Закрити
Проект Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і обладнанню грифів МОН
01 Квітня 2008, 00:00 , Переглядів: 4976
FacebookTwitterLivejournal
Проект Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і обладнанню грифів МОН Проект Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і обладнанню грифів МОН

Цей Порядок визначає систему організаційної роботи Міністерства освіти і науки України щодо проведення науково-методичної експертизи навчальних видань, засобів навчання і навчального обладнання, офіційного підтвердження доцільності їх використання у навчально-виховному процесі в навчальних закладах України.

Порядок ґрунтується на положеннях і нормах Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про вищу освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про видавничу справу", "Про наукову і науково-технічну експертизу", "Про авторське право і суміжні права", постановах Кабінету Міністрів України "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання", "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти", "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти", "Про вдосконалення роботи із забезпечення учнів і студентів навчальних закладів підручниками та посібниками", "Про утворення Інституту інноваційних технологій і змісту освіти" з урахуванням вимог Державних санітарних правил і норм, гігієнічних вимог до друкованої продукції для дітей, Державного стандарту України "Видання. Основні види. Терміни та визначення", інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність Міністерства освіти і науки України щодо науково-методичного забезпечення системи освіти засобами навчання.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Офіційне визнання відповідності навчальних видань, засобів навчання і навчального обладнання вимогам державних стандартів освіти, державних санітарних правил і норм, гігієнічних нормативів, інших нормативних документів реалізується через процедуру надання Міністерством освіти і науки України (далі - Міністерство) відповідного грифа Міністерства (далі - Гриф) або свідоцтва Міністерства.

1.2. Гриф Міністерства надається таким навчальним виданням, засобам навчання:

1.2.1. Навчальним програмам - навчальним виданням, що визначають зміст, обсяг, а також порядок вивчення і викладання певної навчальної дисципліни.
1.2.2. Підручникам (до підручників також належить буквар) - основним навчальним виданням із систематизованим викладом дисциплін (їх розділів, частин), що відповідає офіційно затвердженим навчальним програмам.
1.2.3. Навчальним посібникам - навчальним виданням, які доповнюють або частково (повністю) замінюють підручники.
1.2.4. Навчально-методичним (методичним) посібникам* - навчальним виданням з методики викладання навчальних дисциплін (їх розділів, частин) або з методики виховання.
1.2.5. Навчально-наочним ігровим посібникам - іграшкам, виготовленим з різних матеріалів, зміст і форма яких забезпечують засвоєння (закріплення) знань, формування навичок.
1.2.6. Хрестоматіям - навчальним виданням літературно-художніх, історичних та інших творів чи уривків з них, юридичних документів, що є об'єктом вивчення.
1.2.7. Зібранням творів (до зібрання творів належить серія "Шкільна бібліотека") - однотомним чи багатотомним виданням творів одного або декількох авторів, що дає уявлення про його (їхню) творчість у цілому.
1.2.8. Словникам - довідковим виданням упорядкованого переліку мовних одиниць (слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), доповнених відповідними довідковими даними.
1.2.9.Енциклопедіям - довідковим виданням зведених основних відомостей з однієї чи з усіх галузей знань та практичної діяльності, викладених у коротких статтях, розташованих за абеткою їхніх назв або в систематичному порядку.
1.2.10. Енциклопедичним словникам для школярів та студентів - енциклопедіям, статті яких викладені в стислій формі та розташовані за абеткою їхніх назв.
1.2.11. Тлумачним словникам для школярів та студентів* - мовним словникам, що пояснюють значення слів певної мови, дають граматичну, стилістичну характеристики, приклади застосування та інші відомості.
1.2.12. Термінологічним словникам для школярів та студентів* - словникам термінів та визначень певної галузі знань.
1.2.13. Довідникам для школярів та студентів - довідковим виданням прикладного характеру, побудованих за абеткою назв статей або в систематичному порядку.
1.2.14. Навчальним наочним посібникам - навчальним образотворчим виданням матеріалів на допомогу у вивченні, викладанні чи вихованні.
1.2.15. Альбомам - книжковим або комплектним аркушевим образотворчим виданням, які мають або не мають пояснювального тексту.
1.2.16. Атласам - альбомам зображень різних об'єктів (карти, креслення, малюнки та ін.), що пропонуються з метою навчання або практичного виховання.
1.2.17. Навчальним картам - картографічним творам установленого формату, які побудовані в картографічній проекції, узагальнені й виконані в певній системі умовних позначень зображення поверхні Землі, іншого небесного тіла чи позаземного простору з розміщеними на них об'єктами реальної дійсності, зміст яких визначається навчальними програмами.
1.2.18. Практикумам - навчальним виданням практичних завдань і вправ, що сприяють засвоєнню набутих знань, умінь і навичок. Різновидом практикумів є збірники задач і вправ*, тестові завдання*, збірники текстів диктантів і переказів, інструкції до лабораторних і практичних робіт*, робочі зошити*, дидактичні матеріали*.
1.2.19. Навчальним моделям - засобам навчання, що відтворюють, імітують образ якого-небудь об'єкта, процесу або явища і використовуються для одержання нових знань.
1.2.20. Приладам і пристосуванням - технічним пристроям, що як засоби навчання призначені для демонстрації явищ та процесів, вимірювання фізичних величин, регулювання і контролю тощо.
1.2.21. Екранно-звуковим засобам навчання - засобам навчання, застосування яких потребує використання спеціальної техніки (апаратури) для подачі закладеної у них інформації.
1.2.22. Електронним засобам навчального призначення - засобам навчання, що зберігаються на цифрових або аналогових носіях даних і відтворюються на електронному обладнанні (комп'ютерні програми загально-дидактичного спрямування, електронні таблиці, бібліотеки, слайдтеки, тестові завдання, віртуальні лабораторії тощо).
1.2.23. Електронним засобам загального призначення - засобам навчання, що зберігаються на цифрових або аналогових носіях даних і
відтворюються на електронному обладнанні та забезпечують підтримку інноваційних технологій навчання (операційні системи, прикладні програми, автоматизовані системи управління, бази даних тощо).
1.2.24. Програмно-методичним комплексам, до складу яких входять: навчальні програми, підручники, навчально-методичні посібники або комп'ютерні програми навчального призначення з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу.
1.2.25. Обладнанню загального призначення - сукупності матеріальних об'єктів, які формують навчальне середовище, але не використовуються як джерело знань.

