Закрити
Із практики формування готовності старшокласників до вибору професій сфери економіки та підприємництва
29 Червня 2016, 14:35 , Переглядів: 2947
FacebookTwitterLivejournal
Із практики формування готовності старшокласників до вибору професій сфери економіки та підприємництва Фото: http://ru.golos.ua Із практики формування готовності старшокласників до вибору професій сфери економіки та підприємництва

Розробка учасника IV Всеукраїнського конкурсу "Творчий учитель - обдарований учень".

Анотація.  Інтеграція України в європейський економічний простір, зростання популярності економічних видів праці і жорстка професійна конкуренція актуалізують проблему розвитку системи особистісно орієнтованого профільного навчання, реалізації нових завдань економічного виховання і підприємницької підготовки підростаючої особистості.

Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчує, що вже накопичено певний досвід підготовки учнівської молоді до вибору підприємницької праці, однак є потреба в оновленні змісту, форм і методів формування у старшокласників готовності до вибору професій сфери економіки та підприємництва в умовах профільного економічного навчання. Оволодіння змістом економічного профілю, який тісно пов’язаний із економіко-підприємницькою сферою, має сприяти формуванню в учнів не тільки глибоких економічних знань, а й нових ціннісних орієнтацій, що відповідають усвідомленому й обґрунтованому вибору професії визначеного типу, розвитку підприємницький здібностей, розширенню первинного професійного досвіду, подальшому працевлаштуванню і професіоналізації. Тому важливими завданнями профорієнтації в класах економічного профілю є максимальна реалізація внутрішніх ресурсів старшокласників у контексті їхнього професійного самовизначення і  цільове формування у них готовності до вибору професій сфери економіки та підприємництва.

Як один із способів розв’язання завдань профорієнтації в класах економічного профілю нами розглядається впровадження за рахунок варіативної складової навчальних планів курсу за вибором “Професійний вибір у сфері економіки та підприємництва” (розробленого з використанням напрацювань  Н. Баранової, Д. Закатнова,  О. Мельника, О. Осипова, Л. Пасечнікової). Зміст курсу має виховну і професійну спрямованість, відповідає провідним функціям у діяльності спеціалістів економіко-підприємницької сфери, спрямований на розвиток підприємницьких здібностей, взаємообумовленість пізнавальної інформації та практичної діяльності, на професійні випробовування, на творчу активність учнів у навчально-виховному процесі.

Курс за вибором “Професійний вибір у сфері економіки та підприємництва” може викладатися в 10 класі (70 годин, 2 години на тиждень). За необхідності вивчення його може здійснюватися наступним чином: 10 клас – 35 годин, 1 година на тиждень; 11 клас – 35 годин, 1 година на тиждень (разом 70 годин). Структура програми курсу характеризується логічністю викладу матеріалу, системністю формування знань і вмінь із урахуванням рівня економічної підготовки старшокласників. Програма містить такі розділи: “Самопізнання”, “Професійний вибір”, “Підприємницька ідея”, “Економічне виховання у сім’ї”, “Побудова кар’єри”. Заняття можуть проводити вчителі економіки та практичні психологи (профконсультанти).    

Перший розділ “Самопізнання” включає три теми “Особистість та її індивідуальні особливості”, “Самопізнання”, “Особистість як суб’єкт соціальних відносин”. Він передбачає ознайомлення школярів із різними підходами до визначення структури і спрямованості особистості, із системою її пріоритетів та особливостями розвитку в процесі соціалізації, а також впливом самооцінки на її розвиток. У процесі вивчення теми “Особистість та її індивідуальні особливості” учні познайомляться із особливостями протікання психічних процесів (пам’яті, мислення, уваги, сприйняття, відчуття, уяви, мови, волі, емоцій), мотивами вибору професії, що допоможе їм робити висновки про свою відповідність профілю навчання, бажаній чи обраній професії, визначати причини утруднень у професійному виборі. Головним завданням профконсультанта на даному етапі є надання старшокласникові допомоги у вирішенні цих труднощів. На практичних заняттях, передбачених змістом першого розділу, учні визначать власні індивідуальні особливості, навчаться їх використовувати в процесі самоорганізації діяльності (вправи: “Знайомство”, “Особистий герб”, “Мої сильні та слабкі сторони”).

