Закрити
Світ очима твоїх предків (Українська міфологія та вірування слов'ян)
15 Березня 2016, 15:54 , Переглядів: 8989
FacebookTwitterLivejournal
Світ очима твоїх предків (Українська міфологія та вірування слов'ян) Фото: blog.i.ua Світ очима твоїх предків (Українська міфологія та вірування слов'ян)

Авторська програма факультативу для 8 класу із поглибленим вивченням гуманітарних дисциплін, що може бути адаптована для учнів 5-6 класів. Робота учасника IV Всеукраїнського конкурсу "Творчий учитель - обдарований учень".

Програма факультативу "Світ очима твоїх предків. (Українська міфологія та вірування слов'ян)" спрямована на формування у школярів цілісної системи знань про українську міфологію як найдавнішу форму свідомості та початок культури людства;

в основу представленого планування тем та практичних завдань факультативу покладено особистісно – орієнтовне навчання, використання інтерактивних та мультимедійних технологій (створення міні – проектів, досліджень), методик критичного мислення (пошуковий, діалогічний, евристичний), завдання пошуково – дослідницького випереджального характеру, реалізуються інтеграційні процеси, методи застосування інноваційної технології ситуаційного моделювання, формування проектної культури школяра, його самоосвітня діяльність, розвиток творчих здібностей, враховуючи сфери зацікавлень учня та його можливості й таланти.

Важливим є доступність, науковість, наступність і перспективність змісту факультативу, його практичне значення, потенційні можливості для загальнокультурного розвитку особистості, також індивідуалізація і диференціація навчання.

Програма орієнтована на учнів 8 класу із поглибленим вивченням гуманітарних дисциплін, але може бути адаптована для учнів 5-6 класів.

Пояснювальна записка

Сучасний освітньо-виховний процес у школі вимагає формування покоління людей, які здатні адаптуватися в ситуації, що змінюється, мислять критично і діють по-інноваційному, вміють самостійно приймати рішення, проявити ініціативу, володіють достатньо високим рівнем загальної і національної культури, прагнуть змінити на краще своє життя і життя своєї країни. Саме тому серед принципів навчання та виховання громадянина в умовах розвитку української державності повинні обов’язково реалізовуватися принцип культуровідповідності, що передбачає органічну єдність громадянського виховання з історією та культурою народу, його мовою, народними традиціями та звичаями, що забезпечують духовну єдність, наступність та спадкоємність поколінь; принцип інтеркультурності, що передбачає інтегрованість української національної культури в контекст загальнодержавних, європейських цінностей, у світову культуру.

Лише думаючі, творчі особистості здатні забезпечити розвиток країни, її рух на шляху прогресу. У зв'язку з цим виникає необхідність пошуку нових підходів до визначення змісту виховання і освіти, до створення особистісно-орієнтованої моделі виховання і освіти дітей шкільного віку.

Одним з дієвих засобів виховання такої людини є ознайомлення та більш глибоке дослідження одного із видів усної народної творчості - міфів та міфологічного світогляду наших предків. Саме міф як безпосередній спадкоємець найдавніших форм людської культури доніс до наших днів естетичні уявлення минулих поколінь, перевірений століттями досвід.

Програма факультативу "Світ очима твоїх предків. (Українська міфологія та вірування слов'ян)" спрямована на формування у школярів цілісної системи знань про українську міфологію як найдавнішу форму свідомості та початок культури людства; ознайомлення школярів із особливостями міфологічного світосприйняття давніх українців - взаємозв'язку релігійних вірувань і міфологічного світогляду -, художньою та історичною функціями міфології, ґенезою міфології та її ідейною спрямованістю, особливостями художнього зображення персонажів, типологічними мотивами та образами міфів.

Актуальність обраної теми факультативу визначена незаперечним фактом того, що міфологія є невід'ємною частиною культурного надбання людства, а одним з найважливіших завдань розвитку особистості дитини шкільного віку є освоєння нею духовного багатства, культурно-історичного досвіду народу, що створюється століттями величезною кількістю поколінь, осмислене ставлення до національної художньої спадщини, що забезпечує гарантований статус народної культури в системі універсальних цінностей сучасного суспільства.

Наука тривалий час скептично ставилася до міфології. Міфологічні образи здебільшого використовували в образотворчому мистецтві, у літературі. Однак нині зацікавлення міфологією зростає. І не дивно, адже міфологія відображає найдавніші уявлення людини про світ.

Сьогодні людство щоразу частіше звертає увагу не лише на матеріальну, а й на духовну культуру, відчуваючи її занепад, і намагається знайти щось універсальне, що гармонійно поєднувало б у собі всі елементи людського буття.

Саме такою всеохопною категорією є міф, про який відомий філософ та історик Мірча Еліаде писав: «Знати міф – означає наблизитися до таємниці походження всіх речей. Інакше кажучи, людина дізнається не лише про те, як усе виникло, а також і про те, яким чином виявити це і відтворити, коли все вже зникне».

Діти добре сприймають фольклорні твори завдяки їх м'якому гумору, ненав'язливому дидактизму і знайомим життєвим ситуаціям.

