Закрити
Програма та розробка уроків для спецкурсу "Історія розвитку Землі"
26 Квітня 2018, 11:31 , Переглядів: 500
FacebookTwitterLivejournal
Програма та розробка уроків для спецкурсу Фото: sites.google.com Програма та розробка уроків для спецкурсу "Історія розвитку Землі"

Розробка учасника ІV Всеукраїнського конкурсу "Творчий вчитель - обдарований учень".

Методична розробка спецкурсу
«Історія розвитку Землі»

Сучасна географічна освіта передбачає всебічний розвиток особистості школяра з урахуванням його природних задатків, здібностей, інтересів та потреб. Школа покликана формувати в учнів почуття дбайливого господаря, природоохоронця, який володіє навичками раціонального природокористування. Як відомо без минулого немає майбутнього. Не будучи обізнаним з особливостями географічних процесів в минулі геологічні епохи ми не можемо прогнозувати розвиток економічних, суспільно – політичних чи соціальних процесів майбутнього. Адже все перебуває у тісному взаємозв’язку. Ми частина природного середовища без якого неможливий будь-який економічний розвиток.

Знання основних закономірностей розвитку природи дає нам базу знань для успішного вивчення предметів природничого циклу: фізики, хімії, біології.

Запропонований курс сприятиме розвитку професійної спрямованості особистості, поглибленню знань учнів, розширенню їх кругозору, формуванню практичних вмінь і навичок з оцінки стану навколишнього середовища, усвідомлення загальнолюдських проблем.

У посібнику міститься матеріал, який може бути використаний вчителем для підготовки до уроку, а також учнями для підготовки до уроків, занять гуртків, при написанні дослідницьких робіт по запропонованій тематиці.

Зміст:

 1. Програма курсу «Історія розвитку Землі»
 2. Навчально-тематичний план
 3. Тематичне планування курсу
 4. Теоретичні матеріали курсу «Історія розвитку Землі»

Тема 1: Земля, як планета

1.1 Теорії походження Землі. Геохронологічна таблиця
1.2 Докази унікальності планети Земля.
1.3 Земна статистика. Магнітні властивості Землі.

Тема2: Еволюція земної кори

2.1 Розвиток земної кори в докембрії.
Мезозойський і кайнозойський етап розвитку земної кори.
2.2 Формування основних родовищ корисних копалин
2.3 Сейсмічні пояси Землі.

Тема 3: Еволюція атмосфери і гідросфери

3.1 Первісна атмосфера і гідросфера.
Розвиток атмосфери і гідросфери в палеозої і мезозо.
Формування сучасної атмосфери і гідросфери.
3.2 Екологічні проблеми атмосфери і гідросфери

Тема 4: Еволюція органічного світу

4.1 Розвиток перших представників органічного світу.
Розвиток флори і фауни в палеозої і мезозої.
Кайнозойський етап розвитку органічного світу.
4.2 Теорії походження життя на Землі
4.3 Екологічні проблеми сучасної біосфери

Актуальність даного курсу полягає в тому, що він покликаний формувати в учнів почуття дбайливого господаря, природоохоронця, який володіє навичками раціонального природокористування.

Мета курсу: підвищення інтересу учнів до вивчення географії та поглиблення знань про природу Землі.

Головні завдання спецкурсу:

 • формувати навички юного дослідника, охоронця природи;
 • привернути увагу учнів, зокрема здібних, обдарованих – до поглибленого здобуття знань на основі застосування між предметних зв’язків;
 • формувати пізнавальну активність і самостійність у свідомій і системній праці;
 • розвивати логічне просторове мислення, пам'ять, приводити в систему здобуті знання з географії,
 • показати місце і роль геологічних процесів минулого при аналізі природних явищ і процесів сьогодення,
 • забезпечити наступність у навчанні, в опануванні основами географічних знань, глибше вивчати пройдений матеріал;
 • виявляти і заохочувати здібних школярів, які цікавляться географією, як предметом, люблять і хочуть вивчати історію розвитку планети, що є основою допрофільної освіти;
 • виховувати в учнів цілеспрямованість і наполегливість, віру в свої знання;
 • пропагувати географічні знання.

В основу спецкурсу покладено формування і поглиблення свідомого, стійкого інтересу до географії як науки помножене на працьовитість, цілеспрямованість, наполегливість, допитливість школярів.

