Закрити
Розвивальне навчання в початкових класах
30 Січня 2018, 11:46 , Переглядів: 1694
FacebookTwitterLivejournal
Розвивальне навчання в початкових класах Фото: bambini.by Розвивальне навчання в початкових класах

Розробка учасника Всеукраїнського конкурсу "Творчий вчитель - обдарований учень".

Анотація

Прогресивні зміни в українському суспільстві потребують приділити особливу увагу гармонійному розвитку творчої особистості, вихованню всебічно освіченої людини, яка має яскраву індивідуальність, може приймати зважені рішення за складних умов сучасності, усвідомлюватиглобальні проблеми людствата національні проблеми і намагатися прийняти посильну участь у їх вирішенні. Це потребує від суспільства повернутися обличчям до людини, її особистості, спрямувати зусилля на прогресивнийрозвитокнаціональної освіти. Згідно з законом України „Про освіту”, основнимипринципамиїї розбудови є створення умов для повної реалізаціїздібностей ,таланту, всебічного розвитку кожної людини; гуманітаризація;демократизаціяосвіти; пріоритет загальнолюдських цінностей. Тому особливої актуальності набуває проблема реалізації розвивального принципу навчання на уроках у початковій школі.

Напрями дослідження в педагогічному експерименті з узагальнення змісту, методів і технологій розвивального навчання, висвітлених у Законах України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, в Національній доктрині розвитку освіти України, Державномустандартіпочаткової загальної освіти [15; 20; 21; 34; 41], відображують певні зміни у підходах суспільства до розвитку особистості, а також враховують основні досягнення розвитку вітчизняної і світовоїпедагогічноїдумки.

Все це і зумовило загальну спрямованість нашого дослідження. Тема нашого дослідження: "Реалізація розвивального принципу навчання на уроках у початковій школі".Об’єктом дослідженняє розвивальне навчання у початковій школі. Предмет дослідження– шляхи реалізації принципу розвивального навчання в початковій школі.

Гіпотеза дослідження: якщо в процесы навчання забезпечити таку системуроботищодо реалізації принципи розвивального навчання, яка передбачає розвитокпроцесівсприймання, формування загальнонавчальних умінь і навичок, нагромадження індивідуального досвіду пошукової діяльності, розвиток уяви і літературної творчості, використання вправ у комбінуванні, конструюванні, перетворенні, то рівень навчальних досягнень учнів, рівень їх розвитку значно підвищиться.

Для дослідження поставленої мети та підтвердження висунутої гіпотези необхідно виділити такі завдання:

 1. Проаналізувати проблему розвивального навчання в педагогічній теорії.
 2. Вивчити та узагальнити досвід масової початкової школи щодо використання розвивальних технологій навчання.
 3. Проаналізувати навчально-методичне забезпечення для реалізації розвивального навчання.
 4. Розробити систему роботи для реалізації принципу розвивального навчання.
 5. Експериментально перевірити ефективність запропонованої методики.

1. ПОНЯТТЯ РОЗИВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ

Термін "розвивальне навчання" належить великому швейцарському педагогу Йоганну Песталоцці (1746-1827), одному із засновників дидактики початкового навчання. Цю ідею К.Д. Ушинський назвав „великим відкриттям Песталоцці” і всіляко розвивав її у своїхпідручниках, особливо у фундаментальній праці „Людина як предмет виховання”.

Видатна роль у розробціпсихологічнихоснов розвивального навчання належить дослідженням Л.С. Виготського, який обґрунтував ідею про те, що навчання, яке орієнтується на завершення циклу розвитку, неефективне для загального розвитку дитини, воно не веде його за собою, а плететься у нього в хвості.

Важливе поняттпро два рівні розвитку дитини. Актуальний рівень – це ті психічні властивості або якості, які вже сформувалися, засвоєні дитиною, і найближчий розвиток – ті властивості психіки, які ще перебувають у становленні. Вирішальним для вдосконалення навчального процесу є правильне розуміння сутності другого рівня: це не ті якості особистості, яких ще немає взагалі, а ті, які ще тільки утворюються, а тому особливо чутливі до педагогічнихвпливів.

