Закрити
Використання технологій продуктивного навчання та хмарних технологій в умовах проведення інтегрованих уроків-тріад
02 Грудня 2017, 01:30 , Переглядів: 885
FacebookTwitterLivejournal
Використання технологій продуктивного навчання та хмарних технологій в умовах проведення інтегрованих уроків-тріад Фото: https://news.alibaba.com Використання технологій продуктивного навчання та хмарних технологій в умовах проведення інтегрованих уроків-тріад

Розробка учасника V Всеукраїнського конкурсу "Творчий вчитель - обдарований учень".

ВСТУП

Не буде ніякого оновлення життя,
Якщо кожен із нас не оновить думку.

                                       Ш.Амонашвілі

У Національній доктрині розвитку освіти в ХХІ столітті чітко визначено мету і пріоритетні напрямки державної політики щодо розвитку освіти, оновлення, її змісту, форм організації навчально-виховного процесу та запровадження освітніх інноваційних технологій.

Саме географія вирізняється надзвичайною важливістю розуміння причино-наслідкових зв’язків, синтетичним і водночас вибірковим вивченням різноманітних явищ природи та господарської діяльності людини.

У державному стандарті загальної географічної освіти зазначається: «Географія – одна з базових шкільних дисциплін, яка об’єднує в собі природничі і суспільні знання. Вона є прообразом науки майбутнього.»

Отримання якісної шкільної природничо-математичної освіти є однією з найважливіших гарантій реалізації громадянами їх інтелектуального потенціалу, вирішальним фактором утвердження соціальної справедливості та політичної стабільності. Важливу роль у цьому відіграє формування відповідного новітнього навчального середовища у загальноосвітньому навчальному закладі.

Неможливо уявити сучасну школу без комп’ютерної техніки, мультимедійних пристроїв, Інтернету.  Такі технології як веб, віртуальні, хмарні радикальним чином змінюють навчально-виховний процес, природу освіти та її доступність. 

Продуктивні та хмарні технології як основа і засіб реалізації інноваційних процесів в сучасній освіті

Перед учителем завжди постають питання: «Як вчити? Як знайти «домкрати», які допоможуть учневі з найменшими витратами часу і сил оволодіти навчальною програмою?»

Відповідь проста: створювати власні, специфічні для певного предмета технології, які б відрізнялися високою адаптивністю й ефективністю.

 Час змінює зміст, методи і форми навчання, перехід до стійкого розвитку вимагає використання на уроках інноваційних технологій. Завдання вчителя сьогодні, виходячи з поставлених задач, - відібрати зі своїх методичних надбань усе прогресивне і змінити, модернізувати, трансформувати навчальний процес та забезпечити його дослідницькі, пошуковий характер.

Знання і уміння учня безпосередньо залежать від його діяльності на уроці. Провідною є не та діяльність, якій віддається більше часу, а діяльність, яка дає можливість найбільш інтенсивного розвитку в певний віковий період.

Останнім часом впровадження в практику роботи вчителя продуктивних форм організації навчання набуває все більшої популярності. Цьому значною мірою сприяють інтерактивні технології, які найбільш відповідають творчому підходу до навчання. У досвіді педагогів нагромаджено сотні прийомів організації продуктивного навчання. У витоків цього напрямку стояли такі видатні науковці, як Л.С.Виготський, Л.В.Занков, К.Д.Ушинський. Питання необхідності продуктивного підходу до навчання неодноразово порушувались учителями - новаторами  70-80-х років – М.Логачевською, С.Лисенковою, В.Ф.Шаталовим. Сучасні вимоги розвитку успішної особистості шляхом продуктивного навчання визначаються в дослідженнях відомих учених, зокрема, К.О. Бажанова , М.П.Гузика ,  Ш.П.Підласого  та інших.

Сьогодні учень повинен повертатися з навчального закладу з певним багажем знань. Продуктивне навчання – це спроба вийти на новий рівень творчо організованої освіти, розрахованої на підлітка, який навчається самостійно та взаємодіє з педагогами лише для консультації. Така співпраця має певні переваги. Вміло організована навчальна діяльність підтверджує висновок Л.С.Виготського про те, що «в співпраці» дитина може зробити більше, ніж самостійно, бо «те, що я чую, я забуваю; те, що я бачу, я пам’ятаю; те, що я роблю, я розумію», - говорив великий китайський філософ Конфуцій.

Реалізація продуктивного навчання в загальноосвітній школі включає в себе проведення нестандартних уроків, під час яких учні опрацьовують проблемні ситуації, виконують творчі завдання, беруть участь у різноманітних ігрових ситуаціях. До таких уроків учні готуються сумлінно, з великим бажанням, до виконання завдань підходять творчо, навіть у учнів з низьким рівнем знань навчальна робота відбувається більш продуктивно.

Однією з форм продуктивної діяльності школярів є виконання завдань творчого характеру. Такими завданнями є підготовка повідомлень із різних інформаційних джерел, добірки фотоматеріалів, малюнків, написання есе, сенканів, віршів відповідно до теми уроку. Через такі роботи розкривається власне бачення учнями теми, яку вивчають. Наприклад, учні 6-7-х класів з задоволенням пишуть вірші-сенкани, виготовляють презентації з ілюстраціями природи материків. Для учнів 9-10-х класів доцільним є виконання більш складних завдань: соціологічні опитування, написання творчих робіт, презентації до теми уроку, створення міні-проектів. Найбільш вдалими є проекти  «Інвестиційні можливості рідного села», «Обчислення власного екологічного коефіцієнта», «Демографічна ситуація с. Лозуватки», тощо.

