Закрити
Орієнтовний календарно-тематичний план і програма трудового навчання (технічні види праці) 7 клас
31 Жовтня 2008, 00:00 , Переглядів: 13038
FacebookTwitterLivejournal
Орієнтовний календарно-тематичний план і програма трудового навчання (технічні види праці) 7 клас Орієнтовний календарно-тематичний план і програма трудового навчання (технічні види праці) 7 клас

Методичні рекомендації щодо трудового навчання учнів складені згідно з програмами.

Орієнтовне капендарно-тематичне планування складено згідно з програмами трудового навчання для 5-9 класів (видавництво „Шкільний світ", 2001 рік) за варіантом міських шкіл для класів, які поділяються на групи дівчаток і хлопчиків (технічні види праці). Формулювання тез та їх зміст, що подається у календарно-тематичному плануванні, мають незначні зміни та уточнення, на які вчителям варто звернути увагу.

Методичні рекомендації допоможуть учителям трудового навчання (технічні види праці) під час підготовки до нового навчального року та уроків.

ББК 74.263

ЗМІСТ

 1. Від авторів
 2. Загальний тематичний план
 3. Вимоги до знань та вмінь учнів (за модулями)
 4. Календарно-тематичний план і програма
 5. Критерії визначення рівня навчальних досягнень учнів
 6. Література

ВІД АВТОРІВ

Згідно з інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і наукі тни "Про трудове навчання та вивчення креслення у загальноосвітні, ічальних закладах у 2004-2005 навчальному році" учні 7-х класів, які вивчалі ідмет ...Трудове навчання"у 6 класі за програмою .Трудове навчання 5-9 клас давництво "Шкільний світ] 2001 рік) продовжуватимуть вивчення трудового ічання за цією ж програмою. На допомогу вчителям трудового навчанні порами програми пропонується орієнтовний календарно-тематичний план іграма за модулями з яких складається програма. У оЬормулюванні тем сті програми є незначні зміни та уточнення.

Календарно-тематичний план складено за загальноприйнятою формок: 6 учителю було легше орієнтуватись у визначенні теми уроку, яка складається; іретичної частини та практичної роботи за вказаною темою, ця частини виділенг повідно у тексті. Під час виконання записів у класних журналах теми уроку ; 2НТ0ВН0ГС календарно-тематичного плану, їх не варто скорочувати абс їрпретузати за власним бажанням. Це свідчить про рівень методичної підготовкі ітеля трудового навчання. У назвах практичних робіт у дужках є уточнення дл5 ітеля. яке записувати у класний журнал не обов'язково, оскільки для цьоп лаль місця.

Після теми уроку йде її зміст (програма), тобто ті питання, які вчитель ма< ю'язково висвітлити під час уроку.

ЗАГАЛЬНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

 

№ п/п Назва модулів і розділів К-сть годин
  Основна частина (стабільна) 50
1 Людина і виробництво 12
  Розділ 1. Основи виробничої діяльності 2
  1.1 .Людина в трудовому процесі 1
  1.2-Основи виробничих процесів 1
  Розділ 2. Основи графічної підготовки 4
  Розділ 3. Основи техніки 2
  Розділ 4. Електротехнічні роботи 4
2 Проектування та виготовлення виробів із деревини 16
  Розділ 1. Проектування та виготовлення виробів з шиповим з'єднанням і виробів з циліндричною та конічною а>ормою 16
  1.1 .Конструювання виробів з шиповими з'єднаннями прямокутної форми 2
  1.2. Конструювання виробів із деталей, що містять циліндричну та конічну поверхні 2
  1.3. Технолопчний процес виготовлення шипового з'єднання прямокутної форми. Долота і стамески 6
  1.4. Токарний верстат для обробки деревини. Технологія робіт на токарному верстаті 6
3 Проектування та виготовлення виробів із металів 18
  Розділ 1. Проектування та виготовлення виробів з циліндричною поверхнею з виконаннямрізних видів слюсарних робіт 18
  1.1. Контрольно-вимірювальний інструмент 2
  12. Призначення та будова токарно-гвинторізного верстата. Правила роботи на верстаті та догляду за ним 4
  1 3.Конструювання виробів з циліндричною поверхнею з виконанням різних видів слюсарних робіт 4
  1 .4Технологія токарної обробки металів і виготовлення виробів 8
  Технологія благоустрою та озеленення території 4
  Розділ 1. Технологія вирощування_рослин 2
  Розділ 2. Механізація робіт із благоустрою території 2
  Варіативна частина 18
  Усього: 68

