Закрити
Програма обдарованості Хорольської гімназії "7 кроків до зірок"
19 Грудня 2016, 13:04 , Переглядів: 1272
FacebookTwitterLivejournal
Програма обдарованості Хорольської гімназії Програма обдарованості Хорольської гімназії "7 кроків до зірок"

Розроблена програма на основі порівняльного аналізу існуючих педагогічних систем і пропонує комплекс заходів науково-практичного, психолого-педагогічного та організаційного характеру. Програма містить моделі виявлення обдарованих дітей, приклад річного плану навчального закладу по роботі з обдарованою молоддю. Розробка учасника IV Всеукраїнського конкурсу "Творчий учитель - обдарований учень".

АНОТАЦІЯ: Підтримка та розвиток обдарованості є одним із пріоритетних напрямків не лише європейської, але й сучасної української освіти. Це зумовлено динамічними соціально – економічними перетвореннями в українському суспільстві, що викликають необхідність у формуванні наукового, культурного та економічного потенціалу нації, що залежить від якості підготовки фахівців, які можуть не лише впроваджувати перспективні ідеї, але й ефективно реалізовувати їх, планувати свою діяльність на основі глибокого критичного аналізу, готових до життя в інноваційному за типом розвитку суспільстві.

Головним завданням Хорольської гімназії є з’ясування своєрідності обдарованості кожної дитини та вміння допомогти реалізувати її.

У роботі подано програму обдарованості Хорольської гімназії «7 кроків до зірок», наведено приклад річного плану навчального закладу по роботі з обдарованою молоддю.

Програма «Обдарованість»

Пояснювальна записка

Програма пошуку, навчання та підтримки обдарованої молоді "Обдарованість" створена на основі державної Програми роботи з обдарованою молоддю та виконання обласної й районної програм.

Розроблена програма на основі порівняльного аналізу існуючих педагогічних систем і пропонує комплекс заходів науково-практичного, психолого-педагогічного та організаційного характеру.

Програма містить моделі виявлення обдарованих дітей, «Обдарованість» та компетентного випускника гімназії.

І. Загальні положення

Мета програми: концентрація уваги на проблемі роботи з обдарованими та здібними дітьми, створення сприятливих умов для їх пошуку, навчання та виховання.

Завдання:

 • пошук і відбір обдарованих учнів;
 • створення сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морально-естетичного, фізичного розвитку учнів, розробка та впровадження прогресивних технологій навчання;
 • створення банку даних обдарованих учнів та вчителів;
 • підвищення результативності олімпіад, конкурсів, науково – дослідницьких робіт учнів – членів МАН;
 • забезпечення якісного психолого – педагогічного супроводу, діагностики обдарованих учнів, визначення особливостей їх обдарованості;
 • виховання національно свідомого громадянина України;
 • надання можливості всім учасникам навчально-виховного процесу реалізувати власні творчі здібності на основі дослідницько-пошукової та наукової діяльності;
 • здійснення просвітницької та видавничої діяльності;
 • розвиток індивідуальних здібностей та інтересів учнів, якостей, необхідних для повноцінної життєтворчості, будування індивідуального освітнього шляху гімназиста.

Принципи реалізації програми:

 • гуманізація;
 • демократизм;
 • науковість та інтерактивність;
 • індивідуалізація та диференціація;
 • системність;
 • єдність інтелектуального, морального фізичного та естетичного розвитку.

ІІ. Модель виявлення обдарованих дітей

Мета: мати різносторонню характеристику на дитину, зібрати якомога більше інформації про неї.

Учитель:

Мета: через спостереження в навчальній діяльності, у науково-дослідницькій, у системі міжособистісних відносин виділити особливо здібних дітей. Згідно з анкетою виділити здібності і оцінити ступінь їхнього виявлення.

Батьки:

Мета: через бесіду, анкетування з’ясувати, якими здібностями володіє дитина:

 • інтелектуальними;
 • художніми;
 • музичними;
 • здібностями до наукової роботи;
 • літературними тощо.

