Закрити
Проект з профоріентації учнів "Світ професій – мій вибір, мій успіх"
06 Вересня 2012, 14:51 , Переглядів: 67894
FacebookTwitterLivejournal
Проект з профоріентації учнів Фото: research.sdsmt.edu Проект з профоріентації учнів "Світ професій – мій вибір, мій успіх"

Розробка учасника І Всеукраїнського конкурсу "Творчий учитель - обдарований учень".

Дітей, їх особисту гідність та їх потреби треба так само планувати, як і старших, і, тільки поводячись з ними лагідно, щиро, розумно, як з рівними, входячи в їх спосіб думання, можна виховувати чесних, щирих, правдолюбивих і справді вільних людей.

Іван Франко

Керівник проекту: Гетьманцева Тетяна Володимирівна, класний керівник

Учасники проекту: педагоги, учні, батьки ЗОШ І-ІІІ ступенів  №18

Соціальні партнери: представники центру зайнятості, вищих навчальних закладів міста, області, представники трудових колективів підприємств міста

Тип проекту: практико-орієнтований

За змістом: надпредметний

За характером контактів: зовнішній

За кількістю учасників: груповий

Тривалість: 2009-2016 роки

І. АКТУАЛЬНІСТЬ

Проблема вибору професії завжди була актуальною і тим більше, залишається такою в сучасних умовах. Яку професію обрати – одне з головних завдань у житті кожної людини. З причини незнання правил вибору професії, ситуації на ринку праці, відсутності практичного досвіду професійної діяльності близько 40% молодих людей обирають професію, яка не відповідає їх інтересам, нахилам та вподобанням. Особливо значущою є проблема набуття учнями адекватних знань про певний рід професійної діяльності, власні можливості оволодіння нею.

На ринку праці склалася парадоксальна ситуація – безробіття і дефіцит кадрів. Значна частина молоді після закінчення навчального закладу змушена працевлаштовуватися не за фахом, одержувати статус безробітного або взагалі виїжджати в пошуках роботи за межі області або держави.

Як показує аналіз ринку праці нашого регіону, фахівці, що мають кваліфікацію за масовими робочими професіями, в останні роки стабільно затребувані на підприємствах. За даними Державної служби зайнятості Донецької області на 1 липня 2010 року, кількість вакансій складала 4,3 тис., у тому числі для робітників – 2, 3 тис. Найпопулярнішими професіями, які сьогодні мають попит, є професії висококваліфікованих робітників-слюсарів, токарів, шахтарів, електрогазозварювальників, водіїв, кухарів, продавців та інших представників робочих професій. На ринку праці регіону, як і раніше, у надлишку економісти, юристи, бухгалтери, товарознавці, технологи, секретарі та інші.

Проблема підготовки учнів до свідомого вибору професії стає особливо актуальною тому, що орієнтація на певну професійну діяльність, свідомий вибір свого життєвого шляху є невід’ємною складовою всього навчально-виховному процесу в школі.

ІІ. МЕТА ПРОЕКТУ

 • допомогти учневі визначитися у своїй професійній спрямованості, зробити вибір та в майбутньому відчути щастя життєвої реалізації;
 • вселити віру у власні сили та бачення перспективи кращого розвитку свого майбутнього. Потрібно не просто мріяти, а цілеспрямовано йти до мрії.

ІІІ. ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ

І. Надання допомоги учням у виборі професії:

 • створення умов для вибору професії, разом з тим формування здатності до самостійного й усвідомленого рішення щодо свого вибору;
 • допомога учневі зосередитися та розібратися в тому, чого він «хоче» - його бажання, інтереси, нахили, і що він «може» - які в нього знання, здібності, стан здоров’я, і наскільки виникає «потреба» його вибору на ринку праці;
 • виявлення та формування в школярів стійких професійних інтересів, здібностей і можливостей.

ІІ. Створення моделі профорієнтаційної роботи в школі:

 • побудова профорієнтаційної роботи на основі врахування вікових особливостей учнів;
 • конструювання пізнавального профорієнтаційного матеріалу на основі принципів системності, послідовності й наступності;
 • застосування активних методів навчання та виховання в профорієнтаційній роботі;
 • реалізація творчих зв'язків класного керівника з батьками і вчителями-предметниками, представниками центру зайнятості, навчальних закладів  міста, області, представниками трудових колективів підприємств міста.

