Закрити
Урок зі світової літератури в 11 класі
24 Травня 2018, 16:51 , Переглядів: 695
FacebookTwitterLivejournal
Урок зі світової літератури в 11 класі Фото: obrazovaka.ru Урок зі світової літератури в 11 класі

Розробка учасника ІV Всеукраїнського конкурсу "Творчий вчитель - обдарований учень".

Учитель – творець, який гармонійно поєднує ремесло і творчість: нестандартність роботи, артистизм, поетичність мови, талант у спілкуванні з дітьми, нові форми роботи-все це служить для навчання, зацікавленості та розвитку особистості учня. Щодня починається новий урок – новий пошук як співпраця учня і вчителя, як співтворчість. Як же краще провести урок, який вид педагогічної  технології    використати?

Найважливішим засобом розвитку особистості, її життєвої компетентності, на мій погляд, є діяльність: навчити і виховати можна лише в дії. Тому різні види діяльності доцільно використовувати в своїй роботі.

Урок літератури  це - співтворчість вчителя й учня, діяльність яких ґрунтується на взаємодії й діалозі, що забезпечує найбільшу сприйнятливість і відкритість до впливу один на одного. Тому я вважаю, справжня суть роботи з розвитку творчої особистості учня полягає в організації життя дитини, де однією з важливих функцій є стимулювання позитивної мотивації кожного учня в процесі організації різних видів діяльності. Саме для цього і існує інтерактивна модель навчання. Для себе я обрала тему роботи «Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності учнів на уроках світової літератури та російської мови з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій».

Актуальність досвіду полягає в необхідності створення системного та цілеспрямованого підходу в урочній та позаурочній діяльності з метою розвитку комунікативної компетентності учнів, застосування ними мовленнєвого досвіду на практиці, використання мовних одиниць, необхідних та адекватних меті спілкування,а також створення вчителем системи дидактичного супроводу для реалізації означеної проблеми.

Провідна ідея досвіду: успішність літературної освіти учня, оволодіння комунікативно-мовленнєвою компетенцією проходить у процесі активної пошукової діяльності читача під час розв’язання ним системи комунікативно-мовленнєвих завдань.

Новизна ідеї полягає у розробці методики формування комунікативно - мовленнєвої компетенції, спрямованої на підтримку і розвиток комунікативно-мовленнєвої компетентності учнів з метою їх подальшої адаптації в соціумі, реалізації творчих здібностей особистості, здатної до пошуку, пізнавального інтересу, самостійності, толерантності, міжпредметні зв’язки, використання ІКТ.

Формуванню комунікативно - мовленнєвої компетентності сприяє і позакласний простір, який надає можливість учням бути не пасивним споживачем певного обсягу раз і назавжди даної інформації, а як особистості спромогтися самостійно її здобувати, поновлювати, коригувати та інтерпретувати протягом усього свого життя.

Досвід використання визначених прийомів формування комунікативно–мовленнєвої компетентності в системі уроків світової літератури будь - якого типу на різних етапах доводить їх дієвість і продуктивність. Учні під час роботи з навчальним матеріалом рідко залишаються байдужими, з’являється особистісна зацікавленість книгою, процес аналізу твору перетворюється в акт самоаналізу, заглиблення у власний простір. Творча партнерська взаємодія вчителя і учня веде до формування толерантної особистості, здатної до самопізнання, саморозвитку.

Тому метою своєї роботи бачу:

шляхом дослідження інтелектуальних та творчих особистісних якостей гімназистів домогтися диференціації, впливу на розвиток кожної дитини з урахуванням її інтересів, мотивів, системи цінностей; стимулювати розвиток здібностей кожної учня, формувати нову соціально зорієнтовану, творчу, розвинену особистість.

Формування творчої людини засобами художньої літератури насамперед передбачає:

 • систематичне розв'язання на уроці та в позаурочний час різноманітних творчих завдань;
 • урахування вікових особливостей учнів;
 • залучення до роботи на уроці всіх учнів;
 • використання різних засобів, підходів до учня;
 • проблемний підхід до вивчення творів.