Мета факультативу: створення умов для формування культурної, всебічно розвиненої особистості, що прагне до неперервного удосконалення, розвиток творчих здібностей учнів, оволодіння ними багатством рідної мови;

забезпечення вільного доступу до якісної освіти, використання інноваційних технологій , фундаменталізація, науковість, системність і перспективність знань про розвиток міфології давніх українців, здатність застосовувати набуті знання в нестандартних ситуаціях.

Завдання факультативу: удосконалити проведення сучасного освітньо-виховного процесу шляхом використання інтерактивних форм роботи як факторів підвищення пізнавальної активності учнів; створити сприятливо-позитивні умови для особистісного зростання учнів через залучення до активної ділової взаємодії; формувати творчу особистість учня, здатну самостійно мислити і генерувати ідеї, приймати сміливі нестандартні рішення, оперувати усним словом, що розраховане на слухача, аудиторію, врешті-решт, можливість стати креативним, брати активну участь у житті суспільства.

Основна ідея факультативу: віднайти ефективні форми і методи навчально-виховної роботи, їх оптимальний вибір (або вироблення нових) у відповідність з поставленими цілями і завданнями, технологію їх застосування, способи діяльності учителя й учнів, а кожному учителю максимально реалізувати свій творчий потенціал, зробити уроки, факультативні заняття чи гурткову роботу оригінальними, самобутніми.

Інноваційна значущість: в основу представленого планування тем та практичних завдань факультативу покладено особистісно – орієнтовне навчання, використання інтерактивних та мультимедійних технологій (створення міні – проектів, досліджень), методик критичного мислення (пошуковий, діалогічний, евристичний), завдання пошуково – дослідницького випереджального характеру, реалізуються інтеграційні процеси, методи застосування інноваційної технології ситуаційного моделювання, формування проектної культури школяра, його самоосвітня діяльність, розвиток творчих здібностей, враховуючи сфери зацікавлень учня та його можливості й таланти.

Важливим є доступність, науковість, наступність і перспективність змісту факультативу, його практичне значення, потенційні можливості для загальнокультурного розвитку особистості, також індивідуалізація і диференціація навчання.

В основу програми покладено інтеграцію курсів історії слов'ян, релігієзнавства, українознавства, давньої літератури, української літератури, російської літератури, фольклористики, образотворчого мистецтва, практичного курсу з основ красномовства.

Практична значущість: факультатив «Світ очима твоїх предків (Українська міфологія та вірування слов'ян)» не обмежується засвоєнням лише додаткової інформації теоретичного характеру про міфологію давніх слов'ян, а вибудовується з паралельним поглибленням знань зі всесвітньої історії, релігієзнавства, основ риторики, давньої української та російської літератур, розвитку мовлення і вдосконаленням мовленнєвої підготовки школярів, створення умови для розвитку відповідних комунікативних і практично-діяльнісних компетентностей. Загалом навчально-методичне забезпечення факультативу має універсальний характер та певною мірою надпрофільне значення, а завдання його є актуальними для сучасних суспільно-політичних процесів розвитку української держави, тому запропонований матеріал може використовуватися в класах будь-якої спеціалізації.

Апробація інноваційних технологій, методів та прийомів дозволяє суттєво підвищити мотивацію пізнавальної активності учнів, а завдяки активним формам удосконалення теоретичних знань і практичних створити ситуації успіху і тим самим досягти відчутних результатів – виховати учня як творчу індивідуальність, якій притаманне критичне мислення, прагнення самовдосконалюватись, мати активну життєву позицію.

Основними методами навчання й формами роботи з учнями є:

 • елементи лекційного методу, оскільки матеріал знаходиться в різних джерелах, тому учні повинні конспективно фіксувати основні положення лекції у вигляді розгорнутого плану, який потім можна трансформувати в цілісну розповідь; та ігрові форми навчання.
 • бесіда, порівняльний аналіз, семінар, практичне заняття, творча дискусія з обговорюваної проблеми.
 • аудіювання, складання тестових завдань відкритої та закритої форми, складання кросвордів, ребусів, сенкану
 • робота з текстовими джерелами, робота зі словником (складання словника до теми, етимологічний аналіз, морфемний аналіз)
 • виступи учнів з повідомленнями, рефератами на основі самостійного опрацювання додаткової літератури, учнівська конференція.
 • технологія ситуативного моделювання - рольова гра, програвання сценки, я - історик, оракул, імітаційні вправи
 • технологія навчання як дослідження - проектна діяльність учнів - дослідницька робота, створення мультимедійних презентацій - складання словесних та за допомогою живопису характеристик окремих міфологічних персонажів (етимологія імені, зовнішність, функції та характер поведінки, стосунки з людиною, які ритуали, обряди, традиції, фольклорні жанри відображають відношення людини до даного міфологічного персонажа, дні святкувань, атрибути поклоніння) ; оформлення буклетів, дописів.
 • перевірка знань у формі бесіди, фронтального опитування, монологічної відповіді, переказу, твору.

