мислення, проблемне бачення
 • Творча фантазія, розвинена уява
 • Готовність до ризику, наполегливість, ентузіазм
 • Необхідність реалізувати своє «Я», бажання бути визнаним
 • Захопленість творчим процесом, прагнення досягти необхідної результативності; готовність до постійного самовдосконалення, цілеспрямованість
 • Вимогливість, уміння організувати власну й учнівську діяльність
 • Уміння правильно оцінювати свої успіхи та досягнення учнів
 • Партнерство та педагогічний такт.

V Функціональне забезпечення програми

1. Повноваження і функції директора гімназії:

 • загальне керівництво розробкою та реалізацією програми;
 • контроль за забезпеченням її виконання.

2.Функції педагогічної ради:

 • визначення принципів добору гімназистів;
 • аналіз результатів рейтингу;
 • визначення критеріїв ефективності навчальних планів, авторських програм з окремих навчальних дисциплін, факультативів, гуртків.
 • визначення критеріїв ефективності результатів програми

"Обдарованість".

3. Функції науково-методичної ради:

 • аналіз діагностики обдарованості учнів;
 • підготовка методичних рекомендацій;
 • розробка та впровадження нових технологій навчання;
 • узагальнення результатів науково-дослідницької роботи всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • поширення результатів науково-дослідницької роботи через засоби масової інформації;
 • розробка системи заходів для стимулювання творчих здібностей.

4.    Функції ради гімназії:

 • вивчення форм та джерел матеріального забезпечення програми;
 • залучення батьків до надання різноманітних форм допомоги для ефективної реалізації програми;
 • урахування ціннісних орієнтацій родини в системі національного виховання, сприяння реалізації програми шляхом родинного виховання.

5. Функції органів учнівського самоврядування:

 • участь у створенні відповідних умов гімназистам для успішного виконання програми;
 • розгляд і аналіз рейтингу;
 • участь у розробці системи заходів для стимулювання учнів;
 • залучення учнів до різних форм науково-дослідницької діяльності.

VІ Організація та зміст навчального процесу

1. Основні завдання оновлення змісту та організації освіти навчального процесу:

 • Розробка та впровадження інноваційних технологій оптимізації освіти та інтенсифікації навчання;
 • орієнтація на науково-дослідницьку і творчу діяльність учнів;
 • урахування особливостей індивідуального розвитку учня, його інтересів та нахилів;
 • забезпечення відповідних умов фізичного і морального здоров’я учнів;
 • включення до навчального плану спецкурсів, факультативів відповідно до специфіки навчального закладу;
 • створення авторських програм та концепцій з урахуванням державних стандартів освіти.

2. Напрямки організації змісту навчального процесу:

 • розвиток у гімназистів якісно високого рівня світоглядних переконань;
 • формування духовного потенціалу особистості учня як внутрішньої розумової сили її розвитку, спрямованої на творче самовираження, самоствердження й самореалізацію;
 • розвиток науково-дослідницьких умінь, навичок та творчих здібностей учнів;
 • визначення академічного рейтингу гімназистів.

3. Педагогічні технології в реалізації програми:

 • Особистісно орієнтовані технології навчання:
 • Технології розвивального навчання
 • Технологія організації групової навчальної діяльності
 • Проектна технологія
 • Ігрові технології навчання

VІІ Організація та зміст виховного процесу

1. Основні завдання національного виховання учнів:

 • поглиблення культурно-творчого потенціалу діяльності гімназії та визначення його ціннісних координат;
 • формування національної свідомості;
 • формування духовної культури;
 • розвиток високого рівня мовної культури;
 • розвиток в учнів почуття відповідальності за збереження національних традицій, звичаїв, культурних надбань;
 • опора на принцип гуманізму в спілкуванні як основа виховання обдарованої дитини;

2.  Виховна модель програми "Обдарованість"

Модель "Гімназія+родина" - головна ланка у структурі національного виховання. Спирається на традиції та цінності родинного виховання, спрямована на забезпечення гармонізації родинного та гімназійного виховання на засадах педагогіки життєтворчості.

Ланки моделі:

"Родинна просвіта"
"Здоров’я"
"Культура. Духовність. Розвиток" залучає до різних видів творчої діяльності.
"Таланти моєї родини" збирає любителів пісні, поетичного слова, театрального мистецтва.

VІІІ Родинні аспекти розвитку дитини

 • Допомога у створенні родинного мікроклімату для ефективної реалізації навчальних та виховних завдань програми "Обдарованість".
 • Емоційно-чуттєвий характер родинного життя та розвиток емоційно-вольових якостей дитини.
 • Пріоритет демократичного типу родинного виховання; опанування батьками методики формування в підлітків позитивної „Я-концепції“ як важливої умови повної реалізації потенційних можливостей обдарованої особистості.