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ

Модуль "Людина і виробництво"

Учні повинні знати: правила безпечної праці в шкільних майстернях; зміст понять „продуктивність праці", ..норми виробітку", „норми часу", „раціональна організація праці на виробництві": вимоги до охорони навколишнього середовища від шкідливого впливу виробництва; основні відомості про прямокутне проеціювання предметів на три площини проекцій; характерині ознаки машин, класисоікаиію машин залежно від функцій, що виконуються; початкові відомості про допуски та посадки, правила монтажу розгалуженої електричної мережі, види побутових електроприладів, вимоги до їх конструкції; правила безпечної праці під час роботи з електроприладами.

Учні повинні вміти: визначати продуктивність праці; читати та виконувати креслення деталей об'ємної форми; аналізувати форми виробу за його кресленням; визначати необхідну та достатню кількість видів виробу на кресленні; визначати дійсний розмір відносно номінального; розробляти та виконувати монтаж простої квартирної освітлювальної мережі; виконувати нескладний ремонт контактних з'єднань у побутових електроприладах дотримуватись правил безпечної праці.

Модуль "Проектування та виготовлення виробів із деревини"

Учні повинні знати: правила внутрішнього розпорядку та безпечної праці в шкільних майстернях; організацію та обладнання робочого місця; правила економії матеріалів; типи шипів, гнізд, вушок і провушин, їх призначення, прийоми розмічання й технолопю виготовлення; будову та принцип роботи токарного верстата; вимоги до заготовок для обробки на токарних верстатах (порода, вологість, форма); інструмент для токарної обробки деревини.

Учні повинні вміти: дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та безпечної праці; організовувати робоче місце; розраховувати собівартість виробів; виготовляти шипові з'єднання; підготувати токарний верстат до роботи, виготовляти на токарному верстаті вироби, які мають циліндричну та конічну форму; виконувати уступи і канавки, оздоблювати поверхню виробу.

Модуль "Проектування та виготовлення виробів з металу"

Учні повинні знати: дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та безпечної праці; організовувати робс^е місце; розраховувати собівартість виробів; принцип дії та будову токарно-гвинторізногс верстата, його кінематичну схему, прийоми керування верстатом, токарні різці, режими різання; будову штангенциркуля ШЦ-2; правила безпечної праці на токарному верстаті.

Учні повинні вміти: підготувати токарно-гвинторізний верстат до роботи, встановити та закріпити заготовку, різці; обточувати циліндричну поверхню, відрізати деталь, вимірювати штангенциркулем ШЦ-2, проектувати та виготовляти вироби з виконанням токарних і слюсарних робіт: дотримуватись правил безпечної праці під час роботи на токарно-гвинторізному верстаті.

Модуль "Технологія благоустрою та озеленення території

Учні повинні знати: технологію вирощування, догляду та захисту декоративних і плодоягідних кущів; природні джерела енергії, умови економного витрачання енергії у побуті та на виробництві (у школі); знаряддя праці у квітникарстві та правила користування, зберігання і налагодження їх для роботи; правила безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічні вимоги під час виконання робіт. Учні повинні уміти: вирощувати, доглядати і захищати декоративні та плодоягідні кущі, економне використовувати енергію у побуті, школі; користувалися знаряддями праці, які використовуються у квітникарстві; дотримуватися правил безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічних вимог під час виконання робіт.

