Закрити
Числівник, як частина мови.
24 Вересня 2007, 00:00 , Переглядів: 134618
FacebookTwitterLivejournal
Числівник, як частина мови. Числівник, як частина мови

Числівником називається частина мови, яка позначає кількість предметів або їх порядок при лічбі і відповідає на питання скільки? котрий?

За значенням і граматичними ознаками числівники поділяються на кількісні і порядкові.
Кількісними називаються числівники, котрі позначають кількість предметів і відповідають на питання скільки? Серед них виділяють власне кількісні (два, п'ять, вісімнадцять, сорок шість, сто); дробові (чотири восьмих, дві шостих, сім цілих три десятих); збірні (троє, шестеро, десятеро); неозначено-кількісні (кілька, багато, чимало).

Порядкові числівники означають порядок предметів при лічбі або місце предмета в ряду однорідних. Вони відповідають на питання котрий! котра! котре! Порядкові числівники, подібно до прикметників, змінюються за родами, числами і відмінками.

У реченні числівники можуть бути різними членами речення: І один у полі воїн (підмет); Семеро одного не ждуть (підмет, додаток); Одна ластівка весни не робить (означення). Якщо кількісний числівник поєднується з іменником, то разом із ним входить до складу підмета, присудка, додатка, означення, обставини: На румунському боці три пари волів тягло канатом проти води здорове червоне судно; Басейн Дніпра має площу п'ятсот чотири тисячі квадратних кілометрів.

За будовою числівники поділяються на прості, складні і складені.
Простими називаються числівники, що мають один корінь: один, три, сто, перший, третій, сьомий; двоє, мало, багато;
Складними називаються числівники, що у своєму складі мають два корені: одинадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двісті, триста, одинадцятеро, двадцятеро, кількадесят, кількасот.
Складеними називаються числівники, які містять в собі два і більше простих чи складених числівників: (двадцять чотири, тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ятий).

Відмінювання числівників

За правилами української літературної мови відмінюються всі розряди числівників.
Розглянемо основні правила відмінювання числівників.
Виділяють декілька типів відмінювання кількісних числівників:

1. Відмінювання числівника один, (одна, одне (-о), одні). Цей числівник відмінюється як займенник той (та, те, ті).

Відмінник Однина Множина
  Чол.р Жін.р Сер.р  
Н. (скільки?) один одн-а одн-е одн-і
Р. (скількох?) одного одн-ої/-ієї одного одних
Д. (скільком?) одному одн-ій одному одним
З. = Н. або Р. один/-ого одн-у одн-е одн-і/их
О. (скількома?) одним одн-ою/-ією одним одними
М. (на скількох?) одному/-ім одн-ій   одних

Форми середнього роду одно і одне є паралельними, але одне - це частіше вживана форма. В науковому й офіційно-діловому стилях вживання форми одно не допускається.

2. Відмінювання числівників два, три, чотири. Числівник два у називному і знахідному відмінках змінюється за родами (чол. і середн.р. - два, жін. - дві).

Відмінник  
Н. дв-а дв-і тр-и чотир-и
Р. дв-ох дв-ох трьох чотирьох
Д. дв-ом дв-ом трьом чотирьом
З. дв-а (дв-ох) дв-і тр-и (трьох) чотир-и (чотирьох)
О. дв-ома дв-ома трьома чотир-ма
М. (на) дв-ох (на) дв-ох (на) трьох (на) чотирьох

3. Відмінювання числівників від п'яти до десяти та числівників на -дцять і -десят:
Числівники п'ять - десять, числівники на -дцять і на -десят у непрямих відмінках мають паралельні (стилістично нейтральні) форми.
У числівниках шість, сім, вісім при відмінюванні відбувається чергування.