З метою формування позитивної мотивації вибору економіко-підприємницької професії учням можна запропонувати виконати творчі роботи “Чого я прагну досягнути в житті”, “Моя програма самовдосконалення” чи  написати твори-есе на тему “Я і моя майбутня професія”, “Моє робоче місце через 5, 10 і 20 років”, “Успішний підприємець, який він?”.

Реалізація змісту курсу забезпечує оволодіння старшокласників певними психологічними, соціологічними, економічними, професіографічними знаннями; поглибить інформованість учнів про ринок робочої сили, про себе та види економіко-підприємницької праці людини у групах професій “Людина – людина”, “Людина – знакова система”, стратегію і тактику побудови кар’єри в економічній діяльності. Відповідно другий розділ програми “Професійний вибір” об’єднує три теми: “Безробіття як фактор сучасного життя”, “У лабіринті професій і спеціальностей”, “Професії сфери економіки та підприємництва”. Зміст розділу спрямовано на розширення знань учнів про відповідне професійне середовище. Юнаки та дівчата шкільного віку познайомляться із сучасними вимогами соціально-економічного середовища до фахівців, проблемою безробіття, структурою світу професій, особливостями професій економіко-підприємницької сфери, шляхами їх вивчення.       

Вивчаючи третій розділ програми “Підприємницька ідея”, учні поглиблять знання з основ підприємництва та управління бізнесом; визначать роль підприємця і підприємництва у суспільному виробництві;  окреслять найкращі риси підприємців, що сприяють досягненню  успіху.

Економічному вихованню у сім’ї присвячено четвертий розділ курсу за вибором “Професійний вибір у сфері економіки та підприємництва”. Основними завданнями розділу є формування у старшокласників загальних уявлень про сімейну економіку з метою підготовки до виконання майбутніх соціальних ролей; формування у них знань про місце сім’ї в ринкових відносинах, умінь виконувати економічні розрахунки, пов’язані із веденням сімейного господарства.

Формування готовності старшокласників до вибору професій економіко-підприємницької сфери включає моделювання ними програми особистісного кар’єрного росту та подальшої професіоналізації. Відповідно при вивченні п’ятого розділу курсу “Побудова кар’єри” розглядаються основні правила і принципи побудови кар’єрної стратегії.

Курс за вибором
Професійний вибір у сфері економіки та підприємництва
10 (11) клас (всього 70 годин)

Пояснювальна записка

Актуальність і практична спрямованість курсу

Профільна економічна освіта покликана сприяти усвідомленому вибору професії економіко-підприємницької сфери; формуванню особистості з активною громадською та професійною позицією, яка підготовлена до життя і праці в сучасних умовах; навчанню школярів основним принципам побудови професійної кар’єри в економічній діяльності; підготовці кваліфікованих фахівців, здатних до творчої праці, професійного саморозвитку й мобільності; скеровувати старшокласників на досягнення професіоналізму. У підвищенні ефективності професійного становлення особистості в економічній діяльності важливу роль відіграє сформованість готовності старшокласників до вибору професій сфери економіки та підприємництва в умовах профільного навчання. На виконання цих завдань скерований курс за вибором “Професійний вибір у сфері економіки та підприємництва”.

Курс “Професійний вибір у сфері економіки та підприємництва”– теоретично-практичний курс, у якому домінують активні форми та методи навчання: робота в групах, ділова гра, мозковий штурм, розв’язання економічних та побутових ситуацій, планування роботи “віртуальних фірм”, стажування тощо. Використання цих форм і методів вибору професії допоможе поєднати та організувати взаємодію шкільної освіти з практикою; розвивати у старших школярів економічне мислення, вміння пізнавати та користуватися власним інтелектуальним ресурсом у розв’язуванні економічних завдань, визначати досягнення та прогнозувати успішне майбутнє.       

  У ході роботи з учнями передбачається використання психологічних методик (діагностичні, проективні, розвиваючі, тренінгові, ігрові процедури тощо); різноманітних індивідуальних і групових форм організації занять. При організації навчально-виховного простору враховуються такі принципи розвитку особистості в групі: принцип активності, принцип діяльності, принцип колективності, принцип особистісного підходу, принцип заохочення.