Сьогодні уявити життя без комп'ютера, Інтернету та IT технологій практично неможливо. Сучасні діти не уявляють своє життя без Інтернету з його соціальним спілкуванням та інформаційними ресурсами. Ми спостерігаємо, як росте покоління візуалів, для яких головним джерелом інформації є зоровий ряд. Все це пояснює необхідність використання нових світових інформаційних розробок в освітній діяльності. Однією з інновацій в освітньому процесі, використовуваному в сучасному світі, є хмарні сервіси. Як показує досвід розвинених зарубіжних країн, впровадження в навчальний процес «хмарних обчислень» є відмінним рішенням проблем комп'ютеризації освіти.

Сам англомовний термін Сloud сomputing був вперше використаний ще в 1993 р Еріком Шмідтом для позначення сервісів, що дистанційно підтримують різні дані і додатки, розміщені на віддалених серверах. За два десятиліття хмарні технології повністю завоювали інформаційний простір. У сфері мережевих технологій це словосполучення є символом сьогоднішнього часу. Чому саме хмара? Графічний прообраз терміна зобов'язаний своєю появою діаграмам та іншим ілюстраціям у вигляді хмарок, за допомогою яких прийнято зображати мережу Інтернет.

Зважаючи на ефективність і доцільність використання даних інноваційних технологій навчання, виникла спроба їх об’єднати під час проведення інтегрованих уроків.

Організація навчальної  діяльності учнів  в умовах інтегрованих уроків-тріад

Одним із напрямків підвищення ефективності навчально-виховного процесу є уроки-тріади.

Урок-тріада – це крок у майбутнє освіти. Він передбачає змінену структуру проведення звичайного уроку: замість 45 хв. – 3 по 30 хв. Своєрідна система тріади передбачає поділ на мініади, логічне завершення певних етапів і умовний поділ на наступні фази.

На відміну від звичайних уроків, метою яких є оволодіння знаннями, уміннями та навичками, урок-тріада  повніше враховує особливості, інтереси, нахили, здібності кожного учня,  у ньому поєдналися  елементи традиційних уроків( приймання нового матеріалу, засвоєння, осмислення, узагальнення), але в незвичайних формах, новій методиці. А інтегровані уроки-тріади дають змогу учням всебічно охопити матеріал, який вивчається. 

Проведення уроків-тріад потребує від учителів додаткових витрат часу, оскільки необхідно здійснити відповідне тематичне планування, розробити структуру уроку, скласти варіанти завдань. В умовах класно-урочної системи уроки-тріади доцільно проводити, якщо тема розрахована на 3 години. Наприклад, розподіл годин з географії:

7 кл.

 1. Австралія.
 2. Антарктида.
 3. Євразія: Клімат.
 4. Євразія: Природні зони.
 5. Євразія: Населення і політична карта.
 6. Взаємодія людини і природи.

8 кл.

 1. Тектонічні структури і геологічна будова України.
 2. Корисні копалини України.
 3. Клімат України.

9 кл.

 1. Україна і світове господарство.

10 кл.

 1. Глобальні проблеми людства.

Спираючись на досвід Скородистицької СЗШ І-ІІ ступенів, Київського коледжу ім.. Сухомлинського можна виділити головну особливість уроку-тріади: це урок, що проводиться не для учнів, а  з учнями, організований, керований з урахуванням їхніх потреб і інтересів. Урок, насамперед, демократичний. Кожен учень має право на вільний вибір посильного варіанту роботи, завдань, які він зможе виконати. Зрештою, кожен візьме стільки, скільки подужає.

Діяльність учнів на тріаді не просто  об’єктивно оцінити, використавши  лише традиційні методи. Тому в умовах застосування різних форм діяльності варто застосовувати листи оцінювання навчальних досягнень  учнів. Їхня особливість полягає в тому, що учні можуть самостійно дати оцінку рівня засвоєння нових знань, активності на уроці, творчості, ініціативності.

В кінці уроку кожен учень повинен звітувати про свою роботу. Для цього він заповнює особисту картку моніторингу навчальних досягнень. Відбувається активне обговорення аспектів тематичних питань, учні критично висловлюють думки з приводу почутого і побаченого на тріаді, оцінюють відповіді один одного.  

Варіативною складовою навчального плану школи передбачено вивчення факультативного курсу в 9 класі «Хмарні сервіси».

Спільно вчителями географії та інформатики було розроблено цикл інтегрованих уроків-тріад для учнів 9 класу та впроваджено їх у навчально-виховний процес. Як результат – учні 9А класу на 20% краще засвоїли тему, ніж учні – 9Б класу, в якому проводилися звичайні уроки географії.

Наводимо приклад інтегрованого уроку-тріади.

Прикріплені файли
Джерело: Острів знань
Автор: Шабелян Ірина Миколаївна, Соколовська Тетяна Вікторівна, КНЗ "Лозуватська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 ім. Т.Г.Шевченка" Криворізької районної ради Дніпропетровської обл.

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Видалити Відміна
Забанити Відміна