Закрити
Авторська програма гуртка «Основи науково-дослідницької діяльності з математики»
22 Квітня 2020, 16:45 , Переглядів: 2731
FacebookTwitterLivejournal
Авторська програма гуртка «Основи науково-дослідницької діяльності з математики» Фото: medium.com Авторська програма гуртка «Основи науково-дослідницької діяльності з математики»

Розробка учасника Всеукраїнського конкурсу "Творчий вчитель - обдарований учень".

АВТОРСЬКА ПРОГРАМА ГУРТКА
«ОСНОВИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З МАТЕМАТИКИ»

Розділ 1. Пояснювальна записка

Програма гуртка – «Основи науково –дослідницької діяльності із математики» розрахована на учнів 8 – 10 класів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, які цікавляться математикою та науковими дослідженнями, відповідає їх віковій категорії.

Програму можна використати як між класний різновіковий факультатив або міжшкільний факультатив.

Програма складена із розрахунку проведення трьох занять на тиждень, тривалість яких – 1 академічна година, починаючи із  1 вересня  і закінчуючи 31 травня навчального року. Кількість вихованців у гуртку повинна становити до 15 осіб.

У програмі поданий орієнтовний розподіл годин за темами. Керівник гуртка може в разі потреби вносити деякі зміни в програму.

Розділ ІІ. Новизна програми

Програмою передбачені цільові екскурсії, зустріч з науковцями, огляд новинок наукової та науково – популярної літератури, перегляд фільмів та презентацій. Також передбачено ознайомлення гуртківців із роботами учнів-членів МАН, написаних протягом останніх років.

Програма складена із урахуванням специфіки математичної науки, поєднанням між предметних зв’язків. Програма орієнтована на підготовку учнів за навчальними програмами рівня стандарту.

Розділ ІІІ. Мета і завдання програми

Головна мета програми – розширення знань учнів із математики, ознайомлення із методами наукових досліджень, розвиток здатності особистості до дослідницької діяльності, сприяння вибору професії, створення оптимальних умов для самореалізації обдарованих учнів та всебічного розвитку їх творчих здібностей, розвиток математичного, логічного, наукового мислення; виховання відповідального ставлення до роботи, формування навичок роботи із науковою літературою, довідниками, статистичним матеріалом, створювати передумови для навчання у ВУЗах.

Програмою передбачено вирішення таких завдань:

 • Розвивати творчі здібності учнів, логічне мислення, вміння виробляти власну точку зору на проблему та відстоювати її;
 • Вчити працювати із фаховою літературою;
 • Допомогти оволодіти технікою і методикою науково-дослідницької роботи;
 • Створювати оптимальні умови для самореалізації обдарованих учнів та всебічного розвитку їх творчих здібностей;
 • Систематизувати знання, отримані у школі та в позаурочний час;
 • Виробляти цілісну систему уявлень про математичну науку та її місце у системі інших наук.

Методи роботи:

 1. Наукові:
 • Порівняння;
 • Аналогії;
 • Аналізу та синтезу;
 • Класифікації.
 1. Навчального пізнання:
 • Спостереження;
 • Дослідження;
 • Гіпотези.
 1. Організаційно – діяльнісного навчання:
 • Методи учнівського спрямування;
 • Самоорганізація навчання;
 • Методи самооцінки.

Розділ ІV. Орієнтовний тематичний план навчання

Розділ V. Зміст програми. Вступ (4 години)

Математика – цариця наук. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку математичної науки. Методи математичних досліджень. Видатні вчені-математики, їх вклад у розвиток науки.

Ознайомлення із планом роботи гуртка.

Практична робота (1 год). Огляд виставки науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН школи.

Тема 1. МАН України (3 год).

Що таке МАН України? Організація навчально-виховного процесу в Малій академії наук України. Учасники навчально-виховного процесу в МАН. Робота з учнями в МАН. Історія створення МАН у моїй школі.

Практична робота (1год). Попереднє ознайомлення із дослідницькими роботами учнів-членів МАН школи, їх практичним значенням та результатами.

Тема 2. Структура та основні вимоги до змісту науково-дослідницької роботи (11 год).

Що таке науково-дослідницька робота? Критерії якості роботи. Методи досліджень. Вибір теми та її актуальність. Структура науково-дослідницької роботи.

Практична робота (1 год). Ознайомлення із структурою науково-дослідницької роботи.

Вимоги до розділів роботи. Додатки, таблиці, схеми, зображення та їх оформлення. Основні недоліки учнівських науково-дослідницьких робіт. Літературні джерела.