Методичні принципи побудови факультативу:

 • лінійність (кожна наступна тема логічно пов'язана із попередньою);
 • інтегрованість курсу (об'єднання декількох дисциплін: курсів історії слов'ян, релігієзнавства, українознавства, давньої літератури, української літератури, фольклористики, образотворчого мистецтва, практичного курсу з основ красномовства);
 • різноманітність видів діяльності учителя та учня;
 • насиченість запропонованого для вивчення фольклорного та літературного матеріалу;
 • інтерактивність у поєднанні із високою автономністю окремих груп учнів на заняттях - проектах;
 • мінімізація репродуктивної діяльності, реалізація творчих здібностей учнів.

Очікувані результати компетентнісного навчання за рівнями сформовані з урахуванням основних вимог щодо знань і вмінь учнів, визначених чинними програмами: «Українська література. 5–12 класи» 2005 р. (за ред. Р. В. Мовчан, керівник авторського колективу М. Г. Жулинський), «Українська література. 8-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української літератури. (укладачі: М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк та ін.), «Українська література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям (профіль української філології). Профільний рівень» 2011 р. (укладачі: М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк та ін.).

Високий рівень:

 • здатність до самостійного пошуку, аналізу й інтерпретації історико-культурного та літературного матеріалу відповідно до теми та навчальної ситуації;
 • уміння використовувати фоновий матеріал, життєві та навчальні асоціації у власному висловлюванні;
 • здатність до узагальнення й абстрагування;
 • вміння лаконічно й виразно висловлювати власну думку, аргументувати її;
 • вміння вести полемічні бесіди;
 • здатність зіставляти, порівнювати міфологічні образи та теми, оцінювати їх значення для національної самоідентифікації.

Достатній рівень:

 • здатність добирати та критично осмислювати фольклорний, історичний та літературний матеріал відповідно до теми;
 • вміння точно і повно відтворювати, описувати й порівнювати історико-культурні та літературні факти;
 • здатність до узагальнення навчального матеріалу;
 • вміння грамотно й лаконічно висловлювати думки, брати участь в обговоренні навчальної проблеми;
 • здатність оцінювати епічний твір як зразок словесного мистецтва.

Середній рівень:

 • фрагментарне й загальне розуміння історичного та фольклорного матеріалу відповідно до теми;
 • вміння використати окремий історико-культурний та літературний матеріал у процесі навчальної бесіди;
 • здатність брати епізодичну участь в обговоренні навчальної проблеми, часткове відтворення фактичного матеріалу;
 • загальне усвідомлення української міфології як складової частини давньої слов’янської міфології .

Результатом упровадження факультативу «Українська міфологія та вірування слов’ян» є виховання громадян України, здатних до діалогу культур з іншими слов'янськими народами.

Програма факультативу складається з 17 розділів та розрахована на 17 годин, але в залежності від підготовленості учнів та за бажанням учителя можливо зменшити обсяг матеріалу на урок за рахунок збільшення годин до 35 і вивчення тем впродовж усього навчального року.

Програма орієнтована на учнів 8 класу із поглибленим вивченням гуманітарних дисциплін, але може бути адаптована для учнів 5-6 класів.

Запропонований нижче матеріал допоможе вчителеві вибрати правильний напрямок, визначити свій варіант вивчення матеріалу. Факультатив передбачає співпрацю вчителя та учня, творчий пошук учителя (обміркувати об'єм та якість пропонованих учням знань, методи роботи).

До програми факультативу "Світ очима твоїх предків. (Українська міфологія та вірування слов'ян)" пропонується хрестоматійна підборка текстів для використання на заняттях.

Зміст та структура курсу

Навчально-тематичний план факультативу
"Світ очима твоїх предків"
(Українська міфологія та вірування слов'ян)

Розділ 1.

Тема: Міф як найдавніша форма свідомості і початок культури людства

1. Визначення мети та завдання курсу. Актуальність та значущість. Форми роботи.

2. Міф. Міфологія. Розрізнення міфу, легенди та казки.

Практичне завдання: порівняльний аналіз - складання таблиці.

3. Різні погляди щодо походження міфів.

4. Періоди виникнення міфів. Види міфів.

Практичне завдання: створення енциклопедичного словника "Українська міфологія та вірування слов'ян " - скласти вступну статтю

Дібрати необхідний матеріал до запропонованої теми та зберегти його в створеній вами папці.
Вибрати форму презентації матеріалу та підготуватись до виступу

5. Список літератури з теми.

Розділ 2.

Тема: Міфологічний світогляд, властивий первісним народам.

1. Основні риси міфологічного світогляду. Взаємозв’язок релігійних вірувань і міфологічного світогляду давніх українців (аніматизм, анімалізм, антропоморфізм, фетишизм, магія, тотемізм, шаманство, землеробські культи).

Практичне завдання: поповнення енциклопедичного словника з теми.
Творча майстерня: Створення мультимедійних презентацій

2. Альтернативні погляди щодо дати прийняття християнства та руйнації внаслідок цього поетичного світогляду, космогонічних поглядів та вірувань стародавніх українців.

