Закрити
Програма туристсько-краєзнавчого гуртка
04 Квітня 2014, 12:43 , Переглядів: 14819
FacebookTwitterLivejournal
Програма туристсько-краєзнавчого гуртка Фото: www.ecocentr39.ru Програма туристсько-краєзнавчого гуртка

Розробка учасника ІІ Всеукраїнського конкурсу "Творчий учитель - обдарований учень".

ЗМІСТ

 1. Пояснювальна записка
 2. Навчально-тематичний план /І рік навчання/
 3. Зміст програми
 4. Основні вимоги до знань та вмінь
 5. Навчально-тематичний план /ІІ рік навчання/
 6. Зміст програми
 7. Основні вимоги до знань та вмінь
 8. Список використаних джерел

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Дана програма розрахована на два роки навчання з учнями 7-11класів і складена з розрахунком проведення 2-х занять на тиждень тривалістю 2-3 академічні години. Розділи і кількість годин орієнтовні і можуть змінюватися в залежності від місцевих умов та можливості керівника гуртка. При цьому загальна кількість годин кожного року навчання має залишитися незмінною.

Актуальність

Пропонована програма дозволяє узагальнити досвід історико-краєзнавчої роботи на Вознесенщині з урахуванням вимог Державної національної програми «Освіта» /Україна ХХІ століття/, обласної та районної Програм розвитку краєзнавства, сучасних вимог до гуманітарної та історичної освіти в середній школі.

Новизна

Програма має комплексний характер, охоплює історичні, археологічні, географічні та екологічні аспекти краєзнавства; дає можливість поєднувати регіональну, національну та світову історію; відповідає сучасним вітчизняним та всесвітнім тенденціям у розвитку історичної освіти. Це дає можливість розглядати її як інтегральний курс, як складову фізичного, гуманітарного та патріотичного виховання молоді.

Мета та завдання

Програма має на меті засобами гурткової роботи під час вивчення різних аспектів краєзнавства на Вознесенщині досягнути таких цілей:

 • створити можливість за державний рахунок отримати учнями додаткову освіту шляхом їх участі в туристсько-краєзнавчій роботі;
 • виховати любов до рідної землі, готовність служити Україні;
 • осмислити етногенез українців та етнічну історію інших національних меншин Вознесенщини та Миколаївщини;
 • зрозуміти історію рідного краю як невід’ємну складову історії України.

Завданнями програми є:

 • значно розширити знань членів гуртка з історії рідного краю;
 • виховувати почуття колективізму та взаємодопомоги;
 • формувати і розвивати інтелектуальні здібності;
 • сприяти зміцненню здоров’я.

Характеристика зв’язку програми із загальною середньою освітою

Програма дає можливість поглибити та розширити знання учнів з базових дисциплін – природознавства, народознавства, історії та географії.

В процесі краєзнавчих досліджень відбувається активне засвоєння учнями навчального матеріалу і набуття навичок, необхідних у житті.

Можливості програми для розвитку творчих здібностей особистості

Програма спрямована на творчу самореалізацію особистості учня як неповторної індивідуальності. Програма складається з двох компонентів - туристського і краєзнавчого, які взаємозбагачують і доповнюють один одного, що дає змогу учням розширити свій кругозір та закріпити здобуті знання і навички на практиці.

Рекомендації щодо організації та форм проведення занять

В основу роботи гуртка покладено екскурсійно-практичний принцип. Тому більшу кількість годин відведено на практичні заняття, екскурсії, походи, експедиції, метою яких є детальніше вивчення історичних та культурних пам’яток, археологічних пам’ятників, рельєфу, клімату, рослинного та тваринного світу, господарської діяльності населення Малої Батьківщини.