ІX Соціально-психологічне забезпечення програми

 • Цільове забезпечення програми.
 • Організація диференційованої роботи з учителями, спрямованої на підвищення рівня їхньої психологічної підготовки.
 • Розробка пакета документів з метою визначення та надання необхідної підтримки обдарованим дітям.
 • Створення банку даних зі змістовними характеристиками учнів.
 • Організація індивідуального підходу та диференційованої роботи з  обдарованими учнями.
 • Навчання обдарованих дітей навичок психологічної стабільності та психорегуляції.
 • Формування вмінь адаптації в соціальному середовищі.
 • Набуття навичок як лідера, так і виконавця, спілкування на продуктивному рівні.
 • Набуття навичок саморозвитку.

X Науково-методичне забезпечення програми

 • Створення групи соціального та психолого-педагогічного аналізу. Інформаційне забезпечення програми.
 • Розробка, адаптація та впровадження навчально-виховних педагогічних технологій, які відповідають віковим особливостям учнів, творчим здібностям і специфіці діяльності гімназії.
 • Повне використання можливостей кабінетів як науково-методичного центру вивчення окремих дисциплін.
 • Проведення психолого-педагогічного аналізу результатів реалізації програми.
 • Визначення перспектив у подальшій роботі з обдарованими учнями.

XІ Матеріально-технічне забезпечення

 • Створення науково-методичного центру.
 • Укомплектування бібліотеки, кабінетів науково-методичною літературою.
 • Впровадження спонсорського фінансування реалізації програми „Обдарованість“.
 • Забезпечення необхідними матеріалами та обладнанням клубів, гуртків, об’єднань.

XІІ Забезпечення можливостей учителя для реалізації власних творчих здібностей

 • Створення творчої атмосфери, здорового морально-психологічного клімату в колективі.
 • Утвердження демократичного стилю спілкування, творчих дискусій.
 • Своєчасна позитивна оцінка діяльності вчителя для розвитку в нього почуття задоволення.
 • Забезпечення соціального захисту вчителя, естетичних умов його праці.

XІІІ  Організація співпраці

 • Розробка програми співпраці з подібними навчальними закладами.
 • Укладання двосторонніх взаємовигідних умов із суб’єктами.

ВИСНОВКИ

У березні 2012 р. педагогічний колектив Хорольської гімназії отримав не лише Диплом за активну роботу з модернізації системи освіти, а й нагороджений Срібною медаллю Третьої міжнародної виставки "Сучасні навчальні заклади – 2012" у номінації "Інноваційні технології виявлення, навчання і підтримки розвитку обдарованої молоді".

Основні результати: за останні три роки 184 учні стали переможцями ІІ (районного) та 22 учні – ІІІ (обласного) етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін; 55 учасників – переможці районного етапу та троє учнів стали призерами обласного етапу конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт учнів – членів МАН. Підвищилась результативність участі в конкурсах: знавці рідної мови ім. П.Яцика, мовно – літературний конкурс ім. Т.Г.Шевченка, конкурс учнівської творчості, юних гумористів "Посміхнемось щиро Вишні", "Кенгуру", "Бобер", "Левеня", "Колосок", "Кришталева сова", "Лелека", "Puzzle", "Гринвіч", "Лукоморье", "Русский медвежонок", "Патріот", "Соняшник", заочні інтернет – конкурси та ін.

Завдячуючи самовідданій, наполегливій і послідовній  праці освітян гімназії, досягнуто вагомих успіхів. Така діяльність спонукає до професійного зростання кожного вчителя, породжує колективізм та спільну відповідальність. Сподіваємося, попереду нові спільні успіхи в галузі модернізації освіти.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

 1. Акімова О., Рябенко Л., Тягай С. Обдарованість та її виявлення. Програма роботи з обдарованою молоддю//Завуч. – 2013. - №1. – С.1-24
 2. Аніскіна Н. Педагогічна підтримка обдарованості. – К.: «Шк.світ», 2005. – 128с.
 3. Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д. Соціально – педагогічна підтримка обдарованих дітей // Обдарована дитина.- 1998. - №5-6. – С.3-10
 4. Москалевський З. Система роботи з обдарованими дітьми // Директор школи. – 2012. - №9 – С.29 – 50
 5. Перехейда О.М. Програма розвитку гімназії. – Х.: «Основа», 2012. – С.153 - 164
 6. Слободянюк Л., Прокопова Т. Система роботи з обдарованими дітьми// Завуч. – 2008. - №26. – С.2-11
 7. Шаміна О. Обдаровані діти: підходи та методи роботи з ними // Завуч. – 2010. - №13. – С.22-26
Прикріплені файли
Джерело: Острів знань
Автор: Колісник Марина Володимирівна, Хорольська гімназія Хорольської районної ради Полтавської області
Видалити Відміна
Забанити Відміна