Закрити
Читання. Мови національних меншин - мови навчання
01 Вересня 2008, 00:00 , Переглядів: 5992
FacebookTwitterLivejournal
Читання. Мови національних меншин - мови навчання Фото: http://board.partner.dn.ua Читання. Мови національних меншин - мови навчання

Пропонуються критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів.

Затверджено
Наказ МОН України
№ 755 від 20.08.2008

Додаток 4

ЧИТАННЯ
мови національних меншин - мови навчання

2-4 класи

Об'єктами перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів з читання є: уміння учнів читати вголос, мовчки, читати напам'ять; сформованість певного кола літературознавчих знань та умінь; знань про книгу і читання, окремих читацьких умінь і навичок, уміння користуватися бібліотекою.

Читання вголос

Перевіряється вміння читати вголос із належною швидкістю, із додержанням орфоепічних та інтонаційних норм, орієнтуючи читання на слухацьку аудиторію.

Перевірка здійснюється індивідуально. Протягом семестру, починаючи з 2 класу, кожен учень має отримати оцінку за читання вголос. Оцінки накопичуються в окремій колонці журналу, не позначеній датою.

Для читання пропонується текст, опрацьований на попередніх уроках або новий для слухачів текст. Добирається невеликий текст чи його фрагмент, що має певну змістову завершеність.

Показники темпу читання вголос

Клас І семестр ІІ семестр
2
35-45 сл/хв
50-60 сл/хв
3
65-70 сл/хв
75-80 сл/хв
4
80-85 сл/хв
90-95 сл/хв

Примітка. Учням 3, 4 класів, у яких темп читання нижчий за норму, знижують оцінку на 1 бал; це не стосується випадків, коли темп читання нижчий несуттєво, а в цілому читання відповідає встановленим критеріям.

Критерії оцінювання читання вголос

Рівень навчальних досягнень учнів Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
І Початковий
1
Учень (учениця) більшу частину слів читає складами, деякі слова - побуквено; відокремлює кожне слово, не відділяє одне речення від іншого; припускається значної кількості помилок на заміну, перестановку, пропуск (складів, слів); більшість слів вимовляє відповідно до їх написання, а не до норм вимови; швидкість читання нижча за норму.
2
Учень(учениця) більшу кількість слів читає складами, хоч і не вдається до побуквеного читання; у багатьох випадках відриває одне від одного слова в реченні, не завжди відділяє одне речення від іншого; припускається помилок на заміну, перестановку, пропуск (складів, слів); значну частину слів вимовляє за написанням, а не за правилами вимови; швидкість читання нижча за норму.
3
Учень (учениця) значну частину слів читає складами, в багатьох випадках неправильно ділить текст на речення, речення - на смислові групи; припускається помилок на пропуски, перестановку, заміну звуків та складів, на вимову слів; швидкість читання нижча за норму.
ІІ Середній
4
Учень (учениця) читає цілими словами і складами, припускається окремих помилок на пропуск, заміну, перестановку звуків, складів; значну частину слів вимовляє з нечіткою дикцією, деякі слова читає за написанням, а не за вимовою; поділяє текст на речення, але є помилки в інтонуванні кінця речення; не завжди правильно пов"язує слова в реченні між собою; читання не досить плавне; швидкість читання нижча за норму.
5
Учень (учениця) читає словами, а окремі слова складами, припускаючись окремих помилок на пропуск, заміну, перестановку звуків, складів; окремі слова вимовляє з нечіткою дикцією, порушує правила вимови; є помилки в інтонуванні речень; читання недостатньо плавне; швидкість читання нижча за норму.
6
Учень (учениця) читає цілими словами, лише поодинокі слова - складами; подекуди припускається пропусків , замін, перестановок звуків та складів; є деякі недоліки в дикції; текст в цілому правильно поділено на речення, але є окремі помилки в інтонуванні кінця речення, у поділі речення на смислові групи. Швидкість читання нижча за норму.
ІІІ Достатній
7
Учень (учениця) читає цілими словами, плавно, з досить чіткою дикцією; правильно інтонує кінець речення; поділ речення на смислові відрізки в цілому правильний, але не пристосований до слухацької аудиторії; емоційне забарвлення тексту недостатньо виразне; є помилки у вимові слів, повтори, перечитування окремих слів, сполучень слів; швидкість читання відповідає нормі.
8
Учень (учениця) читає цілими словами, плавно, з чіткою дикцією, хоча є окремі повтори, перечитування; інтонування речень в цілому правильне, але недостатньо пристосоване до слухацької аудиторії; читання емоційно забарвлене, хоч воно не виявляє особливостей змісту тексту; є помилки у вимові слів; швидкість читання відповідає нормі.
9
Учень (учениця) читає плавно, без повторів, з гарною дикцією, припускається лише поодиноких недоліків у поділі речення на смислові відрізки, інтонуванні речень; хоча інтонування, емоційне забарвлення не враховують особливості слухацької аудиторії і недостатньо передають логічні і та емоційні нюанси тексту; швидкість читання відповідає нормі.
ІV Високий
10
Учень (учениця) читає плавно, з гарною дикцією, інтонаційно виділяючи найбільш вагомі за змістом слова, правильно поділяючи речення на смислові відрізки; певною мірою передає авторський задум; є окремі вимовні помилки; темп читання (здебільшого - зависокий) не враховує особливості слухацької аудиторії.
11
Учень (учениця) читає плавно, з гарною дикцією, темп незавищений і враховує особливості слухацької аудиторії; інтонація (логічні наголоси, паузи, мелодика), емоційне забарвлення виразні, читач вміє передати авторський задум; є поодинокі вимовні помилки.
12
Учень (учениця) читає правильно, плавно, з гарною дикцією, виразно інтонує речення, передаючи не лише авторський задум, але й власне ставлення до того, що читає; темп читання відповідає особливостям слухацької аудиторії.