1.3. Міністерство освіти і науки України встановлює два види грифів Міністерства освіти і науки України:

- "Затверджено Міністерством освіти і науки України";
- "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України".

1.4. Гриф "Затверджено Міністерством освіти і науки України" надається навчальним програмам з предметів інваріантної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи та підручникам, які мають гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" та * "Використовується в навчальному процесі за умови схвалення предметною комісією Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства".
пройшли апробацію у загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах та за їх результатами визнані як усталені. Рішення про надання грифа "Затверджено Міністерством освіти і науки України" затверджує колегія Міністерства.

1.5. Підручникам і навчальним посібникам соціально-гуманітарного, економічного, природничо-математичного, інженерно-технічного напрямів, що застосовуються у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах надаються грифи "Затверджено Міністерством освіти і науки України" (виключно підручникам) або "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" (навчальним посібникам) без проходження апробації. Рішення про надання грифів приймає заступник Міністра з вищої освіти на підставі висновків комісій Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства.
Центральні органи виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, надають грифи "Затверджено" або "Рекомендовано" виключно на фахові підручники і навчальні посібники. Порядок надання вищезазначених грифів відповідні центральні органи виконавчої влади затверджують відповідно до цього Положення.

1.6. Гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" надається підручникам, що стали переможцями Всеукраїнського конкурсу підручників для 12-річної школи і плануються для апробації у загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах.
Цей вид грифа надається також підручникам та посібникам, які:

а)брали участь у конкурсі, але не стали переможцями конкурсу;
б) не проходили конкурсного відбору, але мають позитивне рішення відповідних комісій Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства і рекомендовані для проходження апробації;
в) навчально-наочним ігровим посібникам після погодження авторського зразка Міжвідомчою художньо-технічною радою з іграшок та навчально-наочних ігрових посібників Міністерства, іншим навчальним виданням і засобам навчання, які рекомендуються Міністерством для практичного використання в закладах освіти України.

1.7. Рішення про надання грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" для загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів приймають заступники Міністра, що відповідають за відповідний напрям освіти на підставі висновків відповідних комісій Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства.

