Закрити
Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-2 клас (Трудове навчання. ч.1)
31 Липня 2008, 00:00 , Переглядів: 17821
FacebookTwitterLivejournal
Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-2 клас (Трудове навчання. ч.1) Фото: http://funnypicture.zoda.ru Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-2 клас (Трудове навчання. ч.1)

Програма з трудового навчання розроблена відповідно до вимог стандарту освітньої галузі "Технології", де зазначено: "Вимоги освітньої галузі "Технології" конкретизуються у типових програмах з предметів "Художня праця", "Трудове навчання".

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ПРОГРАМИ
для середньої загальноосвітньої школи
1-2 класи

Київ

"Початкова школа" 2001

УДК 373.121.4
ББК 74.202 ББК
74.26Я7 П 78

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1—2 класи. К.: "Початкова дікола". — 2001. — 296 с. (Лист Міністерства освіти і науки України №1/11 — 3599 від 27.08.2001).

П 78
Програми для середньої загальноосвітньої школи. 3-4 класи.
К.: "Початкова школа". - 2003. - 296 с.

Програми підготували наукові співробітники лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України.

Відповідальні за випуск:
завідувачка відділу дошкільної, початкової та спеціальної освіти
головного управління змісту освіти департаменту розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України
Якименко Людмила Юріївна;

завідувачка відділу початкової освіти Науково-методичного центру середньої освіти
Манюк Лариса Володимирівна

© Міністерство освіти І науки України, 2001.
© Академія педагогічних наук України, 2001.
© ТОВ "Видавництво "Початкова школа", 2001.

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

Пояснювальна записка

Програма з трудового навчання розроблена відповідно до вимог стандарту освітньої галузі "Технології", де зазначено: "Вимоги освітньої галузі "Технології" конкретизуються у типових програмах з предметів "Художня праця", "Трудове навчання". Вони є невід'ємною частиною осо-бистісно орієнтованої моделі освіти , сприяють формуванню активної особистості, здатної до конструктивного перетворення довкілля на засадах краси і доцільності".

Метою предмета "Трудове навчання" є розвиток особистості через залучення школярів до творчої праці, засвоєння знань про властивості оброблюваних матеріалів, вивчення засобів праці, формування конструктивного підходу до вирішення трудових завдань і навчання безпеки праці.

У процесі трудового навчання розв'язуються наступні завдання:

- ознайомлення учнів з основами сучасного виробництва та формування умінь і навичок роботи ручними знаряддями праці;
- пропедевтична орієнтація у різних типах професій;
- виховання творчого ставлення до праці;
- посильна участь у продуктивній праці.

Мета і завдання предмета реалізуються на основі змісту кількох основних напрямків життєдіяльності: природа, люди, інформаційні знаки, техніка, художні образи. З огляду на це у програмі виділено п'ять модулів: "Людина і природа", "Я сам та інші люди", "Людина і знаки інформації", "Людина і техніка", "Людина і художнє довкілля". Під час їх вивчення учитель може здійснювати міжпредметні зв'язки або забезпечувати інтеграцію трудового навчання з іншими навчальними предметами.

Нова програма орієнтує на конструктивно-технологічний підхід до вирішення завдань трудового навчання.

Відповідно до конструктивно-технологічного підходу пріоритетним завданням трудового навчання є розвиток загальнотрудових і конструктивних умінь учнів. Недопустимим є орієнтування школярів на оволодівання лише технологічними знаннями і уміннями. Важливо допомогти їм відчути особливості роботи з різними конструкційними матеріалами і відшукати особисто значущі для них, тобто такі, що найкраще забезпечують реалізацію їхніх творчих задумів.

Конструктивні уміння молодших школярів ефективно формуються за умови організації трудової діяльності у формі праці-гри, де роль педагога коригуюча, стимулююча, а не провідна. Практичні роботи у формі праці-гри запропоновано виконувати у складі невеликих творчих груп учнів. Вчитель покликаний забезпечити учням педагогічну ситуацію вільного вибору різних за складністю трудових завдань відповідно до їхніх вікових, психофізіологічних можливостей і потреб у праці.

У реалізації змісту програми основним є метод проектів. Він потребує поєднання словесних, графічних, предметно маніпулятивних способів виконання навчальних дій учнями.