Психолог:

Мета: використовуючи метод тестування, виявити рівень інтелекту і наявність творчих здібностей, дослідити емоційну та вольову сфери.

Отримані дані порівняти. Якщо дитина має досить високі оцінки за результатами спостережень, анкетувань і тестувань, то її можна віднести до групи обдарованих.

ІІІ. Модель "Обдарованість"

Компоненти

1. Психофізіологічні властивості учня:

 • наявність природних задатків до активного й цілісного світосприйняття;
 • природні потреби в розумовій праці;
 • розвиненість форм чуттєвого сприйняття;
 • інтуїтивність;
 • впевненість у собі, адекватна самооцінка, усвідомлення власної природно-соціальної цінності, прагнення власної емоційної незалежності.

2. Інтелектуальні здібності:

 • пізнавальний інтерес;
 • інформаційна ерудиція;
 • високий рівень інтелектуального розвитку;
 • нестандартність мислення;
 • здатність до абстрагування;
 • діалектне бачення.

3. Креативний потенціал:

 • оригінальність у вирішенні навчально-пізнавальних питань;
 • ініціативність
 • неординарність підходів;
 • інтенсивність розумової праці.

4. Світоглядні цінності:

 • розвиненість громадських, гуманістичних, моральних, естетичних, державно-правових, економічних, екологічних якостей;
 • активність та ініціативна відповідальність;
 • здатність до аргументованого ризику;
 • в исокий рівень самоаналізу та самоконтролю;
 • уміння співпрацювати з партнерами.

ІV. Учитель у системі реалізації програми "Обдарованість"

Критерії добору вчителя

 • Професійна компетентність, вільне володіння різноманітним інструментарієм педагогічної технології, високий рівень інтелектуально-духовного розвитку та логічних здібностей
 • Конструктивно-новаторський рівень діяльності, активність науково-методичної діяльності (публікації, розробка програм, методик, окремих тем)
 • Плідність педагогічної праці
 • Пошуково-проблемний стиль мислення, проблемне бачення
 • Творча фантазія, розвинена уява
 • Готовність до ризику, наполегливість, ентузіазм
 • Необхідність реалізувати своє «Я», бажання бути визнаним
 • Захопленість творчим процесом, прагнення досягти необхідної результативності; готовність до постійного самовдосконалення, цілеспрямованість
 • Вимогливість, уміння організувати власну й учнівську діяльність
 • Уміння правильно оцінювати свої успіхи та досягнення учнів
 • Партнерство та педагогічний такт.

V. Функціональне забезпечення програми

1. Повноваження і функції директора гімназії:

 • загальне керівництво розробкою та реалізацією програми;
 • контроль за забезпеченням її виконання.

2. Функції педагогічної ради:

 • визначення принципів добору гімназистів;
 • аналіз результатів рейтингу;
 • визначення критеріїв ефективності навчальних планів,
 • авторських програм з окремих навчальних дисциплін, факультативів, гуртків.
 • визначення критеріїв ефективності результатів програми "Обдарованість".

3. Функції науково-методичної ради:

 • аналіз діагностики обдарованості учнів;
 • підготовка методичних рекомендацій;
 • розробка та впровадження нових технологій навчання;
 • узагальнення результатів науково-дослідницької роботи всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • поширення результатів науково-дослідницької роботи через засоби масової інформації;
 • розробка системи заходів для стимулювання творчих здібностей.

4. Функції ради гімназії:

 • вивчення форм та джерел матеріального забезпечення програми;
 • залучення батьків до надання різноманітних форм допомоги для ефективної реалізації програми;
 • урахування ціннісних орієнтацій родини в системі національного виховання, сприяння реалізації програми шляхом родинного виховання.