1.8. Навчально-методичній літературі (практикумам, хрестоматіям, методичним розробкам, посібникам, робочим зошитам, дидактичним матеріалам, іншим навчальним виданням), а також засобам навчання за рішенням відповідної комісії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства може надаватися схвалення до використання у загальноосвітніх (професійно-технічних) закладах. Напис "Схвалено для використання у загальноосвітніх (професійно-технічних) навчальних закладах" розміщується на звороті титульного аркуша навчально-методичного видання, на етикетці або паспорті виробу, нижче зазначається номер протоколу, коли і якою комісією розглядався рукопис чи засіб навчання.

1.9. Текст грифа містить інформацію про призначення та вид навчального видання або засобу навчання, адресацію використання (тип навчального закладу відповідно до освітнього або освітньо-кваліфікаційного рівня, напрям підготовки або спеціальність). Вона зазначається на титульному аркуші під назвою навчального видання (у підзаголовковій інформації), у позарамкових вихідних даних картографічних або табличних виробів. На звороті титульного аркуша (у позарамкових вихідних даних та технічному паспорті) указуються вихідні дані документа про надання грифа (номер протоколу і дата рішення колегії або номер і дата листа Міністерства).

1.10. Свідоцтво "Використання в закладах освіти України дозволяється" надається приладам і пристосуванням, приладдю, інструментам, натуральним об'єктам, навчальним моделям, спорядженню, обов'язковій діловій документації для навчальних закладів, продукції навчального асортименту (шкільним щоденникам, зошитам шкільним, зошитам загальним учнівським, текам для креслення, формам дипломних та курсових робіт (проектів) та іншим зразкам, спеціалізованому обладнанню та обладнанню загального призначення, а також іншим засобам навчання і шкільному обладнанню відповідно до затверджених Міністерством переліків.

1.11. Свідоцтво видається головною організацією з питань стандартизації засобів навчання і обладнання Міністерства на підставі позитивного висновку відповідної комісії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства та скріплюється печаткою. На зворотньому боці свідоцтва зазначаються результати науково-методичної експертизи засобу навчання та наголошено на відповідальності виробника щодо дотримання вимог нормативних документів, наведених у цьому Свідоцтві.

1.12. Текст бланка свідоцтва містить інформацію про назву видавництва або підприємства та його адресу, засвідчує назву виробу із зазначенням його вихідних характеристик, артикула (для допоміжних друкованих засобів навчання) і номера нормативного документа, за яким виготовлено і якому відповідає виріб, обумовлюється поширення дозволу на виготовлення (серійне виробництво або партію з конкретною кількістю) виробу, установлюються його вид та група, зазначаються висновок, термін дії документа, реєстраційний номер та дата.

1.13. Текст висновку свідоцтва "Використання в закладах освіти України дозволяється" зазначається на четвертій сторінці обкладинки (палітурки) у вихідних даних допоміжних друкованих засобів навчання, у паспорті (етикетці) приладдя, інструментів, спорядження, матеріалів та спеціалізованого обладнання, обладнання загального призначення. У тексті зазначаються дата та реєстраційний номер видачі свідоцтва.

1.14. Навчальні видання і засоби навчання, які отримали гриф (свідоцтво) Міністерства або схвалені до використання у навчальних закладах рішенням відповідної комісії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства, вносяться до офіційного Переліку навчальної літератури, засобів навчання і навчального обладнання, рекомендованих Міністерством для практичного використання в закладах освіти.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРТИЗИ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ТА НАВЧАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

2.1. Організація роботи комісій Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства покладається на відповідні департаменти Міністерства та Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (далі - Інститут). Організація проведення експертизи підручників, навчальних посібників, які їх замінюють, інших навчальних видань та засобів навчання і навчального обладнання для загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів покладається на Інститут.

2.2. До складу комісій Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства можуть входити фахівці Міністерства, Академії педагогічних наук України, Національної академії наук України, Інституту, методичних установ, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів.

2.3. Для одержання грифа (свідоцтва) автор, видавництво або інша особа чи організація, що має виключні права на використання твору чи засобу навчання, звертається з листом-клопотанням до Інституту. За дорученням автора (виробника) навчально-наочних ігрових посібників на підставі рішення Міжвідомчої художньо-технічної ради з іграшок та навчально-наочних ігрових посібників лист-клопотання до Інституту подає Державний музей іграшки.

2.4. У листі-клопотанні зазначаються: повна назва навчальної книги або засобу навчання, автор (автори), вид та адресація (кому адресована книга чи засіб навчання; тип навчального закладу відповідно до освітнього чи освітньо-кваліфікаційного рівня, спеціальність), їх відповідність навчальній програмі із зазначенням предмета чи курсу (дисципліни), для якого призначене видання, дотримання державних і галузевих стандартів на виріб (для засобів навчання і навчального обладнання).