Практичне завдання: репрезентація книг С.Плачинди «Словник давньоукраїнської міфології», В.М. Войтовича "Українська міфологія" та С.Канигіна «Шлях аріїв».

Розділ 3.

Тема: Міф як архаїчна форма світосприйняття, розуміння світу і самого себе в світі.

1. Соціальне підґрунтя міфології світу.

2. Чотирьохярусна будова світу. Дерево світу. Ирій - сонмище богів та померлих душ, острів у всесвіті, першоземля богів і світу.

3. Образ дерева в легендах, казках, календарно-обрядових піснях, традиціях українського народу

4. Сокіл-Род — Першоптах і Першобог світу. У сокола має здатність перевтілюватися Род. Має вплив на долю богів і людей.

Практичне завдання: Створення енциклопедичного словника "Українська міфологія та вірування слов'ян " - скласти статтю з ілюстративним матеріалом "Образ дерева в легендах, казках, календарно-обрядових піснях, традиціях українського народу" до енциклопедичного словника. Форма презентації - створення буклетів.

Творча майстерня:

 1. Створення колажу «Дерево світу»
 2. Мультимедійна презентація "Острів Буян" (за мотивами казок, легенд, міфів)

Розділ 4.

Тема: Космогонічні слов’янські погляди та вірування.

1. Космогонічні міфи: творець Всесвіту – Род - бог Всесвіту, що живе на небі і дає життя всьому живому, всьому, що тільки існує на землі, та Рожаниці - богині долі, родючості, жіночої сили

2. Мати Земля й Отець Небо.

Інтерпретація словесних міфічних образів у візуальні. Живописний образ (графічне зображення) богів, витриманих у певному архаїчному і водночас романтичному стилі у творчості художника Валерія Войтовича.

http://proridne.net/mythology/books/Словник давньоукраїнської міфології/

Творча майстерня: Дослідити та побудувати словотвірні ланцюжки спільнокореневих слів із коренем "РОД" (рід, родина, народитися, врода, породілля, урожай, природа, радість, рада тощо) "Лад" (ладити, налагоджувати, ладо тощо)

Практичне завдання:

 • Скласти статті «Род и Рожаниці» "Пошана до землі-матері в традиціях українців" до енциклопедичного словника «Українська міфологія та вірування слов'ян».
 • Добрати необхідний матеріал до запропонованої теми та зберегти його в створеній вами папці.
 • Вибрати форму презентації матеріалу та підготуватись до виступу

3. Міф про створення світу з яйця-райця. Створення землі.

Розділ 5

Тема: Антропологічні слов’янські погляди та вірування

1. Антропологічні міфи: погляд на походження людини.

2. Протиставлення як основний принцип побудови міфів слов’ян. Доля й недоля (злидні).

3. Білобог і Чорнобог.

Інтерпретація словесних міфічних образів у візуальні. Живописний образ (графічне зображення) богів, витриманих у певному архаїчному і водночас романтичному стилі у творчості художника Валерія Войтовича.

Практичне завдання:

 1. Дослідити етимологію слів, що мають в корені "бог": (богатир, убогий тощо). Дібрати спільнокореневі слова: іменники, прикметники, дієслова, прислівники. З'ясувати семантичні властивості синонімів слова БОГ.
 2. Дібрати усталені словосполучення та фразеологізми зі словом БОГ. Розкрити їх значення.

Розділ 6.

Тема: Особливості слов’янської міфології – синтез вищих богів і нижчих духів.

1. Декілька рівнів слов’янської міфології за функціями та актуальністю. Пантеон язичницьких богів.

2. Теогонічні міфи – вищий рівень богів ( ритуально-юридичні, військові, господарсько-природні функції)

3. Сварог - бог небесного вогню і сонця, батько Даждьбога. Сварожич.

Інтерпретація словесних міфічних образів у візуальні. Живописний образ (графічне зображення) богів, витриманих у певному архаїчному і водночас романтичному стилі у творчості художника Валерія Войтовича

4. Символ бога Сонця - хрест.

Практичне завдання:

 • Скласти статтю «Сварог. Сварожич» до енциклопедичного словника «Українська міфологія та вірування слов'ян».
 • Дібрати необхідний матеріал до запропонованої теми та зберегти його в створеній вами папці.
 • Вибрати форму презентації матеріалу та підготуватись до виступу

Творча майстерня: Дослідити та репрезентувати у формі мультимедійної презентації "ТИПИ ХРЕСТІВ"

Розділ 7.

Тема: Сонячні боги слов’ян.

1. Дажбог Сварожич - податель добра і багатства, бог достатку та бог сонця, жнив, син Сварога, чоловік богині місяця, та Ярило (Яр) - бог природи, що пробуджується, заступник рослинного світу, бог родючості і плодючості.

Практичне завдання: Підготувати міні-дослідження "Народні звичаї та обряди зустрічей та поклонінь богам на свята (Стрітення, Масляна, Великдень, Купала)

2. Хорс - назва бога Сонця (чи небесного світила загалом) на Русі.