ІV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

 • підвищення позитивного іміджу робітничих та інженерних професій;
 • забезпечення профінформаційних, профконсультаційних потреб учасників проекту;
 • функціонування бази профорієнтаційного досвіду задля  передачі його колегам.

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Етап Термін реалізації Завдання Відповідальні
І. Підготовчо-організаційний Вересень – жовтень 2009
 • обґрунтувати актуальність і перспективність для навчального закладу розробки цієї проблеми;
 • проаналізувати і узагальнити передовий досвід із цієї проблеми, досвід педагогічного колективу.
Гетьманцева Т. В.
ІІ. Планово-прогностичний Листопад – грудень 2009
 • розробити проект (визначити конкретні цілі і завдання, зміст на кожному етапі дослідження);
 • здійснити захист проекту;
Гетьманцева Т. В.
ІІІ. Організаційно-виконавчий Січень 2010 -Травень 2014 Пізнавально-пошуковий етап (5—7 класи).
 • формувати ціннісні орієнтації, мотивувати самопізнання, установку на власну активність у професійному самовизначенні та оволодінні професійною діяльністю;
 • систематично ознайомлювати з професіями у навчально-виховному процесі;
 •  формувати уміння самооцінки, самоаналізу з метою усвідомлення власної професійної спрямованості;
 • консультувати  щодо вибору профілю подальшої освіти, форм трудової підготовки.
Результат — вибір напряму (профілю) навчання, продовження освіти у 8—9 класах.Базовий (визначальний) етап (8—9 (8—11) класи).
 • вивчати наукові основи вибору професії, класифікаційні ознаки професії, вимоги професій до людини, основні професійно важливі  якості, правила вибору професії;
 • оволодіти методиками самопізнання, самооцінки; розвивати індивідуальні професійно важливі  якості;
 • формувати  вміння зіставляти вимоги, необхідні для здобуття конкретної професії, з власними можливостями та кон'юнктурою ринку праці;
 •  створювати умови для випробування можливостей учнів у різних видах трудової діяльності (консультації щодо вибору професії та навчального закладу; проведення професійного відбору для випускників загальноосвітніх навчально-виховних закладів).
Результат — сформованість особистісно значущого сенсу вибору професії, певної професійної спрямованості, професійне самовизначення учнів, готовність до зміни професійної спрямованості та переорієнтації на суміжні професії, на інші види діяльності відповідно до індивідуальних особливостей учнів та результатів профвідбору.
 • отримати власний інноваційний досвід;
 • розробити дидактичне і методичне забезпечення;
 • створити банк робітничих професій;
 • організувати роботу професійного лекторію;
 • розробити і упровадити «Діловий щоденник школяра»;
 • запровадити «Уроки реального трудового життя» (мета яких ознайомлення учнів старших класів з ситуацією на сучасному ринку праці, правилами та помилками вибору професії, формування мотивації до вибору актуальних на ринку праці професій);
 • активізувати Екскурсії на підприємства та зустрічі з наставниками.
Гетьманцева Т.В.,педпрацівники, батьки,робітники центру зайнятості, представники підприємств, навчальних закладів міста.
ІV. Корекційно -оцінний Вересень 2014 – травень 2016
 • провести моніторинг результатів та якості  роботи виконавців проекту, виконати порівняльний аналіз за виробленими критеріями ефективності;
 • здійснити корекцію роботи колективу на основі даних моніторингу;
 • підготуватися до проведення звіту про результати роботи над проектом: аналіз та узагальнення результатів, оформлення методичних матеріалів, даних моніторингових досліджень;
Гетьманцева Т.В.,адміністрація школи
V. Підсумковий Серпень -вересень2016
 • відзвітувати про результати роботи над проектом;
 • виробити пропозиції до плану роботи школи із забезпечення умов поширення інноваційного досвіду серед учителів міста;
 • здійснити прогнозування перспективи подальшої роботи.
Гетьманцева Т.В.,адміністрація школи

Виховання в сучасній школі здійснюється в контексті національної і загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства, держави і нації.

Згідно з Програмою національного виховання учнів  одним із напрямків роботи є  ціннісне ставлення до праці. У формуванні особистості учня трудове виховання посідає важливе місце. Воно забезпечує підготовку молодого покоління до активної участі у сфері виробництва матеріальних і духовних благ суспільства; формує свідомість, спрямовану на визнання високої соціальної значущості плідної праці людини, потреби в усвідомленому виборі професії, повагу до людей праці, які створюють духовні та матеріальні блага та цінності, навички ведення домашнього господарства, знання про групи професій, вміння професійного самовизначення, розуміння економічних законів і проблем суспільства і засобів їх розв'язання.