№ п/п Тема уроку та її зміст К-ть год. Клас Дата Примітка *
  Стабільна частина 50      
  Модуль „Людина і виробництво" 12      
  Розділ 1. Основи виробничої діяльності. Людина в трудовому процесі. Основи виробничих процесів 2      
1. Організація праці на виробництві. Виробництво й охорона природи. Практичні роботи. Визначення продуктивності праці (за нормами виробітку та нормами часу). Хронометраж. 2      
  Правила безпечної праці в шкільних майстернях. Раціональна організація праці на виробництві. Норма виробітку, норма часу, продуктивність праці. Індивідуальна та колективна організація праці на виробництві. Охорона навколишнього середовища від шкідливого впливу виробництва.        
  Розділ 2 Основи графічної підготовки 4      
2 Прямокутне проеціювання. Практична робота. Проеціювання деталей на три площини проекцій. Розширення відомостей про прямокутні проекції предметів на кресленнях (проеціювання на три площини проекцій). Аналіз форми предмета за його і кресленням. Визначення необхідної та достатньої кількості виглядів виробу на кресленні. 2      
3 Практичні роботи. Читання та виготовлення креслень деталей об'ємної форми. 2      
  Розділ 3. Основи техніки 2      
4 Поняття про машини та взаємозамінність деталей. Практичні роботи. Виявлення суттєвих відмінностей між машинами. Визначення дійсного розміру деталі відносно номінального. Поняття про машини як об'єкт техніки. Характерні ознаки машин залежно від функцій, що виконуються: технологічні; транспортні, обчислювальні (на прикладі токарного верстата з обробки деревини, сільськогосподарських і швейних машин, автомобіля, комп'ютера тощо). Загальні відомості про допуски та посадки. Дійсний та номінальний розміри.        
  Розділ 4 Електротехнічні роботи 4      
5 Побутова освітлювальна мережа. Лабораторно-практичні роботи. Розробка та монтаж простої квартирної мережі (з однією лампочкою, розеткою, вимикачем, запобіжником). З'єднання споживачів електроенергїї. Використання послідовного та паралельного з'єднань споживачів у побуті. Правила монтажу розгалуженої електричної мережі. 2      
6 Побутові електронагрівальні та освітлювальні прилади. Практичні роботи. Ремонт контактних з'єднань. Демонтажні та складальні роботи. Ознайомлення з видами побутових і світильників та електронагрівальних приладів, паспортними даними до них. Вимоги до конструкції побутових світильників та електроприладів Будова електроплитки, електрокаміна, електропраски, апектропаяльника. Матеріали і для виготовлення нагрівальних та ізоляційних елементів. Правила безпечного користування електроприладами. Короткі відомості про професії людей, що працюють з електрообладнанням. 6      
  Модуль „Проектування та виготовлення виробів з деревини" 16      
  Розділ 3. Проектування та виготовлення виробів із шиповим з'єднанням, із циліндричною та конічною поверхнею 16      
7 Конструювання виробів із деталей, що містять циліндричну та конічну поверхні Практична робота (за вибором) Розробка виробу (який складається з деталей із циліндричною, конічною, фасонною поверхнями). Аналіз форми виробів, ще містять деталі циліндричної та конічної форми. Часткова зміна елементів конструкції виробу прямокутної форми на циліндричну, конічну, фасонну. Урахування особливостей креслень тіл обертання та деталей, що мають циліндричну, конічну та фасонну форму під час проектування виробів. Дотримання етапів проектування під час часткової заміни конструкції виробу та під час проектування виробів. Розробка поопераційних карт, ескізів, креслень виробів. 2      
8 Токарний верстат для обробки деревини. Практичні роботи. Підготовка верстата до роботи. Вправи з регулювання верстата. Призначення, будова та принцип роботи токарного верстата для обробки деревини. Ознайомлення з механізмами та вузлами верстата. Кінематична схема верстата. Технологічні пристосування до верстата та їх призначення. 2      
