Закрити
Як зібрати урожай балів. ЗНО 2015 Географія
29 Січня 2015, 10:37 , Переглядів: 4283
FacebookTwitterLivejournal
Як зібрати урожай балів. ЗНО 2015 Географія Фото: Острів знань Як зібрати урожай балів. ЗНО 2015 Географія

Однією з найважливіших складових навчального процесу є контроль за якістю досягнутих учнями результатів. Саме ця складова дає змогу реально оцінити ефективність навчання. І саме вона — у формі державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання — підводить підсумок навчання учнів у школі.

Види контролю в школах України можуть бути різними: поточний, тематичний, підсумковий. Але найвищою формою контролю є зовніш­нє незалежне оцінювання, оскільки саме воно багато у чому визначає подальшу долю випускника школи. Саме ЗНО є головним інструмен­том визначення здатності випускників здобувати майбутню спеціаль­ність у тому чи іншому вищому навчальному закладі. Тому якість під­готовки саме до зовнішнього незалежного оцінювання є важливою запорукою успішної реалізації життєвих планів випускників шкіл.

Досвід попередніх років свідчить про високу якість запитань і завдань, які використовуються у процесі зовнішнього незалежно­го оцінювання з географії. За час проведення в Україні ЗНО прак­тично не було нарікань з боку випускників шкіл на зміст і форму завдань саме з цієї навчальної дисципліни. Це пояснюється корек­тністю і чіткістю формулювань завдань, відповідністю їхнього змісту вимогам шкільних навчальних програм з географії та програми ЗНО. Але, попри все, щороку частина учасників зовнішнього не­залежного оцінювання з географії (у 2013 р. — майже кожен де­сятий) не змогли набрати у процесі складання іспиту принаймні 124 бали. Це свідчить, що підготовка випускників загальноосвітніх навчальних закладів до проходження ЗНО з географії потребує вдосконалення.

З якими ж типовими труднощами стикаються абітурієнти у про­цесі виконання завдань зовнішнього незалежного оцінювання, зо­крема з географії? Перш за все, це певна незвичність форми скла­дання іспиту, яка у загальноосвітніх навчальних закладах не використовується. Так, звичайно, вже досить давно більшість учи­телів віддають перевагу письмовій формі контролю за рівнем на­вчальних досягнень учнів. Але ЗНО вимагає виконання такої кіль­кості завдань, яку учитель у процесі контролю в школі просто фізично поставити перед учнями не може.

Помітно відрізняється і тривалість здійснення контролю. Так, у за­гальноосвітньому навчальному закладі навіть контрольна робота з ге­ографії триває не більше 45 хвилин, тоді як на проведення іспиту із ЗНО часу відводиться у кілька разів більше.

У процесі складання ЗНО посилюється, порівняно з іншими ви­дами контролю, психологічне навантаження. Це обумовлено незвич­ністю обстановки: складання іспиту відбувається у новому для ви­пускників приміщенні, його приймають незнайомі люди, відсутня можливість підтримки з боку товаришів, навіть теоретично не мож­на звіритись у правильності виконання завдання безпосередньо на екзамені.

Усе вищезазначене вимагає особливої підготовки до проходжен­ня зовнішнього незалежного оцінювання. Міністерство освіти і нау­ки України враховує це, а тому щороку вчителі загальноосвітніх на­вчальних закладів зобов'язані організовувати додаткові завдання з учнями одинадцятих класів, які планують проходити ЗНО. Проте й такі заняття недостатньо ефективні. По-перше, підготовка до зо­внішнього незалежного оцінювання має бути суворо індивідуалізо­вана (робота повинна вестися перш за все з усунення індивідуаль­них прогалин у знаннях і вміннях випускників), а в умовах роботи із значною групою учнів можливості вчителя у вирішенні цього пи­тання обмежені.

По-друге, може скластися ситуація, коли додаткові заняття про­ходять в один і той же день одразу з двох предметів, з яких учень планує проходити зовнішнє незалежне оцінювання. Як наслідок, під­готовку до одного з майбутніх іспитів він змушений здійснювати са­мостійно.

Третьою обставиною, яка ускладнює роботу вчителя з підготовки ви­пускників до проходження ними ЗНО, є необхідність готувати їх також до проходження державної підсумкової атестації за курс повної серед­ньої освіти. Оскільки ДПА і ЗНО з географії мають досить суттєві від­мінності, то учителі вимушені більшу увагу звертати саме на необхід­ність готувати учнів у першу чергу до державної підсумкової атестації зі свого предмета.

Таким чином, можна зробити висновок, що основною формою під­готовки одинадцятикласників до проходження зовнішнього незалеж­ного оцінювання є самопідготовка. Однак не кожен учень здатен її ефективно здійснювати.

Дуже важливим є правильний вибір випускником посіб­ників, за якими він буде готуватись до складання іспитів зовнішнього незалежного оцінювання.

На жаль, аналіз змісту таких видань дає підставу стверджувати, що вони містять чимало недоліків, починаючи від неповної відповідності програмі ЗНО і закінчуючи наявністю численних помилок наукового характеру. Тому підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання краще здійснювати з використанням кількох посібників, написаних різ­ними авторами.

Із метою оптимізації самопідготовки учнів до проходження ними ЗНО, полегшення її здійснення та підвищення рівня ефективності ви­давництвом «Літера» розроблено і видано комплект таких посібників, що включає три видання.

Основним з них є посібник «Географія. Комплексне видання. Довід­ник. Типові тестові завдання. Тренувальні тести» (автори Г. Д. Довгань, Г. І. Константинова, Л. В. Костенко, О. Г. Стадник).