Серед рекомендованих форм навчання: лекції, бесіди, семінарські заняття, екскурсії, експедиції, науково-практичні конференції, пошуково-дослідницька робота, навчально-тренувальні заняття, віртуальні подорожі, змагання, вікторина, урок-КВК, урок-гра тощо.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (І рік навчання)

№ з/п Тема Кількість годин
    разом теорія практика
1 Вступне заняття 4 4 -
2 Історичне краєзнавство 30 14 16
3 Археологічне краєзнавство 10 6 4
4 Географічне краєзнавство 20 12 8
5 Екологічне краєзнавство 14 6 8
6 Етнографічне краєзнавство 20 12 8
7 Туристсько-спортивна підготовка 46 12 34
  Р а з о м 144 66 78

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття /4 год/

Визначення завдань гуртка на навчальний рік, окреслення пріоритетних напрямків у здійсненні підготовки гуртківців до участі у різноманітних туристсько-краєзнавчих змаганнях та конкурсах.

Правила проведення туристсько-краєзнавчих походів. Безпека походів, техніка пішохідного туризму. Спеціальне туристське спорядження. Вимоги техніки безпеки до нього. Правила поведінки на маршруті.

КРАЄЗНАВЧА ПІДГОТОВКА

2. Історичне краєзнавство /30 год/

Історичне краєзнавство та його становлення. Українські історики-краєзнавці – О. Левицький, П.Єфіменко, М. Грушевський, Д. Яворницький – дослідники історії рідного краю.

Історичне краєзнавство, форми організації краєзнавчих досліджень. Джерела історичного краєзнавства. Історичні та культурні пам’ятки рідного краю.

Шляхи і методи збирання та дослідження краєзнавчих матеріалів. Порядок організації та проведення історико-краєзнавчої експедиції.

Практичні заняття. Вивчення кордонів рідного краю. Робота з краєзнавчою літературою /художньою, публіцистичною, науковою/ про рідний край. Визначення об’єктів краєзнавчих досліджень. Фотографування та замальовування пам’ятників. Екскурсії пам’ятними місцями рідного краю. Екскурсії до музеїв Вознесенщини.

3. Археологічне краєзнавство /10 год/

Що вивчає наука археологія. Археологічна періодизація. Археологічна спадщина рідного краю. Археологічні пам’ятники та їх типи: поселення, поховання, скарби, окремі знахідки. Типи поселень і поховань. Зв'язок археології з іншими науками, архітектурою і мистецтвом.

Практичні заняття. Екскурсія до археологічних пам’яток різних епох. «Віртуальна» подорож-експедиція археологічними об’єктами Миколаївщини /«Дикий Сад»/.

4. Географічне краєзнавство /20 год/

Карта Миколаївщини, географічне положення Вознесенщини на ній. Фізико-географічна та екологічна характеристика Вознесенщини: рельєф, клімат, грунти, рослинний і тваринний світ, гідрологічна сітка, погода, клімат, корисні копалини та їх значення для розвитку господарства рідного краю. Населення району. Господарська діяльність населення Вознесенщини.

Практичні заняття. Відображення рельєфу /на прикладі пагорба та улоговини/. Збирання гербарію рослин степу. Практична робота з колекціями корисних копалин. Ведення щоденника метеорологічних спостережень. Вимірювання течії річки, її глибини і ширини. Складання історичної довідки про господарську діяльність населення району. Ознайомлення із сільськогосподарськими, промисловими та транспортними підприємствами району. Екскурсія до Актовського каньйону, до Микитівського гранкар’єру.

5. Екологічне краєзнавство /14 год/

Екологія – синтез біологічних наук. Червона Книга України.

Охорона фауни і флори. Основні завдання екології, предмет її досліджень.

Ознайомлення з поняттями «екологічна ніша» та «середовище життя». Створення навчальних екологічних стежок. Поняття біотоп і біоценоз, різниця між ними. Складові частини.

Загальна характеристика основних елементів біосфери як не- відновлювальних ресурсів. Вода. Походження води. Водний баланс. Робота з очищення та захисту водойм, джерел та струмків.