9 Підготовка заготовок для обробки (на токарному верстаті). Практичні роботи. Підготовка і заготовок для обробки (на токарному верстаті). Вправи з реєром і мейселем. Вимори до заготовок для обробки на токарних верстатах (порода, вологість, форма тощо). Поняття про припуски на обробку, економне розмічання. Інструменти для токарної обробки деревини. Пристосування для розмічання, інструменти для контролю Організація робочого місця токаря з обробки деревини. Установлення та кріплення заготовок для обточування Поняття про утворення стружки. Чорнове обточування циліндричних і конічних поверхонь. Правила безпечної роботи на верстаті. 2      
10 Чистове обточування циліндричних і конічних поверхонь. Практична робота. Виготовлення деталей (циліндричної, конічної, фасонної форми). Чистове обточування. Точіння уступів і канавок. Підрізання та відрізання деталей на токарному верстаті (матеріали, пристосування тощо). Визначення раціональної послідовності виготовлення виробів. Перевірка розмірів виготовлених деталей. 2      
11 Конструювання виробів із шиповими з'єднаннями (прямокутної форми). Практична робота (за вибором). Розробка виробу. Ознайомлення з виробами, що мають шипові з'єднання прямокутної форми. Аналіз конструкції виробу. Порівняльні характеристики з'єднань металевими кріпильними виробами (цвяхами, шурупами, болтами), косинцями (внутрішніми, зовнішніми і накладними), металевими стяжками та шиповими з'єднаннями. Поняття про шипові з'єднання. Типи шипів, гнізд, отворів і провушин, їх призначення. Вибір типу шипових з'єднань деталей запланованих виробів. Заміна кутових з'єднань (на клею, цвяхами, шурупами) на міцніші шипові з'єднання. Врахування навантажень на вибір під час конструювання та розрахунків шипових з'єднань Повторення етапів проектування і запланованих робіт на конструювання та реконструювання виробів. Дотримання технології виготовлення виробів. Теми практичних робіт (за вибором) 1. Розробка іграшок, головоломок, наборів конструкторів. 2. Розробка ящиків для зберігання дрібних деталей, діафільмів, роздавальних матеріалів, інструментів для розсади, квітів. 3. Розробка іграшкових і дитячих меблів. Розробка кліток для вигодовування й утримання домашньої птиці, птахів, кроликів. 2      
12 Технологічний процес виготовлення шипового з'єднання (прямокутної форми). Практичні роботи. Вибір заготовок. Розмічання шипів і гнізд. Вимоги до заготовок для виготовлення шипових з'єднань. Прийоми розмічання прямокутних шипів і гнізд лінійкою, кутником, рейсмусом і гребінкою. Допуски під час розмічання та виготовлення шипів і гнізд. 2      
13 Технологічний процес виготовлення шипового з'єднання. Практична робота. Виготовлення шипів і гнізд. Запилювання ножівками. Довбання гнізд. Долото і стамески. їх будова та призначення. Киянки. Прийоми роботи столярним інструментом під час виготовлення шипів і гнізд (ножівкою, лучковою пилкою, долотом, киянкою, стамескою). Правила безпечної праці під час виконання робіт 2      
14 Припасування елементів шипових з'єднань. Практична робота. Складання шипових з'єднань. Прийоми припасування елементів шипових з'єднань за допомогою стамесок, рашпілів, напилків. Виготовлення та застосування нагелів для зміцнення столярних з'єднань. Прийоми склеювання шипових з'єднань за допомогою затискних пристроїв: струбцин, гвинтових: пневматичних пресів. Заключна обробка з'єднань (зачищення і шліфування. Перевірка розмірів виробу згідно з кресленнями, технічним малюнком.        
  Модуль „Проектування та виготовлення виробів із металу" 18      
  Розділ 3. Проектування та виготовлення виробів із циліндричною поверхнею з виконанням різних видів слюсарних робіт 18      
15 Контрольно-вимірювальний інструмент Практична робота. Вправи на вимірювання контрольно-вимірювальним інструментом. Будова штангенциркуля ІІІЦ-2 та і прийоми роботи з ним. Ознайомлення з будовою мікрометра, калібрів. 2      