Важливим компонентом нової програми є профорієнтаційна робота з молодшими школярами на рівні профінформації і профдіагностики. Продуктивна праця виконується не лише на уроках, а й у позаурочний час у школі або вдома за спільною домовленістю вчителів, батьків, учнів.

Для контролю навчальних досягнень учнів з трудового навчання програмою запропоновані узагальнюючі практичні роботи за тематикою змістових модулів. Результатом узагальнюючих практичних робіт є підсумкові виставки - композиції. Оцінюючи їх, вчитель орієнтується на рівень володіння учнями безпечними і раціональними прийомами обробки матеріалів ручними інструментами, на уміння впорядковувати робочі місця, на загальнотру-дові уміння, які є доступними і необхідними для кожного школяра. Орієнтовні вимоги щодо засвоєння змісту програми подано окремо для кожного класу.

На основі програми вчитель розробляє календарно-тематичне планування.

Право розподілу навчального часу за темами надається вчителю. В ході календаризації змісту програми вчитель орієнтується на вимоги навчального плану, за яким у 1 класі на трудове навчання відводиться 2 години на тиждень, а в усіх наступних класах - по одній годині.

Вчитель може змінювати кількість запланованих годин, поданих у межах модулів, залежно від інтересу учнів до теми, умов школи, матеріально-технічної бази. Вчитель також може переставляти теми, якщо в цьому виникає необхідність.

 

ц/п Назва модулів і тем Кількість годин по класах
    1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.
1 Вступ 4 2 2 2
2 Людина і природа 12 б 6 6
  Світ професій типу "людина - природа"        
  Робота з рослинними матеріалами        
  Робота з глиною (або пластиліном)        
  Догляд за кімнатними квітами        
  Узагальнююча практична робота        
3 Я сам та інші люди 18 9 9 9
  Світ професій "людина - людина"        
  Побутова праця        
  Культура зовнішнього вигляду людини. Робота з папером, нитками і тканинами        
  Подарунки та сувеніри до свят. Робота з папером, нитками і тканинами        
  Узагальнююча практична робота        
4 Людина і знаки інформації 10 5 5 5
  Світ професій "людина - знакові системи"        
  Умовні знаки передачі інцЬормації. Робота з картоном і матеріалами хімічного походження        
  Узагальнююча практична робота        
5 Людина і техніка 12 6 6 6
  Світ професій "людина - техніка"        
  Технічні конструкції. Робота з різними матеріалами        
  Робота з технічним конструктором і різними матеріалами        
  Робота з будівельним конструктором і різними матеріалами        
  Узагальнююча практична робота        
6 Людина і художнє довкілля 14 7 7 7
  Світ професій "людина - художні образи"        
  Художні техніки декоративного і ужиткового мистецтва        
  Макетування архітектурних форм        
  Художнє конструювання предметів побуту        
  Елементи паркового мистецтва        
  Узагальнююча практична робота        
  Всього 70 35 35 35

ПРОГРАМА

1 клас

1. Вступ

Завдання предмета "Трудове навчання".

Основні сфери трудової діяльності людини: природа, інші люди, інформаційні знаки, техніка, художні образи.

Види праці: розумова, фізична, художня. Значення ручної праці для розвитку особистості ("розум дитини - на кінчиках пальців").

Організація робочого місця. Прийоми різання ножицями. Техніка безпеки під час роботи з ножицями. Прийоми користування клеєм (повторення).

Інструменти і матеріали для графічних робіт: олівець, папір, гумка, лінійка, шаблони і трафарети.
Розпізнавання товстої суцільної лінії та лінії згину (штрихпунктирної з двома точками) серед інших графічних ліній. Напрями у зображенні ліній: вниз, вгору, праворуч, ліворуч.

Довжина і ширина у заготовках з паперу прямокутної форми. Лицьовий і зворотний бік заготовок з кольорового паперу. Розмітка аркуша паперу шляхом згинання по довжині або ширині.
Використання шаблонів найпростіших форм.