Видання складається з двох частин: довідника з географії, зміст яко­го охоплює навчальний матеріал з предмета за курс повної середньої освіти, та збірки тестових завдань, аналогічних тим, які використову­ються у процесі зовнішнього незалежного оцінювання.

Довідкова частина видання призначена для формування систем­них географічних знань з географії, обсяг яких відповідає вимогам чинної навчальної програми з географії за курс повної загальної се­редньої освіти та програми зовнішнього незалежного оцінювання із зазначеного предмета. Фактично це стислий виклад матеріалу під­ручників з географії для б—10 класів. Проте перед останніми довід­ник має ряд переваг:

  1. Автори видання урахували, що матеріал, вміщений у довіднику, учнями одинадцятих класів уже вивчався раніше. Тому його поміт­но стиснуто, відкинуті другорядні питання, але посилена увага на найважливішому.
  2. Порівняно з чинними підручниками обсяг довідника значно мен­ший, що суттєво зменшує навантаження на учнів у процесі підготов­ки до зовнішнього незалежного оцінювання та заощаджує їхній час. При цьому інформативність матеріалів не постраждала, оскільки зна­чна їх частина подана у систематизованій формі — у вигляді схем, картосхем, таблиць, діаграм тощо.

Такий підхід дозволив авторам помітно зменшити обсяг текстового пояснення.

Видання, яке пропонується, має й інші позитивні якості. Матеріал у ньому згруповано в невеликі блоки. Це дає змогу навіть учневі легко скласти календарне планування актуалізації навчального ма­теріалу таким чином, щоб закінчити підготовку до ЗНО в оптималь­ні терміни.

Таким чином, посібник дає змогу випускникам ефективно вирішити проблему раціонального планування своєї діяльності.

Теоретична підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання вимагає підкріплення практикою. Посібник гарантує вирішення цієї проблеми, оскільки його друга частина являє собою збірку типових тестових завдань (понад 700). Як і теоретична частина, навчально-тре­нувальний матеріал згрупований у структурно-логічні блоки (їх 48), ко­жен з яких відповідає певному розділу чинної навчальної програми з географії. Призначення завдань подвійне: з одного боку — переві­рити рівень засвоєння і розуміння опрацьованого теоретичного мате­ріалу, з іншого — ефективно закріпити його на практиці.

Важливою особливістю структурно-логічних блоків завдань збірни­ка є те, що більшість з них (за винятком двох найбільших тем з еко­номічної географії) складається з 14 завдань. Облік результатів їх ви­конання дає змогу учням не тільки оцінити рівень своєї підготовленості з певної теми, а й порівняти результативність актуалі­зації навчального матеріалу з усіх тем програми ЗНО, що, у свою чер­гу, вкаже, до яких розділів програми (де були показані найгірші ре­зультати) варто повернутись.

Збірник містить завдання усіх типів, які використовуються у процесі ЗНО з географії. Кожен блок завдань має уніфіковану структуру і складається з чотирьох частин. Перша частина (7—8 за­вдань) — це типові тести закритого типу з вибором однієї пра­вильної відповіді (із чотирьох варіантів, які пропонуються). Дру­га частина завдань (3 або 4) — завдання на встановлення відповідності. Є в посібнику і завдання множинного вибору з ко­роткою відповіддю (два у кожному структурно-логічному блоці). Останнє завдання кожного блоку — відкритої форми з короткою відповіддю (задача).

На останньому етапі підготовки майбутніх абітурієнтів до проходжен­ня зовнішнього незалежного оцінювання з географії особливого зна­чення набувають тренувальні роботи, у ході яких учні самостійно ви­конують за визначений час набір завдань, максимально наближений за обсягом і змістом до завдань ЗНО. Це дасть змогу, з одного боку, раціонально розрахувати час на виконання завдань зовнішнього не­залежного оцінювання у процесі проходження іспиту, а з іншого — призвичаять випускників до роботи з бланком відповіді (практика показує, що через малий досвід роботи з ним трапляються прикрі помилки: при перенесенні відповідей з чернетки у бланк учасники ЗНО пропускають окремі завдання, припускаються помилок у занесенні від­повідей до шаблонів, виконують записи методично неправильно, що знижує результат іспиту).

Відповідні матеріали для такої роботи є і у «Комплексному виданні» (три варіанти тестів), і в «Експрес-підготовці» (два варіанти). Проте, не виключаючи їх використання, все ж рекомендуємо спеціально підго­товлене видавництвом «Літера» видання — «Географія. Типові тесто­ві завдання» (автор Н. В. Свір). Воно являє собою збірку з одинадцяти варіантів тестів, кожен з яких відповідає змісту програми ЗНО з гео­графії та обсягу його завдань. Кожен варіант складається з 42 тестів закритого типу з вибором однієї правильної відповіді (із чотирьох за­пропонованих), п'яти завдань на встановлення відповідності, чоти­рьох — на встановлення послідовності, чотирьох завдань відкритої форми з короткою відповіддю (задач) та шести — множинного вибо­ру з короткою відповіддю. Наприкінці посібника розміщені правильні відповіді на всі запитання та завдання.

Тренувальні завдання посібника мають високу якість. Значна части­на їх містить картосхеми або ілюстрації (зразки таких завдань наве­дені нижче), що є особливо цінним, оскільки адаптує майбутніх учас­ників ЗНО до успішної роботи з ними.

На сторінках Інтернет-книгарні Острів знань ви знайдете також довідники для підготовки ЗНО та книги ЗНО 2015 з наступних предметів: математика, біологія, хімія, історія України, українська мова та література, англійська мова, німецька мова, географія.

Джерело: Острів знань

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Видалити Відміна
Забанити Відміна