Повітря. Склад повітря. Кисень у воді та повітрі. Азот. Забруднення повітря.

Грунт. Класифікація та структура грунтів. Кругообіг мінеральних солей. Охорона грунтів. Розподіл населення і природні ресурси.

Практичні заняття. Туристська прогулянка з юними екологами. Створення навчальних екологічних стежок. Визначення різниці між біотопом і біоценозом на ділянці екологічної стежки. Облік заселеності штучних /шпаківень/ і природних гніздувань у межах свого села.

6. Етнографічне краєзнавство /20 год/

Що вивчає етнографія. Термін «етнографія». Предмет і об’єкт етнографії. Зв'язок етнографії з іншими науками.

Формування української народності та нації. Письмові джерела про слов’ян. Поширення назви «Русь» на території розселення східних слов’ян. Виникнення назви «Україна». Запорозька Січ. Зміцнення національних зв’язків.

Чисельність і географічне розміщення українців. Етнічний склад і чисельність населення району, села.

Традиційні та допоміжні галузі господарства рідного краю в минулому і на сучасному етапі. Землеробство. Техніка обробки землі і знаряддя праці. Сільськогосподарські культури. Розвиток садівництва та городництва. Скотарство. Допоміжні види господарської діяльності.

Практичні заняття. Ознайомлення на базі одного із місцевих господарств з сучасною системою обробітку землі з сільськогосподарськими знаряддями та машинами.

Домашні промисли та ремесла рідного краю. Вишивка.

Ткацтво. Художня обробка деревини. Бісероплетіння. В’язання дротиками, гачком. Особливості домашніх промислів району, села.

Практичні заняття. Знайомство з народними умільцями села, зустрічі з ними. Навчання основ окремого виду ремесла /на вибір/.

Традиційні страви козацького краю. Обрядове значення їжі, ритуальні страви.

Практичні заняття. Приготування козацьких страв у польових умовах. Збирання, запис рецептів і створення місцевого «Записника козацьких кулінарних шедеврів».

Народні знання, вірування. Магічні дії, ігри, пісні. Українська демонологія.

Практичні заняття. Записи елементів обрядових дійств, магічних ігор, заклинань, заговорів з уст односельців. Легенди, перекази рідного краю.

7. Туристсько-спортивна підготовка /46 год/

Основи топографії. Орієнтування на місцевості. План і карта. Їх подібності та відмінності.

Загальне поняття про масштаб карти. Вимірювання відстані на карті. Умовні топографічні знаки. Способи визначення напрямку схилу. Відмітки висот. Абсолютна і відносна висоти.

Орієнтування за компасом. Орієнтування за місцевими ознаками. Визначення відстаней на місцевості.

Практичні заняття. Робота з компасом. Визначення сторін горизонту. Рух за азимутом. Визначення місця знаходження за картою, за місцевими ознаками.

Спортивне орієнтування. Загальні відомості про спортивне орієнтування. Відомості з тактики спортивного орієнтування.

Практичні заняття. Вправи по читанню рельєфу. Робота з умовними знаками спортивних карт. Навчальні змагання в заданому напрямі, за вибором, на маркірованій трасі. Відмітка КП на швидкість.

Гігієна туриста. Гігієна харчування та водно-сольовий режим. Гігієна одягу та взуття.

Профілактика захворювань і травм під час походів та подорожей. Похідна аптечка. Транспортування потерпілого.

Практичні заняття. Накладання пов’язок, шин. Способи транспортування потерпілого.

Організація харчування гуртківців. Режим харчування в туристському поході. Калорійність, поживність, смакові якості та різноманітність харчування. Пакування, транспортування та зберігання продуктів. Водно-сольовий режим. Кишенькове харчування.

Загальні вимоги щодо місць привалів і ночівель у походах. Послідовність робіт /вибір місця, планування табору, розподіл обов’язків, облаштування вогнища, заготівля дров, робота чергових, розміщення індивідуального спорядження тощо/. Послідовність встановлення наметів. Порядок і чистота в місцях привалів.