Практична робота.
Організація і прибирання робочого місця (ігрова форма). Повторення раціональних прийомів різання ножицями, користування клеєм, правил техніки безпеки під час роботи з ножицями.
Вправи на різання та згинання паперу. Проведення від руки графічних ліній різного типу на аркуші в клітинку.

Складання паперових смужок навпіл і "гармошкою".

Орієнтовні вироби (на вибір учителя): закладки з паперу для підручників, аплікації на прямокутному аркуші або інші.

2. Людина і природа

Тема 2.1. Світ професій "людина - природа".

Ознайомлення учнів з професіями типу "людина - природа" (фермера, лісника, садівника або іншими).

Зустріч зі спеціалістами природничих галузей або екскурсія на їхні робочі місця, перегляд діафільму, віде-офільму, слайдів, фотографій тощо.

Виявлення інтересів учнів до процесій типу "людина -природа".

Практична робота (на вибір учителя).
Колективне оформлення альбому "Людина і природа" або інших наочних матеріалів з профорієнтації.
Виготовлення аплікації на теми "Я і природа", "Мій улюблений куточок природи" та ін.

Тема 2.2. Робота з рослинними матеріалами.

Поширені рослинні форми своєї місцевості (листок клена, дуба, чашечка жолудя, шишки, каштани). Поєднання простих форм у більш cкладні композиції і конструкції. Вибір кольорової основи для площинної композиції.
Інструменти і пристосування для роботи з рослинними матеріалами: підкладна дощечка або клейонка, ножиці, щіточка для клею, клей ПВА. Організація робочого місця для роботи з рослинними матеріалами. Безпечні прийоми різання рослинних матеріалів ножицями. Раціональні способи з'єднання рослинних матеріалів (клеєм, пластиліном, зв'язуванням нитками).

Практична робота (на вибір учителя і учнів).

 1. Виготовлення колекцій з природних матеріалів.
 2. Виготовлення гербарію.
 3. Виготовлення аплікацій.
 4. Виготовлення композицій на кольоровому тлі.
 5. Створення об'ємних виробів з жолудів, шишок, каштанів (поєднання 2-3 природних форм).

Орієнтовні вироби: колекція "Дари лісу"; гербарій; аплікації "Берегиня", "Золота осінь"; композиції на кольоровому тлі "Ліс удень", "Ліс уночі" , об'ємні вироби з природних матеріалів у вигляді звірів, казкових персонажів тощо.

Тема 2.3. Робота з глиною (або пластиліном).

Демонстрація виробів з глини або пластиліну. Визначення їх назв, кількості деталей у виробі.
Інструменти і пристосування для роботи з глиною (пластиліном): стеки, підкладні дощечки. Організація робочого місця для роботи з глиною (пластиліном). Раціональні прийоми ліплення. Планування послідовності дій ліплення за графічним зображенням (спільно з учителем).

Практична робота (на вибір учителя і учнів).

 1. Ліплення барельєфів природних форм з глини або пластиліну ("розфарбовування глиною, пластиліном").
 2. Ліплення об'ємних форм овочів і фруктів.

Орієнтовні вироби: міні-макети фруктів, овочів, грибів, розетки, вазони, листя та інші вироби.

Тема 2.4. Догляд за кімнатними квітами.

Кімнатні квіти як окраса приміщення, куточок живої природи.
Інструменти і пристосування для догляду за квітами: дерев'яна міні-лопатка, поролон, оприскувач, лійка, щіточка. Призначення та прийоми користування інструментами і пристосуваннями. Правила догляду за кімнатними квітами.
Форма, колір і місце етикеток з назвами кімнатних квітів (вибір найкращих варіантів).

Продуктивна праця (протягом року).
Протирання листя, вазонів і підвазонників, розпушування грунту дерев'яними міні-лопатками, поливання з лійки, оприскування "Росинкою". Самостійне виготовлення етикеток з назвами квітів, їх наклеювання. Заміна або декорування підвазонників (або інші роботи на вибір учителя).

Тема 2.5. Узагальнююча практична робота з модуля "Людина і природа ".

Виготовлення виробів (на вибір учителя). Створення колективної композиції за мотивами природи з площинних та об'ємних виробів.

3. Я сам та інші люди

Тема 3.1. Світ професій "людина - людина".