Викладаючи даний спецкурс можна застосовувати такі форми проведення уроків:

 • уроки з використанням інформаційних технологій (перегляд комп’ютерних презентацій по темах, створення презентацій самими учнями);
 • уроки-екскурсії ( до геологічних музеїв, до місцевих кар’єрів);
 • уроки з використанням технології проектів;
 • традиційні уроки (з використання цікавих захоплюючих розповідей вчителя);
 • Практичні роботи (пов’язанні з опрацюваннями різних картографічних джерел інформації).

На уроках повинен бути присутній тематичний і поточний контроль, який буде проводитись у формі тестів, самостійних і контрольних робіт.

Учні повинні знати:

 • Основні геологічні поняття;
 • Методи історико-географічних досліджень;
 • Екологічні проблеми геосфер Землі.

Учні повинні вміти:

 • Працювати з різними видами картографічних джерел, що стосуються даної теми;
 • Збирати, систематизувати, обробляти і аналізувати інформацію.

АВТОРСЬКА ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ
«Історія розвитку Землі» 8 клас
(1 год. на тиждень, усього 17 год.)

Назва теми Очікувані результати
1 Тема 1: Земля, як планета
Теорії походження Землі.
Докази унікальності планети Земля.
Земна статистика.
Магнітні властивості Землі.
Геохронологічна таблиця.
Практична робота.
Складання узагальнюючої таблиці «Основні теорії походження Землі»
Учні повинні знати:
- основні теорії походження Сонячної системи,
- геологічні ери,
- геологічні періоди
Учні повинні вміти:
- наводити переконливі докази, що характеризують нашу планету,
- працювати з геологічними картами,
- аналізувати геохронологічну таблицю.
2 Тема2. Еволюція земної кори
Розвиток земної кори в докембрії.
Мезозойський і кайнозойський етап розвитку земної кори.
Формування основних родовищ корисних копалин.
Сейсмічні пояси Землі.
Практична робота.
Нанесення на контурну карту основних родовищ корисних копалин світу і України
Учні повинні знати:
- основні етапи розвитку земної кори,
- елементи земної кори,
- види земної кори,
- сейсмічні пояси та тектонічні зони;
- види корисних копалин,
Учні повинні вміти:
- аналізувати закономірності процесів горотворення.,
- наносити на карту геосинклінальні пояси і літосферні плити
3 Тема 3. Еволюція атмосфери і гідросфери
Первісна атмосфера і гідросфера.
Розвиток атмосфери і гідросфери в палеозої і мезозої. Формування сучасної атмосфери і гідросфери.
Екологічні проблеми атмосфери і гідросфери.
Учні повинні знати:
- склад первісної і сучасної атмосфери,
- основні проблеми сучасної атмосфери гідросфери,
Учні повинні вміти:
- аналізувати зміни газового складу атмосфери на протязі геологічних періодів.
4 Тема 4: Еволюція органічного світу
Розвиток перших представників органічного світу.
Розвиток флори і фауни в палеозої і мезозої.
Кайнозойський етап розвитку органічного світу.
Теорії походження життя на Землі.
Екологічні проблеми сучасної біосфери.
Практична робота. Скласти комп’ютерну презентацію по темі «Екологічні проблеми сучасної біосфери»
Учні повинні знати:
- основні теорії виникнення життя на Землі,
- основних представників органічного світу минулих епох.
Учні повинні вміти:
- давати характеристику головним проблемам біосфери сьогодення,
аналізувати закономірності поширення основних представників органічного світу.

Навально – тематичний план спецкурсу

Назва теми К-сть практичних год. К-ть теоретичних год.
1 Земля, як планета 1 3
2 Еволюція земної кори 1 3
3 Еволюція атмосфери і гідросфери - 4
4 Еволюція органічного світу 2 3

Тематичний план курсу «Історія розвитку Землі»