Л.С. Виготський вважав, що дитина з допомогою дорослого може виконувати не будь-які дії, а лише ті, до яких вона вже певною мірою готова. „Що дитина вміє сьогодні у співробітництві, вона зуміє завтра самостійно... Тільки те навчання у дитячому віці добре, яке забігає наперед розвитку і веде розвиток за собою. Але вчити дитину можливо лише того, чого вона вже здатна вчитися. Можливості навчання визначаються зоною її найближчого розвитку”. Томупедагогіка„повинна орієнтуватися не на вчорашній, а на завтрашній день дитячого розвитку”.

Узагальнивши, можна виділити два напрями навчання, що веде за собою розвиток: теорію розвивального навчання(Н.О.Менчинська, Г.С.Костюк, Л.В.Занков та ін.); теорію навчальної діяльності – учіння (О.М.&Леонтьєв, П.Я.Гальперін, Н.Ф.Тализіна, Д.Б. Ельконін, В.В. Давидов, В.Г.Рєпкін та ін.).

В своїй роботі ми також будемо користуватися визначенням Л.В. Занкова сутності загального розвитку. Під цим поняттям він розумів різнобічний розвиток психічної діяльності учнів, який охоплює не тільки пізнавальні процеси, а й волю, почуття,емоції.

Розвиток особистості дитини відбувається у різних видах діяльності. Свідома діяльність людини результат зовнішніх умов, опосередкованих внутрішніми умовами, якими і є особистість. Таке розуміння діяльності ввів С.Л.Рубінштейн, який підкреслював, що не досить визнавати розвиток людини в діяльності, треба враховувати і її зворотний вплив на суб’єкта, що становлення особистості можливе лише в процесі змістовної, суб’єктивно і об’єктивно значущої діяльності.Відповідноможна вважати, що розвиток особистості дитини полягає в якісній зміні її діяльності. „Зміни ці відбуваються за рахунок ускладнення цілей, задач, предметних дій, операційної і мотиваційної сторін діяльності, а також за рахунок зміни самої позиції дитини, яка, нагромаджуючи досвід, стає активнішою і самостійнішою”. Щоб ці зміни здійснювалися у потрібному напрямі, процесом розвитку треба керувати. В педагогічному розумінні це передбачає цілеспрямоване формування особистості дитини. В психології навчання, дидактиці, методиці відомі різні шляхи посилення впливу навчання на розвиток учнів. Зокрема, встановлено, що навчання розвиває школярів своїм змістом за умов, якщо він зорієнтований на оптимальну реалізацію їхніх навчальних можливостей. Але зміст по-різному впливає на розвиток залежно від методів навчання, способів дій з навчальним матеріалом, побудовою учіння як розв’язання системи навчальних завдань, що поступово ускладнюються. Навчання, безумовно, впливає на розвиток молодших учнів своїми організаційними формами, які дають дітям змогу вступати у різні види співпраці з учителем і один з одним.

Розвиток дитини відбувається в різних видах діяльності, що виявляється,відповідно, в різних видах розвитку: фізичному, духовному, громадянському, морально-етичному, естетичному. Всі види розвиткуне механічна сукупність різних видів діяльності. Вони тісно взаємопов’язані, взаємодоповнюють і підсилюють один одного. Таке розуміння розвитку передбачає повноцінне включення дітей на кожному віковому етапі в усі доступні їм види діяльності, а не лише у навчальну. Дуже важливо, щоб при цьому забезпечувалась активна позиція дитини, стимулювалися її творчість, потреби в засвоєнні нових знань і способів дій.

Багато уваги саме загальному розвитку молодших учнів приділяв В.О. Сухомлинський. Його праці зараз особливо часто цитують, але, на жаль, повно й послідовно цю глибоку ідею ще не освоєно в масовому педагогічному досвіді.

За нашим переконанням, працюючи в Павлиській школі, учений справді створив оригінальну систему розвивального навчання молодших школярів . Змістом цієї системи Василь Олександрович вважав:

 1. постановку вчителями з поступовим ускладненням перспективних цілей розвитку творчих здібностей учнів;
 2. досягнення тісного взаємозв’язку мовленнєвої, розумової і трудової діяльності молодших школярів;
 3.  
 4. систему творчих робіт із розвитку мовлення;
 5. стимулювання інтелектуальних і естетичних почуттів дитини.