16 Призначення та будова токарно-гвинторізного верстата. Практична робота. Ознайомлення з будовою верстата. Токарно-гвинторізний верстат як технологічна машина. Принцип дії та будова верстата, його кінематична схема. Послідовність передачі обертального руху від електродвигуна на шпиндель. Поняття про режим різання. Правила роботи на верстаті та догляду за ним. Підготовка верстата до роботи та прийоми керування верстатом, технологічні пристрої. Спільність і відмінність свердлильного, токарного для обробки деревини та токарно-гвинторізного верстатів. Правила безпечної праці під час роботи на верстаті. 2      
17 Практичні роботи. Вивчення кінематичної схеми токарного верстата. Відпрацювання прийомів керування верстатом. 2      
18 Конструювання виробів із циліндричною поверхнею (з виконанням різних видів слюсарних робіт). Розробка інструкції (визначення форми і розмірів) виробу залежно від його призначення; вибір матеріалу, способів з'єднання деталей, самостійне складання технологічної карти за кресленням. Об'єкти праці: плоска викрутка, гайковий ключ, кріпильні кутники, механічні іграшки, підставки для книжок, деталі на замовлення. 2      
19 Практичні роботи Виконання креслення виробу (за власним бажанням) та розробка технічних вимог до виробу (відповідно до розробленої документації; Розрахунок витрат матеріалів і собівартості виробу. 2      
20 Технологія токарної обробки металів. Практична робота. Виготовлення деталей Прийоми обточування циліндричних поверхонь Припуски. Вимірювання деталей штангенциркулем. Утилізація стружки та використання відходів металу. Догляд за токарно-гвинторізним верстатом. Правила безпечної праці на верстаті. 2      
21 Практична робота. Виготовлення деталей на токарно-гвинторізному і верстаті. 2      
22 Практична робота. Виготовлення деталей на токарно-гвинторізному верстаті. 2      
23 Практична робота. Виготовлення деталей на токарно-гвинторізному верстаті.        
  Модуль „Технологія благоустрою та озеленення території 2      
  Розділ 1. Технологія вирощування рослин        
24 Технологія вирощування декоративних і плодоягідних кущів. Практичні роботи. Висаджування, захист і догляд за кущами (декоративними та плодоягідними). Місце декоративних кущових рослин в озелененні території, їх естетична та захисна роль. Загальна характеристика декоративних кущів, їх оцінка і добір за українськими традиціями для регіону та території. Способи розмноження, садіння, догляду за рослинами. Утримання у чистоті, захист від шкідників і хвороб. Естетичне оформлення кущів за власними творчими проектами. Значення плодоягідних насаджень у природі та житті людини. Загальні поняття про розмноження і вирощування аґрусу, чорної смородини, порічок і дикорослих плодоягідних кущів регіону. Догляд за плодоягідними насадженнями. 2      
  Розділ 3. Механізація робіт із благоустрою території        
25 Використання природних джерел енергії. Знаряддя праці у квітникарстві. Практичні роботи. Проектування та виготовлення знарядь (власного і творчого задуму). Загальні поняття про трудомісткість робіт у рослинництві, тваринництві та у сфері обслуговування. Потреби людини у засобах Загальні поняття про трудомісткість робіт у рослинництві, тваринництві та сфері обслуговування. Потреби людини у засобах енергетики, їх історичний розвиток і сучасні тенденції. Екологічно чисті природні джерела енергії (вітер, сонце, вода, біопаливо тощо) Економне витрачання енергії в побуті і на виробництві. Досягнення вітчизняних учених у створенні енерго- та ресурсоощадної техніки і технології. Поняття про трудомісткість робіт із грунтом під час вирощування квітів (овочів). Характеристика знарядь за технологічними процесами: ґрунтообробні, посівні та садильні; знаряддя для розмічання розміщення рослин, догляду за рослинами, перевірки якості виконаних робіт; збирання насіння і плодів, їх очищення та сортування тощо. Правила безпечної праці під час користування знаряддями, його зберігання і налагодження до роботи.        
  Усього: 50      
  Варіативна частина 18      
26          
27          
28          
29          
30          
31          
32          
33          
34          
  Всього 68      

