Закрити
Організація навчально-виховного процесу з фізичної культури в школі.
08 Травня 2018, 11:10 , Переглядів: 477
FacebookTwitterLivejournal
Організація навчально-виховного процесу з фізичної культури в школі. Фото: freepik.es Організація навчально-виховного процесу з фізичної культури в школі

Розробка учасника ІV Всеукраїнського конкурсу "Творчий вчитель - обдарований учень".

Фізичне виховання - педагогічний процес спрямований на фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму, навчання основним життєво важливим руховим навичкам, вмінням і пов’язаних з ними знаннями для успішної наступної професійної діяльності.

Середні загальноосвітні заклади з урахуванням місцевих умов, інтересів і запитів учнів самостійно визначають зміст, форми і засоби їх рухової активності, методи проведення занять з фізичної культури, а також організовують позанавчальну фізкультурно-спортивну роботу за участю позашкільних навчально-виховних закладів, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

Також, відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», фізична культура – складова частина загальної культури суспільства, яка передбачає систему спеціальних знань, рухових навичок і вмінь, що спрямовані на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості.

Так, фізична культура має неабиякий історичний розвиток. За весь історичний період становлення фізичної культури як великої системи, накопилось багато теоретичної та методичної літератури, яка розкриває всю ідею фізичної культури. Але з досвідом роботи починаєш розуміти, що все ж таки проблеми існують і вони мають кризову ситуацію. Основними причинами виникнення проблем можна вважати такі чинники, як низька відповідальність за дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів організації фізичного виховання в системі освіти, обмежена рухова активність, недосконала система оцінювання навчальних досягнень школярів, непрофесіоналізм вчителів відповідної галузі, нераціональне та незбалансоване харчування, невідповідність потребам населення послуг, що надаються засобами фізичної культури і спорту за місцем проживання, низький рівень пропаганди в засобах масової інформації просвіти щодо усвідомлення цінності здоров’я, відповідального ставлення батьків до виховання дітей, відсутність системи ефективного стимулювання  населення до збереження свого здоров’я, невисока престижність професій, низький рівень матеріального заохочення працівників бюджетного сектору цієї сфери та багато інших проблем.

Ми досить часто забуваємо, що саме від учителя фізичної культури залежить, які резерви буде мати учень у майбутньому, чи будуть сформовані в ньому підвалини фізичного та психічного здоров’я, чи буде він володіти необхідними вміннями та навичками, чи зуміє застосувати їх у повсякденному житті, усвідомлюючи всю важливість рухової діяльності. Шкільному вчителю випала велика честь стати одним із будівельників майбутнього покоління, а яким воно буде, багато в чому залежить від відповідального ставлення до викладання предмету, його організації в шкільному середовищі.

Корисною та необхідною літературою вважається та, яка вміщує в собі неабиякий досвід людей, що працюють в тій чи іншій сфері, матеріал якої апробований та має пізнавальний характер.

Саме таким методичним посібником і є дана робота, яка може стати надійним помічником  для активних та небайдужих вчителів фізичної культури, які намагаються виконувати свій обов’язок, не зважаючи на ряд проблем, що існують в суспільстві.

Методична робота  містить методичні напрацювання, нестандартні підходи та інноваційні методи навчання предмету, освітні проекти-експерименти оцінювання навчальних досягнень учнів, зразок конспекту уроку, майстер-класу, Положення змагань, сценарій та ін. За допомогою нестандартних методик та сучасних засобів вирішується ряд завдань: освітніх, оздоровчих, виховних.

Особлива увага приділяється розвитку творчої особистості. Адже, творча особистість – це та цілісна людська індивідуальність, яка виявляє розвинені творчі здібності, творчу мотивацію, творчі вміння, що забезпечують її здатність породжувати якісно нові матеріали, технології та духовні цінності.

Потрібно пам’ятати, що головне у житті – постійна робота над собою, головним у фізичній культурі є постійна робота з дітьми.

РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНОГО, ТВОРЧОГО І ФІЗИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ПРЕДМЕТА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

З досвіду роботи вчителя фізичної культури В.О. Крамаренка

Кожна людина має право на життя і здоров’я. Але ми маємо обов’язок берегти його. Виховати дитину здоровою – головне завдання вчителів фізичної культури. Фізична культура, як навчальний предмет, відіграє тут важливу роль.

Основним обов’язком  педагога, виходячи із завдань, змісту і місця проведення уроку, віку дітей, потрібно організувати їх так, щоб одержати високий освітній, оздоровчий і виховний ефект, уникнути нераціональної витрати часу і травм, наблизити урок до життя природними формами людського спілкування, що буде сприяти вільному розвиткові дітей не лише у розумінні фізичного розвитку, а розвивати їх творче мислення, відповідальне ставлення до себе і до свого оточення.

Проаналізувавши досвід минулих років,  можна зробити висновок, що виконання звичайних фізичних вправ, нормативів  для дитини стає обов’язком, втрачається зацікавленість до уроків, зникає мотивація, цілеспрямованість, багато учнів починає ігнорувати виконання поставлених задач та ін. Так, доволі часто ми забуваємо, що дитина передусім є особистістю з індивідуальною орієнтацією. А особистість дитини (учня) – це конкретний людський індивід з індивідуально виявленими своєрідними розумовими, емоційними, вольовими та фізичними властивостями. Однією з найяскравіших характеристик особистості є її індивідуальність, під якою розуміють своєрідне неповторне поєднання таких психологічних особливостей людини, як характер, темперамент, особливості перебігу психічних процесів (сприймання, пам’яті, мислення, мовлення, почуттів, волі), особливості її мотиваційної сфери, спрямованості.

Саме тому однією з проблем можна вважати розвиток особистісного, творчого і фізичного потенціалу учнів засобами предмета фізична культура. Метою якої є розвиток творчої особистості, фізичних якостей, зміцнення здоров’я на уроках фізичної культури та в позаурочних формах навчання. Адже творча особистість - це та цілісна людська індивідуальність, яка виявляє розвинені творчі здібності, творчу мотивацію, творчі вміння, що забезпечують її здатність породжувати якісно нові матеріали, технології та духовні цінності. Вчитель повинен вміло використовувати творчі здібності своїх учнів, але намагатися урізноманітнювати завдання, користуючись новими прийомами та методами у своїй педагогічній діяльності, тим самим спонукаючи учнів до максимальної пізнавальної активності, створюючи творчий психологічний клімат засобом співтворчості з учнями. Фізично розвинена особистість – це здорова особистість здатна долати не лише фізичні труднощі, а й психологічні. Здорова особистість – це особистість або людина, яка реалізує свій потенціал на 100 %, але не зупиняється на досягнутому. Адже завжди потрібно прагнути бути кращим.

Отже, основним завданням викладання фізичної культури в сучасній школі є формування успішної особистості, фізично, духовно та соціально розвиненої. Але цього можна досягти великою працею. Для того щоб реалізувати проблему було визначено наступні шляхи розвитку творчої, фізично розвиненої, здорової особистості:

  • моніторингові дослідження рівня фізичної підготовленості з метою індивідуалізації та диференціації процесу фізичного виховання;
  • набуття нових знань за допомогою інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховному процесі з фізичної культури;
  • використання нестандартного обладнання та інноваційних технологій навчання на уроках фізичної культури;
  • метод «Взаємодопомоги»;
  • музичний супровід на уроках фізичної культури;
  • метод «Саморуху»;

 

Джерело: Острів знань
Автор: Крамаренко Валерій Олександрович, вчитель фізичної культури, тренер-викладач з футболу, Навчально-виховний комплекс № 30 "ЕкоНад" м.Києва
Видалити Відміна
Забанити Відміна