Розумове виховання, за переконанням Сухомлинського, необхідне людині не тільки для праці, а й для повноти духовного життя. В книжках "Серце віддаю дітям”, "Павлиська середня школа" є блискучі приклади використання розвивальної спрямованості матеріалу, вміння індивідуально підійти до розвитку особистості дитини. „Повноцінне навчання, тобто навчання, яке розвиває розумові сили і здібності, було б немислимим, якби не спеціальна спрямованість, скерованість навчання – розвивати розум, виховувати розумну людину навіть за умови відносної незалежності розумового розвитку, творчих сил розуму від обсягу знань”.

Ось тому вчитель, який прагне керувати розвитком учнів, має замислитися над „надзавданням” уроку – як реалізувати навчальну мету з найбільшою користю для розвитку кожної дитини. Над цим б’ється сучасна методичнадумка, цього прагнуть найкращі вчителі. „Для мене, – пише педагог, – пошук і вибір способу ведення уроку пов’язаний з роботою формування в учнів умінь спостерігати, аналізувати, узагальнювати, конкретизувати, будувати гіпотези, робити висновки, ставити запитання, заперечувати, відстоювати свій погляд, оперувати не тільки маленькими порціями матеріалу, а й знаннями, здобутими під час вивчення теми загалом”.

Таким чином, знання по-різному засвоюються і по-різному впливають на розвиток дітей залежно від способів керівництва навчальною діяльністю. Звідси висновок: розвивальний вплив навчання найбільше визначається його процесуальною стороною, тобто тим, як саме воно організоване. Тому в перебудові організаційних форм, важливо, щоб високий навчальний результат досягався не будь-якою ціною, а поєднувався з розвитком пізнавальних можливостей і потреб дитини, щоб виконавська діяльність підпорядковувалася творчій.

Конспекти уроків

Математика 2 клас

Тип уроку: закріплення вивченого.

Тема. Таблиці додавання і віднімання числа 4. Ламані лінії. Розв’язування простих задач.

Мета. Ознайомити учнів з ламаною лінією. Закріпити вміння учнів додавати і віднімати число 4, розв’язувати прості задачі. Розвивати логічне та абстрактне мислення. Виховувати самостійність, охайність, почуття взаємодопомоги, любов до землі, до природи.

Обладнання: зображення сонечка, хмарки; картки для опитування; м’яка іграшка; матеріали МПТ «ПіснеЗнайка», подарунок від сонечка.

Хід уроку

І. Організація класу.

 • Чого ви очікуєте від уроку?

ІІ. Повідомлення теми і завдань уроку.

До нас сьогодні хтось завітав у гості. Уважно дивіться на екран, вслухайтеся в слова пісні.

Слайд 1 Пісня «Сонечко»

З яким словами ми поєднуємо сонечко? (тепло, світло, життя, зірка, розум, знання, кохання). Сонечко хоче перевірити чи гарно ви вмієте рахувати, мислити.

ІІІ. Повторення вивченого матеріалу

1. Усний рахунок

 • характеристика числа 4;
 • склад числа 4;
 • де зустрічаємо 4?

Слайд 2 Фільм «Число 4»

2. Хвилинка чистописання

Цифра 4

3. Гра «День - ніч» (прості випадки додавання і віднімання числа 4)

 • Як день і ніч пов’язані з сонцем?

4. Розв’язування виразів.

 • Чого не вистачає сонечку?
 • Щоб промінчики з’явилися, давайте розв’яжемо вирази.

5. Хвилинка ерудита.

6. Робота в групах.

 • Обчислити вирази і прочитати слово.
 • Яке відношення має сонечко до веселки?
 • Що ще ми знаємо про веселку?

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

7. Творча робота

Слайд 3 Вирази

8. Розв’язування задачі № 99
- Хмаринка закрила сонечко. Пролилася на землю дощиком, полила квіти, травичку.

9. Довжина ламаної лінії

Слайд 4 Ламана

Робота в парах: знайти довжину ламаної лінії.

10. Гра «Впізнай геометричну фігуру»
- Засяяло сонечко і вдячно вам посміхається (сонечко із геометричних фігур)
- Які геометричні фігури ви бачите?

ІV. Підсумок уроку

- Сонечко задоволене. Чи збулися ваші очікування?

Подарунок від сонечка.
Пісня про сонечко.

Додатково: гра «Коректор» (знайди помилку, запиши вираз правильно).

3 клас Природознавство

Тема. Явища природи, їх причини.