Практичні заняття. Розпалювання вогнищ різного типу. Розробка меню складного походу.

Основи тактики і техніки походу. Подолання простих природних перешкод. Лінійна, кільцева та радіальна схеми побудови маршруту. Режим дня та рух. Розвідка шляху. Рух стежками. Рух по схилах. Вибір місця броду, порядок проходження, способи страховки, вибір виду переправ.

Практичні заняття. Організація і проведення розвідки на маршруті. Вироблення навичок руху. Вироблення навичок подолання перешкод.

Підготовка та участь у туристсько-краєзнавчих змаганнях та масових заходах.

Районний та обласний зльоти-змагання юних туристів та краєзнавців. Всеукраїнські та обласні краєзнавчі експедиції, операції, акції та конкурси. Інші заходи з туризму та краєзнавства.

Практичні заняття. Ознайомлення з положеннями та умовами проведення масових заходів з краєзнавства. Підготовка та оформлення необхідної документації та матеріалів до масових заходів. Підготовка та участь в окремих видах змагань, конкурсах тощо.

Основні вимоги до знань та вмінь

Вихованці повинні знати:

 • становлення історичного краєзнавства;
 • основні наукові роботи дослідників історії рідного краю;
 • археологічні пам’ятки Миколаївщини;
 • географічні характеристики Вознесенщини;
 • етнічний склад і географічне розміщення населення;
 • норми туристської етики та екологічної культури;
 • типи грунтів, корисні копалини, водні ресурси;
 • первинне уявлення про домашні промисли та ремесла місцевого населення;
 • правила і послідовність роботи з картою;
 • основні вимоги щодо організації побуту під час походів.

Вихованці повинні вміти:

 • класифікувати джерела;
 • визначати та досліджувати пам’ятки народної культури;
 • характеризувати погоду;
 • проводити екорозвідку під час походів;
 • складати план території;
 • складати план місцевості;
 • працювати з компасом;
 • долати прості природні перешкоди.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН /ІІ рік навчання/

№ з/п Тема Кількість годин
    разом теорія практика
1 Вступне заняття 6 4 2
2 Краєзнавча підготовка 60 22 38
3 Пошуково-краєзнавча робота 60 14 46
4 Туристсько-спортивна підготовка 50 18 32
5 Фізична підготовка 10 - 10
6 Участь у масових заходах з краєзнавства і туризму 30 6 24
  Р а з о м 216 64 150

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття /6 год/

Краєзнавство і туризм. Туристсько-краєзнавчі можливості краю. Пам’ятні місця, музеї, заповідники, цікаві об’єкти природи. Завдання роботи гуртка в новому навчальному році.

Практичне заняття. Вправи на вивчення карти своєї області, району.

2. Краєзнавча підготовка /60 год/

Вивчення пам’ятних місць, пов’язаних з життям і діяльністю видатних людей краю. Археологічні пам’ятники на території Миколаївщини.

Вознесенщина – козацький край. Історія заснування Вознесенська. Сучасний розвиток міста.

Практичні заняття. Екскурсії до музею-садиби Скаржинського /Трикрати/, до краєзнавчого музею м.Вознесенська. Робота з картою Вознесенщини, нанесення на неї давніх назв населених пунктів /період козаччини/.

Географія рідного краю. Ландшафтне та фізико-географічне районування, охорона ландшафтів. Природоохоронні та заповідні зони Миколаївщини та Вознесенщини. Вивченя господарських комплексів Миколаївської області та Вознесенського району. Найбільші підприємства Вознесенщини. Екологічні проблеми, пов’язані з розвитком промислового виробництва. Основні напрямки охорони навколишнього середовища. Вплив навколишнього середовища на здоров’я людини.

Практичні заняття. Вивчення рідкісних рослин, їхніх лікувальних властивостей. Правила поведінки юних мандрівників під час туристських походів. Походи вихідного дня /одноденні походи/.