Програма курсу “Професійний вибір у сфері економіки та підприємництва” розрахована або на два роки (10 клас – 35 годин, 1 година на тиждень; 11 клас – 35 годин, 1 година на тиждень; разом 70 годин), або на один рік навчання (70 годин, по 2 години на тиждень у 10 чи 11 класі). Програма містить такі розділи: “Самопізнання”, “Професійний вибір”, “Підприємницька ідея”, “Економічне виховання в сім’ї”, “Побудова кар’єри”.  

У процесі вивчення курсу учні повинні засвоїти такі основні поняття, як: “індивід”, “індивідуальність”, “особистість”, “структура особистості”, “соціалізація”, “соціальне визнання”, “образ Я”, “Я – концепція”, “життєвий план”, “самореалізація”, “профорієнтація”, “професія”, “професіограма”, “професії сфери економіки та підприємництва”, “ринок праці”, “безробіття”, “підприємець”, “підприємництво”, “підприємницька ідея”, “сімейний бюджет”, “кар’єра”, “стратегія успіху” та інші.

Мета програми: сприяння розвитку особистості старшокласників в умовах профільного навчання, формування в них готовності до самоусвідомленого вибору професії сфери економіки та підприємництва, орієнтування на побудову успішної професійної кар’єри в економічній діяльності, досягнення життєвого успіху.

Завдання курсу за вибором:

 • актуалізація процесу особистісного й професійного самовизначення;
 • розвиток особистості як суб’єкта свого життя, на основі самопізнання й оволодіння психологічними, філософськими, соціологічними, економічними знаннями;
 • ознайомлення учнів старшої школи зі змістом та структурою світу професій, сучасними вимогами соціального середовища до фахівців на ринку праці; особливостями професій сфери економіки та підприємництва;
 • розвиток особистості, здатної до продуктивної економічної діяльності в умовах динамічного світу;
 • розвиток уміння орієнтуватися у соціально-економічних ситуаціях;
 • формування адекватного оцінювання себе в ситуації взаємодії з іншими людьми;
 • розвиток навичок вольової й емоційної саморегуляції;
 • розвиток здібностей проектування свого кар’єрного росту;
 • формування в старшокласників установки на досягнення успіху як мети і мотиву життєвої стратегії;
 • підготовка свідомого громадянина, здатного досягти повної самореалізації в умовах демократичного суспільства.

Вимоги до знань, умінь і навичок учнів

Учні повинні знати: сутність структури особистості; суб’єктивні показники життєвого успіху; можливості самореалізації особистості; типи професій; різноманітність професій сфери економіки та підприємництва; способи та правила вибору професій; механізм створення власної справи; функції та правовий статус підприємця; роль сім’ї в економіці; механізми й технології кар’єрного зростання.

Учні повинні вміти: бачити унікальність і неповторність особистості кожної людини; усвідомлювати власні особистісні якості та потенціал; ефективно працювати в групах; переборювати психологічні бар’єри у спілкуванні; складати формулу професії; складати та аналізувати професіограми й описи професій; розробляти власні проекти (бізнес-плани); аналізувати можливі ризики; брати на себе відповідальність за свої дії та вчинки; налаштовуватися на успіх.

Орієнтовний навчально-тематичний план курсу за вибором
Професійний вибір у сфері економіки та підприємництва

Усього 70 годин, у тому числі: практичних занять (психологічні практикуми, тренінги, ділові ігри, бізнес-планування) – 20 годин, стажування – 5 (10) годин

Таблиця 1

Розділ/
тема
Назва теми Кількість годин
Розділ 1.
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Самопізнання
Особистість та її індивідуальні особливості.
Самопізнання.
Особистість як суб’єкт суспільних відносин.
8
8
7
Розділ 2.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Професійний вибір
Безробіття як фактор сучасного життя.
У лабіринті професій і спеціальностей.
Професії сфери економіки та підприємництва.

2
8
8
Розділ 3.
Тема 7.
Підприємницька ідея
Особистість у підприємництві.

10
Розділ 4.
Тема 8.
Економічне виховання у сім’ї
Сімейне господарство в економічному житті суспільства.

8
Розділ 5.
Тема 9.
Побудова кар’єри
Елементи самомаркетингу.
Стажування на підприємствах та в установах.