Вважаю, що у сучасному інформаційному просторі дана технологія є актуальною. Ідея досвіду допомагає мені підняти на новий рівень освоєння навчального матеріалу.

Для активації пізнавальної активності учнів на уроках російської мови і літератури впроваджую інтерактивні методи навчання з використанням ІКТ, а також інтегровані уроки.

Мета інтегрованого уроку – стимулювати аналітичну діяльність учнів, розвивати потреби в системному підході до об'єкту пізнання, розширити можливості для синтезу знань, формувати уміння перенесення знань з однієї області в іншу, формувати уміння аналізувати і порівнювати складні процеси і явища об'єктивної дійсності. В результаті, використовуючи інформацію з різних предметів, учні по-новому осмислюють дії, явища, розглядають твір під іншим кутом зору. На інтегрований урок в старших класах,частіш всього, відводиться дві години.

Висновки:

Нестандартний урок заставляє учнів активно переживати, включатися в роботу, співпрацювати з учителем, тобто проявляти якості, необхідні для творчої діяльності.

У наш час люди все більше усвідомлюють, що саме творчість є найважливішою складовою творчого успіху. І здатність творити можна розвинути. Тому, на своїх уроках, я постійно підтримую учнівську творчість. З метою досягнення атмосфери співробітництва, відкритості, взаємоповаги, наголошую, що кожен учень має право висловити власну думку, навіть якщо вона не збігається з думками інших.

В «Програмі продовження педагогічного експериментального дослідження всеукраїнського рівня за темою: «Методична система підготовки та підвищення кваліфікації вчителів щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі за програмою Intel® «Навчання для майбутнього» відмічено: «Одним з головних завдань шкільної освіти сьогодні є підготовка учнів до швидкого сприйняття і опрацювання великих обсягів інформації, озброєння їх сучасними засобами і технологіями роботи, формування в них інформаційної культури, життєвих компетентностей, зокрема інформативної компетентності. Щоб сформувати інформативну компетентність в учнів, вчитель і сам повинен володіти такою компетентністю, розуміти ту роль, яку він може відігравати у формуванні особистості учня, особистості інформаційної цивілізації. Крім того, актуальність експериментального дослідження визначається: необхідністю переорієнтації методики навчання інформаційно-комунікаційним технологіям на пріоритет розвивальної функції; необхідністю підвищення в учнів мотивації до навчання та залучення їх до самостійної (індивідуальної та групової) дослідницької роботи на базі комплексного використання інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій з метою підвищення якості навчання» [Додаток 1 до наказу МОН України № 271 від 24.03.2009р. «Про продовження Всеукраїнського експерименту щодо навчання вчителів ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі та підвищення кваліфікації педагогічних працівників за програмою Intel® «Навчання для майбутнього». Офіційний сайт МОН України].Таким чином, використовуючи інформаційно-комп’ютерні технології на уроках мови і літератури, вчитель обов’язково досягне головної мети проектної діяльності - розвиток в дітях індивідуальних творчих здібностей, заснованих на вмінні відбирати, знаходити, читати корисну інформацію з використанням глибоких знань шкільної програми з усіх навчальних  предметів.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Сінегіна С.М. Захист проектів. Специфіка використання методу на уроках зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школі. – № 15-16 (39-40), серпень, 2006. – С. 21-27.
 2. 2.Мишатина Н.Л.Современная методика: инновационный путь развития// Русский язык в школе.- №3, 2006.
 3. Веденеева Т.Е., Войнова М.И. Проектная технология как один из факторов построения системы личностно ориентированного образования в школе // Дидакт. – 2002. - №1. – С.32-39.
 4. О.Маслюк. Інноваційні технології–ефективний засіб формування читацької компетентності учня // ВЛ. – 2010. - №2. – с.27-28.
 5. В.Кодола. Інтерактивні та мультимедійні& технології на уроках зарубіжної літератури в системі особистісно зорієнтованого навчання // ЗЛ в школі. – 2007. - №21, с. 40-53.
 6. О.Ісаєва. Сучасний урок літератури: яким він є, яки він має бути ? // Всесвітня література. - 2008. - №5, с.3-5.
 7. О.Маслюк.“Інноваційні технологій—ефективний засіб формування читацької компетентності учня”. «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України” №2, 2011.
 8. Полат Е. Что такое проект? / Полат Е., Петрова И., Бухаркина М., Моисеева М. // Відкритий урок. —-2004. — № 5—6.
 9. Курицина В. Н. Метод проектов: вчера, сегодня, завтра // Образовательная технология как система, объединяющая теорию, практику и искусство. — Воронеж: ВГПУ, 2000. — С.59—63.