Читання мовчки

Перевіряється вміння прочитати незнайомий художній текст і зрозуміти його.

Читання мовчки перевіряється і оцінюється раз на семестр, починаючи з 4 класу (у 3 класі така перевірка здійснюється з діагностичною метою і обов'язковому оцінюванню не підлягає).
Розуміння прочитаного виявляється за допомогою завдань тестового характеру: школярам пропонується 12 запитань за текстом з трьома варіантами відповідей на вибір. Запитання охоплюють фактичний зміст твору, головну думку та окремі особливості художньої мови.

Критерії оцінювання читання мовчки: правильна відповідь на кожне запитання за прочитаним текстом оцінюється 1 балом.

У виведенні балів враховується:

 • швидкість читання мовчки - учень, швидкість читання якого нижча за нижчий з нормативних показників, одержує на 1 бал менше;
 • наявність зовнішніх артикуляційних рухів - учень, який ще не позбувся зовнішніх артикуляційних рухів, одержує на 1 бал менше.

Показники темпу читання мовчки

Клас І семестр ІІ семестр
3
85-110 сл/хв
90-140 сл/хв
4
100-150 сл/хв
110-170 сл/хв і більше

Примітка: перше (менше) число у кожному із зазначених показників визначає обов'язковий рівень, досягнення якого впливає на оцінювання; друге число вказує бажаний (перспективний) результат розвитку читацького уміння і використовується переважно для самоконтролю і самооцінки учнів.

Читання напам'ять

Об'єктами перевірки й оцінювання читання напам'ять є:

 • запам'ятовування поетичних і прозових творів (уривків з них), визначених програмою для читання напам'ять,
 • чіткість дикції, додержання орфоепічних норм,
 • - інтонаційна правильність, виразність читання, вміння виявити своє ставлення до того, що читається, а також орієнтувати читання на слухацьку аудиторію, доречне використання позамовних засобів впливу на слухачів (поза, міміка, жести).

