Закрити
Проект Положення про навчальний та навчально-науково-виробничий комплекси
21 Березня 2011, 00:00 , Переглядів: 5757
FacebookTwitterLivejournal
Проект Положення про навчальний та навчально-науково-виробничий комплекси Проект Положення про навчальний та навчально-науково-виробничий комплекси

Це Положення визначає порядок створення навчальних та навчально-науково-виробничих комплексів, організацію їх навчально-виховної роботи, наукової й виробничої діяльності та формування змісту освіти згідно з чинними стандартами освіти у системі ступеневої підготовки фахівців.

Проект

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ТА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКСИ

Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок створення навчальних та навчально-науково-виробничих комплексів, організацію їх навчально-виховної роботи, наукової й виробничої діяльності та формування змісту освіти згідно з чинними стандартами освіти у системі ступеневої підготовки фахівців.

2. Всі навчальні заклади, які входять до комплексу, зберігають юридичну і фінансову самостійність, автономію і академічні свободи.
Навчальний комплекс (надалі – комплекс) є добровільним об'єднанням навчальних закладів усіх типів, заснованих на різних формах власності.
Навчально-науково-виробничий комплекс (надалі – комплекс) є добровільним об'єднанням навчальних закладів усіх типів, наукових організацій, установ тощо, заснованих на різних формах власності, та підприємств, споріднених за напрямом підготовки.

3. Комплекс забезпечує:

 • координацію спільної діяльності навчальних закладів, підприємств, наукових організацій та установ з реалізації Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", нормативно-правових засад державної політики щодо діяльності навчальних закладів;
 • підвищення якості освіти, створення більш сприятливих умов з розширення доступу до здобуття вищої освіти громадянами України;
 • реалізацію системи ступеневої підготовки фахівців за інтегрованими навчальними планами та програмами;
 • підготовку педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників, ефективне використання навчально-лабораторної, матеріально-технічної  та виробничої бази, соціальної інфраструктури;
 • підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників навчальних закладів, працівників наукових організацій, установ та працівників підприємств;
 • спільне проведення науково-дослідних робіт, здійснення наукової, науково-технічної, виробничої, інноваційної діяльності та роботи з впровадження досягнень науково-технічного прогресу у галузях економіки;
 • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників навчальних закладів;
 • встановлення міжнародних зв'язків та здійснення міжнародної діяльності в галузі освіти;
 • розробку навчально-методичного забезпечення, проведення різних видів навчальних занять тощо.

4. Навчальні заклади, що входять до комплексу, здійснюють свою діяльність відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", установчого договору про спільну діяльність в межах комплексу, положення про комплекс, інших нормативних документів.

Створення комплексу

5. Комплекс створюється наказом центрального органу виконавчої влади, який має у своєму підпорядкуванні навчальні заклади. Якщо навчальні заклади підпорядковані різним центральним органам виконавчої влади, то комплекс створюється спільним наказом центральних органів виконавчої влади.

6. Для організації комплексу засновники подають до центрального органу виконавчої влади такі документи:

 • обґрунтування доцільності створення комплексу;
 • установчий договір;
 • проект положення про комплекс, розроблений на підставі цього Положення;
 • згоду відповідних підрозділів місцевої адміністрації на створення комплексу, в підпорядкуванні яких знаходяться учасники комплексу.

Засновники і члени комплексу

7. Засновниками є навчальні заклади усіх типів, засновані на різних формах власності, наукові організації, установи, підприємства тощо.
Засновники планують і здійснюють організаційне, правове, фінансове, науково-методичне і матеріально-технічне забезпечення діяльності комплексу та його учасників.

8. Членами комплексу можуть бути навчальні заклади усіх типів, організації, підприємства, установи, які укладають установчий договір про створення комплексу і зацікавлені у розвитку системи безперервної освіти та освіти впродовж життя.
До складу комплексу можуть входити вищі навчальні заклади та відповідні профільні організації, підприємства іноземних держав.

9. В установчому договорі, що додається, визначається структура комплексу, основні завдання і функції кожного з його учасників.

10. Установчий договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, що його склали, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який має у своєму підпорядкуванні навчальні заклади, з оформленням протоколу, який буде невід'ємною частиною договору. При цьому вносяться зміни у положення про комплекс.