3. Перун Сварожич – бог грому та блискавки, грізний бог війни, який керує всіма небесними явищами

Інтерпретація словесних міфічних образів у візуальні. Живописний образ (графічне зображення) богів, витриманих у певному архаїчному і водночас романтичному стилі у творчості художника Валерія Войтовича

Практичне завдання:

 • Скласти статті «Перун», "Дажбог", "Стрибог", "Велес" до енциклопедичного словника "Українська міфологія та вірування слов'ян"
 • Дібрати необхідний матеріал до запропонованої теми та зберегти його в створеній вами папці.
 • Вибрати форму презентації матеріалу та підготуватись до виступу

4. Огонь Сварожич.

5. Стрибог – бог повітряних стихій, стародавнє верховне божество неба і Всесвіту. Пагода - легкий вітер, бог приємної погоди. Посвист - старший вітер, бог бурі, що живе в горах на Півночі (у казках ототожнюється із Солов'єм - розбійником). Падога - жаркий вітер, що висушує, живе в пустелях на півдні. Сівер — бог холодних північних вітрів

6. Велес – покровитель скотарства та поезії.

Творча майстерня: створення мультимедійної презентації "Сонячні боги слов'ян"

Розділ 8.

Тема: Середній рівень слов’янської міфології, пов’язаний із господарськими циклами робіт та сезонними обрядами, а також боги – покровителі племен та різних родів.

1. Чур і Рід

2. Макоша (Макеша) - ймовірно, богиня-мати, богиня землі, родючості і ткацтва, заступниця жіночих робіт - прядіння та ткацтва.

3. Лада - богиня гармонії в природі, любові в шлюбі, заступниця шлюбу, мати-годувальниця та її донька Леля - богиня любові, юності, краси, родючості, син Полель - бог подружнього життя, шлюбних зв'язків.

4. Симаргл — бог вогню. Один з найголовніших персонажів української міфології.

Інтерпретація словесних міфічних образів у візуальні. Живописний образ (графічне зображення) богів, витриманих у певному архаїчному і водночас романтичному стилі у творчості художника Валерія Войтовича

Практичне завдання:

1. Скласти статті «Макоша», "Лада", "Симаргл", до енциклопедичного словника "Українська міфологія та вірування слов'ян"
Дібрати необхідний матеріал до запропонованої теми та зберегти його в створеній вами папці.
Вибрати форму презентації матеріалу та підготуватись до виступу

2. Дослідити назви свят, присвячених богам кохання чи просто коханню, та традиції їх проведення в різних народів. (Наприклад, сучасне католицьке свято "святого Валентина". Саме Лель-Купідон, що цілиться в серце красуні своєю пристрасною стрілою, зображається і нині на католицьких листівках (так званих "валентинках")

Творча лабораторія: створення презентацій, буклетів; сенкани.

Розділ 9.

Тема: Пантеон язичницьких богів князя Володимира Святославовича

Рольова гра, інсценування або читання за ролями розповіді Володимира Петрука, у якій використано відомий сюжет вибору віри князем Володимиром, але перенесений на хронологічно раніше подію – створення в Києві пантеону язичницьких чи поганських богів.

Володимир Петрук http://www.unicyb.kiev.ua/~petruk/SoborBohiv.htm

СОБОР БОГІВ КИЇВСЬКОГО КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА

Практичне завдання:

 1. Складання тестових завдань відкритої та закритої форми.
 2. Складання кросвордів.

Творча майстерня: створення макету слов'янського капища, орієнтуючись на пантеон богів князя Володимира.

Розділ 10.

Тема: Боги підземного царства - володарі іншого світу

1. Чорнобог та Вій - підземний князь, найстрашніший та найсильніший представник нечистої сили, що живе під землею, син Змія Чорного.

Інтерпретація словесних міфічних образів у візуальні. Живописний образ (графічне зображення) богів, витриманих у певному архаїчному і водночас романтичному стилі у творчості художника Валерія Войтовича

2. Кощій мешканець потойбічного світу Нав, дуже старий відьмак, що не вмирає, бо його душа вміло захована в замкненій скрині чи в дуплі дерева.

3. Мара (Марена) — богиня зла, темної ночі, страшних сновидінь, привидів, хвороб (мору), смерті. Журба, Желя — давня богиня печалі, скорботи, плачу.

4. Баба Яга

Практичне завдання:

1. Скласти статті «Вій», "Мара", "Баба Яга" до енциклопедичного словника "Українська міфологія та вірування слов'ян"
Дібрати необхідний матеріал до запропонованої теми та зберегти його в створеній вами папці.

2. Підготувати повідомлення, реферат на основі самостійного опрацювання додаткової літератури "Трансформація слов'янських богів у фантастичних казках".

Творча майстерня:: провести порівняльний аналіз образів Кощія та Баби Яги в міфах та фантастичних казках. Створення мультимедійних презентацій.

Розділ 11.

Тема: Поклоніння давніх українців берегиням, що поєднують світ природи та людську спільноту.

1. Берегиня - первісне божество - захисник людини, богиня родючості, природи та добра, з часом Берегиня стала охоронницею дому.

2. Девана - дочка Перуна та Діви - велика мисливиця, бо вміла зачаровувати звірів, птахів та риб.