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІ ЗА 12-БАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів мають комплексний характер і повинні визначати:

 • рівень оволодіння передбаченими програмою теоретичними знаннями, уміннями застосовувати ці знання в практичній роботі;
 • рівень самостійності у процесі організації та виконання роботи (планування трудових процесів, виявлення елементів творчості, самоконтроль, тощо);
 • вміння користуватися різними видами конструкторсько-технологічної документації та іншими джерелами інформації;
 • дотримання технічних вимог у процесі виконання робіт (якість виробу);
 • рівень сформованості трудових прийомів і умінь та навичок при виконанні технологічних операцій;
 • дотримання норм часу на виготовлення виробу (якщо час зазначений); вміння організовувати робоче місце і підтримувати відповідний порядок на ньому під час теоретичних та практичних занять; дотримання правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог.

 

 

1 початковий 1 Учень може розрізняти об'єкт вивчення і відтворити деякі його елементи. Знаходячись під постійною опікою вчителя може виконувати лише окремі фрагменти практичних завдань (технологічних операцій). Вимагає постійної уваги і допомоги при організації робочого місця, виконанні трудових прийомів, вимог техніки безпеки та санітарної гігієни.
  2 Учень фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, має поверхові уявлення про об'єкт вивчення, виявляє здатність елементарно висловити думку. Під постійною опікою вчителя може виконати незначну частину практичних робіт (технологічних операцій). Вимагає суттєвої допомоги при організації робочого місця, виконанні трудових прийомів, вимог техніки безпеки та санітарної гігієни.
  3 Учень відтворює меншу частину навчального матеріалу, з допомогою вчителя виконує елементарні практичні роботи (технологічні операції). Виготовлений виріб (виконана робота) має низький рівень якості. Вимагає періодичної допомоги при організації робочого місця, виконанні трудових прийомів, вимог техніки безпеки й санітарної гігієни.
II середній 4 Учень знає близько половини навчального матеріалу, здатний витворювати його не в повному обсязі відповідно до тексту підручника або пояснення вчителя. Під керівництвом учителя може виконувати близько половини практичних завдань (технологічних операцій). Виготовлений виріб (виконана робота) хоч і має суттєві відхилення від встановлених якісних показників, проте можливе їх виправлення. В окремих випадках вимагає допомоги в організації робочого місця, виконанні трудових прийомів, дотриманні правил техніки і безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.
  5 Учень розуміє основний навчальний матеріал, здатний дати визначення понять, але при цьому допускає помилки. За допомогою вчителя може відтворити значну частину матеріалу, частково обґрунтувати і проаналізувати його, зробити і висновки. Під час виконання практичних завдань (технологічних операцій) потребує систематичної допомоги учителя. Виготовлений виріб (виконана робота), маючи певні відхилення від встановлених якісних показників, може бути використаний за призначенням. Вимагає постійного контролю вчителя при організації робочого місця, виконанні трудових .і-триномів, дотриманні правил техніки безпеки та санітарно-гігієничних вимог.
  6 Учень виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь його правильна але недостатньо осмислена. За допомогою вчителя може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати і робити висновки, виправляти допущені помилки. Під час виконання практичних робіт вимагає постійної консультації вчителя. Виготовлений виріб (виконана робота) середнього рівня якості. Вимагає епізодичного контролю при організації робочого місця, виконанні трудових прийомів, дотриманні правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.
III достатній 7 Учень виявляє знання і розуміння переважної більшості навчального матеріалу. При виконанні практичних завдань вимагає періодичної консультації вчителя. Вміє користується необхідною конструкторсько-технолопчною документацією. Виготовлений виріб (виконана робота) достатнього рівня якості. Правильно виконує переважну більшість технологічних операцій. Організація робочого місця відповідає вимогам. Дотримується правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.
  8 Знання учня є достатньо повними, він вільно застосовує вивчений матеріал, вміє аналізувати, робити висновки. Відповідь його повністю логічна, обґрунтована але з деякими неточностями. Самостійно застосовує теоретичні знання для виконання практичних завдань. Користується необхідною конструкторсько-технологічною документацією, яка передбачена програмою. Виготовлений виріб (виконана робота) ; хорошого рівня якості, хоча і може мати незначні відхилення від якісних показників. Виконує прийоми і технологічні операції в межах визначених норм часу. Організація робочого місця відповідає вимогам. Дотримується правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.
  9 Учень вільно володіє вивченим матеріалом, уміє узагальнювати і систематизувати інформацію. Самостійно застосовує теоретичні знання для виконання практичних завдань. Може користуватись конструкторсько-технологічною документацією, що передбачена програмою. Виготовлений виріб (виконана робота) хорошого рівня якості. Правильно виконує всі прийоми і технологічні операції в межах визначених норм часу. Організація робочого місця відповідає вимогам. Дотримується правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.
IV високий 10 Учень володіє глибокими, міцними знаннями, всебічно використовує їх під час виконання різних видів практичних робіт. Вміє користуватись необхідною конструкторсько-технологічною документацією, яка визначена програмою. Правильно виконує всі прийоми і технологічні операції в межах визначених норм часу. Виготовлений виріб (виконана робота) високого рівня якості. Забезпечує зразкову організацію праці та дотримання правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічних вимог.
  11 Учень володіє узагальненими, глибокими знаннями з предмета, цілеспрямовано використовує їх при виконанні практичних знань. Користується різними видами конструкторсько-технологічної документації. Використовує додаткові джерела інформації. Правильно і впевнено виконує усі прийоми і технологічні операції в межах визначених норм часу. Виготовлений виріб (виконана робота) високого рівня якості. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічних вимог.
  12 Учень має системні знання, здатність приймати раціональні рішення у виконанні теоретичних і практичних завдань, Вільно користується різними видами конструкторсько-технологічної документації та додатковими джерелами інформації, які рекомендовані програмою. Бездоганно виконує всі прийоми і технологічні операції в межах визначених норм часу. Виготовлений виріб (виконана робота) високого рівня якості. Самостійно і систематично забезпечує зразкову організацію праці і робочого місця, дотримання правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.

