Закрити
Українська мова (9 клас)
01 Грудня 2004, 00:00 , Переглядів: 15345
FacebookTwitterLivejournal
Українська мова (9 клас) Українська мова (9 клас)

Г.Т.Шелехова, Я.І.Остаф, Л.В.Скуратівський "РІДНА МОВА" підручник для 9 класу середньої загальноосвітньої школи

 1. Науковість викладу навчального матеріалу.

1.1. Навчальний матеріал відповідає сучасному трактуванню і науковому тлумаченню: правила подаються лаконічно, зрозуміло для дев'ятикласників, доречні приклади до них, а також відповідні схеми, котрі допомагають краще запам'ятати правила на закріплення нового матеріалу підібрано доречно (речення виховують патріотичні почуття, любов до природи, розвивають етичні та естетичні смаки).
1.2. У підручнику докладно висвітлено сучасний стан розвитку мовознавчої науки, особливо - української мови, використано безліч афоризмів - висловлювань видатних українських та зарубіжних митців та науковців.
1.3. Для вступних уроків та зв'язного мовлення використано інформацію розкриття досягнень українського мовознавства та його впливу на розвиток культурного прогресу нації, докладно ознайомлено з розробками українських мовознавців, котрі допомагають учням краще усвідомити мовознавчі проблеми та значення рідної мови для менталітету українців.
1.4. Навчальний матеріал має відповідний науковий виклад, котрий розраховано для учнів-дев'ятикласників: його подано доступно, точно, лаконічно, послідовно, з доречними таблицями, схемами та прикладами, котрі швидко запам'ятовуються під час самостійне формування на логічне мислення, на самостійне формування відповідної мети та на закріплення.

2. Формування світогляду.

2.1. Науковий матеріал підручника, приклади та зміст вправ підібрано так, що в учнів, котрі вивчаються за підручником, формується актуальна для нашого суспільства філософсько-світоглядна позиція: патріотизм, моральні погляди, етичні й естетичні смаки.
2.2. Принципи українського мовознавства та його основні засади розкрито відповідно за програмою вивчення української мови для 9 класу, затвердженої Міністерством освіти і науки України (висвітлюються таки теми: "Синтаксис і пунктуація (види складних речень)", "Повторення вивченого в 5-7 класів", зв'язні мовлення").
2.3. Зміст підручника формує міцні методологічні знання, наставляючи учнів на самостійні висновки за допомогою виконання вправ для підготовки сприяння нового матеріалу та вправ на логічне мислення, які створено на методах пізнання українського мовознавства. Підручник компонує всі форми діяльності: навчальну, виховну та розвиваючу, - котрі формують в учнів міцні знання з різної мови (української).
2.4. Підручник розкриває причинно-наукові зв'язки, взаємозв'язки розділів мовознавчої науки та форми діяльності, які поєднуються під час вивчення, закріплення та узагальнення вивченого, наприклад: взаємозв'язок синтаксису і пунктуації, графіки та орфографії, лексики та фразеології, фонетики.
2.5. Підручник формує інтегративні уявлення про навколишній світ і його закономірності за допомогою висвітлення внутрішньо-предметних (розділи мовознавчої науки) та міжпредметних (історія, українська література, правознавство, біологія, хімія, тощо) зв'язків, котрі використовуються не тільки у реченнях-прикладах і вправах, але й іноді у вивченні нового матеріалу з відповідної теми або на уроках зв'язного мовлення.
2.6. Зміст підручника формує наукові та художні картини світу, сучасного стилю мислення доречно підібраними текстами для вправ та доступним змістом подання нового матеріалу, а також - на повторення вивченого матеріалу.
2.7. Філософсько-світоглядне спрямування навчального матеріалу має прогресивний, актуальний характер, формуючи в дев'ятикласників патріотизм, суспільну мораль, етичний й естетичний стан.

3. Виховний потенціал навчального матеріалу.

3.1. Зміст підручника позитивно впливає на моральне виховання учнів, інтенсивно формуючи етичні норми та гуманістичні ціннісні орієнтації за допомогою текстів уроків зв'язного мовлення, змісту прав та викладі для правил.
3.2. За допомогою висловлень видатних українських та зарубіжних митців, текст підручника виховує в учнів прогресивні громадські позиції, патріотичні почуття, соціальну активність і відповідальність, толерантність в міжнаціональних відносинах.
3.3. Зміст підручника за допомогою текстів уроків зв'язного мовлення та речень із вправ і прикладів виховує в учнів дбайливе ставлення до природи, відповідальність за її збереження та охорону (формує навички екологічного виховання).
3.4. Зміст уроків зв'язного мовлення часто будується на текстах, котрі виховують правову культуру, розвивають демократичну правосвідомість, тобто мають тісні літературні зв'язки із правознавством.
3.5. Текст вправ та зміст уроків естетичної культури сприйняття дійсності, формування почуттів прекрасного та естетичних ідеалів (уривки із літературних творів, народної творчості, науково-популярних статей, афоризми та крилаті вислови).
3.6. Зміст підручника виховує свідоме ставлення до праці, дисциплінованість, здатність учнів до безпечної життєдіяльності в сучасному високотехнологічному суспільстві.
3.7. Текст підручника має орієнтації навчального матеріалу і його виховного потенціалу, котрі формують справжнього громадянина-патріота незалежної держави України.

4. Розвивальний ефект навчального матеріалу.