Ознайомлення з професіями типу " людина - людина" (вчителя, лікаря, юриста, священика, офіціанта, перукаря, продавця або ін.).
Зустріч з представниками професій сфери обслуговування або екскурсія на їхні робочі місця, перегляд діафільму, відеофільму, слайдів, фотографій тощо.
Виявлення інтересу учнів до професій типу "людина - людина".

Практична робота (на вибір учителя і учнів).

 1. Колективне оформлення альбому "Людина з іншими людьми" або інших наочних матеріалів з профорієнтації.
 2. Оформлення аплікацій з паперу чи природних матеріалів на тему "Лікар", "Учитель", "Перукар" тощо.
 3. Колективне виготовлення колажу з журнальних вирізок на тему "Ми серед інших людей".
 4. Ліплення об'ємних форм з пластиліну чи глини на тему "Дівчинка", "Хлопчик" тощо.

Тема 3.2. Побутова праця.

Види побутової праці (прибирання житла, приготуван ня їжі, сервірування столу, прання, прасування, догляд взуттям тощо), їх значення в житті людини.
Культура сервірування столу. Розміщення на столі тарілки, ложки, виделки, ножа і склянки. Використання серветок за столом. Найпростіші способи складання сер веток (трикутником, дудочкою, кишенькою, конусом тощо). Розміщення серветок на столі.

Практична робота (на вибір учителя і учнів).

 1. Сервірування стола: розміщення на столі тарілки, ложки, виделки і склянки. Складання серветок (най простішими способами) за поопераційними малюнками розміщення їх на столі.
 2. Виготовлення аплікації на тему "Сервірування стола" з використанням поопераційних малюнків.
 3. Виготовлення макетів декоративного посуду. Сервірування стола виготовленим посудом.

Продуктивна праця (протягом року). Прибирання класних кімнат, території школи сервірування столу тощо.

Тема 3.3. Культура зовнішності людини. Робота з папером.

Одяг як одна з характеристик культури людини. Основні види одягу: пальто, плаш, сукня, спідниця, сорочка, штани, костюм та ін. Підбір одягу залежно від його призначення (святковий, робочий, домашній, спортивний). Послідовність виготовлення зразків одягу з кольорового паперу способом симетричного вирізування та з використанням картонних шаблонів фігури людини.

Види паперу (2-3 зразки), його властивості: колір, фактура поверхні, зволожувальніст Інструменти і пристосування для роботи з папером (шаблон, гумка, олівець, ножиці, щіточка для клею, пензлик, фарби, клей ПВА). Безпечні прийоми користування інструментами (повторення).

Практична робота (на вибір учителя і учнів).

 1. Виготовлення іграшкового одягу з використанням картонного шаблону "Дівчинка" або "Хлопчик".
 2. Виготовлення аплікацій одягу різного призначення з кольорового наперу.
 3. Виготовлення силуетів людей в одязі з кольорового паперу.

Орієнтовні вироби: силуети "Господарочка", "Господарик", фартушок, сукня тощо; аплікації: "Так я одягаюсь до свята", "Мій домашній одяг", "Моя шкільна форма"; комплекти паперового одягу (святкового, шкільного, робочого).

Тема 3.4. Подарунки та сувеніри до свят. Робота з нитками і тканинами.

Підготовка до новорічного свята в сім'ї та школі. Традиція подарунків до свят для рідних та близьких.
Подарунки, сувеніри, прикраси, виготовлені власноруч, їх переваги над купленими в торговельній мережі.
Можливості застосування ниток для виготовлення новорічних подарунків і прикрас. Колірна гама ниток при виготовленні та оздобленні виробів нитками. Контурне зображення з ниток на площині. Форма аркуша-основи і способи розміщення зображення на ньому (по довжині і ширині).
Види кольорових ниток залежно від їх призначення (муліне - для вишивання, вовна - для в'язання, бавовняні і шовкові котушкові - для шиття). Властивості ниток (фактура поверхні - гладенькі і блискучі, ворсисті; пластичність, водопроникність). Врахування властивостей ниток під час роботи з ними.
Способи з'єднання ниток між собою та з іншими матеріалами (плетення, зв'язування, скручування, приклеювання до основи). Організація робочого місця для праці з нитками.