3. Птахи із жіночим обличчям ( Сирин, Гамаюн, Алконост).

4. Образ матері Слави як бойової птахи русів.

Практичне завдання:

Скласти статті «Берегині», "Сирин", "Гамаюн", "Алконост" до енциклопедичного словника "Українська міфологія та вірування слов'ян"
Дібрати необхідний матеріал до запропонованої теми та зберегти його в створеній вами папці.

Творча майстерня: Дослідити використання образів птахів із жіночим обличчям у малярській творчості ХІХ - ХХ ст. Матеріал представити у формі мультимедійної презентації.

Розділ 12.

Тема: Слов’янська демонологія: нижчий рівень слов’янської міфології – духи, нечиста сила.

1. Домашні духи: домовики, дворовий, банник

2. Духи лісу та води. Лісовики, водяники, кикимори, русалки, мавки, потерчата, польовики, перелесник, болотяники, криничники, очеретяники

3. Злі духи - нечиста сила

 • Вовкулака - перевертень у вигляді вовка; чорти, упирі.
 • Упир — перевертень, або померлий відьмак, народжений від шлюбу диявола і відьми, возить на собі відьом на Лису гору.

Інтерпретація словесних міфічних образів у візуальні. Живописний образ (графічне зображення) богів, витриманих у певному архаїчному і водночас романтичному стилі у творчості художника Валерія Войтовича.

Практичне завдання:

Скласти статті «Домашні духиі», "Духи лісу та води"", "Злі духи - нечиста сила" до енциклопедичного словника "Українська міфологія та вірування слов'ян"
Дібрати необхідний матеріал до запропонованої теми та зберегти його в створеній вами папці.
Вибрати форму презентації матеріалу та підготуватись до виступу

Творча майстерня: перегляд та інсценування радянського музичного мультфільма "Летючий корабель"

Розділ 13.

Тема: Зображення богів у формі ідолів. Місця поклонінь. Капища.

1. Язичницький ідол. Збруцький кумир, ідол Святовид. Трьох'ярусна композиція ідола.

2. Українська духовна верства – волхви, відуни, жерці, віщуни, потворники, знахарі.

Практичне завдання:

Дослідити тему "Відунство у творах українських письменників", представивши її у формі усного журналу. ("Енеїда" І.Котляревського, "Кобзар" Т.Шевченка, "Народні оповідання" Марко Вовчок, "Чорна рада" П.Куліш, Панас Мирний, І.Нечуй-Левицький, Ольга Кобилянська, Леся Українка)

Розділ 14.

Тема: Міфологізація історичної традиції - герої міфологічного епосу.

1. Супротивники міфічних героїв - Змій, Соловей-розбійник, Ророга-рарашека.

2. Казкові персонажі - Баба Яга, Кощій, Змій-горинич, диво-юдо, Лісовий цар, Водяний цар, Морський цар.

Практичне завдання:

Дослідити образ Кощія в народних та літературних казках різних народів.
Дібрати необхідний матеріал до запропонованої теми та зберегти його в створеній вами папці.
Вибрати форму презентації матеріалу та підготуватись до виступу

Творча лабораторія: створення презентацій, буклетів; сенкани.

Розділ 15

Тема: Кодування інформації за допомогою особливих знаків-символів.

1. Протиставлення як основний принцип побудови міфів слов'ян.

А. Просторові: верх-низ, небо - земля, волога - вогонь, суша - море, лівий - правий, чет - нечет, південь - північ, схід - захід.
Б. Часові: день - ніч, літо - зима,
В. Соціальний устрій суспільства : живий - мертвий, чоловічий - жіночий, старий - молодий, свій - чужий

2. Язичницька символіка.

А. Повір'я і прикмети — залишки первісних уявлень про світобудову і природу,
Б. Християни-язичники та поганські звичаї в християнській культурі українців.

3. Таємниця магічного числа 7.

Практичне завдання:

Дослідити міфологічне значення чисел 3, 4, ,9,12 (з позиції біології, медицини, психології; історії, міфології; релігії; літератури. Художні фільми, музика, живопис)
Дібрати необхідний матеріал до запропонованої теми та зберегти його в створеній вами папці для створення статей енциклопедичного словника.

Розділ 16.

Тема: Джерела української міфології. Відгомін слов'янської міфології в літературі.

1. "Велесова книга" - священна книга новгородських жерців ІХ століття.

2. Пісні птахи Гамаюн (Руські Веди)

3. "Повість минулих літ"

4. "Слово о полку Ігоровім". Первовічне коріння світового дерева життя. Язичницька міфологія у «Слові»

5. "Володимир" Ф.Прокоповича

6. Українська література. Зв'язок жанрів магії та міфології з художньою літературою

7. Міфотворчість у сучасній літературі

Розділ 17

Тема: Двовір'я в селянському землеробському календарі

Календар Давньої Русі ( по А.І.Асову).

Підсумкове заняття.

 1. Поради від волхва. Коли людина вирішує змінитися - змінюються і люди, які її оточують...
 2. Пізнавальне значення світової та давньослов’янської міфології; зображення в ній життя, побуту, звичаїв, світогляду, духовних і моральних цінностей різних слов’янських народів.