Критерії оцінювання читання напам'ять:

Рівень навчальних досягнень учнів Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
І Початковий
1
Учень (учениця) відтворює лише окремі фрагменти твору; припускається значної кількості помилок на заміну, перестановку, пропуск слів, а також порушень орфоепічних норм; інтонація кінця речення не відповідає типу речення; читання уповільнене, дикція нечітка, гучність не розрахована на слухачів
2
Учень (учениця) відтворює напам'ять лише біля половини твору; припускається помилок на заміну, перестановку, пропуск слів, а також порушень орфоепічних норм; у багатьох випадках неправильно ділить текст на речення, речення - на смислові групи; читання уповільнене, дикція нечітка, гучність не розрахована на слухачів
3
Учень (учениця) пам'ятає і відтворює майже весь текст, припускається окремих помилок на заміну, перестановку, пропуск слів, а також порушень орфоепічних норм; у багатьох випадках паузи, інтонація порушують смислові зв'язки у тексті
ІІ Середній
4
Учень (учениця) знає увесь твір, але недостатньо твердо (продовжує читання після підказки); припускається окремих помилок на пропуск, заміну, перестановку слів і виправляє їх за допомогою учителя; є помилки у вимові, в інтонуванні кінця речення, у поділі речень на смислові частини; дикція недостатньо чітка, гучність недостатньо розрахована на слухачів
5
Учень (учениця) знає увесь твір, але недостатньо твердо (продовжує читання після підказки); припускається окремих помилок на пропуск, заміну, перестановку слів і виправляє їх самостійно; окремі слова вимовляє з нечіткою дикцією, порушує правила вимови; є помилки у вимові, в інтонуванні кінця речення у поділі речень на смислові частини; читання недостатньо розраховане на слухачів
6
Учень (учениця) знає увесь твір, але недостатньо твердо (робить тривалі паузи, самостійно пригадуючи наступну частину тексту); припускається окремих помилок на пропуск, заміну, перестановку слів і виправляє їх самостійно; є деякі недоліки в дикції; текст в цілому правильно поділено на речення, але є окремі помилки в інтонуванні кінця речення, у поділі речення на смислові групи; читання недостатньо розраховане на слухачів
ІІІ Достатній
7
Учень (учениця) добре знає твір напам'ять; читає плавно, з досить чіткою дикцією; але темп читання (здебільшого - зависокий) не враховує особливостей слухацької аудиторії; емоційне забарвлення тексту недостатньо виразне; є помилки в інтонуванні речень; у вимові слів;
8
Учень (учениця) добре знає твір напам'ять; читає плавно, з гарною дикцією; припускається лише поодиноких недоліків у поділі речення на смислові відрізки, інтонуванні речень; темп читання недостатньо пристосований до слухацької аудиторії; читання емоційно забарвлене, хоч воно не виявляє особливостей змісту тексту; є помилки у вимові слів;
9
Учень (учениця) добре знає твір напам'ять; читає плавно, з гарною дикцією; правильно інтонує речення; але темп, гучність читання недостатньо пристосовані до слухацької аудиторії; інтонування, емоційне забарвлення не передають авторський задум та ставлення читача до того, що читається; є помилки у вимові слів
ІV Високий
10
Учень (учениця) добре знає твір напам'ять; читає виразно, інтонаційно виділяє найбільш вагомі за змістом слова, правильно поділяє речення на смислові відрізки; темп (незавищений) враховує потреби слухацької аудиторії; певною мірою передається авторський задум; є окремі вимовні помилки;
11
Учень (учениця) добре знає твір напам'ять; читає виразно, орієнтуючи темп, гучність читання на слухацьку аудиторію; за допомогою інтонації, жестів, міміки вміє передати авторський задум; є поодинокі вимовні помилки.
12
Учень (учениця) добре знає твір напасть, читає орфоепічно й інтонаційно правильно, виразно, передаючи не лише авторський задум, а й власне ставлення до того, що читається; враховує особливості слухацької аудиторії.

Робота з текстом, книгою

Перевірка читання вголос, читання напам'ять і читання мовчки (за допомогою завдань тестового характеру), які передбачають цілісне сприйняття, розуміння учнем твору, доповнюється перевіркою окремих читацьких (і літературознавчих) умінь і навичок, знань про книгу і читання, яка здійснюється у ході поточного оцінювання.