Інтернет ресурси:

 1. Інноваційні технології навчання в сучасній школі http://www.social-science.com.ua/jornal_content/263/cd3fb6ced694e820d6628f476500181b
 2. http://uk.wikipedia.org/wiki/Проектні_технології_в_ннавчанні
 3. http://osvita.ua/school/technol/6623
 4. Використання проектних технологій на уроках зарубіжної літератури http://osvita.ua/school/lessons_summary/in_lit/9606

Урок світової літератури в 7(11) класі

Тема: Життєвий і творчий шлях Анни Ахматової. Акмеїзм, його естетичні засади. Рання лірика Ахматової « Довкола жовтий вечір ліг», « Дав ти мені юнь сутужную…» Ахматова і Україна.

Мета:

Навчальна: подати відомості про життєвий і творчий шлях Анни Ахматової, розкрити особливості творчої манери поетеси як яскравого явища жіночої поезії XX ст..; поглибити поняття акмеїзм, розкрити його естетичні засади і особливості поетики; дослідити особливості ранньої лірики жінки-поета.

Розвивальна: розвивати навички аналізу поетичного тексту та виразного читання поетичних творів.

Виховна: виховувати любов до читання, зацікавлення творчістю Анни Ахматової.

Обладнання: мультимедійна презентація, музика Моцарта, Бетховена.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі умінь і навичок.

Хід уроку

І.Організаційний момент

 1. (Слайд).
 2. Актуалізація пізнавальної діяльності.
 3. Учитель( на фоні музичного супроводження).

Сьогодні ми продовжимо з вами працювати з літературою, яка з’явилась на при кінці XIX на початку XXст. Поетичний портрет цього часу створив О.Блок в поемі «Відплата». Вслухайтесь в ці рядки і скажіть, які із почутих вами рис століття знайшли своє відображення в літературі?( Вчитель читає уривок з поеми).

Век девятнадцатый, железный,
Воистину жестокий век!
Тобою в мрак ночной, беззвёздный,
Беспечный брошен человек!..
Век акций, рент и облигаций
И малодейственных умов…
А человек? - он жил безвольно:
Не он – машины, города,
«Жизнь» так бескровно и безвольно
Пытала дух, как никогда…

II. Актуалізація опорних знань.

 • Яке враження справив на вас поетичний портрет кінця XIX початку XXстоліття?
 • що допомого вам відчути переміни цього часу?
 • які асоціації викликає у вас цей час?
 • як називається період розвитку російської культури на межі XIX початку XXстоліття?
 • чому саме така назва?
 • назвіть провідні напрями в російській поезії цього часу?
 • чому саме із слів О.Блока ми розпочали урок?

III. Мотивація навчальної діяльності учнів, Оголошення завдань уроку.

Робота над темою уроку.

Для нас, читачів, період «срібної доби» - це час, сповнений романтики, поезії, що віддзеркалює найпотаємніше, експериментує з формою та змістом. І так хочеться інколи відчути себе сучасником О.Блока, А.Ахматової, Володимира Маяковського, С.Єсеніна. Сьогодні ми будемо говорити про життя і творчість незвичайної жінки-поета А.Ахматової. (На фоні слайду).

ІV. Запис теми.

До нашого уроку я підібрала слова відомої української поетеси Ліни Костенко:

Ще не було епохи для поетів,
Але були поети для епох.

Запис епіграфу. Оголошення мети уроку.

