Закрити
Фізична культура
03 Березня 2005, 00:00 , Переглядів: 7787
FacebookTwitterLivejournal
Фізична культура Фото: http://caricatura.ru Фізична культура

Збереження та зміцнення здоров'я підростаючого покоління

Відповідно до положень Національної доктрини розвитку освіти та Національної доктрини розвитку фізичної культури і спорту в Україні збереження та зміцнення здоров'я підростаючого покоління є одним із пріоритетних напрямків освітнього процесу загальноосвітніх навчальних закладів.

Метою шкільного предмета "Фізична культура" є формування в учнів стійкої мотивації до збереження та зміцнення свого здоров'я.

Сприяючи формуванню ціннісних орієнтацій щодо здорового способу життя, предмет "Фізична культура" надає учням можливість:
- створити цілісну уяву про вплив занять фізичними вправами на розвиток особистості;
- оволодіти технікою рухових дій;
- набути навичок організації і методики проведення найпростіших форм занять фізичною культурою;
- сприяти профілактиці шкідливих звичок.

У початковій школі у школярів формувались основні життєво необхідні рухові дії. Особливістю змісту було засвоєння рухливих і народних ігор, навичок самостійної їх організації та проведення. Поступово акцент зміщувався на засвоєння основних рухових дій, фізичних вправ підвищеної координаційної складності з базових видів спорту, що входять до навчальної програми. На завершальному етапі початкової освіти засвоєння зосереджувалось на фрагментах рухової діяльності, цілісних комбінаціях, спортивних іграх за спрощеними правилами.

По закінченні початкової школи учні набувають певних предметних та ключових компетенцій. Вони мають володіти основними життєво важливими навичками і вміннями у ходьбі, бігу, стрибках, метанні, плаванні; вміти виконувати основні рухові дії з базових видів спорту; мати елементарні навички здорового способу життя.

Зміст програми для учнів 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи являє собою логічне продовження навчальної програми "Основи здоров'я і фізична культура" для учнів 1 - 4 класів і спрямований на формування в учнів загальнопредметних компетенцій та ключових компетентностей.

Оволодіння програмовим матеріалом передбачає набуття учнями певних навичок, а саме:
- рухової активності;
- виконання ранкової зарядки;
- регулярних занять фізичною культурою і спортом, рухливими іграми, фізичною працею;
- дотримування правил безпечної поведінки під час занять фізичними вправами;

Такий підхід сприятиме формуванню здоров'язберігаючої ключової компетентності, та цілого ряду життєвих навичок.

Навчальна програма з фізичної культури складається із трьох частин: змісту навчального матеріалу, матеріалу для повторення та орієнтовних тестів оцінювання стану фізичної підготовленості.

Зміст навчального матеріалу включає: теоретичні знання з курсу "Фізична культура", теорію і практику гімнастики, легкої атлетики, спортивних ігор (футболу ,волейболу, гандболу), кросової, лижної або ковзанярської підготовки, туризму.

Матеріал для повторення представлений баскетболом, так як ця гра не тільки сприяє розвитку всіх груп м'язів, а й забезпечує вираження рухової активності п'ятикласників.

Навчальний матеріал кожної теми складається з теоретичної, фізичної та технічної підготовки.

Розділ "Теоретична підготовка" орієнтований на формування в учнів уяви про здоровий спосіб життя, роль у ньому фізкультурної діяльності; форми самостійних занять фізичними вправами; культурно-історичні основи фізкультурної діяльності.

Розділ "Фізична підготовка" включає в себе вправи, спрямовані на розвиток основних фізичних якостей і природних здібностей, які логічно пов'язані за змістом розділів "Теоретична підготовка" та "Технічна підготовка".

Розділ "Технічна підготовка" представлений різноманітними способами виконання життєво важливих рухових дій (ходьба, біг, стрибки,) та технічними діями з базових видів спорту (гімнастика, легка атлетика, лижний та ковзанярський спорт, туризм, рухливі та спортивні ігри).