4.1. Зміст вправ для сприйняття нового матеріалу підводить логічне мислення дітей до самостійних висновків, а отож, до самостійного формулювання правил із синтаксису та пунктуації, за узагальнення та повторення вивченого, що прогресивно впливає на мотивацію навчальної діяльності учнів, на розвиток інтересу до навчального предмета;
4.2. На розвиток пізнавальних здібностей дев'ятикласників, спонукання їх до творчої діяльності, продуктивного живлення впливають не тільки вправи на логічне живлення, для сприйняття та закріплення нового матеріалу, а й схеми і таблиці, котрі допомагають швидше і докладніше запам'ятати вивчене.
4.3. Зміст навчального матеріалу в підручнику, доречно підібрані таблиці та схеми прогресивного впливають на розвиток інтелекту і логічного мислення дев'ятикласників.
4.4. Речення, вислови видатних світових митців, котрі містяться в підручнику виховують у душах школярів патріотизм, моральні, етичні й естетичні якості, котрі мають позитивний вплив на емоційну сферу формування особистості.
4.5. Різноманітні види вправ, схеми та таблиці для певної теми з розділу українського мовознавства допомагають учням у формуванні й розвитку їх практичних умінь й навичок, активно розвивають психомоторику школярів.
4.6. Навчальний матеріал, котрий міститься в підручнику позитивно впливає на психічний розвиток особистостей: його подано доступно навіть для учнів з посередніми здібностями, завдання у вправах неважкі, їх можуть виконати дев'ятикласники, якщо перед цим досконало вивчать теорію; якщо учень часто хворіє, то може самостійно навчатися за даним підручником, виконуючи письмові вправи на вивчення та сприйняття нового матеріалу, на закріплення вивченого, відповідально ознайомившись із теорією певного розділу.

5. Дидактична досконалість навчальної книги.

5.1. Навчальний матеріал підручника має повну відповідність навчальній програмі, яка затверджена Міністерством освіти і науки України.
5.2. Навчальний матеріал викладено системно і логічно, автори підручника вдало структурували його зміст (кожна наступна тема з певного розділу доповнює, пояснює, нагадує попередню).
5.3. У підручнику доступно подано навчальний матеріал, зміст його повністю відповідає віковим можливостям учнів і нормам навчального часу.
5.4 Даний підручник повністю забезпечує наступність у навчанні (системний перехід від повторення вивченого у 8-му класі до вивчення певних тем із синтаксису і пунктуації у 9-му класі, а також до повторення та узагальнення вивченого у 5-9 класах), враховується готовність учнів до засвоєння навчального матеріалу на запропонованому рівні (схеми, таблиці, вправи на логічне мислення).
5.5. Зміст підручника відповідає принципам розвиваючого навчання (патріотизм, моральність, етичні й естетичні смаки; увага, пам'ять, зосередженість), втілює адекватну йому технологію навчання.
5.6. Підручник повністю забезпечує наочність викладу навчального матеріалу (таблиці, схеми), але є недоліки: подано застарілі схеми речень - за сучасною методологією самостійні речення позначаються квадратними дужками [ ], а підрядні - круглими дужками ( ). Можливо, ілюстративного матеріалу недостатньо для уроків зв'язного мовлення, особливо для підготовки до твору-опису.
5.7. У навчальному матеріалі відтворено засади диференційованого підходу до навчання учнів: у підручнику підібрано вправи із завданнями різної складності для учнів із високим, середнім, низьким рівнем розумового розвитку.
5.8. Даний підручник можна використовувати в комплексі з іншою рекомендованою навчальною літературою (збірниками вправ із розвитку зв'язного мовлення О. Глазової та Т. Косян, тематичними зошитами для оцінювання знань і умінь, наочними посібниками О. Глазової, робочими зошитами рекомендованими МОНУ).
5.9. Підручник майже досконалий щодо дидактичності, але, можливо, необхідно звернути більше уваги на оформлення тем зв'язного мовлення (ілюстрації, схеми, зразки).

6. Методичне забезпечення.

6.1. Підручник здійснює функцію керування навчально-пізнавальною діяльністю учнів.
6.2. У підручнику вдало підібрані різноманітні види вправ для забезпечення організації самостійної роботи учнів, в котрій неабияку роль відіграють таблиці й схеми для вивчення та закріплення відповідної мети з українського мовознавства.
6.3. Висока методична продуктивність запропонованих запитань, завдань прав, їх достатність і досконалість добору не потребує зауважень.
6.5. Досконала методична цінність (підбір вправ, схем, таблиць на певне правило) але ілюстративний матеріал необхідно урізноманітнювати для тем із зв'язного мовлення.
6.6. Зміст повністю відповідає наявним засобам і матеріалам базі навчання предмета.
6.7. Методична цінність підручника має високу оцінку.

7. Ергономічні показники.

7.1. Підручник виконано поліграфічно-якісно.
7.2. Висока якість виготовлення і друкування наочно-ілюстративного матеріалу, але доцільніше було б схеми та таблиці зобразити різнокольорово, виділяючи певним кольором головне з відповідної теми (так учні краще запам'ятовують вивчене).
7.3. Санітарно-гігієнічні вимоги повністю задовольняються, але іноді зустрічаються помилки друку.
7.4. Книгу естетично оформлено.
7.5. Висока ергономічна досконалість підручника.

Видалити Відміна
Забанити Відміна