Закрити
Географія (8 клас)
28 Січня 2005, 00:00 , Переглядів: 15220
FacebookTwitterLivejournal
Географія (8 клас) Географія (8 клас)

Заставний Ф.Д. "Фізична географія України" підручник для 8 класу середньої загальноосвітньої школи.

Підручник рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Видання трете зі змінами. Київ, "Форум" 2004 р. Підручник відповідає навчальному матеріалу згідно програми для загальноосвітніх навчальних закладів затверджених Міністерством освіти і науки України.

Фізична географія України розпочинає вивчення курсу географії України після курсів географії рідного краю (5 клас), загальної географії (6 клас), географії материків і океанів (7 клас). Таке місце курсу географії України серед інших дозволяє йому опертися на значний масив загально географічних (перш за все фізико-географічних) знань, певні уміння і навички оцінки природно-ресурсного і людського потенціалу території.

Разом з тим, у 8 класі, при вивченні фізичної географії України, практично повністю завершується фізико-географічна підготовка школярів. Вони вже мають поняття про основні фізико-географічні закономірності. На прикладі фізико-географічних умов України та її природних комплексів (ландшафтів) ці поняття значно поглиблюють, розширюють і, головне, конкретизують. Крім того, вводиться і цілий ряд нових понять. Значно підвищується загальний науковий рівень викладення з появою нових підручників. Учні готуються до вивчення населення і господарства своєї країни. І тут дуже важливо їм усвідомити органічний взаємозв'язок природи і суспільства. До недавнього часу в процесі вивчення географії України цей взаємозв'язок методично видобувався нечітко. Тому в більшості підручників і посібників природа, населення і господарство країни виступали окремими недостатньо пов'язаними блоками. Взаємодія людини з природою в процесі господарювання ніби взагалі не мала ніяких наслідків. Цей недолік певною мірою ліквідовано в нових підручниках. Наприклад в даному підручнику піднімаються питання охорони природи, природоохоронні проблеми, природно-заповідний фонд нашої країни.

Науковість викладу навчального матеріалу.

У підручнику простежується у викладі науково-географічної картини своєї держави, яка формує цілісність фізико-географічних знань. Розкриваються питання, що висвітлюють сучасний стан природного середовища, оцінка природних умов та ресурсів. Вивчаються прояви (факти) основних закономірностей у природному середовищі. Надається науковий аналіз компонентів природного середовища та їх територіальний розподіл (Розділ 4 "Природа України"). Підручник розкриває закономірності формування, поширення та системи природно-територіальних комплексів, характеризується природно-заповідні об'єкти та екологічні проблеми (Розділ 5 "Природно-територіальні комплекси"). Розділ 3 "Географічні дослідження території України" - показує розкриття досягнень української науки та її роль в науково-технічному прогресі людства, а також дослідження українських учених (географів) та їх внесок в розвиток географічної науки. Цей розділ перераховує наукові праці дослідників географів України, дослідження українців за кордоном, які брали активну участь у дослідженнях різних регіонів земної кулі (наприклад Микола Миколайович Миклухо-Маклай - правнук курінного атамана Війська Запорізького Охрима Макухи, здійснював подорожі до островів Нової Гвінеї та Філіппінських).

Формування світогляду.

Починаючи з Розділу 1 "Фізико-географічне положення і кордони" надається можливість учням усвідомити та дати оцінку географічного (фізико-географічного) положення України і максимальність зрозуміти вигідність географічного та геополітичного положення своєї держави. Вивчення фізичної географії України, різноманітності її природи, зв'язок і взаємозалежність природних компонентів готує учнів до усвідомлення цілісності географічної оболонки, формує філософський світогляд учнів, що дасть можливість виробити позитивне ставлення до життя, до оточуючого середовища, а саме головне зрозуміти сенс свого особистого життя.

Зміст підручника розкриває окремі принципи курсу (предмета) чи навчання:

1) принцип науковості навчання висовує такі вимоги:

- аналіз географічних об'єктів і явищ з наявними причинно-наслідковими зв'язками (наприклад - зональність; основні тектонічні структури; кліматотворні чинники; ресурси);

- зміст підручника з урахуванням логіки навчального предмета;

- чіткість визначення географічних понять, засвоєння наукової термінології (наприклад - циклон; сейсмічність, повінь, піроксени, орогенез, межень …)

- ознайомлення з науковими теоріями та гіпотезами.