VI. Мотивація учбової діяльності.

Учитель: У вас було випереджальне домашнє завдання - познайомитись з життєвим і творчим шляхом поетеси, тому в мене таке завдання:

На партах знаходяться кольорові аркуші, які розділені на три стовпчика. Вам необхідно чітко, лаконічно, у вигляді тез, заповнити першу колонку: що мені відомо про А.Ахматову? (на роботу відводиться 1 хв.).

 • Прочитайте, що вам відомо?
 • А зараз, запишіть, щоб ви хотіли дізнатись про поетесу?
 • Що вас цікавить?

На при кінці уроку, на основі отриманих знань, ви заповните останню частину картки.

Учитель: (На фоні слайду).

IV. Робота над темою уроку.

У кожного, хто любить поезію, своя зустріч з Ахматовою. Тому я пропоную представити свою зустріч з поетесою учениці, яка підготувала мультимедійну презентацію. А всі слухають, сприймають інформацію, доповнюють.

Початок презентації( на фоні слайдів учениця розповідає про головні віхи життєвого і творчого шляху поета).

Учитель:

 • Скажіть, чому на зміну символізму приходить акмеїзм?
 • Хто став головним теоретиком акмеїзму?
 • Коли це відбувається?

Учитель: Акмеїзм не має аналогів у європейській поезії. Це явище суто російське. Символісти занадто захоплювались метафоризацією вірша.

Учитель, використовуючи слайди, розкриває сутність цього напряму основні естетичні принципи акмеїстів. (Слайд)

Учитель: серед акмеїстів було багато талановитих поетів: (слайд)

- акмеїзм представлен в живопису полотнами Б.Кустодієва, І.Я.Білібіна ( слайд).

(Продовження учнівської презентації, вихід в світзбірок «Вечір», «Чотки».)

Учитель: що ви знаєте про зв’язок Ахматової з Україною?

(народилась в нашому місті, вчилась в Фундуклеевській гімназії в Києві).

Учитель: А.Ахматова чудово знала нашу країну. Перебуваючи в Харкові, вона перекладає збірку І.Франка «Зів’яле листя» присвячує Києву свій збірник «Вечір», а також - «Київський зошит».

А зараз я запрошую вас до чарівного ахматівського світу краси, простоти, ясності.(На фоні слайда).

Учениця виразно читає вірш «Дал ты мне молодость трудную» «Навколо жовтий вечір ліг».

Аналіз поезії:

 • рік написання;
 • до якого збірника входять?
 • до кого звертається ліричний герой?
 • який ідеал обирає?
 • тема вірша?
 • засоби художньої виразності?( знайдіть в тексті твору);
 • ідея твору?
 • знайдіть поетичні риси, характерні для акмеїстів( чіткість, ясність, прозорість).

Учитель: Рання поезія Ахматової - це її поетичний щоденник, в якому відобразилось все життя жінки-поета.

Робота з епіграфом.

Ліна Костенко сказала, що не було епохи для поетів, але були поети для епох.

 • Як ви розумієте ці слова?
 • Що ви знаєте про останні роки життя поетеси?

(відповіді учнів про епоху сталінізму, час «ежовщини»).

(продовження презентації). Поема «Реквієм» стала пам’ятником народному горю (виразне читання уривка).

V. Підведення підсумків уроку.

Ми відпрацювали урок, а тепер давайте перевіримо себе. Проведення тестування з взаємоперевіркою.

VІ. Підведення підсумків.

Учитель:

 • відмітьте на первинних аркушах, які практичні знання ви отримали сьогодні на уроці. Прочитайте.

Учитель:

Відомий російський поет Йосип Бродський назвав п’ять найкращих , на його думку, поетів XX століття. Серед них була А.Ахматова.

VIІ. Оцінювання.

VIIІ. Домашнє завдання. Прочитати поему «Реквієм», написати есе «Моя Ахматова».

Джерело: Острів знань
Автор: Янакі Ніла Іванівна, вчитель-методист, Одеська гімназія №4 Одеської міської ради Одеської області
Видалити Відміна
Забанити Відміна