Для навчальних видань до листа додаються:

 • попередньо відредагований рукопис у двох примірниках;
 • рецензії не менше, ніж двох фахівців;
 • відповідь авторів на зауваження рецензентів;
 • редакційний висновок (якщо рукопис подає видавництво), у якому дається оцінка якості рукопису, його відповідності навчальній програмі, зазначаються актуальність та оригінальність навчальної книги;
 • витяг з рішення вченої ради вищого навчального закладу з рекомендацією до друку, програма дисципліни та копія навчального плану (для видань, що адресуються вищим навчальним закладам);
 • відомості про авторів (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, учене звання).

Для засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення до листа додаються:

 • зразки (макети, авторські оригінали, кольорові проби), компакт-диски в повному комплекті для забезпечення їх огляду з метою проведення експертизи та випробування у двох примірниках;
 • рецензії не менше двох фахівців;
 • відповідь автора на зауваження рецензентів;
 • редакційний висновок (для друкованих засобів навчання: стінні карти, атласи, навчальні таблиці тощо) або протокол випробувань (для навчального обладнання: прилади, пристрої тощо), у якому дається оцінка якості засобу навчання (обладнання) із зазначенням відмінностей виробу від попередніх видів продукції навчального призначення;
 • методичні рекомендації щодо використання засобу навчання або навчального обладнання у навчально-виховному процесі;
 • проектно-технічна документація (технічні умови, технічний опис) на виріб (або комплект чи комплекс) з попереднім погодженням їх з головною організацією Міністерства освіти і науки України з питань стандартизації засобів навчання і обладнання закладів освіти в установленому порядку;
 • паспорт на виріб (на конкретний вид продукції);
 • копії санітарно-гігієнічного висновку;
 • копії сертифіката відповідності системи УкрСепро;
 • інструкція з інсталяції або настанова користувача до електронного засобу навчального або загального призначення;
 • відредагована інформація текстового матеріалу електронного засобу навчального або загального призначення на паперовому носії.

Для навчально-наочних ігрових посібників до листа додаються:

 • зразки (макети, авторські оригінали, кольорові проби) у повному комплекті у двох примірниках;
 • рецензії не менше двох фахівців;
 • методичні рекомендації щодо використання навчально-наочного ігрового посібника в навчально-виховному процесі;
 • проектно-технічна документація (технічні умови, технічний опис), яка погоджена з Міжвідомчою художньо-технічною радою з іграшок та навчально-наочних ігрових посібників (далі - Міжвідомча художньо-технічна рада);
 • копія санітарно-гігієнічного висновку;
 • висновок науково-технічної та психолого-педагогічної експертизи Міжвідомчої художньо-технічної ради;
 • витяг з протоколу засідання Міжвідомчої художньо-технічної ради, що засвідчує погодження авторського зразка.

2.5. Подані матеріали реєструються в Інституті (за адресою 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 37).

2.6. На основі створеного та затвердженого наказом Міністерства інформаційного банку експертних груп Інститутом визначаються експерти.

2.7. Експерти в термін до двох місяців дають оцінку якості рукопису, засобу навчання або навчального обладнання, їх відповідності вимогам галузевих та державних стандартів і повертають матеріали до Інституту, який оформляє довідку про проведення експертизи та передає зазначені матеріали разом з експертними висновками на розгляд відповідної комісії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства.

2.8. Після одержання зазначених матеріалів предметна комісія протягом 10 днів (термін експертизи може бути подовжений (але не більше, ніж на 2 тижні) керівником відділення Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства, до якої належить комісія) на їх підставі виносить рішення про доцільність надання рукопису, засобу навчання або навчальному обладнанню відповідного грифа (свідоцтва) Міністерства.

2.9. Після прийняття комісією рішення щодо поданого рукопису, засобу навчання або навчального обладнання голова комісії у тижневий строк повертає до Інституту розглянуті матеріали разом із випискою з протоколу засідання комісії. У разі прийняття комісією негативного рішення подається вмотивований висновок про відхилення рукопису або виробу. У таких випадках на вимогу замовника може призначатися додаткова незалежна експертиза. Розгляд її матеріалів повторно здійснює комісія під контролем голови Бюро відповідного відділення Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства. Її рішення є остаточним.