Практична робота (на вибір учителя і учнів).

Виготовлення прикрас для ялинки або інтер'єру класу з використанням ниток (переплетення ниток, наклеювання на основу тощо).
Виготовлення подарунків для рідних, близьких, друзів з використанням ниток.

Орієнтовні вироби: ял0инкові прикраси у вигляді рельєфів з ниток "Ялинка", "Рибка", "Черепаха" або інші; декоративні плетені підвіски з кольорових ниток, вітальні листівки або інші вироби на вибір учителя.

Тема 3.5. Узагальнююча практична робота за тематикою модуля "Я сам та інші люди" (на вибір учителя).

Створення комплектів паперового одягу різного призначення (у вигляді силуетів, аплікацій тощо).
Естетичне оформлення новорічного інтер'єру класу самостійно виготовленими прикрасами.
Виготовлення новорічних подарунків для рідних, друзів.

4. Людина і знаки інформації

Тема 4.1. Світ професій "людина - знакові системи".

Ознайомлення з професіями галузей зв'язку (телеграфіста, оператора, радиста), поліграфії (друкаря), дизайну (художника-графіка), транспорту (водія, автоінспектора), нових інформаційних технологій (програміста) або іншими професіями типу "людина - знакові системи".
Зустрічі зі спеціалістами сфери знакових систем чи екскурсія на їхні робочі місця, перегляд діафільму, відеофільму, слайдів, фотографій тощо.
Виявлення інтересу учнів до професій типу "людина -знакові системи".

Практична робота (на вибір учителя і учнів).
Колективне оформлення альбому "Знаки довкілля" або створення інших наочних посібників з профорієнтації.
Виготовлення аплікації "Я розмовляю по телефону", "Я працюю за комп'ютером" тощо.

Тема 4.2. Умовні знаки передачі інформації. Робота з картоном і матеріалами хімічного походження.

Відомості про використання різних знаків (цифр, символічних знаків, піктограм тощо) у житті людини. Ознайомлення зі зразками поліграфічних ігор, що містять різні умовні знаки. Співрозмірність деталей у виробах (пропорція), врахування під час розробки поліграфічних ігор форми та кольору основи і набору деталей.

Види картону (2-3 назви). Інструменти і пристосування для роботи з картоном (лінійка, олівець, ножиці, гла-дилка, шаблони, підкладна дощечка, клей ПВА, щіточка для клею). Правила зберігання обладнання. Безпечні і раціональні прийоми роботи з картоном та інструментами (повторення). Користування лінійкою.

Практична робота (на вибір учителя і учнів).

 1. Макетування іграшкового комп'ютерного обладнання з картону (обкладинки загального зошита, шматочків дерматину).
 2. Виготовлення ігор-саморобок з використанням різних знаків.
 3. Конструювання декоративних цифр, символіки, ідеографічних знаків, піктограм.

Орієнтовні вироби: макет комп'ютерного обладнання - "Мишка", "Клавіатура", "Екран монітора"; поліграфічні ігри-саморобки: "Фланелеграф", "Азбука Морзе", "Морська азбука"; макети знаків символіки (герба роду, міста, школи, класу); піктограми дорожніх знаків або інші роботи зі знаками візуальної комунікації.

Тема 4.3. Узагальнююча практична робота за тематикою модуля "Людина і знаки інформації".
Виготовлення виробів учнями. Колективне створення композиції.

Орієнтовні об'єкти праці: композиція з різних ідеографічних знаків "Про що сигналізує корабель?", "Про що сигналізують знаки на автомагістралі?", "Святкові цифри днів народження" та інші.

5. Людина і техніка

Тема 5.1. Світ професій "людина - техніка".

Ознайомлення з професіями типу "людина - техніка" (водія, слюсаря, інженера або іншими). Зустріч із представниками технічних професій або екскурсія на їхні робочі місця, перегляд фільму, слайдів тощо.
Виявлення інтересу учнів до професій типу "людина - техніка".

Практична робота (на вибір учителя).

 1. Колективне оформлення альбому "Людина і техніка" або інших наочних посібників з профорієнтації.
 2. Виготовлення дидактичних ігор із зображенням технічних об'єктів (транспорту, побутової техніки тощо).
 3. Виготовлення аплікацій "Водій", "Космонавт", "Столяр" та ін.