11. Про рішення вийти з комплексу сторона повідомляє Раду комплексу офіційним листом не пізніше ніж за два місяці до виходу зі складу комплексу.

12. У випадку зміни пунктів установчого договору або положення ініціативна сторона повідомляє Раду комплексу офіційним листом не пізніше ніж за два місяці до початку робіт за пунктами, яких це стосується.

13. Членство в комплексі не є перешкодою для укладання між сторонами інших договорів і не виключає можливості оформлення угод з іншими навчальними закладами, організаціями, установами, підприємствами тощо та іноземними партнерами.

14. Участь у комплексі припиняється у випадках:

 • виходу із комплексу за власним бажанням відповідно до умов, викладених у п. 11;
 • невиконання угод і зобов'язань, укладених з іншими членами комплексу.

Структура і керівництво комплексом

15. Вищим органом керівництва діяльністю комплексу є Рада, до складу якої входять представники навчальних закладів, наукових організацій, установ та підприємств, які входять до складу комплексу.

16. Раду комплексу очолює її Голова, якого обирають члени Ради комплексу зі свого складу.

17. Рада комплексу відповідно до законодавства розробляє, розглядає та схвалює положення про комплекс, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, у підпорядкуванні якого знаходяться навчальні заклади, з урахуванням вимог Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", цього Положення, і керується ним у своїй діяльності.

18. Комплекс працює згідно з планом, затвердженим його Радою.

Права комплексу

19. Для вирішення спільних завдань і створення сприятливих умов для найбільш ефективного використання наявного педагогічного, науково-педагогічного потенціалу та матеріально-технічної бази комплекс має право:

 • координувати спільну діяльність навчальних закладів, наукових організацій, установ та підприємств з реалізації Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту";
 • забезпечувати якісну реалізацію системи ступеневої підготовки фахівців за інтегрованими навчальними планами та програмами відповідно до вимог Болонського процесу;
 • визначати перелік напрямів підвищення кваліфікації працівників навчальних закладів, наукових організацій, установ та підприємств;
 • включати до складу комплексу за погодженням з Радою комплексу інші навчальні заклади, наукові організації, установи та підприємства;
 • формувати зміст безперервної підготовки фахівців відповідно до державних стандартів освіти;
 • розробляти робочі навчальні плани і програми навчальних дисциплін для всіх ступенів підготовки фахівців;
 • проводити спільні науково-дослідні роботи, апробацію та використання результатів наукових досліджень, підготовку педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників, розробку навчально-методичного забезпечення тощо;
 • координувати роботу з проведення різних видів практик студентів (учнів);
 • формувати перелік актуальних тем дипломних проектів та робіт;
 • вступати до кооперації з іншими установами для розв'язання завдань, що мають загальний інтерес, створювати і вступати до асоціацій навчальних закладів спорідненого профілю, в тому числі з іноземними навчальними закладами;
 • залучати викладачів базового навчального закладу для проведення занять, участі у роботі державних екзаменаційних комісій тощо на умовах договорів;
 • здійснювати підготовку фахівців наступного освітньо-кваліфікаційного рівня з числа випускників навчальних закладів, що входять до складу комплексу, на основі інтегрованих навчальних планів за скороченим терміном навчання;
 • залучати додаткові кошти на створення, оновлення та розширення навчально-методичної та матеріально-технічної бази комплексу через джерела фінансування, незаборонені чинним законодавством.

20. Зарахування випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів на наступний рівень підготовки на споріднені напрями (спеціальності) за освітньо-професійними програмами ступеневої підготовки фахівців у комплексі здійснюється відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, правил прийому до вищого навчального закладу, до якого вступають випускники на окремо виділені для них місця в планах прийому на відповідні напрями (спеціальності).

Навчальна робота

21. Підготовка фахівців в навчальних закладах комплексу здійснюється за існуючими формами навчання за напрямами (спеціальностями) в терміни, що визначені інтегрованими навчальними планами.

22. Зміст і організація навчання визначаються інтегрованими навчальними планами і програмами відповідно до вимог центрального органу виконавчої влади, який має у своєму підпорядкуванні навчальні заклади, і з урахуванням новітніх досягнень науки, техніки, технологій, фундаментальної, економічної, комп'ютерної, екологічної і практичної підготовки фахівців.