5. Функції органів учнівського самоврядування:

 • участь у створенні відповідних умов гімназистам для успішного виконання програми;
 • розгляд і аналіз рейтингу;
 • участь у розробці системи заходів для стимулювання учнів;
 • залучення учнів до різних форм науково-дослідницької діяльності.

VІ. Організація та зміст навчального процесу

1. Основні завдання оновлення змісту та організації освіти навчального процесу:

 • розробка та впровадження інноваційних технологій оптимізації освіти та інтенсифікації навчання;
 • орієнтація на науково-дослідницьку і творчу діяльність учнів;
 • урахування особливостей індивідуального розвитку учня, його інтересів та нахилів;
 • забезпечення відповідних умов фізичного і морального здоров’я учнів;
 • включення до навчального плану спецкурсів, факультативів відповідно до специфіки навчального закладу;
 • створення авторських програм та концепцій з урахуванням державних стандартів освіти.

2. Напрямки організації змісту навчального процесу:

 • розвиток у гімназистів якісно високого рівня світоглядних переконань;
 • формування духовного потенціалу особистості учня як внутрішньої розумової сили її розвитку, спрямованої на творче самовираження, самоствердження й самореалізацію;
 • розвиток науково-дослідницьких умінь, навичок та творчих здібностей учнів;
 • визначення академічного рейтингу гімназистів.

3. Педагогічні технології в реалізації програми:

 • Особистісно орієнтовані технології навчання:
 • Технології розвивального навчання
 • Технологія організації групової навчальної діяльності
 • Проектна технологія
 • Ігрові технології навчання

VІІ. Організація та зміст виховного процесу

1. Основні завдання національного виховання учнів:

 • поглиблення культурно-творчого потенціалу діяльності гімназії та визначення його ціннісних координат;
 • формування національної свідомості;
 • формування духовної культури;
 • розвиток високого рівня мовної культури;
 • розвиток в учнів почуття відповідальності за збереження національних традицій, звичаїв, культурних надбань;
 • опора на принцип гуманізму в спілкуванні як основа виховання обдарованої дитини;

2. Виховна модель програми "Обдарованість"

Модель "Гімназія+родина" - головна ланка у структурі національного виховання. Спирається на традиції та цінності родинного виховання, спрямована на забезпечення гармонізації родинного та гімназійного виховання на засадах педагогіки життєтворчості.

Ланки моделі:

 • "Родинна просвіта"
 • "Здоров’я"
 • "Культура. Духовність. Розвиток" залучає до різних видів творчої діяльності.
 • "Таланти моєї родини" збирає любителів пісні, поетичного слова, театрального мистецтва.

VІІІ. Родинні аспекти розвитку дитини

 • Допомога у створенні родинного мікроклімату для ефективної реалізації навчальних та виховних завдань програми "Обдарованість".
 • Емоційно-чуттєвий характер родинного життя та розвиток емоційно-вольових якостей дитини.
 • Пріоритет демократичного типу родинного виховання; опанування батьками методики формування в підлітків позитивної "Я-концепції" як важливої умови повної реалізації потенційних можливостей обдарованої особистості.

ІX. Соціально-психологічне забезпечення програми

 • Цільове забезпечення програми.
 • Організація диференційованої роботи з учителями, спрямованої на підвищення рівня їхньої психологічної підготовки.
 • Розробка пакета документів з метою визначення та надання необхідної підтримки обдарованим дітям.
 • Створення банку даних зі змістовними характеристиками учнів.
 • Організація індивідуального підходу та диференційованої роботи з обдарованими учнями.
 • Навчання обдарованих дітей навичок психологічної стабільності та психорегуляції.
 • Формування вмінь адаптації в соціальному середовищі.
 • Набуття навичок як лідера, так і виконавця, спілкування на продуктивному рівні.
 • Набуття навичок саморозвитку.