Перевіряється:

 • засвоєння знань про книгу, про читання (техніку читання і розуміння прочитаного), про бібліотеку; сформованість на пропедевтичному рівні літературознавчих понять, а також рівень розвитку відповідних умінь і навичок;
 • уміння виконувати аналітичні дії за текстом: ділити текст на частини, визначити послідовність подій, встановлювати відповідність заголовка тексту; складати запитання різних типів до тексту; передбачувати події при читанні незнайомого тексту; знаходити у тексті ключові слова та ін.;
 • уміння висловлюватись про прочитане: складати усні й письмові перекази, вільні висловлювання, брати участь у діалогах-обговореннях твору, виявляючи своє ставлення до подій, персонажів твору; пов'язуючи прочитане із власним життєвим досвідом;
 • уміння виконувати творчі завдання, пов'язані з текстом: складати інший початок чи кінцівку твору, додавати опис (місця події, зовнішності персонажа), складати свій твір за даним зразком чи самостійно і т. ін.;
 • уміння працювати самостійно і співпрацювати з іншими в групах;
 • розуміння ходу виконання того чи іншого завдання; уміння оцінювати результати своєї роботи.

Критерії оцінювання роботи з текстом, книгою: знань про книгу і читання

Рівень навчальних досягнень учнів Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
I Початковий
1
Учень (учениця), спираючись на значну кількість допоміжних матеріалів, виконує окремі практичні завдання з текстом, книгою лише за безпосередньої допомоги учителя; переказуючи твір, складає лише 1-2 речення, не висловлює свого ставлення до прочитаного
2
Учень (учениця), спираючись на порівняно меншу кількість допоміжних матеріалів, виконує окремі практичні завдання з текстом, книгою лише за безпосередньої допомоги учителя; переказує окремі фрагменти змісту, що не утворюють зв'язного тексту; уникає участі в обговоренні прочитаного, у виконанні творчих завдань
3
Учень (учениця), спираючись на невелику кількість запропонованих учителем допоміжних матеріалів виконує практичні завдання з текстом, книгою лише за безпосередньої допомоги учителя; переказує окремі фрагменти змісту, що не утворюють зв'язного тексту; висловлює свою думку про прочитане, будуючи коротке (переважно однослівне) речення і не коментуючи сказане; не бере участі у виконанні творчих завдань
II Середній
4
Учень (учениця), спираючись на допоміжні матеріали, виконує практичні завдання за текстом без прямої участі вчителя, але не може пояснити сутність роботи; переказуючи твір, будує текст, який відзначається певною зв'язністю, але збідненим змістом, пропусками суттєвих фрагментів змісту; висловлює свою думку про прочитане, але надто коротко, незв'язно; виконує окремі творчі завдання з опорою на значну кількість допоміжних матеріалів; бере участь у роботі в групі, але недостатньо активно, виконує лише найпростіші завдання
5
Учень (учениця), спираючись на допоміжні матеріали, виконує практичні завдання за текстом без прямої участі вчителя, пояснює сутність таких завдань за допомогою короткого, недостатньо змістовного речення; переказуючи твір, будує зв'язне висловлювання із збідненим змістом, непропорційністю і недостатньою пов'язаністю частин; висловлює свою думку про прочитане, але недостатньо коментує її; виконує творчі завдання з опорою на порівняно меншу кількість допоміжних матеріалів; бере участь у роботі в групі, але завдання виконує лише частково
6
Учень (учениця), спираючись на допоміжні матеріали, виконує практичні завдання за текстом без прямої участі вчителя, пояснює сутність таких завдань за допомогою досить розгорнутого і змістовного речення; переказуючи твір, будує текст, який відзначається певною зв'язністю, але недостатньо розгорнутим змістом, непропорційністю частин; висловлює свою думку про прочитане, коментує її, однак недостатньо розгорнуто і переконливо; виконує творчі завдання з опорою на невелику кількість допоміжних матеріалів; бере участь у роботі в групі, однак не виявляє ініціативи
III Достатній
7