Список пропонованих джерел

 1. Афанасьєв "Поетичні погляди слов'ян на природу В трех томах. Том 1. – М.: Современный писатель, 1995. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.slavya.ru
 2. Велесова Книга / Упоряд., перек., ком. С.Д. Пашник. – Запоріжжя: Руське Православне Коло, 7520 (2012). – 176 с.
 3. Виклади давньослов’янських легенд, або міфологія / укладена Я.Ф. Головацьким. – Київ: Довіра, 1991. – 94 с.
 4. Войтович Валерій Миколайович Міфи та легенди давньої України. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан. 2005. — 392 с.
 5. Знойко О.П. Міфи Київської землі та події стародавні. Наук.-попул. ст., розвідки: Для ст. шк. в. / Передм. В.Р. Коломійця. – К.: Молодь, 1989. – 304 с: іл. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.svit.in.ua
 6. Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу: Іст.-реліг. моногр. Видання друге. - К.: АТ "Обереги", 1994. - 424 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу:  http://www.svit.in.ua/kny/bookskyl.htm
 7. Каныгин Ю.М. Путь ариев: Украина в духовной истории человечества: Роман-ессе. - К.: А.С.К., 2006. - 576 с.
 8. Килимник Степан. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: [У 3 кн., 6 т.]. - Факс. вид. - К.: АТ "Обереги", 1994. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.svit.in.ua/kny/bookskyl.htm
 9. Клочек Григорий Дмитрович Світ "Велесової книги". Навчальний посібник. - Кіровоград: Степова Еллада, 2001. - 160 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.svit.in.ua/kny/bookskyl.htm
 10. Костомаров М. І. Слов’янська міфологія. – К.: Либідь, 1994. – С. 201-256. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://litopys.org.ua/kostomar/kos10.htm
 11. Куєвда В. Міфологічні джерела української етнокультурної моделі: психологічний аспект. Монографія. – Донецьк: Український культурологічний центр, Донецьке відділення НТШ, 2007. – 264 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.svit.in.ua/kny/bookskyl.htm
 12. Літопис руський / Пер. Махновця. – К.: Дніпро, 1989. – 591 с.
 13. Лозко Г. Іменослов: імена слов’янські, історичні та міфологічні. — К.: Сварог, 1998. — 176 с.
 14. Лозко Г.С. Українське язичництво. – К.: Укр. центр. духов. культури, 1994. – 96 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.redkyb.ru/lozko/vira.html
 15. Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства. — К., 1996.
 16. Пепа В.І. Ключі од вирію: Худ.-істор. оповіді. – К.: рад. письм., 1990. – 399 с.
 17. Плачинди С. П. Словник давньоукраїнської міфології: — К.: Укр. письменник, 1993.— 63 с.
 18. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. - М., 1981. - С.3
 19. Синельченко В. Н., Петров М. Б. В мире мифов и легенд. Популярная энциклопедия. Серия: Книга в подарок. СПб, Диамант 1998г. 576 с.
 20. ШАЯН Володимир Петрович . Віра Предків Наших. – Гамільтон, Канада: Об’єднання Української Рідної Віри, 1987. – Т.1. – 893 с. (Перевидано коштами І. Волиняк, м. Луцьк, 2000 р., 904 с.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.svit.in.ua/kny/bookskyl.htm
 21. Шилов Ю.О. Брама Безсмертя. – К.: Журн. "Український Світ", 1994. – 384 с.

Інтернет-джерела

 1. БАБА ЯГА http://about-ukraine.com/index.php?text=1697
 2. Берегині "Именослов (Лозко)" http://slav-imena.info/biblioteka/knigi/imenoslov_lozko/page_7.html
 3. Доля http://about-ukraine.com/index.php?text=19
 4. Заповітне бажання (Оповідь - міф про Алканоста) http://supermif.com/slovjane/alconost2.html
 5. Зображення богів у формі ідолів. http://www.svit.in.ua/kny/bookgolov.ht
 6. Кощій http://about-ukraine.com/index.php?text=1699
 7. Кощій http://uk.wikipedia.org/wiki/Кощій_Безсмертний
 8. Образ дерева в легендах, казках, календарно-обрядових піснях, традиціях українського народу. http://about ukraine.com/index.php?text=11В
 9. Образ матері Слави як бойової птахи русів. Світовит Пашник http://www.skarby.org.ua/obraz-materi-slavy/
 10. Пісні птахи Гамаюн (Руські Веди) Клубок 1 http://ml.volny.edu/index.html?
 11. Поради від волхва http://aratta-ukraine.com/sacred_ua.php?id=116
 12. Походження світу і людини у стародавніх народів http://ua-referat.com
 13. Символ бога Сонця - хрест. http://uk.wikipedia.org/wiki/Хрест
 14. Собор богів київського князя Володимира. Володимир Петрук http://www.unicyb.kiev.ua/~petruk/SoborBohiv.htm
 15. Соловей-Розбійник http://www.ridnavira.org/index.php/mifologiya/231-solove-rozbinik-natsionalni-gero-ukrajini
 16. Ярило http://about-ukraine.com/index.php?text=668
 17. Чотири фази-іпостасі Даждьбога http://supermif.com/slovjane/jarilo2.html
 18. Собор богів київського князя Володимира. Володимир Петрук http://www.unicyb.kiev.ua/~petruk/SoborBohiv.htm