Ведення фенологічних спостережень. Народний календар природи. Метеорологічні спостереження та їх обробка. Спостереження за гідрологічними явищами. Розчищення джерел, струмків.

3. Пошуково-краєзнавча робота /60 год/

Ознайомлення гуртківців з положеннями краєзнавчих

конкурсів та експедицій «Досліджуємо і вивчаємо», «Історія міст і сіл України», «Моя Батьківщина - Україна», «Відлуння героїчних літ» та ін.

Практичні заняття. Оформлення конкурсних пошуково-дослідницьких робіт.

Програма пошукової роботи: об’єкт, тема та завдання. Картографічний матеріал, маршрут експедиції, історичні джерела. Опитування населення. Правила фіксації матеріалів, вивчення фактів та подій за документами архівів, за першоджерелами. Правила обліку зібраних матеріалів.

Практичні заняття. Графічне зображення об’єктів експедиції. Складання запитальників, анкет відповідно до тематики експедиційних досліджень.

Підготовка звіту. Оформлення матеріалів експедиції. Поняття звіту: основні розділи, маршрутні документи. Порядок опису маршруту та краєзнавчої роботи.

Практичні заняття. Складання звіту про експедицію.

Підготовка зібраних матеріалів для передачі до музею.

Складання маршруту краєзнавчої експедиції.

Практичні заняття. Заповнення карток музейних експонатів. Проведення краєзнавчої експедиції.

4. Туристсько-спортивна підготовка /50 год/

Основи топографії. Орієнтування на місцевості. Поняття про види карт, особливості позначення об’єктів на картах. Азимут.

Практичні заняття. Визначення відстані на карті. Робота з компасом. Топографічні карти. Визначення азимуту. Рух за азимутом. Вправи на окомір на місцевості.

Спортивне орієнтування. КП, правила їх нанесення на карту. Особливості різних видів орієнтування.

Практичні заняття. Малювання карт. «Читання» карт. Відпрацювання навичок орієнтування на місцевості. Вправи на визначення масштабу карти. Вправи по читанню рельєфу.

Туристське спорядження. Групове та особисте спорядження для туристського походу. Основні вимоги до спорядження: мала маса, міцність, зручність, відповідність призначенню. Догляд за спорядженням, його ремонт.

Практичні заняття. Складання рюкзака.

Забезпечення безпеки походу. Роль об’єктивних та суб’єктивних факторів у виникненні непередбачуваних ситуацій. Небезпеки, пов’язані із здоров’ям та підготовкою учасників. Небезпеки, що залежать від природних та кліматичних умов.

Практичні заняття. Вивчення основних правил, як уникнути перегріву чи переохолоджень під час туристського походу. Основні засоби перевірки якості їжі. Вивчення видів їстівних грибів та ягід.

Гігієна туриста. Долікарська медична допомога. Захворювання, які найчастіше зустрічаються в поході, їх симптоми та лікування. Профілактика захворювань і травм під час походу. Попередження простудних захворювань. Медична допомога при натираннях та мозолях; тепловому та сонячному ударах, гострих захворюваннях черевини, порізах; при переломах і вивихах; укусах змій та комах. Допомога потопаючому. Похідна аптечка. Транспортування потерпілого.

Практичні заняття. Вивчення вмісту похідної аптечки.

Виготовлення нош, способи транспортування потерпілого. Накладання шин та пов’язок різного типу. Способи зупинки кровотечі /практично/.

Тактика і техніка туризму. Подолання простих пішохідних перешкод. Режим дня та рух. Темп руху залежно від умов походу. Розвідка шляху. Рух стежками та схилами. Вибір місця броду, порядок проходження. Способи страховки.

Практичні заняття. В’язання вузлів. Організація переправ: наведення перил, подолання річки вбрід шеренгою, із жердиною, обличчям один до одного; переправа по навісній переправі; переправа по мотузці з поручнями; піднімання та спуск по схилу з використанням поручнів.