2.10. Узагальнені матеріали та пакет необхідних документів щодо надання грифа або свідоцтва в тижневий термін передаються Інститутом до Міністерства для затвердження відповідного рішення.

2.11. На підставі позитивного рішення відповідної комісії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства процедуру підготовки і передачі до Міністерства матеріалів щодо надання грифа навчально-наочним ігровим посібникам здійснює Державний музей іграшки.

2.12. Після затвердження рішення про надання грифа (свідоцтва) Міністерство у десятиденний термін надсилає лист про надання грифа (свідоцтва) автору, видавництву або іншій особі чи організації, що зверталися з клопотанням.

3. ПОРЯДОК СКАСУВАННЯ ГРИФА ТА СВІДОЦТВА

3.1. У разі неякісної редакційної підготовки навчального видання або його поліграфічного виконання, переробки тексту оригіналу (оригінал-макета), недостовірного перекладу чи недосконалого виготовлення засобу навчання або навчального обладнання, порушення чинних стандартів, педагогічних вимог та вимог технічної документації, що призвело до зниження їх наукового і науково-методичного рівня та якості, наданий гриф або свідоцтво скасовується.

3.2. Відмова автора, видавця доопрацювати рукопис, а виробника - засіб навчання чи навчальне обладнання відповідно до зауважень експертів або висновку відповідної комісії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства дає підстави для скасування раніше наданого грифа (свідоцтва).

3.3. Редакція грифа (свідоцтва) не може самочинно змінюватися видавцем (виробником). У разі спотворення тексту грифа або висновку свідоцтва вони скасовуються Міністерством.

3.4. Порядок скасування наданого грифа, виданого свідоцтва здійснюється рішенням Міністерства на підставі висновків відповідної комісії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства або Бюро відповідного відділення.

3.5. Усі спірні питання щодо надання грифа та видачі свідоцтва розглядають Бюро відповідних відділень Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства або спеціально створені комісії.

4. ТЕРМІН ДІЇ ГРИФА ТА СВІДОЦТВА

4.1. Термін дії наданого грифа навчальній літературі для загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів - 5 років з дня офіційного затвердження відповідного рішення.

4.2. Термін дії свідоцтва для засобів навчання та навчального обладнання визначається окремо до кожного виду згідно із затвердженим Міністерством переліком. Якщо за цей час навчальна книга не видавалася, а засіб навчання чи навчального обладнання не виготовлявся, раніше надані їм гриф або свідоцтво мають бути підтверджені листом Міністерства.

4.3. Термін дії Грифа для навчально-наочних ігрових посібників - 3 роки. У разі невідповідності навчально-наочного посібника зразку еталона, затвердженому в установленому порядку Міжвідомчою художньо-технічною радою, гриф скасовується.

4.4. Дія наданого грифа або свідоцтва не поширюється на доповнені або перероблені більш як на 25 відсотків перевидання навчальної літератури або відповідно змінені засоби навчання і навчальне обладнання, якщо вони здійснюються навіть у термін дії грифа чи свідоцтва. У такому разі підготовленому до перевидання рукопису або виготовленому засобу навчання чи навчальному обладнанню необхідно повторно пройти науково-методичну експертизу відповідної комісії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства і підтвердити раніше наданий гриф або свідоцтво.

4.5. Після завершення терміну дії грифа чи свідоцтва навчальному виданню чи засобу навчання необхідно пройти процедуру їх підтвердження.

Директор департаменту дошкільної та загальної середньої освіти О.В.Єресько

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу МОН України "Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України"

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.

п. 2 проекту "Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України" визначає механізм організації проведення науково-методичної експертизи рукописів підручників, навчальних посібників, які їх замінюють, інших навчальних видань, засобів навчання, навчального обладнання та навчально-наочних ігрових посібників для загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів. Незалежна науково-методична експертиза визначає відповідність змісту рукописів навчальної літератури, засобів навчання, навчального обладнання та навчально-наочних ігрових посібників вимогам державних стандартів, санітарним правилам і нормам, гігієнічним вимогам до друкованої продукції для дітей. Рукописи навчальної літератури надходять від авторів, видавництв або інших осіб чи організацій, що мають виключні права на використання твору чи засобу навчання. У цьому полягає проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

 1. Цілі державного регулювання.