Тема 5.2. Технічні конструкції. Робота з різними матеріалами.

Відомості про різні види технічних конструкцій та їх застосування.
Природні форми і технічні конструкції, аналоги природних форм у техніці (ракета - риба, літак - птах, гелікоптер - бабка). Рисунки та моделі технічних конструкцій. Контурні та об'ємні моделі.
Властивості (колір, фактура поверхні, пластичність) фольги, м'якого дроту, шпону, пінопласту. Інструменти і пристосування для роботи з фольгою (карбівка, гладилка, підкладка з гуми, картону); м'яким дротом (пристосування для правлення дроту протягуванням); шпоном (ножиці). Призначення інструментів і пристосувань, правила зберігання, безпечні і раціональні прийоми користування. Організація робочого місця для роботи з різними конструкційними матеріалами.

Практична робота (на вибір учителя і учнів).

 1. Макетування технічних конструкцій на основі картонних упаковок.
 2. Розробка найпростіших контурних моделей (графічно і в матеріалах).

Орієнтовні вироби: макети технічних конструкцій на основі картонних упаковок (вітряк, поїзд, вагон, вантажівка тощо); моделі технічних конструкцій (начерки, аплікації, контурні моделі різних видів техніки) або інші вироби на вибір учителя.

Тема 5.3. Робота з технічним конструктором.

Технічні малюнки і конструкції на їх основі.
Призначення технічного конструктора.

Матеріали, з яких виготовлені деталі технічного конструктора (метал, пластмаси, деревина). Правила користування деталями конструктора, вимоги до їх зберігання. Роз'ємне з'єднання деталей конструктора. Різьбове з'єднання. З'єднувальні деталі (болти, гвинти, гайки). Інструменти для роботи з деталями технічного конструктора (гайковий ключ, викрутка).
Виконання дій по складанню конструкції за 3-4 поопераційними малюнками.

Практична робота (на вибір учителя і учнів).
Конструювання з деталей технічного конструктора "Школяр" з використанням різьбового з'єднання деталей (за зразком, за технічним малюнком і власним задумом).

Орієнтовні вироби: конструкції візка, санчат, підйомної лебідки тощо.

Тема 5.4. Робота з будівельним конструктором.

Види будівельних конструкцій залежно від призначення (житловий будинок, гараж, міст тощо). Призначення будівельного конструктора.
Матеріали, з яких виготовлено деталі будівельного конструктора (деревина, пластмаса). Деталі будівельного конструктора. Правила користування деталями будівельного конструктора. Організація робочого місця для роботи з будівельним конструктором.

Практична робота (на вибір учителя і учнів).
Макетування найпростіших будівельних конструкцій *з дерев'яних або пластмасових деталей. Декорування макетів.

Орієнтовні вироби: макет одноповерхового або багатоповерхового будинку, гараж тощо.

Тема 5.5. Узагальнююча практична робота за тематикою модуля "Людина і техніка".

Макетування та моделювання технічних і будівельних конструкцій. Створення колективних композицій з технічних і будівельних конструкцій (на вибір учителя).

6. Людина і художнє довкілля

Тема 6.1 Світ професій "Людина - художні образи".

Ознайомлення з професіями типу "людина - художні образи" (майстра декоративно-ужиткового мистецтва, архітектора, дизайнера). Зустріч із представниками професій пластичних мистецтв або екскурсія на їхні робочі місця художньої праці, перегляд діафільму, відеофільму, слайдів тощо.
Виявлення інтересу учнів до професії типу "людина - художні образи".

Практична робота (на вибір учителя).

 1. Колективне оформлення альбому "Пластичні мистецтва" або інших наочних посібників з профорієнтації.
 2. Виготовлення аплікацій "Декоративний посуд", "Художні речі у побуті" тощо.

Тема 6.2. Художні техніки декоративного і ужиткового мистецтва.
Найпоширеніші види декоративно-ужиткового мистецтва в Україні. Писанкарство.