2) принцип системності і систематичності у навчанні:

- географічна інформація через текст підручника;

- послідовність викладення матеріалу через зв'язок між вивченими темами і розділами (наприклад - тема "Рельєф. Тектанічна і геологічна бурова", "Мінерально-сировинні ресурси", розділ 4 "Природа України" розділ 5 "Природно-територіальні комплекси").

3) принцип свідомості й активності у навчанні. Цей принцип формує позитивну мотивацію навчально-пізнавальної діяльності та самостійності учнів через засвоєння інформації, вчителя та тексту підручника. Усвідомити вивчене допомагає зміст параграфу та питання і завдання в кінці кожної теми (наприклад: параграф 39 "Клімат. Води" - лісові зони України - текст дає можливість уяви природи, а особливо клімат та водні ресурси лісової зони України, а питання та завдання в кінці параграфу, дають можливість перевірки усвідомленості матеріалу; наприклад: питання - "які відмінності природно-географічного середовища є між східною і західною частинами Українського Полісся?", завдання - "Опішить особливості клімату Українського Полісся".)

4) принцип зв'язку навчання з життям. Він зумовлює необхідність підготовки учнів до правильного використання теоретичних знань у практичних ситуаціях.

5) принцип доступності, розкривається через зрозумілий, чіткий текст географічного матеріалу відповідно до вікових здібностей учнів, рівня і живої загальної підготовки і розвитку.

Підручник висвітлює деякі методи пізнання або форми діяльності:

- Наочний: ілюстрації; малюнки; фото; таблиці; схеми; картосхеми; додатки, що є в тексті підручника (наприклад - зображення проекції і топографічна карта; зображення найвищої вершини України - Говерли; додатки).

- Практичні методи: завдання, практичні та самостійні роботи (наприклад в кінці кожної теми завдання для самостійного опрацювання; довідкові матеріали для виконання практичних робіт).

- Засоби навчання: описи і зображення географічних об'єктів і явищ за допомогою символів (текстові таблиці; географічні символи; проекції…)

Використовуючи різні методи навчання, пізнання та форми діяльності, зміст підручника допомагає учням розкривати причинно-наслідкові зв'язки, взаємозв'язки явищ і процесів у природі та суспільстві.

Розділи підручника чітко простежують внутрішньо предметний зв'язок (наприклад: фізична географія - землезнавство - географія грунтів - геологія - метеорологія - кліматологія.

Між предметні зв'язки:

  1. Історія - тема "Архівні матеріали", "Вивчення території України до давніх часів початку XIX ст.", - "Вивчення території України від початку XIX ст. до сьогодення" - "Геологічне літочислення".
  2. математика - тема - "Картографічні проекції".
  3. біологія - тема - "Рослинний та тваринний світ", "Відмінність карт за масштабом і змістом".

Висвітлення цих зв'язків формує у учнів інтегративне уявлення про навколишній світ і його закономірності, надає можливість формувати сучасний стиль мислення.

Виховний потенціал навчального матеріалу.

Фізична географія України, зміст підручника вдосконалює і поглиблює виховання патріотизму і національної свідомості через романтичність, краєзнавство, багатство і розмаїття природи України. Не одна інша шкільна дисципліна не вивчає Україну як складний територіально-природний комплекс. Українська земля, природа України має величезні скарби найрізноманітніших корисних копалин і ресурсів, найбагатішими у світі грунтами. Зміст підручника розкриває дітям унікальність території нашої держави з фізико-географічної точки зору (наприклад - Розділ 4 "Природа України", Розділ 5 "Природно-територіальні комплекси…"). Такі теми як, "Вплив господарської діяльності людини на довкілля. Охорона природи", "Чорнобильска катастрофа. Природоохоронні проблеми", "Природно-заповідний фонд" направлені на екологічне виховання учнів. Під час вивчення теми "Моря, поверхневі і підземні води, водні ресурси" необхідно звернути увагу на обмеженість водних ресурсів нашої країни. В тексті підручника необхідно більше визначити важливе значення води в житті людини, більше статистичних даних та фактів.