   ЛІТЕРАТУРА

 1. Васьков Ю.В. Педагогічні теорії, технології, досвід. Харків:Скорпіон,2000.- 120с.
 2. Головатий М.Ф. Навчи себе сам. - К.: МАУП, 2002. - 120 с.
 3. Гушулей Й.М. Основи техніки.-К.: Освіта, 1996. 144с.
 4. Кальней В.А., Капралов В.С.. Подякон В.А. Основы методики трудового и профессионального обучения. -М: Просвещение, 1987. 191 с.
 5. Левченко Г.Є., Терещук Б.М Трудове навчання. Робочий ЗОШИТ дія 5 класу (технічні види праці). - К.: Махаон-Україна, 1998. 96 с.
 6. Левченко Г.Є., Терещук Б.М. Трудове навчання. Робочий зошит для 6 класу (технічні види Праці). К.:Сакцент, 1998.-128 с.
 7. Лында А.С. Методика трудового обучения. - М.: Просвещение, 1977. - 232 с.
 8. Мадзігон В.М та ін. Трудове навчання: Навч. посібник для 5 кл. - К.: Освпа. 1996. 192 с.
 9. Методика формирования трудових умсний и навыков у учашихся 5-7 кпвсеов /1 Іод ред. В.И.Кдчнева К.: Радянська школа, 1989. 144с.
 10. Несімчук А.М. Падалка О.С., Смолюк І.О., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології. -К.: Просвіта, 2000. 368 с. Онишук В.О. Типи. структура і методика уроку в школі. - К.: "Ратянська школа", 1973. -186 с'
 11. Падалка О.С.. Нісімчук АМ, Смолюк І.О., Шпак О.Т. Педагогічні технології. -К.: Українська енциклапедія ім. М.І.Бажана, 1995. 253 с.
 12. Педагогічна мапсіерність./За заг.рсд.І.А.Зязюна-К.:Вищашк., 1997. -349с.
 13. Носата О.М., Кіктенко Л.З., Любарська О.М. та іп. Освітні технолога / За заг. ред. О.М1 Ієхоїк - К.: А.С.К., 2001. - 256 с.
 14. ПрокопьеваЗ.И., Бережкова ГМ Словарь-справочник по трудовому обучению.-Мн.: Нар. асвета. 1987. -96 с.
 15. Сидоренко В.К.. Терешук Г.В.. Юрченко В.В. Основи техніки і технології Навчальний посібник. К.: ї ОТУ ІМ. М.І Щрагоманова, 2001. 163 с.
 16. Слюсаренко Н.В. РОЗВИТОК творчих здібностей учнів 5-9 класів на уроках обслуговуючої прані засобами ігрової діяльності: Навчалдьно-мстодичний посібник. - Херсон. 2002. -148 с.
 17. Тхоржевський Д.О. ГИешдика трудового та професійного навчання. Ч. І. - К.: ВидавництвоРНПЦ, ДІНІТ 2000. 248с.
 18. Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання. Ч. II. - К.: ВидавництвоРННЦ, ДІНІТ,2000. 186с.
 19. ХолмянскийЛ.М., ЩипановА.С. Дизайн. - М.: Просвещение, 1985. -240с.
Автор: Н. Боринець, В. Вдовченко, Г. Кондратюк, О. Романчук. Орієнтовний календарно-тематичний план і програма трудового навчання (технічні види праці) 7 клас. - К КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2004. - 20 с.
Видалити Відміна
Забанити Відміна