Учень (учениця), виконує завдання за текстом без допоміжних матеріалів і без прямої участі вчителя, пояснює сутність таких завдань; переказуючи прочитане, досить вправно будує текст, але припускається певних недоліків у структурі висловлювання, у співвідношенні основної та другорядної інформації, у послідовності викладу; висловлює свою думку про прочитане і коментує її, хоча й не досить вправно; виконує творчі завдання самостійно, але вони схематичні за змістом, не визначаються значною уявою, збіднені за мовою; бере активну участь у роботі в групі, досить добре виконує свою частку роботи, але не бере участі у прийнятті спільних рішень
8
Учень (учениця), самостійно виконує завдання за текстом, пояснює сутність таких завдань; переказуючи прочитане, вправно будує текст, але припускається певних недоліків у послідовності викладу, у співвідношенні основної та другорядної інформації; висловлює свою думку про прочитане і коментує її досить вправно, але не порівнює з поглядами інших учасників обговорення; виконує творчі завдання самостійно, але вони дещо збіднені за змістом; бере активну участь у роботі в групі, добре виконує свою частку роботи, але недостатньо бере участь у прийнятті спільних рішень
9
Учень (учениця) самостійно виконує завдання за текстом, пояснює сутність таких завдань; переказуючи прочитане, в цілому добре будує текст, але припускається певних недоліків у співвідношенні основної та другорядної інформації; висловлює свою думку про прочитане і коментує її досить вправно, але не порівнює з поглядами інших учасників обговорення, не пов'язує прочитане з власним життєвим досвідом; успішно виконує творчі завдання; бере активну участь у роботі в групі, добре виконує свою частку роботи, але недостатньо бере до уваги зроблене іншими
IV Високий
10
Учень (учениця) швидко і правильно виконує завдання за текстом, пояснює сутність таких завдань, оцінює, хоч і не завжди адекватно, свій рівень розвитку відповідного уміння; досить вправно переказує не лише обговорений, а й самостійно прочитаний незнайомий текст, але припускається окремих недоліків у структурі тексту, розрізненні основної і другорядної інформації; вільно будує власне висловлювання, виявляє своє ставлення до подій, персонажів, коментує свою думку, порівнює її з поглядами інших учасників обговорення, хоч і не завжди виявляє достатню толерантність у ставлення до них; пов'язує прочитане з власним життєвим досвідом; успішно виконує творчі завдання, виявляючи уміння продумати послідовність викладу, належним чином використати мовні засоби; виступає активним учасником групової роботи, бере на себе роль лідера, але недостатньо уважно, толерантно ставиться до інших
11
Учень (учениця) швидко і правильно виконує завдання за текстом, пояснює сутність таких завдань, досить адекватно оцінює свій рівень розвитку відповідного уміння; добре переказує не лише обговорений, а й самостійно прочитаний незнайомий текст так, що робить зрозумілим його зміст для слухачів; вміє зацікавити інших своїм вільним висловлюванням про прочитане, переконливо коментує свою думку, порівнює її з поглядами інших учасників обговорення, в цілому толерантно ставлячись до них; вдало пов'язує прочитане з життєвим досвідом; успішно виконує творчі завдання, придумуючи цікаві за змістом міні-твори, добираючи мовні засоби таким чином, щоб зацікавити інших; виступає активним учасником групової роботи, бере на себе роль лідера, вміє взяти до уваги думки інших, уважно, толерантно ставиться до інших
12
Учень (учениця) швидко і правильно виконує завдання за текстом, пояснює сутність таких завдань, належним чином оцінює свій рівень розвитку відповідного уміння; переказує не лише обговорений, а й самостійно прочитаний незнайомий текст так, що робить зрозумілим його зміст для слухачів, захоплює їх своєю розповіддю; будує вправні, цікаві для інших вільні висловлювання про прочитане, виявляє , коментує свою думку, порівнює її з поглядами інших учасників обговорення, доброзичливо, толерантно ставлячись до них; вдало пов'язує прочитане з власним життєвим досвідом; виконує творчі завдання, придумуючи нестандартні за змістом міні-твори, добираючи мовні засоби таким чином, щоб зацікавити інших; виступає активним учасником групової роботи, бере на себе роль лідера, вміє виконати не лише свою частину роботи, а й підтримати інших, взяти до уваги думки інших і відмовитись від своєї у разі переконливих аргументів інших.

 

Видалити Відміна
Забанити Відміна