6
5
  Усього 70

Таблиця 2

Зміст програмового матеріалу

Кіль-
кість
годин
Зміст матеріалу Досягнення учнів

8
Розділ 1. Самопізнання
Тема 1. Особистість та її індивідуальні особливості
Мета і зміст курсу “Професійний вибів у сфері економіки та підприємництва”. Психологія. Поняття “індивід”, “індивідуальність”, “особистість” у психології. Структура і спрямованість особистості. Індивідуально-психологічні особливості особистості: характер, темперамент, задатки, здібності. Інтелект. Увага. Емоції. Емоційна стійкість. Воля. Самоконтроль. Пам’ять, можливості пам’яті для особистісного та професійного розвитку. Прогнозування траєкторії особистісного зростання.

Практичне заняття № 1. Дослідження інтелекту (Тест Г. Айзенка). Визначення типу темпераменту (хронометрична проба Б. Цуканова).
Орієнтовні вправи: “Особистий герб”, “Що тобі подобається у твоєму сусідові по парті?”.

Творча робота “Моє робоче місце через 5, 10, 20 років?”.

Учні повинні знати:
 • завдання і значення курсу;
 • різні підходи до визначення структури особистості;
 • умови розвитку особистості;
 • індивідуальні особ-ливості особистості й способи їх пізнання;
 • установки особистості.