Мета. Формувати в учнів поняття «явище природи», ознайомити з причинами деяких явищ; вчити вести спостереження за явищами природи, робити висновки про причини їх виникнення; Розвивати спостережливість, логічне і образне мислення, пам'ять. Виховувати зацікавленість до навчання, зокрема, до уроків природознавства; любов до природи, бажання оберігати навколишній світ.

Обладнання: предмети, виготовлені з різних речовин; зображення явищ природи; матеріали МПТ «ПіснеЗнайка»; загадки, завдання для самостійної роботи, мікрофон.

Хід уроку

І. Організація класу (2 хв)

 1. Привітання
 2. Що ви очікуєте від цього уроку?

(Я також сподіваюсь, що цей урок збагатить вас новими знаннями, вміннями, допоможе краще розуміти навколишній світ)

 1. А допоможе нам «ПіснеЗнайка»

«ПіснеЗнайці» завдяки ми вчимося залюбки.
Нам знання даються легко!
Нами тішаться батьки!

ІІ. Актуалізація опорних знань

1.Спостереження за погодою. - 1 хв

2.Бесіда – 2хв

– Що таке природа?

– Якою вона буває?

– Назвіть ознаки живої природи.

– Що нас оточує крім природи?

– Як ми ще називаємо предмети, що нас оточують? (тіла)

3.Гра «Знайди домівку» (об’єднати в групи предмети, що виготовлені з однакових речовин, у дітей малюнки, прикріплюють на аркуш паперу з відповідним записом)- 3хв

Помічники тримають написи

«Деревина»:дерев’яна лінійка,сірники, олівець, паличка для морозива

«Гума»: повітряна кулька, м’яч, попригунчик,дит. іграшка для купання

«Молоко»:кефір, ряжанка,йогурт,сметана

4.Гра «Уяви себе молекулою»-3хв

В якому стані бувають тіла?
З яких частинок вони складаються?
Продемонструйте, як розташовані відносно одна від одної молекули: твердих, рідких, газоподібних речовин.

ІІІ. Повідомлення теми уроку - 1хв

Тіла і речовини оточують нас. Деякі створені природою, інші створила людина. Крім тіл і речовин природа дивує нас ще й різноманітними явищами. Сьогодні ми дізнаємось, що таке явище природи, спробуємо з’ясувати причини виникнення деяких явищ.

На дошці напис «Явища природи»

ІV. Робота над темою уроку

1.Розгадування загадок-3хв

Для цього вам потрібно розгадати загадки
Діти відгадують, помічник вчителя вивішує зображення відгаданих явищ.

Хтось у лузі біля річки
Погубив барвисті стрічки.
Дощик вгледів, підібрав,
Небеса підперезав. (Веселка)

сонячні промені заломлюються, відображаються в краплинках дощу

Що це вранці за дива, -
Морок землю покрива.
На ліси, поля, на лан
Густий стелиться …(Туман)

Скупчення найдрібніших крапель води в нижніх шарах атмосфери.

Увечері спускається, вночі собі лежить,
А вранці піднімається у сонячну блакить.(Роса)

Краплі водяної пари, що, стикаючись з холодним шаром повітря , перетворюються на краплинки води, осідають на ґрунт, рослини та ін.

В нас узимку білим цвітом
Сад зацвів неначе літом.
Білий цвіт он на калині!
Та ми знаєм, що це … (іній).

Водяна пара осідає на охолодженні предмети, перетворюючись на тонкікристалики льоду.

Узори вишиває без голки і без нитки.
Улітку спочиває, а взимку – дуже рідко.
Шкода, що ті узори на сонці тануть скоро.(Мороз)

Спадання температури нижче нуля.

1.Бесіда- 3хв

Чи знайомі вам ці явища природи? Якої пори року ви могли їх бачити? То що ж таке явище природи?

Попросимо ерудитів нам допомогти.

 1. Ознаки, зміни, спричинені законами природи.
 2. Будь-які зміни, перетворення, що відбуваються в навколишньому середовищі.
 3. Пояснення в доступній формі причин деяких явищ.

Відбуваються певні зміни у природі.

3.Робота з МПТ «ПіснеЗнайка» -

Деякі явища ми спостерігаємо досить часто, інші рідше. А є й такі, що можна побачити тільки в певному місці, в певний час, при певних обставинах.

