Закрити
Педагогічний всеобуч батьків
07 Лютого 2018, 22:18 , Переглядів: 431
FacebookTwitterLivejournal
Педагогічний всеобуч батьків Фото: slideshare.net Педагогічний всеобуч батьків

Розробка учасника Всеукраїнського конкурсу "Творчий вчитель - обдарований учень".

Родинне виховання розглядається як одна з головних ланок виховання підростаючого покоління. Щоб зробити родинне виховання дієвим, коледж повинен надати батькам необхідні психолого-педагогічні знання, а також знання про національні традиції виховання. Впровадження цих ідей у практику неможливе без педагогічної освіти батьків, яка сьогодні починає відроджуватися у багатьох навчальних закладах України.

Позитивним тут є пошук нових шляхів педагогічної освіти родини, орієнтація на нове педагогічне мислення, повернення до української батьківської педагогіки. Сьогодні куратори використовують різноманітні форми роботи з батьками: лекції, колективні та індивідуальні бесіди, збори, семінари, практикуми, конференції. Позааудиторний характер педагогічної освіти батьків дає змогу враховувати принцип наступності впродовж усього навчання.

Сімейне виховання – складний та багатогранний процес. Часто йому на заваді стає недосвідченість батьків, їхнє небажання використовувати педагогічні знання та впевненість у правильності лише власного досвіду. Тому коледжу змушений підвищувати педагогічну культуру батьків. Куратори будують свою роботу на принципах національного виховання: природовідповідності, гуманізму, демократизму, єдності вимог сім’ї та коледжу, послідовності та спадкоємності поколінь.

Принцип природовідповідності передбачає врахування в процесі виховання анатомічних, психологічних, вікових особливостей студентів. Це сприяє розвитку природних задатків дитини, врахуванню сімейних традицій.

Принцип культуровідповідності вимагає здійснення виховання у близькому студенту культурному середовищі. Найкращою базою виступає засвоєння студентами культурно-історичного минулого.

Врахування принципів демократизму та гуманізму зумовлює перехід від монологу до діалогу між учасниками виховного процесу, тобто подолання авторитарної педагогіки, що означає доброзичливе, рівноправне спілкування, створення умов для саморозвитку кожної особистості.

Врахування принципу наступності забезпечує безперервність виховного процесу «коледж – сім’я». Сьогодні навчальний заклад прагне подолати недоліки у роботі з батьками (неперіодичність проведення занять, недостатнє використання індивідуальних форм роботи з батьками, нерегулярне відвідування батьками зборів) і перейти до форм педагогічної освіти батьків, які передбачають перехід від монологічного спілкування до діалогу. Це значно підвищує педагогічну пізнавальну активність батьків.

Серед колективних форм роботи з батьками відзначу бесіди, семінарські заняття, педагогічні практикуми, рольові ігри, диспути, батьківські конференції, дні батьківського відвідування коледжу.

До індивідуальних форм належать консультації психолога, самоосвіта, індивідуальні бесіди. Доцільно активно залучати батьків до позааудиторної роботи, до участі в організації дозвілля, свят коледжу.

Найбільший інтерес у батьків виявляється за умови поєднання теорії з практикою. Семінарські заняття дають змогу поєднати теоретичні положення з конкретним аналізом виховання у сім'ї, обговорення проблемних ситуацій. Тому кожне заняття з батьками розділяю на 3 частини: теоретичну, практичну та самостійну.

Перша частина проходить у формі бесіди. Практична частина повинна закріпити теоретичні знання, підготувати батьків до застосування виховних технологій. На заняттях варто застосовувати прийоми, що забезпечували б активне сприйняття батьками інформації від викладачів, обговорення оптимальних шляхів вирішення педагогічних ситуацій. Доцільним, я вважаю, є розв’язання спеціально підібраних педагогічних задач, зміст яких відображає реалії сімейного виховання. Добре, коли тема заняття повідомляється батькам завчасно, пропонуються основні питання, відповідна література.

Дуже цікавими є такі форми педагогічної освіти як родинний міст, «педагогічний десант». Аукціон ідей сімейної педагогіки – обмін досвідом, що здійснюється на зборах групи батьків і студентів через презентацію сімейної педагогіки. Ця форма носить не лише просвітницький, а й коригуючий характер.

Підбиттям підсумків педагогічної роботи з батьками є проведення конференцій, на яких батьки не лише отримують необхідні теоретичні знання, а й практичні поради.

Отже, колективні форми роботи з батьками дають змогу розглянути комплекс загальних проблем.

Індивідуальні форми роботи дають куратору уявлення про уклад життя конкретної сім'ї, допомагають вирішити проблеми, знайти методи найефективнішого впливу на дитину.

Індивідуальні консультації проводяться кураторами, психологами. Під час їхньої підготовки слід враховувати наступне:

  • спілкування повинно проводитися у спокійній обстановці;
  • починати і закінчувати бесіду акцентуацією на позитивних якостях дитини;
  • під час бесід потрібно вчити батьків і вчитися у них.

Запорукою цього є педагогічний такт, уміння знайти підхід до батьків.
Важливою ланкою педагогічної освіти батьків є самоосвіта, що включає регулярне читання батьками психолого-педагогічної літератури. Тому кураторам рекомендую використовувати регулярно виставки психолого-педагогічної літератури.

Виступи перед батьками важливо підкріплювати прикладами з життя групи, народної педагогіки, літературних джерел, досвіду роботи інших педагогів.
Таким чином, робота з батьками підтверджує необхідність і правомірність використання психолого-педагогічних знань.

Організована у вигляді творчої співпраці батьківсько-кураторська взаємодія справляє позитивний вплив на морально-духовне становлення студентів. Це відбувається завдяки розширенню кола їхніх інтересів, розвитку в них емоційних почуттів, толерантності, духовного збагачення, розкриття потенційних можливостей студентів, підтримці їх на шляху самовираження, самовдосконалення.

Прикріплені файли
Джерело: Острів знань
Автор: Чорній Ірина Богданівна, Новобузький коледж Миколаївського національного аграрного університету.
Видалити Відміна
Забанити Відміна