Учні повинні вміти:
 • розкривати сутність структури особистості;
 • використовувати знання про власні індивідуальні особливості для індивідуального планування розвитку; налаштовуватись на успіх.
8 Тема 2. Самопізнання
Самосвідомість та її компоненти. “Образ Я” як продукт самосвідомості. Особливості самооцінки особистості. Роль самопізнання в самовизначенні особистості.  Типологічний профіль особистості. Життєві цілі. Формування ціннісних орієнтацій і пріоритетів особистості. Творчий потенціал як складова самореалізації особистості. Саморозвиток, самоорганізація і самовдосконалення особистості. Життєвийвибір і самовизначення особистості.
Практичне заняття № 2. Визначення життєвої мети і перспектив особистісного розвитку учнів.
Практичне заняття № 3. Вивчення ціннісних орієнтацій учнів методика М.Рокича “Ціннісні орієнтації”).
Практичне заняття № 4. Ідентифікація типів акцентуацій характеру (С. Подмазін). Практичне заняття № 5. Групове малювання на тему “Мої успіхи та невдачі”.
Орієнтовні вправи: “Самооцінка умінь”, “Мої сильні та слабкі сторони”.
Творча робота “Моя програма самовдосконалення”.
Учні повинні знати:
 • поняття “самосвідо-мість”, “образ Я”, “Я – концепція”;
 • компоненти самосвідомості;
 • вплив самооцінки на особистісний розвиток індивіда;
 • типологію темпера-менту й акцентуацій характеру;
 • особливості форму-вання життєвого плану особистості;
 • особливості форму-вання системи життє-вих цінностей і пріоритетів особистості;
 • визначення поняття “життєтворчість”;
 • різноманітність мож-ливостей самореалізації особистості.
Учні повинні вміти:
 • використовувати психологічні прийоми самокорекції “Я – концепції”;
 • враховувати особливості свого темпераменту в процесі самоорганізації діяльності;
 • давати визначення поняттю “життєтворчість”;
 • розвивати у собі прагнення до самопізнання і рефлексії.
7 Тема 3. Особистість як суб’єкт суспільних відносин
Єдність біологічного і соціального в людині. Особистість – продукт і суб’єкт суспільно-історичного розвитку. Основні етапи соціалізації особистості. Соціальні ролі особистості. Особистість і спілкування. Соціальне партнерство. Потреби як джерело активності людини. Види потреб. Суспільне виробництво. Ринок і потреби споживачів. Основні проблеми економічної організації суспільства.
Практичне заняття № 6. Побудова піраміди ієрархії потреб А.Маслоу.
Практичне заняття № 7. Визначення комунікативних і організаторських схильностей (методика КОС–2 Б.Федоришина, В.Синявського).
Орієнтовні вправи: “Знайомство”, “Як вітатися і спілкуватися”, “Риси лідера”.
Учні повинні знати:
 • характеристику особистості як суб’єкта суспільних відносин;
 • особливості розвитку і формування особис-тості в процесі соціалізації;
 • роль комунікативних умінь у формуванні міжособистісних стосунків;
 • піраміду ієрархії потреб А. Маслоу;
 • зміст поняття “виробництво”;
 • схему кругообігу товарів, ресурсів і грошей;
 • види економічних ресурсів;
 • основні проблеми економічної організації суспільства.
Учні повинні вміти:
 • визначати основні соціальні функції особистості через аналіз її “життєвих ролей”;
 • оперувати основними постулатами концепції самоактуалізації А.Маслоу;
 • пояснювати схему кругообігу товарів, ресурсів і грошей;
 • давати характеристику особистості як суб’єкта економічних відносин; наводити приклади ефективного і неефективного використання факторів виробництва.
2
8
8
Розділ 2. Професійний вибір
Тема 4. Безробіття як фактор сучасного життя
Поняття “безробіття”, “рівень безробіття”, “ринок праці”. Причини безробіття серед молоді.
Тема 5. У лабіринті професій і спеціальностей
Поняття “професія”, “спеціальність”, “профіль”, “кваліфікація”, “професійна компетентність”, “професійний вибір”. Професійне самовизначення. Професійний план. Мотиви вибору професії. Вимоги професій до особистості. Професійна придатність. Профорієнтація. Класифікації професій (галузева та за предметом праці). Типи професій. Професіограма.
Практичне заняття № 8. Правила вибору професії (“хочу”, “можу”, “потрібно”).
Практичне заняття № 9. Визначення професійних інтересів (тестова таблиця інтересів Є. Клімова, методика ОДАНІ С. Карпіловської).
Практичне заняття № 10. Аналіз прикладів професійної придатності (методика “На пустельному острові”).
Практична робота № 11. Визначення мотивів вибору професії.
Практичне заняття № 12. Складання формули професії.
Практичне заняття № 13. Профорієнтаційна гра (“Профорієнтація”, “Спляче місто”, “Стажери інопланетяни”, “Ланцюжок професій” (М.Пряжніков) – на вибір).
Практичне заняття № 14. Профорієнтаційні вправи.
Орієнтовні вправи: “Професія на букву”, “Людина – професія”, “П’ять кроків”, “Зірковий час” (М. Пряжніков).
Профорієнтаційні бесіди: “Путівник у світі професій”, “Барометр професій”, “Перспективні та модні професії”.
Тема 6. Професії сфери економіки та підприємництва
Різноманітність професій економіко-підприємницької сфери (менеджер, маркетолог, бухгалтер, фінансовий аналітик, аудитор, маклер, дилер, брокер, аукціоніст та інші), вимоги цих професій до особистості. Шляхи здобуття професій сфери економіки та підприємництва. Довідник вступника до ВНЗ. Особливості професійної підготовки в різних навчальних закладах.
Практичне заняття № 15. Складання професіограм окремих економіко-підприємницьких професій.
Практичне заняття № 16. Робота з довідником вступника до ВНЗ.
Практичне заняття № 17. Тренінг “Вибір професії економічної сфери”.

Орієнтовні вправи: “Людина – Доля –Чорт”, “Психобізнес” (М. Пряжніков).
Бесіда “Престижні професії: міфи і реальність”.
Ділові та рольові ігри економічного спрямування: “Аукціон” (Д. Закатнов), “Ринкова ціна” (Б. Райсберг, О. Прутченков), “Фабрика дитячих іграшок” (С. Капіруліна).
Учні повинні знати:
 • значення понять: “безробіття”, “рівень безробіття”, “професія”, “спеціальність”, “кваліфікація”, “про-філь”, “профорієн-тація”, “професіограма”, “ринок праці”;
 • типи професій;
 • зміст і структуру світу професій, сучасні вимоги соціального середовища до фахівців на ринку праці;
 •  способи і правила вибору професії;
 • особливості плану-вання та удосконалення перспектив професійного розвитку.

Учні повинні вміти:

 • шукати необхідну інформацію для забезпечення прийняття рішення про удосконалення особистісного професійного плану та перспективи професійного зростання;
 • користуватись інформацією про шляхи оволодіння майбутньою професією.

Учні повинні знати:

 • різноманітність професій сфери економіки та підприємництва;
 •  вимоги даних професій до особистості;
 • особливості вибору цих професій та шляхи здобуття.