Саме про деякі рідкісні явища нам і розкаже «ПіснеЗнайка»

Слухаємо, дивимось і рухаємося під музику. – 40 с
Полярне сяйво, Магнітні бурі, Місячне затемнення

Прочитайте про ці явища на сторінках енциклопедії (30,31) – 5 хв
Робота з енциклопедією, частина 1 с.54, 55.
Прочитайте про які явища згадується на них.
Що таке вітер? Туман?

Фізкультхвилинка

Явища природи бувають гарні приємні, корисні. Але, на жаль, іноді (7 хв ) перетворюються на страшні, руйнівні, смертоносні. Подивіться на екран, подумайте, чому це відбувається. Гроза, ураган – с.56 – 41 с. Землетруси, вулкани – с.64 – 1хв 10 с. Повінь - с. 77 – 14 с.

Чому ж на нашій прекрасній планеті, де є все необхідне для життя, бувають такі катаклізми, катастрофи?

Земля подає сигнали про свою хворобу, про те, що люди роблять щось не правильно. Вона просить зупинитись і задуматись. Що ж потрібно робити?

Вправа «Мікрофон»

V. Закріплення вивченого матеріалу.

а) Бесіда- 1хв

Що таке явище природи? Назвіть деякі.

б) Самостійна робота – 5 хв

1. В яких станах існують тіла?

2. Мороз – це…

а)тіло; б)речовина; в)явище природи

3. Назвіть явища природи, які ви запам’ятали.

4.Яке явище сподобалось найбільше?

Намалюй його.

VІ. Підсумок уроку -2 хв

 • Чи збулись ваші очікування?
 • Про що нове дізнались?

Задайте питання один одному.

VІІ. Д/з (сторінки до книжечки) – 2 хв

Підберіть вірші, загадки, прикмети про явища природи. Намалюйте одне з них.

«О, Земле!»(Ми люди…); «Літосфера»;

Без тертя не проживеш
Труться плити земні теж
Але зіткнень уникають
Бо чужих пильнують меж
Слово гостре, що укус
Сварка – справжній землетрус
Вибух гніву, як вулкан…
Дружба - вища за Ельбрус!

Урок математики

Тема Перевір свої знання. Подорож до « Лісової школи»

Мета Закріпити, узагальнити вивчений матеріал. Перевірити рівень знань, умінь і навичок учнів. Розвивати логічне мислення, увагу, спостережливість. Виробляти навички письма вивчених цифр. Виховувати позитивне ставлення до предмета.

Тип урокуурок-подорож трикутник, чотирикутник, коло, п’ятикутник

Хід уроку

І Організація класу до уроку

Гості наші вмостилися,
Діти їх роздивилися,
Привіталися, усміхнулися, (слайд 1 )

І до мене повернулися

-А тепер всі тихенько сіли.
Ви повинні добре вчитись
Для могутності і слави
Української держави.

-На уроці працюємо під девізом

Математику ми любим, З математикою дружим.

ІІ Оголошення теми і мети уроку

- Сьогодні на уроці перевіримо, що ми дізналися в процесі навчання, як свої знання можемо застосувати на практиці.

ІІІ Робота над темою уроку

( Чути стукіт) З’являється білочка з телеграмою . Зміст телеграми: « Шановні учні 1-А класу, до вас звертаються звірі з « Лісової школи». Був туман, і ми заблукали, допоможіть нам дібратися до школи.»

- Діти, допоможемо звірям добратися до школи ?
- Але шляху ми зустрінемо різні перешкоди, нам буде важко, ми не злякаємось ?
- Отже, відправляємось в дорогу.
- Нам потрібно йти навпростець. Гляньте на плакат. Що ми бачимо зверху?
Знизу? Як нам швидше дістатися до школи?
- Що ще показано на плакаті?
- Що таке відрізок? Промінь?
- Дуже добре, діти, першу перешкоду ми; подолали.

Наступна зупинка «Весела лічба»

1.Усна лічба

Гляньте, білочка одна ( слайд 2 )
Визирає із дупла,
Ще три стрибнуло із гілки.
Діти, часу не марнуйте,
Скільки білок? Порахуйте.
(1+3=4 )

По дорозі їжак біг, ( слайд 3 )
Ніс 8 яблук на пиріг,
Одно впало, покотилось.
Скільки яблук залишилось ?
(8-1=7 )

- Як називаються знаки для запису чисел? ( цифри )
- Назвіть усі цифри.
- Як називають числа, у запису яких використовуємо лише одну цифру?