Перед кожним випускником школи постає проблема: "Ким бути?". І важливо вирішити її правильно, із урахуванням і своїх інтересів і схильностей, і інтересів держави, тобто потреб ринку праці у тих або інших фахівцях, оскільки якщо не зважати на цей критерій, то дуже легко можна виявитися "дипломованим" безробітним. Як свідчить статистика, сьогодні серед безробітних - кожна друга молода людина у віці до 30 років, кожний п'ятий - випускник школи.

Допомогти вирішити ці питання беруться консультанти, освітні програми, електронні ресурси, які пропонують послуги по профорієнтації. Вони пропонують школярам ряд тестових питань, на основі яких можна сформувати рекомендації з вибору професійного майбутнього. Але це не завжди дієво. Карти профорієнтації основані на припущені, що у людини повинна бути професія, проте одна. Але в умовах відсутності державної системи працевлаштування за спеціальністю, слід враховувати можливість зміни професії протягом життя. Треба пропонувати професійні карти, в яких вказані можливі переходи від професії до професії з вимогами до необхідних досягнень на попередньому етапі і затрат на перехід. Тобто, треба виокремити групи професій з певними наборами компетенцій і необхідними компетентностями.

Необхідно пропонувати пробу перед вибором, щоби відчути специфіку різних видів діяльності. Для цього включити блок практичної профорієнтації в освітні програми або сформувати пробні майданчики.

Зараз вибір робиться із списку професій за принципом «що я вмію робити, що мені подобається», а треба, щоб діти обирали зі списку образів життя, яки приваблюють, а потім обирали вид діяльності, який забезпечить бажаний спосіб життя наряду із соціально-економічною значущістю. Конкретно, оформити образи життя, пов’язані з різними професіями.

На цьому шляху виникає поняття драбини життєвих пріоритетів, привабливі образи майбутнього та власний кодекс життєвих принципів. Коли ми кажемо про вибір професії, то це вважається головним етапом для власного майбутнього, а потім проблем не буде. Тому, будемо обговорювати поточні життєві пріоритети, будувати різноманітні образи майбутнього, та приводити їх у відповідність із життєвими пріоритетами, а потім оформлювати життєві принципи, які забезпечать досягнення потрібних образів.

Тому необхідно починати цю роботу не в 9-10 класах, а значно раніше.

Тут потрібна цілеспрямована системна робота ще на етапі допрофільної підготовки, тобто у базовій школі, яка і повинна допомогти учневі розібратися в собі, виявити свої професійні вподобання, сформувати інтерес до потрібної суспільству професії, допомогти визначитися зі шляхами отримання професійної освіти.

Провідна роль у цій роботі належить класному керівникові. Він упродовж тривалого часу спостерігає за учнями свого класу, вивчає їх індивідуальні особливості, інтереси, здібності й нахили, контактує з батьками, знає виховний потенціал кожної сім'ї. Це дає йому змогу організувати профорієнтаційну роботу на належному рівні. Отже, профорієнтаційна робота, профорієнтаційні заходи спрямовані на розвиток здібностей і талантів учнів, дають змогу спостерігати за розвитком у школярів професійних інтересів.

Профорієнтаційну роботу в школі повинні проводити учителі всіх навчальних предметів, фахівці різних галузей виробництва, батьки.
Основне завдання профорієнтаційної роботи є професійна просвіта та визначення здібностей і професійних намірів учнів.

Профорієнтаційна робота в школі дає можливість учням:

 • подбати про майбутню професію;
 • відчути "душу" підприємства, робочого місця;
 • отримати уявлення, чим слід керуватись, обираючи професію;
 • переконатися, що учасникам виробництва треба володіти певними якостями особистості: пунктуальністю, старанністю, відповідальністю та ін..

У процесі підготовки учнів до вибору професії можна умовно виділити три етапи. Перший етап роботи — з молодшими школярами — пропедевтичний. Основне завдання його полягає у вихованні в дітей загальної трудової спрямованості, любові і сумлінного відношення до праці, готовності виконувати будь-яку роботу, необхідну суспільству, уміння підкоряти свої особисті інтереси інтересам колективу. На цьому етапі в плануванні профорієнтаційної роботи повинні бути передбачені такі заходи, що розкривали б перед школярами значення праці в житті людини і для суспільства, важливість праці представників різних професій для  господарства.