Учні повинні вміти:

 • складати професіо-грами професій економіко-підприємницької сфери;
 • шукати необхідну інформацію для забезпечення рішення про удосконалення особистісного професійного плану;
 • самостійно узгоджувати вимоги профе-сійного середовища та власні можливості задоволення особистісних потреб у майбутній професії.

10

Розділ 3. Підприємницька ідея

Тема 7. Особистість у підприємництві

Підприємець – дійова особа ринку. Організаційно-правові форми підприємництва. Риси підприємця. Колектив та етапи його розвитку. Робота в колективі (групі). Керівництво та лідерство. Конфлікти і шляхи їх розв’язання. Мотивація на успіх. Методи прийняття рішення. Підприємницька ідея. Вибір стратегії підприємства. Бухгалтерський облік – мова бізнесу. Менеджмент у підприємницькій діяльності. Бізнес-план. Маркетинг у підприємницькій діяльності. Просування бізнесу та реклама. Інтелектуальна власність.

Орієнтовні вправи: “Планування діяльності”, “Розподіл обов’язків”, “Пошук працівника”.

Практичне заняття № 18. Складання бізнес-плану фірми.

Практичне заняття № 18. Аналіз економічних чи побутових ситуацій. Практичне заняття № 19. Актуальний діалог “Підприємець – професія чи покликання ?”.

Практичне заняття № 20. Проблемний діалог “Акули бізнесу чи генії підприємництва?”.

Робота над проектом “Підприємець. Підприємницька діяльність. Підприємницький успіх”.

Ділові та рольові ігри економічного спрямування: “Бізнес-ризик” (М. Пряжніков), “Виробничі витрати підприємства” (С. Капіруліна).

Учні повинні знати:

 • поняття “підприємець”, “підприємництво”, “підприємство”, ,,фірма”, ,,підприємницька ідея”, “бізнес”, “ризик”, “бухгалтерський облік”, “менеджмент”, “бізнес-план”, “маркетинг”, “реклама”;
 • функції та правовий статус підприємця;
 • організаційно-правові форми підприємництва;
 • методи прийняття рішення,  механізм створення власної справи.

Учні повинні вміти:

 • організовувати власну роботу та роботу в групі;
 • визначати риси під-приємливої людини;
 • описати головну ідею та концепцію бізнесу;
 • аналізувати існуючі можливості для функціонування підприємства та планувати його розвиток;
 • аналізувати можливий ризик;
 • враховувати особли-вості економічних та юридичних обмежень.

8

Розділ 4. Економічне виховання в сім’ї

Тема 8. Сімейне господарство в економічному житті суспільства

Роль сім’ї у розвитку суспільства. Потреби сім’ї. Ресурси сім’ї та їх обмеженість. Доходи сім’ї та їх джерела. Сімейний бюджет. Кишенькові гроші. Заощадження сім’ї. Багатство. Особливості сімейного господарювання в умовах ринкової економіки.

Орієнтовні вправи: “Бюджет моєї сім’ї: доходи і витрати”, “Де взяти кишенькові гроші ?”.

Учні повинні знати:

 • роль сім’ї в економіці;
 • потреби сім’ї;
 • джерела і види доходів сім’ї;
 • як формується бюджет сім’ї;
 • платіжні форми сім’ї в ринковій економіці.

Учні повинні вміти:

 • сформувати сімейний бюджет;
 • планувати сімейний бюджет з урахуванням норм раціонального споживання;
 • визначати стратегію вкладення вільних коштів сім’ї залежно від загальної економічної ситуації.

6

5 (10)

Розділ 5. Побудова кар’єри

Тема 9. Елементи самомаркетингу

Планування кар’єри. Імідж. Хороші манери – шлях до успіху. Резюме. Співбесіда. Життєвий успіх як показник самореалізації особистості.

Орієнтовні вправи: “Як створити правильний імідж ?”, “Написання резюме”, “Співбесіда з роботодавцем”.

Бесіди: “Сходинки моєї кар’єри”,

“Успішна людина, яка вона ?”.

Стажування на підприємстві ( в банку).

Учні повинні знати:

 • поняття “кар’єра”, “кар’єрний ріст”, “імідж”, “резюме”;
 • правила, які допомагають вдало пройти співбесіду з роботодавцем;
 • механізми і технології кар’єрного зростання.