Зміст навчального матеріалу. Тема уроку Тип уроку Методи Обладнання
1 Теорії походження Землі. Геохронологічна таблиця Урок засвоєння нових знань Бесіда, розповідь, пояснювально-ілюстративний Карта півкуль, атласи, слайди «Історія Землі»
2 Докази унікальності планети Земля. Комбінований Розповідь з елементами бесіди,частково - пошуковий Карта світу, глобус, атласи
3 Земна статистика. Магнітні властивості Землі.К Комбінований Бесіда, дослідницький, частково – пошуковий, наочні Карта світу, глобус, атласи
4 Практична робота.
Складання узагальнюючої таблиці «Основні теорії походження Землі»
Узагальнення і систематизація знань Логічні: аналіз, узагальнення, частково – пошуковий, Атласи, геологічний словник-довідник
5 Розвиток земної кори в докембрії. Урок засвоєння нових знань Розповідь з елементами бесіди, інформаційно-комунікаційні, частково - пошуковий Атласи, геологічний словник-довідник
6 Мезозойський і кайнозойський етап розвитку земної кори. Комбінований Розповідь з елементами бесіди, інформаційно-комунікаційні, частково - пошуковий Атласи, глобус, енциклопедія,
7 Формування основних родовищ корисних копалин. Практична робота. Нанесення на контурну карту основних родовищ корисних копалин світу і України Формування знань, умінь і навичок Бесіда, дослідницький, частково – пошуковий, наочні Атласи, геологічний словник-довідник
8 Сейсмічні пояси Землі. Комбінований Логічні: аналіз, узагальнення, частково – пошуковий, Атласи, геологічний словник-довідник, карта світу
9 Первісна атмосфера і гідросфера. Урок засвоєння нових знань Бесіда, розповідь, пояснювально-ілюстративний Атласи, геологічний словник-довідник, карта світу
10 Розвиток атмосфери і гідросфери в палеозої і мезозої Комбінований Розповідь з елементами бесіди, інформаційно-комунікаційні, частково - пошуковий Атласи, глобус, енциклопедія, Слайди по темі
11 Формування сучасної атмосфери і гідросфери. Комбінований Бесіда, розповідь, пояснювально-ілюстративний Комп’ютер., карта світу, атласи
12 Екологічні проблеми атмосфери і гідросфери. Узагальнення і систематизація знань Логічні: аналіз, узагальнення, частково – пошуковий, метод - проектів Комп’ютер., карта світу, атласи
13 Розвиток перших представників органічного світу. Розвиток флори і фауни в палеозої і мезозої. Урок засвоєння нових знань Бесіда, розповідь, пояснювально-ілюстративний Карта півкуль, атласи, слайди «Історія Землі»
14 Кайнозойський етап розвитку органічного світу. Формування знань, умінь і навичок Бесіда, дослідницький, частково – пошуковий, наочні Карта світу, атласи, енциклопедія
15 Теорії походження життя на Землі. Комбінований Бесіда, розповідь, пояснювально-ілюстративний Комп’ютер, карта світу, атласи
16 Екологічні проблеми сучасної біосфери.
Практична робота. Скласти комп’ютерну презентацію по темі «Екологічні проблеми сучасної біосфери»
Узагальнення і систематизація знань Логічні: аналіз, узагальнення, частково – пошуковий, метод - проектів Комп’ютер, карта світу, атласи
17 Підсумковий урок Узагальнюючий Бесіда, наочні  

Cписок рекомендованих джерел

 1. Будико М. И Влияние человека на климат. М.,1972г. – 132 с.
 2. Г. И. Немков «Историческая геология с елементами палеонтологи», из. «Просвищение», Москва, 1980 г.
 3. Г. О. Білявський , М . М . Падун , Р . С . Фурдуй « Основи загальної Екології».
 4. «Життя, як воно виникло? Шляхом еволюції чи творення», 1998 р.
 5. Закон України про охорону навколишнього середовища. Київ: Україна, 1991р.
 6. Золото в надрах України, Львів., Світ 1992р.
 7. В. П. Голов « Геология в средней школе», изд. «Просвищение», Москва, 1972 р.
 8. Ігор Байдак Стежками рідного краю// м. Хмельницький 2008.
 9. Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі. Київ: Україна, 1998р.
 10. Радкевич Е. Наш дом – Земля. Эврика, Москва, «Молодая гвардия», 1988р.
 11. Світ у долонях. Щоквартальний громадський ілюстрований екологічний журнал, 1 ( 3 ) / 1997р.
 12. С. Д. Осокін «Світовий океан», вид. «Радянська школа», м. Київ, 1975 р.
 13. П. І. Гупало « Як виникло життя на Землі», вид. «Радянська школа».
 14. Подільська старовина. – Вінниця: 1993р. – 476с.
 15. Природа Хмельниччини: потенціал, охорона, проблеми. – Нітішин., 2002р. – 211с.
 16. Пустовіт Г. П. Екологічне виховання учнів у процесі дослідної роботи. – Хм.: Майбуття, 1994р.
 17. Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія з основами палеонтології.
 18. Ф. Д. Заставний Географія України. – Львів, 1996р.
 19. Шандрівська Г, Ляскова М., У нашому довкіллі. – Тернопіль «Підручника і посібники», 2004р.
Автор: Костецька Валентина Володимирівна, вчитель географії, Гвардійський НВК "Загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів, гімназія", м. Хмельницький, вул. Соборна.
Видалити Відміна
Забанити Відміна