2. Математичний диктант

- Відправляємось далі, але на нашому шляху річка протікає.

Щоб перейти її, нам потрібен місток, а побудуємо ми його із чисел. Допоможе нам віяло.

1. Покажіть попереднє число числа 8
2. Наступне числа 4
3. Сусідів числа 6

І з цим завданням ми впоралися. Молодці.Побудували місток. ( слайд 5)

4.Наступна зупинка « Відпочинок у лісі»

5.( слайд 5)

- Йдемо лісом. А навкруги ростуть липи, клени, сосни. Одним словом,-це …( дерева )
- Яку користь приносять дерева ? ( Збагачують повітря киснем, прикрашають наше життя)
- Що з дерев можна виготовити ? ( (меблі, книжки, зошити )
- А як ми зберігаємо ліс ?
- На цій галявині треба трохи відпочити

Трава низенька-низенька. Роблять присідання.
Дерева високі-високі. Піднімають руки вгору.
Вітер дерева колише-гойдає. Обертаються.
То направо, то наліво нахиляє. Нахиляються вправо, вліво.
То вгору, то назад. Потягуються вгору, назад.
То вниз нагинає. Нахиляються вперед.
Птахи летять, відлітають. Махають руками -«крильми»
А учні тихенько за парти сідають. Сідають за парти

4. Наступна зупинка. «Перевір себе»

Як робили ми зарядку,подув сильний вітер і нам на парти надуло багато листків. Треба трохи попрацювати і виконати завдання на листках. Роздивились завдання, що нам потрібно зробити?Отже, вперед, долайте перешкоду!

Самостійна робота

2+2= 4 5

4+1= 77

6-0=5 1

- Перевіримо, як ви впорались із перешкодою

6. Робота з геометричним матеріалом

Ось ми і дійшли дошколи». ( слайд 7 )

Але двері відкриються тільки тоді, коли ми відгадаємо, які геометричні фігури нагадують дах, вікна і сам дім.

ІVПідсумок уроку

Ви добре попрацювали, допомогли звірям дійти до « Лісової школи». А перед тим, як повернутися додому, пограємось в гру «Ніч-день? Відгадай»

- Що ви бачите ? Що помінялось ?

«Ніч»-діти відпочивають, а вчитель переставляє геометричні фігури.

«День»- відгадують. Молодці!

- О! А що це за кошик? Хто його залишив?

Тема. Гриби: їстівні та отруйні

Мета: формувати в учнів уявлення про гриби, як окремий вид живих організмів; продовжувати вчити розрізняти їстівні і неїстівні гриби; повторити правила збирання грибів; продовжувати формувати вміння проводити природничі досліди та аналізувати результати дослідів;розвивати пізнавальну активність дітей, уміння спостерігати; виховувати по­вагу і любов до природи, культуру поведінки.

Обладнання: презентація, 2 клубки ниток,зайчик, зображення грибів, картка «Будова гриба» , губки, посуд для демонстрації, ширма.

Хід уроку

І. Організація класу.

1. Привітання

Пролунав дзвінок,
Починається урок.
Будем працювать старанно,
Щоб почути у кінці,
Що у нашім ріднім класі
Діти – просто молодці!

ІІ. Повідомлення теми уроку.

Починаємо урок природознавства, якийзапрошує нас у нову подорож, нову мандрівку в чарівний світ природи.

1.Хвилинка спостережень.

А зараз, як і завжди за одну хвилинку про нашу днинку

- Яка зараз пора року?
- Який місяць осені панує у природі? Чому він так називається?
-Яке сьогодні число?
-Яка температура повітря?
-Який стан неба?
-Чи були опади?

Народний календар

Діти наші предки спостерігали за природою. Вони записували свої спостереження, а потім виводили певні закономірності – прикмети, завдяки яким можна зазирнути краєчком ока на майбутню погоду. Які ви знаєте прикмети про листопад?

Листопадовий день, що заячий хвіст.
Листопад зимі ворота одчиняє.
Листопад не лютий, проте спитає, чи одягнутий та взутий.
Як листопад дерев не обтрусить, довга зима бути мусить.
Якщо в листопаді з'явилися комарі - зима буде теплою.