Планування роботи

Тема Кількість годин Дата
1. Міф як найдавніша форма свідомості і початок культури людства. Визначення мети та завдання курсу. Актуальність та значущість. Форми роботи.
Міф. Міфологія. Розрізнення міфу, легенди та казки
Періоди виникнення міфів. Види міфів
1  
2. Міфологічний світогляд, властивий первісним народам. Основні риси міфологічного світогляду. Взаємозв’язок релігійних вірувань і міфологічного світогляду давніх українців (аніматизм, анімалізм, антропоморфізм, фетишизм, магія, тотемізм, шаманство, землеробські культи).
Альтернативні погляди щодо дати прийняття християнства та руйнації внаслідок цього поетичного світогляду, космогонічних поглядів та вірувань стародавніх українців
1-2  
3. Міф як архаїчна форма світосприйняття, розуміння світу і самого себе в світі. Дерево світу. Ирій.
Образ дерева в легендах, казках, календарно-обрядових піснях, традиціях українського народу. Сокіл-рід
1-2  
4. Космогонічні слов’янські погляди та вірування. Творець Всесвіту - Рід. Рожаниці. Мати Земля й Отець Небо
Міф про створення світу з яйця-райця. Створення землі.
1-2  
5. Антропологічні слов’янські погляди та вірування: погляд на походження людини.
Протиставлення як основний принцип побудови міфів слов’ян. Доля й недоля (злидні). Білобог та Чорнобог.
1-2  
6. Особливості слов’янської міфології – синтез вищих богів і нижчих духів.
Теогонічні міфи – вищий рівень богів (ритуально-юридичні, військові, господарсько-природні функції). Сварог.
Символ бога Сонця - хрест.
1-2  
7. Сонячні боги слов’ян. Дажбог Сварожич. Перун Сварожич. Огонь Сварожич. Хорс. Стрибог. Велес. 1-3  
8. Середній рівень слов’янської міфології, пов’язаний із господарськими циклами робіт та сезонними обрядами, а також боги – покровителі племен та різних родів. Чур і Рід. Макоша.
Лада, її донька Леля, син Полель. Симаргл.
1-2  
9 Пантеон язичницьких богів князя Володимира Святославовича 1  
10. Боги підземного царства - володарі іншого світу. Чорнобог та Вій Вій. Кощій. Мара.
Баба Яга.
1-3  
11. Поклоніння давніх українців берегиням. що поєднують світ природи та людську спільноту. Берегиня. Девана.
Птахи із жіночим обличчям (Сирин, Гамаюн, Алконост).
Образ матері Слави
1-3  
12 Слов'янська демонологія: нижчий рівень слов’янської міфології – домашні духи.
Духи лісу та води.
Нечиста сила
1- 2  
13. Зображення богів у формі ідолів. Місця поклонінь. Капища. Язичницький ідол. Збруцький кумир, ідол Святовид. Трьох'ярусна композиція ідола.
Українська духовна верства – волхви, відуни, жерці, віщуни, потворники, знахарі
1- 2  
14. Міфологізація історичної традиції - герої міфологічного епосу. Супротивники міфічних героїв - Змій, Соловей-розбійник, Ророга-рарашека.
Казкові персонажі - Баба Яга, Кощій, Змій-горинич, Диво-Юдо, Лісовий цар, Водяний цар, Морський цар
1-3  
15.   Кодування інформації за допомогою особливих знаків-символів. Протиставлення як основний принцип побудови міфів слов'ян.
Язичницька символіка. Повір'я та прикмети.
Християни-язичники та поганські звичаї в християнській культурі українців. Таємниця магічного числа 7.
1-2    
16. Джерела української міфології . Відгомін слов'янської міфологія в літературі.
"Велесова книга" - священна книга новгородських жерців ІХ століття.
Пісні птахи Гамаюн (Руські Веди)
"Повість минулих літ"
"Слово о полку Ігоровім". Первовічне коріння світового дерева життя.
Язичницька міфологія у «Слові»
"Володимир" Ф.Прокоповича
Українська література. Зв'язок жанрів магії та міфології з художньою літературою
Міфотворчість у сучасній літературі
1-2  
17. Двовір'я в селянському землеробському календарі. Календар Давньої Русі ( по А.І.Асову).
Поради від волхва. Коли людина вирішує змінитися - змінюються і люди, які її оточують...
Пізнавальне значення світової та давньослов’янської міфології; зображення в ній життя, побуту, звичаїв, світогляду, духовних і моральних цінностей різних слов’янських народів.  
1  

 

Джерело: Острів знань
Автор: Шевченко Галина Василівна, учитель української мови та літератури, Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 Смілянської міської ради Черкаської області

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Видалити Відміна
Забанити Відміна