Учні повинні вміти:

 • написати резюме;
 • відстежувати власні очікування і життєві перспективи;
 • будувати стратегію досягнення успіху.

 

Усього

70

Список рекомендованої літератури

 1. Барабаш Ю. Г. Психолого-педагогічні основи вибору професії : [навч. посіб.] / Ю.Г.Барабаш, Р. О. Позінкевич. – Луцьк: Вежа, 2003. – 200 с.
 2. Гільберг Т. Г. Власна справа : [посібник для вчителя] / Т. Г. Гільберг, Г. О. Горленко, Г. В. Думанська. – Кам’янець-Подільський : Абетка нова, 2004. –     С. 3–115.
 3. Голомшток А. Е. Выбор профессии и воспитание личности школьника /                 А. Е. Голомшток. – М. : Педагогика, 1979. – 160 с.
 4. Готовність учня до профільного навчання: [психол. засоби виявлення, врахування і формув. готовності старшокласників до вибору і опанування профіл. навчанням в умовах загальноосвіт. шк.] / упоряд. В. Рибалка; за заг. ред. С. Максименка, О. Главник. – К. : Мікрос-СВС, 2003. – 108 с.
 5. Даниличева Н. А. Психология профессионального успеха / Н. А. Даниличева,  Л. А. Балакирева. – Санкт-Петербург : ООО СЛП, 1998. –   144 с.
 6. Данчева О. В. Практична психологія в економіці та бізнесі / О .В. Данчева, Ю. М. Швалб. – К. : Лібра, 1998. – 270 с.
 7. Деловая игра в учебном процессе : [метод. разраб. для преп.] / сост.Л. Т. Неверова. – М., 1994. – 40 с.
 8. Дьяченко М .И. Психологический словарь-справочник / М. И. Дьяченко, Л. А.Кандыбович. – Мн. : Харвест, М. : АСТ, 2001. – 576 с.
 9. Єндальцев Є.А. Вибір професії. Соціальні, економічні та педагогічні фактори / Є.А.Єндальцев. – К. : Вища школа, 1982. – 149 с.
 10. Життєва компетентність особистості : від теорії до практики : науково-методичний посібник / за ред. І. Г. Єрмакова. – Запоріжжя : Центріон, 2005. – 640 с.
 11. Закатнов Д. О. Твоя майбутня професія : [посібник з профорієнтації] /              Д. О. Закатнов,       Н. В. Жемера, М. П. Тименко. – К. : Українська книга, 1999. – 312 с.
 12. Калінська А.В. Підготовка старшокласників до вибору професій сфери економіки (в умовах профільного навчання) : [метод.посіб.] /А. В. Калінська; за ред. проф. М. В. Левківського. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 163 с.
 13. Классификатор профессий. – К. : Госстандарт Украины, 2000. – 428 с.
 14. Климов Е. А. Как выбирать профессию / Е.А. Климов. – М. : Просвещение, 1984. – 160 с.
 15. Орлов Ю. М. Самопознание и самовоспитание характера. Беседы психолога со старшеклассниками / Ю. М. Орлов. – М.: Просвещение, 1987. – 224 с.
 16. Основи підприємницької діяльності : [навч. посіб. для школярів] / за ред.                               Д. О. Тхоржевського. – К. : б.н.в., 1995. – 244 с.
 17. Павлютенков Є. М. Професійна орієнтація учнів / Є. М. Павлютенков. – К. : Рад. школа, 1983. – 152 с.
 18. Основи професіографії / С. Я. Карпиловська, В. В. Синявський та інші. – К. : МАУП, 1997. – 148 с.
 19. Педагогічне управління професійним самовизначенням учнівської молоді: [метод. посіб.] / В. М. Мадзігон, І. Д. Бех, М. П. Тименко та ін.; за ред. П. Тименка. – К., 2001. – 152 с.
 20. Підготовка до професійного навчання і праці (психолого-педагогічні основи) : [навч.-метод. посіб.] / за ред. Г. О. Балла, П. С. Перепелиці, В. В. Рибалки. – К. : Наукова думка, 2000. – 188 с.
 21. Професійне самовизначення старшокласників : [метод. посіб.] /[Д. О. Закатнов, О. В. Мельник, О. Д. Осипов та інші; упоряд. Л. Шелестова]. – К. : Вид. дім Шкіл. Світу : Вид.-во Л. Галіцина, 2006. – 128 с.
 22. Профконсультационная работа со старшекласниками / под ред. Б. А. Федоришина.– К. : Рад.школа, 1980. – 160 с.
 23. Професійна орієнтація старшокласників: теорія і практика : [наук.-метод. посіб. для вчителів] / за ред. О. В. Мельника. – К., 2009. – 260 с.
 24. Пряжников Н. С. Методы активизации профессионального и личностного самоопределения : [учебно-методическое пособие] / Н. С. Пряжников. –  М. : Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж : НПО МОДЭК, 2002. – 400 с.
 25. Психологическое сопровождение выбора профессии : [научно-методическое пособие]. – М. : Московский психолого-социальный институт, Флинта, 1998. –      184 с.
 26. Психологія особистісно орієнтованої професійної підготовки учнівської молоді : [наук.-метод. посіб.] / Г.О. Балл, М.В. Бастун, А.В. Вихрущ та ін.; за ред. В.В. Рибалки. – К.; Т. : Підруч. і посіб., 2002. – 389 с.
 27. Рогов Е. И. Эмоции и воля / Е. И. Рогов. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 240 с.
 28. Синявський В. В. Профорієнтаційна робота класного керівника : [метод. посіб.] / В.В.Синявський. – К. : КЦЗ, 1996. – 24 с.
 29. Твоя майбутня професія : [довідник : рекомендовано як посіб. з проф. Орієнтації] / [В. Бортницький, Д. Закатнов, Н. Жемера, М. Тименко]. – К. : Укр. книга, 1999. – 312 с.
 30. Твоя профессиональная карьера : [учеб. для 8–9 кл.] / под ред. С. Н. Чистяковой, Т. И. Шалавиной. – [ 2-е изд.]. – М. : Просвещение, 2005. – 159 с.
 31. Энциклопедия для детей. Выбор профессии / глав. ред. Е. Ананьева; отв. ред. В. Белоусова. – М. : Аванта, 2003. – 432 с.