Розвивальний ефект навчального матеріалу.

Методичний апарат підручника позитивно відрізняється від попередніх і підвищує ефективність навчання. Дає змогу учням диференційовано, відповідно до потреб та своїх можливостей використовувати зміст, готувати самостійні виступ, працювати з додатками та ілюстраціями. Забезпечення єдності форми та змісту, науковості та емоційності викладання матеріалу дає змогу розвівати пізнавальні здібності учнів, спонукати їх до творчої діяльності та продуктивного мислення. Наприклад, при вивченні теми "Тектонічна и геологічна будова", матеріал має здатність розвивати інтелект і логічне мислення дитини, його розуміння залежності формування рельєфу.

Розвивальний ефект має змістовий блок найбільший за кількістю тексту, він містить основний зміст навчального матеріалу. В тексті виділені терміни, опорні слова, які потрібно учню обов'язково запам'ятати та зрозуміти. В цьому допоможуть і ілюстрації підручника - малюнки, фото, картографічні зображення. Практичний розвиток складається з самостійних робіт і завдань, які спрямовані на закріплення та використання знань тексту, умінь і навичок учнів на практиці, багаторазового повторення навчального матеріалу (наприклад при вивченні теми "Природне середовище України". Формування практичних умінь і навичок позитивно впливає на розвиток психомоторики учнів.

Дидактична досконалість навчальної книги.

Зміст підручника має певну систему та послідовність вивчення тем, та чітко відповідає програмі "Курс географії України. Фізична географія України" 8 клас. Зміст підручника має певну систему та послідовність вивчення тем, відповідає віковим можливостям учнів та нормам навчального часу (68 годин на рік, 2 години на тиждень). Підручник достатньо забезпечений наочним матеріалом і ілюстративним матеріалом. Словник основних термінів і понять, а також витяг із закону України про природно-заповідний фонд України, дає можливість і ще більше зацікавитись та використовувати у підготовці творчих, самостійних завдань, розвиває пізнавальні здібності.

Методичне забезпечення підручника.

Здійснює функції керування навчально-пізнавальною діяльністю учнів. Запропоновані в кінці кожної теми запитання та завдання забезпечують організацію самостійної роботи учнів. Підручник є одним із головних засобів в матеріальній базі навчання предмета. Ергономічні показники дотримані. Підручник має сучасну поліграфічну якість, шрифт друку, якість паперу, підбір кольорів, ілюстративний матеріал відповідає нормам санітарно-гігієничних вимог. Обкладенка підручника оформлено естетично.

Поради та пропозиції.

Поглибити методичний апарат підручника, а саме мотиваційний. Наприклад на початку кожної теми (розділу)

За час вивчення теми "Рельєф України" ти ознайомишся:

- З поняттям "рельєф", "тектоніка";

- Як формується рельєф;

- Головними формами рельєфу України…

Навчишся:

- розрізняти форми рельєфу, користуючись картою;

- описувати гори та рівнини…

Цей початок психологічно спрямує учня на подальше засвоєння знань, умінь, навичок та зацікавить ознайомитись зі змістом теми в підручнику.

Підведення підсумків теми, корекція та контроль, потрібно запропонувати в кінці кожного параграфа (теми) (вивчи-запам'ятай).

Запитання та завдання бажано скласти по рівням, наприклад "Рельєф".

- перший рівень

Запишіть у зощитах характерні для України форми рельєфу….

- другий рівень

Як характер поверхні впливає на умови життя людей та їхню господарську діяльність?

- третій рівень

Складіть короткий опис рельєфу місцевості, яка оточує вашу школу…

По завершенні вивчення розділів можна запропонувати в тексті підручника тести. Завершальний блок готує учнів до підсумкових занять, самоконтролю, заліків. В ньому закладається повторення понять, явищ, процесів, які вивчалися в темі.

Обговорення (2)
Феномен 27 Грудня 2008, 14:39
Підручник-супер.В порівнянні з деякими новими він беззаперечний "лідер". smiley
Pink Tea 08 Лютого 2010, 19:33
smiley smiley
мені просто подобаються смайлики...
Видалити Відміна
Забанити Відміна