Після кожної теми наведені таблиці з контрольними навчальними нормативами і вимогами.

Навчальна програма побудована таким чином, що до кожної теми пропонуються види навчальної діяльності, виконання яких забезпечує державні вимоги до рівня навчальних досягнень.

Основною організаційною формою фізичного виховання в усіх типах загальноосвітніх навчальних закладів, незалежно від форм власності і підпорядкування, є урок, який проводиться фахівцем з фізичного виховання згідно програми та навчального плану.

На вивчення предмета "Фізична культура" в 5 класі передбачено 2,5 год. на тиждень. При складанні розкладу занять на навчальний рік необхідно враховувати місцеві умови. Можливі два варіанти розподілу годин:

перший варіант:

1 тиждень - 2 год.
2 тиждень - 3 год. (І та ІІ семестр);

другий варіант:

І семестр - по 2 год. на тиждень
ІІ семестр - по 3 год. на тиждень (або навпаки).

Оцінюючи навчальні досягнення учнів, вчитель має керуватись Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти

Головними критеріями у оцінюванні виконання рухової дії є комплексне оцінювання теоретичних знань, техніки виконання (за сприятливих для учня умов) та нормативного показника. Особливістю оцінювання є те, що за показником навчального нормативу визначають рівень навчальних досягнень, а потім за технічними показниками виконання рухової дії та теоретичними знаннями виставляють остаточну оцінку в балах. Якщо рухова дія не має нормативного показника, рівень навчальних досягнень визначається за структурою техніки виконання, а остаточне оцінювання в балах здійснюється за показниками теоретичних знань.

Вивчення предмета "Фізична культура" учнями, віднесеними за станом здоров'я до спеціальної медичної групи, здійснюється на основі рекомендованих програм, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. Такі заняття плануються в розкладі й проводяться до або після уроків із розрахунку двох разів на тиждень. Учні цієї категорії відвідують уроки фізичної культури, на яких вони можуть виконувати індивідуальні завдання, надавати посильну допомогу товаришам і вчителю під час уроку. Головною метою вчителя в роботі з такими учнями є послідовна підготовка їх до переведення до підготовчої, а згодом і до основної медичної групи. Формування медичних груп відбувається на підставі щорічного поглибленого медичного огляду учнів і оформляється наказом директора школи.

Оцінювання навчальних досягнень учнів, віднесених за станом здоров'я до спеціальної медичної групи, здійснюється відповідно до вимог навчальної програми з фізичної культури для учнів спеціальної медичної групи.

Навчальна програма "Фізична культура" забезпечена підручником "Фізична культура" для учнів 5 класу (авт. Єрмолова В.М., Іванова Л.І., Операйло С.І., Арефьєв В.Г., "Просвіта"). Матеріал підручника покликаний сприяти більш якісному і глибокому опануванню учнями програмового матеріалу.

Підручник містить теоретичний матеріал, зразки вправ які сприяють розвитку фізичних можливостей та природних здібностей, а також технічні дії з базових видів спорту.

Рубрика "Виконуй самостійно!" допоможе учням систематично виконувати домашні завдання з метою підвищення особистої фізичної підготовленості та удосконалення рухових дій, визначених навчальною програмою для учнів 5 класу.

Рубрика "Скарбничка цікавого" сприятиме вихованню у учнів стійкого інтересу до занять фізичною культурою і спортом, розширить їх світогляд у галузі фізичного виховання та спорту, спонукатиме до ведення здорового способу життя.

Суттєву допомогу вчителям у підборі методичної інформації при роботі з учнями-п'ятикласниками надасть фаховий журнал "Фізичне виховання в школі".

Автор: Дятленко С.М., провідний спеціаліст управління змісту освіти МОН України; Єрмолова В.М., начальник відділу фізичного виховання Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України.
Видалити Відміна
Забанити Відміна