Харчування в поході. Режим харчування. Залежність меню та режиму харчування від складності походу. Калорійність, поживність, смакові якості та різноманітність харчування. Пакування, транспортування і зберігання продуктів. Облік витрат продуктів. Кишенькове харчування. Водно-сольовий режим. Поповнення харчових запасів у поході. Організація привалів і ночівлі.

Практичні заняття. Розробка меню складного походу.

5. Фізична підготовка /10 год/

Загальна фізична підготовка. Необхідність постійних занять фізичними вправами. Загартування: засоби і методика його застосування. Шкідливий вплив паління та алкоголю на здоров’я і працездатність.

Групи м’язів, що несуть основне навантаження в поході. Вправи, спрямовані на розвиток різних груп м’язів, зміцнення вестибулярного апарату, витривалості.

Практичні заняття. Легка атлетика. Біг на короткі дистанції. Кросова підготовка. Спортивні естафети. Виконання контрольних нормативів.

Спеціальна фізична підготовка.

Практичні заняття. Стрибки через яму з водою, рівчак, струмок. Стрибки по купинах. Стрибки через перешкоди. Біг вгору. Біг вниз. Вправи на рівновагу. Переправа по колоді: через рівчак, болото. Спеціальні вправи на місцевості.

6. Участь в масових заходах з туризму та краєзнавства /30 год/

Обласний зліт-змагання юних туристів-краєзнавців. Обласні краєзнавчі конкурси та експедиції. Інші заходи з туризму та краєзнавства.

Практичні заняття. Ознайомлення з положеннями та умовами проведення масових заходів з краєзнавства. Підготовка та оформлення необхідної документації та матеріалів до масових заходів з краєзнавства. Підготовка та участь в окремих видах змагань, конкурсах тощо.

Основні вимоги до знань та вмінь

Вихованці повинні знати:

 • туристсько-краєзнавчі можливості краю;
 • правила і послідовність роботи з картою і компасом при орієнтуванні на місцевості;
 • правила проведення туристських походів з учнівською молоддю;
 • принципи підбору та підготовки спорядження;
 • надання першої долікарської допомоги;
 • правила харчування в поході;
 • вимоги щодо оформлення конкурсних пошуково-дослідницьких робіт.

Вихованці повинні вміти:

 • працювати з картою, орієнтуватися на місцевості за допомогою карти і компасу, місцевими предметами та природними ознаками, визначати азимут;
 • готувати спорядження до туристських походів;
 • складати план підготовки походу та розробляти його маршрут;
 • складати похідне меню, очищати та знезаражувати воду, готувати прості похідні справи;
 • надавати першу долікарську допомогу;
 • складати звіт про похід.

Список використаних джерел

 1. Алешин В.М., Серебрянский А.В. Туристская топография. – М., 1985.
 2. Костриця М.Ю., Обозний В.В. Шкільна краєзнавчо-туристична робота. – К., 1995.
 3. Попчиновский В.Ю. Организация и проведение туристских походов. – М., 1987.
 4. Штюрмер Ю. Краткий справочник туриста. – М. 1982.
 5. За заг. ред. Омельченко Д.Г. Програма для туристсько-краєзнавчих гуртків позашкільних закладів. – К.: ІЗМН, 1996.
 6. За заг. ред. Штангея Ю.В. Орієнтовні навчальні програми туристсько-краєзнавчих об’єднань учнівської молоді. – К.: ІЗМН, 1996.
 7. Ревва К.А. використання сучасних форм роботи в діяльності краєзнавчих творчих об’єднань школярів. – Миколаїв. 2002.
Джерело: Острів знань
Автор: Чорна Ф.П., керівник гуртка «Етнографічне краєзнавство», Гарас О.В., керівник туристсько- краєзнавчого гуртка

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Видалити Відміна
Забанити Відміна