Підвищення якості навчальної літератури, засобів навчання, навчального обладнання та навчально-наочних ігрових посібників

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.
Альтернативні способи досягнення визначених цілей Результат
1. Покладання відповідності щодо якості навчальної літератури, засобів навчання, навчального обладнання та навчально-наочних ігрових посібників на місцеві органи влади - неузгодженість щодо вимог у різних регіонах країни;
- відносно низький якісний показник навчальної літератури, засобів навчання, навчального обладнання та навчально-наочних ігрових посібників
2. Покладання відповідності щодо якості навчальної літератури, засобів навчання, навчального обладнання та навчально-наочних ігрових посібників на видавців та виробників - не завжди належна відповідність вимогам державних стандартів, санітарним правилам і нормам, гігієнічним вимогам до друкованої продукції для дітей;
- відносно низький якісний показник навчальної літератури, засобів навчання, навчального обладнання та навчально-наочних ігрових посібників
 1. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми.

Офіційне визнання відповідності навчальних видань, засобів навчання і навчального обладнання вимогам державних стандартів освіти, державних санітарних правил і норм, гігієнічних нормативів, інших нормативних документів реалізується через процедуру надання Міністерством освіти і науки України відповідного грифа Міністерства або свідоцтва Міністерства.

Процедура надання грифа чи свідоцтва Міністерства включає організацію і проведення науково-методичної експертизи навчальної літератури, засобів навчання, навчального обладнання та навчально-наочних ігрових посібників. У регуляторному акті пропонується наступний механізм організації експертизи навчальної літератури, засобів навчання, навчального обладнання та навчально-наочних ігрових посібників:

 • Для одержання грифа (свідоцтва) автор, видавництво або інша особа чи організація, що має виключні права на використання твору чи засобу навчання, звертається з листом-клопотанням до Інституту. За дорученням автора (виробника) навчально-наочних ігрових посібників на підставі рішення Міжвідомчої художньо-технічної ради з іграшок та навчально-наочних ігрових посібників лист-клопотання до Інституту подає Державний музей іграшки.
 • У листі-клопотанні зазначаються: повна назва навчальної книги або засобу навчання, автор (автори), вид та адресація (кому адресована книга чи засіб навчання; тип навчального закладу відповідно до освітнього чи освітньо-кваліфікаційного рівня, спеціальність), їх відповідність навчальній програмі із зазначенням предмета чи курсу (дисципліни), для якого призначене видання, дотримання державних і галузевих стандартів на виріб (для засобів навчання і навчального обладнання).

Для навчальних видань до листа додаються:

 • попередньо відредагований рукопис у двох примірниках;
 • рецензії не менше, ніж двох фахівців;
 • відповідь авторів на зауваження рецензентів;
 • редакційний висновок (якщо рукопис подає видавництво), у якому дається оцінка якості рукопису, його відповідності навчальній програмі, зазначаються актуальність та оригінальність навчальної книги;
 • витяг з рішення вченої ради вищого навчального закладу з рекомендацією до друку, програма дисципліни та копія навчального плану (для видань, що адресуються вищим навчальним закладам);
 • відомості про авторів (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, учене звання).

Для засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення до листа додаються:

 • зразки (макети, авторські оригінали, кольорові проби), компакт-диски в повному комплекті для забезпечення їх огляду з метою проведення експертизи та випробування у двох примірниках;
 • рецензії не менше двох фахівців;
 • відповідь автора на зауваження рецензентів;
 • редакційний висновок (для друкованих засобів навчання: стінні карти, атласи, навчальні таблиці тощо) або протокол випробувань (для навчального обладнання: прилади, пристрої тощо), у якому дається оцінка якості засобу навчання (обладнання) із зазначенням відмінностей виробу від попередніх видів продукції навчального призначення;
 • методичні рекомендації щодо використання засобу навчання або навчального обладнання у навчально-виховному процесі;
 • проектно-технічна документація (технічні умови, технічний опис) на виріб (або комплект чи комплекс) з попереднім погодженням їх з головною організацією Міністерства освіти і науки України з питань стандартизації засобів навчання і обладнання закладів освіти в установленому порядку;
 • паспорт на виріб (на конкретний вид продукції);
 • копії санітарно-гігієнічного висновку;
 • копії сертифіката відповідності системи УкрСепро;
 • інструкція з інсталяції або настанова користувача до електронного засобу навчального або загального призначення;
 • відредагована інформація текстового матеріалу електронного засобу навчального або загального призначення на паперовому носії.