Якою була ця осінь?

Слайд №1

 

Природа налаштовується на зимовий спочинок. А нам відпочивати ніколи.

2. А щоб природа продовжувала відкривати нам свої таємниці, давайте пригадаємо, що ми про неї вже знаємо.

«Закінчи речення»

Природа - це…
Природа поділяється на ….
До живої природи належать….
Ознаки живої природи…

Яку саме сторінку природи ми відкриємо для себе сьогодні ви дізнаєтесь, відгадавши загадку

І великі, і малі,
Повдягалися в брилі,
І дощу ці одноніжки
Не бояться ані трішки.
Ліс – улюблений їх край.
А як звуться, відгадай? (гриби)

Слайд № 2

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Бесіда

 • Де ми можемо побачити гриби?

В лісі, в приміщенні, на кухні, в супермаркеті.

Гриби – особливі організми..

До якої природи ми їх віднесемо?
Доведіть що гриби – це жива природа.

Слайд № 3

Ну що ж – вперед! Відкривати таємниці природи. Отже мандруємо по царству грибів.

1.Хвилинка настрою

Слайд № 4Відео «Прогулянка за грибами» або «Фільм»

Слайд № 5

2.Систематизація знань про отруйні та їстівні гриби.

Діти, прислухайтеся. Мені здається ніби хтось плаче.

Зайчик. Плаче все голосніше.
- Хто ти? Чому плачеш? Виходь до нас.
Зайчик.Мені соромно. Ви будете теж наді мною сміятися.
- Чому ти так вирішив. Ми не ображаємо ні один одного, ні тих, хто до нас приходить. Правда ж, діти?
Зайчик.А тоді відгадайте хто я.

Пара довгих вушок,
Сіренький кожушок,
Швидкий побігайчик,
А зовусь я … (зайчик)

З’являється на ширмі.

- То чому ж ти плакав?
Зайчик.А пам’ятаєте ви дивилися казку про те, як звірята приносили різні гриби. І тільки я не виконав правильно завдання. І мені тепер соромно, що я ніяк не можу запам’ятати, які гриби можна їсти, а які ні.
- Даремно ти, зайчику, засмутився. Не соромно чогось не знати, соромно – не вчитись. А ти ж хочеш навчитись?
Зайчик.Дуже, дуже хочу.
- Діти, допоможемо зайчикові знайти в лісі потрібні гриби? Слухай уважно і запам’ятовуй. Ми складемо для тебе пам’ятку грибника.

А допоможе нам у цьому гра «У гості до гриба»

- Памятаєте, ми розігрували народну пісеньку «Ходить гарбуз по городу»? Зараз будемо ходити в гості не до овочів, а до грибів.
- Головним буде який гриб? (Білий)
- А який найвідоміший отруйний гриб?

Умови гри: Діти отримують картки з назвою гриба або одягають коронки грибів. Стають колом. Білий гриб ходить хаотично до грибів у гості з клубком ниток, промовляючи:

«Доброго дня! Як звати тебе, дитино?Приєднуйся до моєї родини!»

Дитина – гриб чіпляється до нитки, тримає її і не відпускає, промовляючи:

«Лисичка – мене звати,приєднуюсь до твоєї хати».
Опеньок,Маслюк,Печериця,Сироїжка,Підберезовик.

Мухомор мене звати,не піду до твоєї хати.
Бліда поганка,Сатанинський гриб,Несправжній опеньок,Лисичка несправжня,Мухомор пантерний


Білий гриб обходить всіх – таким чином виходить сітка-грибниця.
Отруйні гриби утворюють свою грибницю.
Зайчик повторює назву кожного гриба, каже їстівний він чи отруйний.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Будова та розмноження грибів

- Зайчику, а ти помітив чим подібні всі ці гриби?
Зайчик.Вони всі дуже різні.
- А ви, діти?
- Шапочки і ніжки.
- А на що схожа стала наша ниточка, що об’єднала родину грибів?

Це дуже важлива частина кожного гриба, і називається вона грибниця. (діти повторюють слово)

Вона як корінь у рослинки. Уявіть, що така ниточка-грибниця знаходиться у кожного гриба у ґрунті і живить його поживними речовинами. Якщо вирвати гриб з грибницею, то на цьому місці дуже довго не виростуть гриби Гриб треба зрізати або обережно викрутити.