ВИСНОВКИ

Сформованість готовності до вибору професії певної сфери трудової діяльності є метою професійної орієнтації учнів профільних класів та передбачає усвідомлення й обґрунтування старшокласниками вибору професії із визначеної профілем групи, розуміння залежності успіху власної особистісно-професійної самореалізації від вольових зусиль, обсягу та якості набутих знань і вмінь. В умовах профільного економічного навчання вся система педагогічних впливів спрямовується на формування готовності до вибору професій сфери економіки та підприємництва. Готовність старшокласників до вибору професій сфери економіки та підприємництва в умовах профільного навчання нами розглядається як інтегроване особистісне утворення, яке проявляється в усвідомленні школярами суспільної та особистісної значущості економіко-підприємницького типу праці, їхній внутрішній вмотивованості до профільної та професійної економічної освіти і достатньому володінні важливими для вибору професійного економічної діяльності знаннями, уміннями та якостями.

Особиста практика показує, що результативність профорієнтації на економіко-підприємницькі професії зростає завдяки запровадженню у навчально-виховний процес профільної  школи курсу за вибором “Професійний вибір у сфері економіки та підприємництва”; використанню форм і методів профорієнтаційної роботи, які активізують діяльність суб’єкта вибору професії з набуття системи знань, умінь та якостей, що визначають професійні інтереси до економіко-підприємницької сфери в процесі організації урочної та позаурочної навчально-практичної діяльності старшокласників, а саме: використанню професіографічно-дослідницьких завдань, здійсненню професійних випробовувань у формі імітацій професійних дій (рольові та ділові ігри, аналіз змодельованих чи реальних економічних ситуацій, бізнес-планування, створення “віртуальних фірм”) та реальної трудової економічної діяльності (суспільно корисна праця, волонтерство, трудове завдання, стажування на приватному підприємстві чи в банківській установі).

Джерело: Острів знань
Автор: Калінська Алла Володимирівна, Бердичівський загальноосвітній колегіум № 14 Житомирська обл. вища кат., вчитель-методист

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Видалити Відміна
Забанити Відміна