Практичні роботи (4 год). Робота із каталогами літератури у шкільній та районній бібліотеках. Використання даних Internet. Робота із архівними матеріалами.

Тема 3. Організація наукових досліджень (18 год).

Головні компоненти наукових досліджень: визначення мети, попередній аналіз зібраної інформації, формування попередніх гіпотез, теоретичний аналіз гіпотез, планування і організація експерименту, проведення експерименту, аналіз і узагальнення одержаних результатів, перевірка попередніх гіпотез на основі отриманих фактів, остаточне формулювання нових фактів і законів.

Спільна робота із науковцями.

Практичні роботи (10 год). Вибір теми дослідження, формування мети та основних завдань. Складання змісту роботи. Спостереження і збір матеріалів. Виклад матеріалу, складання таблиць, графіків, додатків.

Тема 4. Основні вимоги до оформлення науково-дослідницької роботи (10 год).

Практичні роботи (10 год). Державна мова. Обсяг, розмірні показники друку. Заголовки, нумерація сторінок. Оформлення таблиць, додатків, цитат, посилань на авторів. Оформлення титульного аркуша.

Тема 5. Загальні умови проведення І та ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН (3 год).

Підготовка документів до участі у конкурсі.

Практична робота (1 год). Формування навичок захисту дослідницьких робіт.

Тема 6. Підготовка учнів до виконання контрольних робіт (47 год).

Повторення та поглиблення знань теоретичного матеріалу: тотожні перетворення алгебраїчних виразів; тотожні перетворення тригонометричних виразів; прогресії; алгебраїчні рівняння;логарифми; показникові і логарифмічні рівняння; тригонометричні рівняння та нерівності;рівняння з параметром; ціла і дробова частина числа; побудова графіків функції…

Практичні роботи (30 год). Розв’язування завдань із арифметики, алгебри, планіметрії, стереометрії, тригонометрії, комбінаторики. Розв’язування конкурсних завдань за попередні роки.

Екскурсії (3 год).

Цільові екскурсії. Зустріч із науковцями.

Суспільно-корисна праця (4 год)

Випуск інформаційної стінгазети.

Підсумкові заняття (2 год)

Конференції. Презентації. Звіт про проведені дослідження.

Розділ VІ. Прогнозований результат

Учні повинні мати знання із усіх розділів математики:

 • Арифметики;
 • Алгебри;
 • Планіметрії;
 • Стереометрії;
 • Комбінаторики;
 • Тригонометрії.

Учні повинні оволодіти практичними навичками:

 • Вибирати об’єкт та предмет дослідження;
 • Планувати та проводити дослідження;
 • Аналізувати та узагальнювати одержані результати;
 • Складати та розв’язувати прикладні задачі;
 • Відповідно до вимог оформляти науково-дослідницькі роботи;
 • Готувати презентацію та публічний виступ;
 • Захищати дослідницьку роботу на конкурсі.

Розділ VІІ. Матеріали, інструменти

Для реалізації завдань програми необхідні: наукова література; доступ до мережі Internet; фотоапарат; збірники задач; вимірювальні прилади тощо

Розділ VІІІ. Суспільно-корисна праця

Під час проведення предметного тижня математики члени гуртка виступатимуть на шкільній конференції із доповідями про результати проведення досліджень, випускатимуть інформаційні стінгазети.

Література:

 1. Віват, науко молода!: Вісник Київського обласного територіального відділення МАН України/ Упор. Заболотний О.В. – Біла Церква:КОІПОПК, 2003 – с.5-18.
 2. Таїна обдарованості: Практико-зорієнтований збірник на допомогу тим, хто працює з обдарованими дітьми/ Укладач Заболотний О.В.; За заг. ред. Н.І.Клокар, - Біла Церква: КОІПОПК, 2005 – с.7-68
 3. Бомба А.Я.,  Белешко Д.Т.,  Дейнека О.Ю.,  Тадєєв П.О., Турбал Ю.В., Тимощук А.І., Математика. Методичні рекомендації до написання науково-дослідницьких робіт/ Відп. завипуск: Андрєєв О. А. – Рівне: РМАНУМ, 2010. – 72 с.
Джерело: Острів знань
Автор: Гусак Марина Василівна, вчитель фізики та математики, Лизогубовослобідський НВК "ЗОШ І - ІІІ ступенів - дитячий садок", Київська обл.
Видалити Відміна
Забанити Відміна