X. Науково-методичне забезпечення програми

 • Створення групи соціального та психолого-педагогічного аналізу. Інформаційне забезпечення програми.
 • Розробка, адаптація та впровадження навчально-виховних педагогічних технологій, які відповідають віковим особливостям учнів, творчим здібностям і специфіці діяльності гімназії.
 • Повне використання можливостей кабінетів як науково-методичного центру вивчення окремих дисциплін.
 • Проведення психолого-педагогічного аналізу результатів реалізації програми.
 • Визначення перспектив у подальшій роботі з обдарованими учнями.

XІ. Матеріально-технічне забезпечення

 • Створення науково-методичного центру.
 • Укомплектування бібліотеки, кабінетів науково-методичною літературою.
 • Впровадження спонсорського фінансування реалізації програми "Обдарованість".
 • Забезпечення необхідними матеріалами та обладнанням клубів, гуртків, об’єднань.

XІІ. Забезпечення можливостей учителядля реалізації власних творчих здібностей

 • Створення творчої атмосфери, здорового морально-психологічного клімату в колективі.
 • Утвердження демократичного стилю спілкування, творчих дискусій.
 • Своєчасна позитивна оцінка діяльності вчителя для розвитку в нього почуття задоволення.
 • Забезпечення соціального захисту вчителя, естетичних умов його праці.

XІІІ. Організація співпраці

 • Розробка програми співпраці з подібними навчальними закладами.
 • Укладання двосторонніх взаємовигідних умов із суб’єктами.

ВИСНОВКИ

У березні 2012 р. педагогічний колектив Хорольської гімназії отримав не лише Диплом за активну роботу з модернізації системи освіти, а й нагороджений Срібною медаллю Третьої міжнародної виставки „Сучасні навчальні заклади – 2012“ у номінації „Інноваційні технології виявлення, навчання і підтримки розвитку обдарованої молоді“.

Основні результати : за останні три роки 184 учні стали переможцями ІІ (районного) та 22 учні – ІІІ (обласного) етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін; 55 учасників – переможці районного етапу та троє учнів стали призерами обласного етапу конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт учнів – членів МАН. Підвищилась результативність участі в конкурсах: знавці рідної мови ім. П.Яцика, мовно – літературний конкурс ім. Т.Г.Шевченка, конкурс учнівської творчості, юних гумористів "Посміхнемось щиро Вишні", "Кенгуру", "Бобер", "Левеня", "Колосок", "Кришталева сова", "Лелека", "Puzzle", "Гринвіч", "Лукоморье", "Русский медвежонок", "Патріот", "Соняшник", заочні інтернет–конкурси та ін.

Завдячуючи самовідданій, наполегливій і послідовній праці освітян гімназії, досягнуто вагомих успіхів. Така діяльність спонукає до професійного зростання кожного вчителя, породжує колективізм та спільну відповідальність. Сподіваємося, попереду нові спільні успіхи в галузі модернізації освіти.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

 1. Акімова О., Рябенко Л., Тягай С. Обдарованість та її виявлення. Програма роботи з обдарованою молоддю//Завуч. – 2013. - №1. – С.1-24
 2. Аніскіна Н. Педагогічна підтримка обдарованості. – К.: «Шк.світ», 2005. – 128с.
 3. Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д. Соціально – педагогічна підтримка обдарованих дітей // Обдарована дитина.- 1998. - №5-6. – С.3-10
 4. Москалевський З. Система роботи з обдарованими дітьми // Директор школи. – 2012. - №9 – С.29 – 50
 5. Перехейда О.М. Програма розвитку гімназії. – Х.: «Основа», 2012. – С.153 - 164
 6. Слободянюк Л., Прокопова Т. Система роботи з обдарованими дітьми// Завуч. – 2008. - №26. – С.2-11
 7. Шаміна О. Обдаровані діти: підходи та методи роботи з ними // Завуч. – 2010. - №13. – С.22-26
Джерело: Острів знань
Автор: Колісник Марина Володимирівна, вчитель Хорольської гімназії, Хорольської районної ради Полтавської обл.

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Видалити Відміна
Забанити Відміна