Навчально-методичне та
матеріально-технічне забезпечення комплексу

23. Для єдиного підходу у формуванні змісту освіти в системі ступеневої підготовки фахівців, навчання дорослого населення, оформленні науково-методичної документації та ефективного використання навчально-лабораторної та матеріально-технічної бази комплекс забезпечує:

 • організацію творчих авторських колективів для підготовки підручників, навчальних посібників та іншої навчально-методичної літератури для споріднених напрямів (спеціальностей);
 • координацію планомірного оснащення навчально-лабораторної бази навчальних закладів сучасним устаткуванням, комп’ютерною та оргтехнікою тощо;
 •  налагодження зв'язків з підприємствами, організаціями, установами з метою спонсорської безкоштовної (або тимчасової)  передачі навчальним закладам сучасного устаткування, приладів, матеріалів, приміщень, транспортних засобів тощо.

24. На підставі двосторонніх угод в межах комплексу надається можливість користування навчально-лабораторною та матеріально-технічною базою, бібліотечними фондами, технікою для тиражування навчально-методичних матеріалів, а також програмними засобами для комп’ютерної техніки.

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів

25. Комплекс забезпечує підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників за такими формами:

 • підготовка за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями;
 • навчання в аспірантурі та докторантурі;
 • підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників, у тому числі за кордоном.

Міжнародне співробітництво

26. Навчальні заклади, які входять до комплексу, з метою забезпечення академічної мобільності учасників навчально-виховного процесу можуть здійснювати освітню діяльність спільно з іноземними навчальними закладами за узгодженими навчальними планами відповідно до законодавства України та міжнародних угод.
Основними  напрямами  міжнародного співробітництва  є:

 • участь у програмах багатостороннього міждержавногообміну студентами, аспірантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками;
 • проведення спільних наукових досліджень;
 • організація міжнародних конференцій,  симпозіумів,  конгресів та інших заходів;
 • участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;
 • спільна видавнича діяльність;
 • надання послуг, пов'язаних із здобуттям вищої та післядипломної освіти;
 • створення спільних освітніх і науково-дослідницьких програм з іноземними навчальними закладами;
 • проведення викладацької та наукової роботи педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками відповідно до міжнародних договорів;
 • сприяння академічній мобільності студентів, які навчаються за спільними з іноземними навчальними закладами програмами.

Припинення комплексу

27. Припинення комплексу здійснюється наказом центрального органу виконавчої влади, який має у своєму підпорядкуванні навчальні заклади, на підставі рішення Ради комплексу та відповідно до законодавства.

Директор департаменту вищої освіти Я.Я. Болюбаш  

Додаток
до Положення про навчальний
та навчально-науково-виробничий комплекси

Установчий договір
про створення навчального (навчально-науково-виробничого) комплексу

"___" ______________ р.                                  м. ____________

Ми, навчальні заклади, виробничі підприємства, наукові організації, установи тощо
_________________________________________________________________________________
(перелік учасників комплексу: повна назва навчального закладу, підприємства, організації тощо)
в особі ___________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника)
які діють відповідно до законодавства, інших нормативних документів, з метою
_________________________________________________________________________________
(мета створення)
домовились про створення навчального (навчально-науково-виробничого) комплексу
_________________________________________________________________________________
(назва комплексу)
при _____________________________________________________________________________.
(назва базового навчального закладу, засновника)

Навчальний (навчально-науково-виробничий) комплекс є добровільним об'єднанням навчальних
закладів усіх типів, виробничих підприємств, наукових організацій, установ тощо, заснованих
на різних формах власності.

Усі учасники комплексу зберігають юридичну і фінансову самостійність.

1. Предмет діяльності і цілі комплексу
_________________________________________________________________________________
(перелік діяльності та цілей)

2. Управління комплексом
_________________________________________________________________________________
(організаційна структура і обов'язки керівництва)

3. Зобов'язання сторін
_________________________________________________________________________________
(перелік зобов'язань, у тому числі фінансових, які беруть на себе учасники комплексу)

4. Юридичні адреси сторін
_________________________________________________________________________________
(повні назви та адреси навчальних закладів, підприємств, організацій тощо)

(Договір підписується керівними особами усіх учасників комплексу і закріплюється гербовими печатками навчальних закладів, підприємств тощо)
Джерело: МОН
Видалити Відміна
Забанити Відміна