Для навчально-наочних ігрових посібників до листа додаються:

 • зразки (макети, авторські оригінали, кольорові проби) у повному комплекті у двох примірниках;
 • рецензії не менше двох фахівців;
 • методичні рекомендації щодо використання навчально-наочного ігрового посібника в навчально-виховному процесі;
 • проектно-технічна документація (технічні умови, технічний опис), яка погоджена з Міжвідомчою художньо-технічною радою з іграшок та навчально-наочних ігрових посібників (далі - Міжвідомча художньо-технічна рада);
 • копія санітарно-гігієнічного висновку;
 • висновок науково-технічної та психолого-педагогічної експертизи Міжвідомчої художньо-технічної ради;
 • витяг з протоколу засідання Міжвідомчої художньо-технічної ради, що засвідчує погодження авторського зразка.

Подані матеріали реєструються в Інституті (за адресою 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 37).

На основі створеного та затвердженого наказом Міністерства інформаційного банку експертних груп Інститутом визначаються експерти.

Експерти в термін до двох місяців дають оцінку якості рукопису, засобу навчання або навчального обладнання, їх відповідності вимогам галузевих та державних стандартів і повертають матеріали до Інституту, який оформляє довідку про проведення експертизи та передає зазначені матеріали разом з експертними висновками на розгляд відповідної комісії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства.

До складу комісій Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства можуть входити фахівці Міністерства, Академії педагогічних наук України, Національної академії наук України, Інституту, методичних установ, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів.

Після одержання зазначених матеріалів предметна комісія протягом 10 днів (термін експертизи може бути подовжений (але не більше, ніж на 2 тижні) керівником відділення Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства, до якої належить комісія) на їх підставі виносить рішення про доцільність надання рукопису, засобу навчання або навчальному обладнанню відповідного грифа (свідоцтва) Міністерства.

Після прийняття комісією рішення щодо поданого рукопису, засобу навчання або навчального обладнання голова комісії у тижневий строк повертає до Інституту розглянуті матеріали разом із випискою з протоколу засідання комісії. У разі прийняття комісією негативного рішення подається вмотивований висновок про відхилення рукопису або виробу. У таких випадках на вимогу замовника може призначатися додаткова незалежна експертиза. Розгляд її матеріалів повторно здійснює комісія під контролем голови Бюро відповідного відділення Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства. Її рішення є остаточним.

Узагальнені матеріали та пакет необхідних документів щодо надання грифа або свідоцтва в тижневий термін передаються Інститутом до Міністерства для затвердження відповідного рішення.

На підставі позитивного рішення відповідної комісії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства процедуру підготовки і передачі до Міністерства матеріалів щодо надання грифа навчально-наочним ігровим посібникам здійснює Державний музей іграшки.

Після затвердження рішення про надання грифа (свідоцтва) Міністерство у десятиденний термін надсилає лист про надання грифа (свідоцтва) автору, видавництву або іншій особі чи організації, що зверталися з клопотанням.

 1. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

У разі прийняття даного регуляторного акту визначені цілі щодо підвищення якості навчальної літератури, засобів навчання, навчального обладнання та навчально-наочних ігрових посібників, будуть досягнені.

 1. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.
Вигоди Витрати
1. Підвищення якості змісту і видання навчальної літератури, засобів навчання, навчального обладнання та навчально-наочних ігрових посібників Науково-методична експертиза і процедура надання грифа чи свідоцтва здійснюється безкоштовно для авторів, видавництв або інших осіб чи організацій, що мають виключні права на використання твору чи засобу навчання
2. Підвищення якості змісту і видання навчальної літератури, засобів навчання, навчального обладнання та навчально-наочних ігрових посібників Науково-методична експертиза і процедура надання грифа чи свідоцтва здійснюється без залучення державних коштів
 1. Строк дії регуляторного акта.

Безтерміновий.

 1. Показники результативності регуляторного акта.

Завдяки чіткому механізму надання грифу чи свідоцтва Міністерства освіти і науки України щодо відповідності навчальних видань, засобів навчання і навчального обладнання вимогам державних стандартів освіти, державних санітарних правил і норм, гігієнічних нормативів, інших нормативних документів збільшиться кількість якісних видань для дітей.

 1.  Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Результативність регуляторного акту буде здійснюватися через апробацію та моніторингові дослідження навчальної літератури, засобів навчання, навчального обладнання та навчально-наочних ігрових посібників

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Міністерством освіти і науки України

Міністр І.О.Вакарчук

Видалити Відміна
Забанити Відміна