Закрити
Формування творчого компетентного учня через методи та прийоми інтегрованого навчання на уроках математики з використанням сучасних технологій
12 Березня 2018, 11:20 , Переглядів: 601
FacebookTwitterLivejournal
Формування творчого компетентного учня через методи та прийоми інтегрованого навчання на уроках математики з використанням сучасних технологій Фото: creativeschool.com.ua Формування творчого компетентного учня через методи та прийоми інтегрованого навчання на уроках математики з використанням сучасних технологій

Розробка учасника V Всеукраїнського конкурсу "Творчий вчитель - обдарований учень".

Вступ

Сучасна загальноосвітня школа повинна розвивати в учнів здатність діяти і бути успішними в ситуації відкритого динамічного суспільства, формувати цілісну систему універсальних знань, умінь, навичок. Такі навички є важливими індикаторами результатів освіти, тими показниками, що дають змогу визначити готовність учня-випускника до активної участі в житті суспільства, його подальшого особистісного розвитку, навчання впродовж життя. Окреслені в концепції модернізації української освіти цілі і завдання пов'язані не тільки з удосконаленням творчої  компетенції сучасного учня, а й з покращенням взаємозв'язків освітнього закладу з ринком праці, оновленням змісту і методології відповідного освітнього середовища.

У процесі роботи я зіткнулася з наступною проблемою: затребуваними якостями випускника на сьогоднішній день є - здатність брати на себе відповідальність, брати участь у спільному прийнятті рішення, оцінювати і аналізувати, робити свій вибір. При цьому на уроках математики вчитель викладає учням систему знань, умінь і навичок, що склалися в XX столітті. Основний вид діяльності - вирішення завдань. Сьогодні оволодіння певним обсягом навичок перестає бути самоціллю і перетворюється на процес виховання, розвитку творчого компетентного учня. Я впевнена, що ніхто не буде заперечувати наступного: сучасна людина має не тільки добре орієнтуватися в світовому інформаційному просторі, а і бути активним учасником його різноманітних процесів. А виховання такої людини неможливо одними традиційними методами і прийомами без всебічного використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Учителю доводиться замислюватися над новими методами навчання, використовувати нові технології викладання, які розвивають мотивацію школярів до навчально-пізнавальної діяльності, підвищують їх інтелектуальний рівень, розкривають творчі здібності.

У сучасних умовах викладач повинен зробити все можливе, щоб учень відчув радість від прикладених зусиль, пережив успіх досягнення мети. Учень ж, отримуючи теоретично обґрунтовані способи дій, знання, може самостійно розробляти подібні способи дій в незнайомих ситуаціях, або нові способи, при вирішенні поставлених проблем.

Успішне вивчення учнями одного предмета залежить від наявності у них певних знань і умінь з іншого. Вчитель бачить, що «ізольоване» викладання нерідко неповноцінне, недостатнє. Адже ми чітко розуміємо, що світ цілісний, що він пронизаний незліченними внутрішніми зв'язками, так що не можна торкнутися жодного важливого питання, не зачепивши при цьому і безлічі інших. У подібних випадках потрібне порівняння, зіставлення, а це  є підстава для інтеграції. У програмах багатьох шкільних дисциплін чимало «перехресть»: співпадаючих тем, загальних проблем і питань, нерідко вивчаються одні й ті ж процеси і явища, розглядаються з різних позицій одні й ті ж об'єкти. Все це заявка на інтеграцію хоча б з окремих тем.  

Орієнтованість шкільної освіти на застосування теоретичних знань для вирішення практичних завдань зумовлює не тільки збільшення обсяг, а й підвищення якості засвоєння учнями знань. Цьому сприяє також збільшення кількості навчальних дисциплін і прагнення педагогів якнайдетальніше і доступніше представити сучасні наукові досягнення. В результаті виникає суперечність між зростаючим обсягом знань і обмеженістю навчального часу, призначеного для оволодіння ними. Вирішенню даного протиріччя значною мірою сприяє інтеграційна технологія проведення уроків.

Необхідність звернення до інтегрованого навчання викликана низкою об'єктивних причин, які виявилися мною в процесі роботи в середній школі. Однією з найважливіших проблем, на мій погляд, є помітне зниження інтересу учнів до предметів природничо-математичного циклу, що багато в чому обумовлено об'єктивною складністю  математики.

До того ж, викликає незадоволеність недостатня продуманість і розробленість діючих програм та підручників для загальноосвітніх шкіл. Сама специфіка  математики на її сучасному рівні спонукає до інтегрованого підходу в навчанні школярів цьому предмету.

Введення в шкільну програму інформатики дало можливість зняти багато пізнавальних труднощів, що виникають у процесі навчання, викликати інтерес в учнів до математичних проблем, показати можливість їх вирішення новими, нестандартними методами: алгоритмізацією вирішення складних завдань на комп'ютері, можливістю змоделювати і наочно побачити на екрані дисплея  математичні процеси і управляти цими процесами і тощо.

Крім цього, інтегрований підхід до навчання природничо-математичних предметів на основі інформатики дозволяє вирішити і проблеми навчання самої інформатики. Наприклад, пропоновані в підручниках інформатики завдання часто не мають реальної практичної цінності, виглядають формальними і не викликають інтересу у школярів. Використання ж комп'ютера за його прямим призначенням (для вирішення практичних завдань, для виконання громіздких, малоцікавих обчислень, для обробки великого обсягу інформації та інше ) посилює практичну спрямованість як  математики, так і інформатики; відображає сучасні методи дослідження в цих галузях науки, сприяє сталому інтересу учнів до предметів, що вивчаються.

Наступною проблемою, яка може бути вирішена в процесі інтегрованого навчання, є неузгодженість, роз'єднаність етапів формування в учнів загальних понять з математики, інформатики і інших предметів; вироблення у них узагальнених умінь і навичок. Практика показує, що нерідко одне й те ж поняття в рамках кожного конкретного предмета визначається по-різному - така багатозначність наукових термінів ускладнює сприйняття навчального матеріалу. Неузгодженість пропонованих програм призводить до того, що одна і та ж тема з різних предметів вивчається в різний час. Ці протиріччя легко знімаються в інтегрованому навчанні, яке вирішує також ще одну проблему - економії навчального часу.

Необхідно також відзначити ще один важливий момент: інтегроване навчання покликане відобразити інтеграцію наукового знання,що об'єктивно відбувається в суспільстві. Не висвітлювати міжнаукові зв'язки, або показувати їх поверхнево було б великим недоліком сучасної школи. Інтегроване навчання дозволяє найефективніше показати міждисциплінарні зв'язки і природничо-науковий метод дослідження, який використовується на стику наук.

У своїй педагогічній діяльності я ставлю за мету, щоб через  методи та прийоми інтегрованого навчання на уроках математики  з використанням сучасних  педагогічних та інформаційних технологій збільшувати свій дидактичний потенціал, що дозволяє оперативно здійснювати зворотний зв'язок, відкривати учневі можливість просуватися в темпі, адекватно його здібностям.

Джерело: Острів знань
Автор: Тітова Наталя Богданівна, вчитель вищої каліфікаційної категорії, вчитель мтодист, Одеська гімназія №4
Видалити Відміна
Забанити Відміна