Писанка. Порівняння її за зовнішнім виглядом з крашанкою. Колірне рішення писанки. Символічне значення кольору. Використання у писанках знаків-символів. Оригінал писанки і макет, їх схожість і відмінність.
Матеріали та інструменти для макетування писанок (картон, шаблон, ножиці, фарби, шматочки воску або парафіну, клейонка, кольоровий папір, кольорові нитки, щіточка для клею, клей ПВА, пензлик). Організація робочого місця для макетування писанок.
Поєднання художніх технік у макетуванні писанок (розпис фарбами і пензликом, розпис шматочком воску чи парафіну з наступним розфарбовуванням або колірним відбитком, витинанка і аплікація, рельєф із дрібно нарізаних кольорових ниток, флоромозаїка з некондиційного зерна чи насіння та інші способи).

Практична робота (на вибір учителя і учнів).
Розмічання контурів писанок за шаблоном або трафаретом, вирізування основи і декорування форми з використанням різних технік.
Виготовлення макетів виробів і декорування їх за мотивами українського декоративно-ужиткового мистецтва.

Орієнтовні вироби: макети писанок, давнього посуду, рушників і серветок з паперу, кухонних дощечок, скриньок із найпростішими регіональними мотивами декору, плетені килимки з паперових смужок з рослинним і геометричним орнаментами або інші вироби на вибір учителя.

Тема 6 .3. Макетування архітектурних форм.

Архітектурна споруда. Складові частини архітектурної споруди (фундамент, стіни, дах). Картонні макети архітектурної споруди, їх деталі (квадрат фундаменту, прямокутник-розгортка стін, прямокутник даху). Способи утворення квадрата з прямокутного аркуша паперу (згинанням, накладанням).
Архітектурна форма хати (наприклад, з використанням друкованої букви "Д" як конструкти - "Д"-дах, "Д"-стіни і фундамент, "Д"-двері і сходинки, "Д"-димар на даху). Співрозмірність складових форми макету будинку. Загальна кольорова гармонія (декору фасаду, вікон, дверей, даху). Картонна коробка як основа для макету.

Матеріали та інструменти для макетування архітектурних форм (шаблони розгорток сільського будинку найпростішої форми, тонкий картон білого кольору, олівець, гумка, лінійка, гладилка, ножиці, клей ПВА, щіточка для клею, пензлик, фарби, фломастери).

Практична робота.
Графічний аналіз форми букви "Д" і домальовування на її основі складових частин будинку. Копіювання готової розгортки будинку або розмічання контурів будинку за шаблоном. Позначення ліній згину, різання, місць нанесення клею. Складання макету будинку за готовою роз-горткою з допомогою учителя.

Макетування будинків за власним задумом.

Орієнтовні вироби (на вибір учителя і учнів): макети будинків прямокутної і круглої форм, будинки-іграшки на основі картонних коробок або інші конструкції і їх декор.

Тема 6.4. Художнє конструювання предметів побуту (дизайн).

Інтер'єр. Основні елементи інтер'єру (стіни, стеля, підлога). Основні види меблів у інтер'єрі (диван, стілець, стіл, шафа та ін.). Розміщення меблів.
Дизайн інтер'єру у виготовленому раніше макеті будинку.
Матеріали та інструменти для макетування меблів із тонкого картону і кольорового паперу (папір, картон, олівець, гумка, лінійка, клей ГТВА, щіточка для клею, пензлик, фарби, фломастери, гладилка). Прийоми та послідовність макетування інтер'єру з меблями. Використання поопераційних малюнків при виконанні трудових дій.

Практична робота.
Копіювання розгорток меблів або розмічання їх за шаблонами на зворотному боці картону. Позначення ліній згину, різання, місця нанесення клею. Надання роз-горткам форм меблів з допомогою учителя. Розміщення у інтер'єрі інших декоративних елементів - посуд на столі або в шафі, килимки на підлозі, серветки на столі, плічка у шафі для одягу тощо.

Орієнтовні вироби (на вибір учителя): картонні макети будинків з інтер'єрами всередині і декоративним оздобленням ззовні, макети будинків із деталей будівельного конструктора з макетами іграшкових меблів всередині конструкцій, курінь із сухих рослинних форм або намет та їх художнє оформлення ззовні і всередині.

Тема 6.5. Елементи паркового мистецтва.