Зайчик.Як цікаво! А нам вчитель-єнот розповідав, що у кожного гриба під шляпкою є невидиме насіннячко – спори, яке розноситься вітром або тваринами на різні відстані. Спори осідають у ґрунт. А коли їх поливає дощик – утворюється новий гриб, який утворює свою грибницю.

Діти сідають на місця.

- Отже, якими способами розмножуються гриби? (гриби розмножуються двома способами: спорами і частинами грибниці)

Слайд № 6

Робота на картках (у дітей картки з малюнком гриба)

Позначте цифрою:3- шапинку,4 - ніжку,1 – грибницю,ніжка і грибниця – плодове тіло – 2

Слайд № 7

Зайчик.Дякую вам, діти, тепер я точно не помилюсь. Я побіжу вже.
- Зачекай, Вуханю, є ще дещо важливе.

1.Демонстрація.

-Я попрошу наших науковців провести експеримент з губкою.

-Плодове тіло за своєю будовою дуже схоже на губку, і тому гриб вбирає в себе всі речовини, які його оточують.
-чисте довкілля – корисні речовини.
-Брудне, засмічене - отруйні, і тоді навіть їстівні гриби можуть стати отруйними.
-Висновок. Збирати гриби можна тільки в чистих місцях.

Зайчик. Скільки нового я дізнався про гриби. Тепер я вже не помилюсь. От тільки не можу зрозуміти навіщо потрібні всі ці мухомори, поганки. Знищити їх треба.
-&Зачекай, не поспішай нищити те, про що не знаєш або не розумієш. Послухай краще наше довідкове бюро.

2. Довідкове бюро

Слайд № 8

Отруйні гриби їдять миші, білки, кабани. І, навіть, ними лікуються. Лосі, наприклад, лікують собі хвороби шлунка за допомогою мухоморів.
Трутовики лікують виразку шлунку і деякі пухлини.
Смертельно-отруйну поганку використовують у малих дозах для лікування холери.

Витяжку з білого гриба використовують при обмороженні. Японські вчені знайшли у білих грибах речовини, що запобігають раковим захворюванням.

Зайчик. Я все зрозумів. Дякую. Побіжу, бо мене вже, мабуть, чекає мама. До зустрічі! Чекаю вас у себе в лісі!
- А за те, що ви допомогли зайчику природа відкриває перед вами ще одну свою таємницю.

3.Слайд № 9 Відео «Як ростуть гриби»

V. Узагальнення та систематизація знань.

Впізнали гриби? (опеньки)
Я вважаю, що гриби – це важлива частина живої природи.
Якщо погоджуєтеся з цією думкою, обґрунтуйте.

Слайд №10

а) складання асоціативного куща

Довідка для вчителя

-Санітари довкілляперетворюють решткивідмерлих рослин і тварин на поживні речовини. Таким чином –очищують ліс, підвищують родючість ґрунту.

-Виробляють ліки.Трутовикилікують виразку шлунку і деякі пухлини. Витяжку збілого грибавикористовують при обмороженні. Японські вчені знайшли убілих грибахречовини, що запобігають раковим захворюванням. Смертельно-отруйнупоганкувикористовують у малих дозах для лікування холери.

-Корисний продукт харчування.У різних країнах готують пресмачні страви з грибів. З них роблять салати, грибні рулети, омлети з грибами, фарширують їх, консервують, варять супи і борщі, роблять грибний шашлик, грибні соуси, пироги і млинці, навіть, торти з грибним кремом.

VІ.Підсумок уроку

Чи сподобалася наша мандрівка?
Що дізналися нового?
Що найбільше запам’яталося?

Перевіримо ваші знання

Тест

Слайди № 11-15

Дз. Існує 120 тис. видів грибів. Підготувати розповідь про гриби, що мають незвичайні назви або чудернацький вигляд.
Допоможе вам газета «Колосочок» (показати)
Ви дійсно молодці! Нам все вдалося! Подякуйте гостям, друзям і собі оплесками.

Джерело: Острів знань
Автор: Бехтерева Валентина Володимирівна, Ірпінська загальноосвітня школа I-III ст.№14
Видалити Відміна
Забанити Відміна