На другому етапі підготовки учнів до вибору професії (у середніх класах) продовжується робота з формування в школярів позитивного відношення до усіх видів трудової діяльності. Основним змістом профінформаційної роботи на цьому етапі є ознайомлення учнів з можливо більш широким колом ведучих професій з різних галузей господарства. При цьому до 7 класу школярі повинні одержати уявлення про систему господарства країни в цілому. Увага вчителя спрямована на вивчення динаміки інтересів у підлітків, на їхню зміну і розвиток. Планування профорієнтаційної роботи на цьому етапі шкільного утворення повинне служити розширенню і поглибленню пізнавальних інтересів учнів. Заплановані заходи (екскурсії, зустрічі з фахівцями, батьками й ін.) уже більш глибоко, чим на першому пропедевтичному етапі, знайомлять учнів зі світом професій. При ознайомленні з якою-небудь галуззю господарства перед учнями розкриваються характерні риси основних масових професій цієї галузі.

У плануванні профорієнтаційних заходів у середніх класах особливе місце варто відвести вивченню школярами структури найближчих до школи підприємств і ведучих професій цих підприємств, у кадрах для яких є постійна потреба (підприємства міського району, села, найближчих до села районів області і т.д.). Тут можуть бути заплановані (особливо в 6-7 класах) бесіди й екскурсії на теми: «Спеціальності,  яких найбільше потребує наше місто (район, область)», «Найважливіші галузі промисловості нашого міста (області) і працюючі в них фахівці» (екскурсія на підприємства, у майстерні ПТУ району, міста).

Крім бесід, екскурсій, зустрічей з фахівцями для розширення кола інтересів учнів цього віку можуть плануватися: демонстрація фільмів про професії, обговорення шкільних радіопередач про професії, обговорення телепередач із профорієнтаційної тематикою, організації вікторини «Хто знає найбільшу кількість професій (визначеної галузі  промисловості)».

На третьому, останньому етапі підготовки учнів до вибору професії (у старших класах) планування профорієнтаційної роботи має специфіку, зумовлену завданнями, що стоять перед нею. На цьому етапі також плануються заходи, спрямовані на формування в учнів психологічної готовності до праці, розширення їхніх знань про світ праці. Одержавши визначений багаж знань на попередніх етапах, старшокласники психологічно готові до сприйняття більш складного інформаційного матеріалу про вибір професії. У цей період їм може бути запропонований для вивчення короткий курс про основи вибору професії. Заплановані профінформаційні заходи будуються таким чином, щоб у їхньому процесі здійснювався глибокий соціально-економічний і психологічний аналіз професій. Якісно більш високий рівень професійної інформації на цьому етапі сприяє тому, що старшокласники, засвоюючи її, у той же час опановують спосіб самостійного аналізу професій і застосовують його при ознайомленні з новими професіями.

Планування профорієнтаційної роботи зі старшокласниками передбачає вже не тільки проведення заходів щодо розширення їхніх знань про світ праці і розвитку пізнавальних інтересів, але і таких форм роботи, що спрямовані на формування, поглиблення, закріплення існуючих інтересів до окремих сфер праці, професій.

У плануванні профконсультаційної роботи на цьому етапі роботи провідне місце повинне бути відведене вивченню і фіксації вчителем індивідуальних особливостей учнів, з огляду на які, учитель зможе дати пораду школяреві про вибір напрямку його майбутньої діяльності. Велика увага в плануванні на цьому етапі повинна бути відведена роботі з батьками учнів, шкільним лікарем, бібліотекарем і іншими учасниками цього великого комплексу, включеного в підготовку школярів до професійного самовизначення.

Сплановані профорієнтаційні заходи здійснюються як у системі загальношкільних заходів (вечора, диспути, збори, зустрічі з фахівцями), так і в роботі класних керівників у спеціально відведені години для виховної роботи з учнями класу. За формою роботи заняття поділяються на лекції, бесіди,екскурсії, тренінги, семінари. Такі заняття носять міжпредметний характер, тому їх можна проводити як інтегровані уроки.