Художнє оформлення зелених насаджень. Квіткові клумби.
Аналіз форм міні-клумб ("Сонечко", "Хмаринка", "Квітка", "Листок" або інших). Позначення на клумбі місць для посадки рослин. Підбір вазонів різних форм для конструювання "міні-клумб".
Матеріали для художнього оформлення підготовлених міні-клумб. Властивість грунту пропускати воду, врахування цієї властивості (обрамлення міні-клумб глиною для затримки води). Інструменти для художнього оформлення міні-клумб і вазонів.
Пророщування зерен і насіння перед висадкою у грунт (зволожена марля або серветка, блюдце з водою, насіння).

Практична робота.
Висаджування насіння квітів у відкритий ґрунт заздалегідь підготовлених міні-клумб чи вазони. Поливання саджанців із лійок. Художнє оформлення міні-клумб (прутиками, шишками, білим піском, глиною тощо), конструювання міні-клумб з вазонів.

Орієнтовні результати праці: художньо-оформлені міні-клумби з висіяним насінням або зерном; художньо оформлені кілочки з назвами клумб або інші дитячі твори з елементами паркового мистецтва.

Тема 6.6. Узагальнююча практична робота за тематикою модуля "Людина і художнє довкілля".
Власні варіанти оформлення міні-клумб учнями, надання їм вигляду сільських пейзажів або колективна композиція з використанням виготовлених раніше виробів (на вибір учителя).

Основні вимоги до знань і вмінь учнів на кінець навчального року

Учні повинні мати уявлення про:

- основні сфери трудової діяльності людини (природа, інші люди, інформаційні знаки, техніка, художні образи) і професії, пов'язані з цими сферами;
- види праці: розумову, фізичну, художню;
- елементи графічної грамоти: лінію контуру (товсту суцільну), лінію згину (штрихпунктирну з двома точками);
- поширені рослинні форми своєї місцевості;
- види побутової праці;
- основні види одягу і його призначення;
- види кольорових ниток залежно від їх призначення (муліне для вишивання, вовна для в'язання, бавовняні і шовкові котушкові - для шиття);
- різні умовні знаки передачі інформації;
- природні форми і технічні конструкції, аналоги природних форм у техніці;
- різні види технічних конструкторів;
- види будівельних конструкцій залежно від призначення (житловий будинок, гараж, міст тощо);
- деякі види українського декоративно-ужиткового мистецтва;
- архітектурну форму української хати та її інтер'єр; елементи паркового мистецтва: квіткові міні-клумби або міні-клумби з вазонів.

Учні повинні знати:

- назви і призначення матеріалів, інструментів, пристосувань; правила безпечної праці з ними;
- розуміти слова: "конструктор", "словесний опис майбутнього виробу", "графічний проект", "пошукова конструкція (модель, макет, композиція)";
- назви окремих способів трудових дій (розмічання, різання, клеєння тощо);
- основні характеристики графічних ліній: довга-корот-ка, товста-тонка, пряма, хвиляста, ламана; вертикальна, горизонтальна, похила;
просторові орієнтири на площині зображення і в конструкціях виробів (вгорі, внизу, праворуч, ліворуч, по центру);
- правила догляду за кімнатними квітами;
- порядок розміщення тарілки, ложки, виделки, ножа, склянки при сервіруванні стола;
- назви основних видів одягу (пальто, куртка, сукня, спідниця, штани тощо).

Учні повинні вміти:

- словесно обґрунтовувати вибір матеріалів, інструментів, способів трудових дій;
- організовувати робоче місце відповідно до задуму і графічного зображення;
- з допомогою учителя планувати послідовність кількох трудових дій з опорою на їх графічні зображення;
- розмічати заготовки за шаблоном, за допомогою трафарету, способом копіювання;
- вибирати раціональні способи обробки матеріалів та з'єднання деталей;
- дотримуватися безпечних прийомів роботи інструментами і матеріалами;
- декорувати вироби;
- доглядати за кімнатними квітами;
- висаджувати насіння квітів у грунт;
- доглядати за квітковими клумбами;
- колективно оцінювати результати праці;
- працювати у складі невеликих творчих груп.

Видалити Відміна
Забанити Відміна