Під час зустрічей  старшокласникам необхідно допомогти «знайти своє місце у житті». Насамперед, разом з ними визначити які умови оптимального вибору професії, які права мають учні щодо їх вибору. Скласти план-модель професійного самовизначення. Ознайомити з таблицею класифікацій професій та визначити до якого типу відноситься та професія, яку вибрав учень. І що важливо, скласти «Схему карти життя», де визначити «хто вони такі», який шлях встигли пройти, куди вони йдуть, що потрібно зробити, щоб дійти до мети, якої допомоги вони потребують. Учні вчаться організовувати власну працю, складати графік робочого часу. Крім того, визначити, які в них особливості мислення, пам’яті, уваги. Наскільки розвинута воля, який властивий їм тип темпераменту, які риси характеру потрібно розвивати в собі для кращого володіння професією. Розіграти конфліктні ситуації, шукати правильний вихід з них, вчитися уникати помилок при виборі професії та навчатися основним правилам спілкування.
Отже, визначити професійну спрямованість кожного учня. Крім того зустрічі закінчувати висловом «Все в наших руках!» і нехай це дійсно буде так.

РЕЗУЛЬТАТИ І, ІІ, ІІІ ЕТАПІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

ЕТАП ЗМІСТ ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕННЯ
Підготовчо-організаційний Визначення актуальності та перспективності для навчального закладу розробки цієї проблеми, узагальнення передового досвіду з проблеми Аналіз працевлаштування випускників школи попередніх років в вигляді таблиці, випуск дайджесту
Планово-прогностичний Розробка та представлення проекту Друкований варіант, електронна презентація  
Організаційно-виконавчий Формування ціннісних орієнтацій, мотивація самопізнання, установка на власну активність у професійному самовизначенні   Фотоальбоми, відеофільм, альманах, плакати

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».
 2. Концепція державної системи професійної орієнтації населення, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 року № 842.
 3. Проект регіональної програми «Професійна орієнтація школярів на робочі та інженерні професії у Донецькій області».
 4. «Програма професійної орієнтації населення м. Шахтарська на 2010-2011 навчальний рік» (затверджена рішенням Шахтарської міської ради від 27.08.2010 № V/33-1554)
 5. Єрмаков.І. Г., Пузіков. Д. О. Життєтворчі компетенції особистості: Практико зорієнтований посібник. – Донецьк: Каштан, 2007. – 242с.
 6. Волобуєва, Т.Б. Розвиток творчої компетентності школярів: методичний матеріал / Т.Б. Волобуєва. – Х.: Видавнича група «Основа», 2005. – 112 с.
 7. Професійне самовизначення старшокласників: Методичний посібник / Упорядник Л. Шелестова. – К.: Вид. дім «Шкільний світ», 2006. – 128с.
 8. Проектна діяльність у школі /Упоряд. М. Голубенко. – К.: Вид. дім «Шкільний світ», 2007. – 128с.
 9. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій  /Автор-укладач  Н. П. Наволокова. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 176с.
 10. Ігротека: Практика організації допрофесійного освітнього простору: збірник рольових ігор / (редкол.: Ю. І. Соловйов, О. І. Чернишов та ін..). – Донецьк: Витоки, 2010. – 226с.
 11. Кращі виховні заходи. Сценарії / Упоряд.  О. В. Гноінська. – Х.:Веста, 2009. – 320с.
 12. Донеччинознавство. Основна школа. Частина І. 5-7 класи: методичний посібник / укл. Г. І. Ломакіна, С. О. Нікішин. – Донецьк: Витоки, 2010. – 182с.
 13. Донеччинознавство. Основна школа. Частина 2. 8-9 класи: методичний посібник / укл. Г. І. Ломакіна, С. О. Нікішин. – Донецьк: Витоки, 2010. – 144с.
 14. http://prof.osvita.org.ua
 15. www.dcz.gov.ua/don
 16. http://zastupnik.at.ua
 17. http://osvita.ua
 18. http://metodportal.net
Джерело: Острів знань
Автор: Гетьманцева Тетяна Володимирівна, Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, "Старший учитель", Шахтарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 Шахтарської міської ради Донецької області

Дана публікація розміщена на сайті Острів знань у електроному вигляді з відома і згоди власника авторських прав на некомерційній основі та охороняється законом «Про авторське право та суміжні права». Використання даного матеріалу, публікування і републікування на інших ресурсах мережі Інтернет допускається за умови розміщення прямого активного гіперпосилання на сайт. Будь-яке комерційне використання даного тексту без відома і згоди власника авторських прав не допускається. З питань комерційного використання даного матеріалу звертайтеся за адресою admin@ostriv.in.ua

Видалити Відміна
Забанити Відміна