 

Відмінник  
Н. шість дванадцять п'ятдесят
Р. шест-и (шість-ох) дванадцят-и (-ох) п'ятдесят-и (-ох)
Д. шест-и (шість-ом) дванадцят-и (-ом) п'ятдесят-и (-ом)
З. шість (шість-ох) дванадцять п'ятдесят (-ох)
О. шість-ма (шість-ома) дванадцять-ма (-ома) п'ятдесять-ма (-ома)
М. (на) шест-и (шість-ох) (на) дванадцят-и (-ох) (на) п'ятдесят-и (-ох)

Необхідно пам'ятати, що у числівниках на -десятії в українській мові (на відміну від російської) перша частина не змінюється, порівняйте:

російська мова
И. шестьдесят
Р. шестидесяти
Д. шестидесяти
В. шестьдесят
Т. шестьюдесятью
П. (о) шестидесяти

українська мова
Н. шістдесят
Р. шістдесяти (шістдесятьох)
Д. шістдесяти (шістдесятьом)
3. шістдесят або шістдесятьох
О. шістдесятьма (шістдесятьома)
М. (на) шістдесяти (шістдесятьох)

4. Числівники сорок, дев'яносто, сто мають лише дві неоднакові відмінкові форми. У всіх непрямих відмінках, крім знахідного, що дорівнює називному, сорок, дев'яносто, сто мають закінчення -а:

Відмінник  
Н. сорок дев'яност-о ст-о
Р. сорок-а дев'яност-а ст-а
Д. сорок-а дев'яност-а ст-а
З. сорок дев'яност-о ст-о
О. сорок-а дев'яност-а ст-а
М. сорок-а дев'яност-а ст-а

5. Відмінювання числівників двісті - чотириста та числівників на -сот:

Відмінник  
Н. двіст-і трист-а п'ятсот
Р. двохсот трьохсот п'ятисот
Д. двомстам трьомстам п'ятист-ам
З. двіст-і трист-а п'ятсот
О. двомастами трьомастами п'ятьмаст-ами
М. (на) двохстах (на) трьохстах (на) п'ятистах

6. Числівник тисяча, відмінюється як іменник першої відміни мішаної групи (тисяча, тисячі, тисячі, тисячу, тисячею, (на) тисячі), мільйон, мільярд відмінюються, як іменники другої відміни твердої групи (мільйон, мільйона, мільйону тощо).

7. Збірні числівники двоє, троє, четверо в непрямих відмінках мають форми відповідних кількісних числівників: двоє, двох, двом..., троє, трьох, трьом...
Як числівник два відмінюються збірні числівники обидва, обидві, обоє.
Збірні числівники п'ятеро - двадцятеро і тридцятеро мають у непрямих відмінках форми, що збігаються з вторинними формами відповідних кількісних числівників (у родовому, давальному, місцевому відмінках це форми на -ох, -ом, в орудному відмінку - обидві форми).

8. У складених кількісних числівниках відмінюються всі складові частини:

Відмінник  
Н. тисяча чотириста сорок п 'ять
Р. тисячі чотирьохсот сорока п'яти (п'ятьох)
Д. тисячі чотирьомстам сорока п'яти (п'ятьом)
З. тисячу чотириста сорок п'ять (п'ятьох)
О. тисячею чотирмастами сорока п'ятьма (п'ятьома)
М. (на) тисячі чотирьохстах сорока п'яти (п'ятьох)

9. При відмінюванні дробових числівників перша частина змінюється як кількісний числівник, а друга - - як прикметник.
У дробових числівниках перший компонент відмінюється, як кількісний числівник, другий:

Відмінник  
Н. тисяча чотириста сорок п 'ять
Р. тисячі чотирьохсот сорока п'яти (п'ятьох)
Д. тисячі чотирьомстам сорока п'яти (п'ятьом)
З. тисячу чотириста сорок п'ять (п'ятьох)
О. тисячею чотирмастами сорока п'ятьма (п'ятьома)
М. (на) тисячі чотирьохстах сорока п'яти (п'ятьох)

10. Числівники півтора (півтори) і півтораста не відмінюються.

11. Після прийменника близько кількісний числівник обов'язково ставиться у родовому відмінку: близько ста сорока кілограмів, близько двохсот шістдесяти кілометрів, близько тисячі семисот сторінок.

12. Необхідно обирати правильну форму кількісних числівників при творенні складних слів (іменників і прикметників). Основними правилами є такі:

1) числівник один у складних словах має форму одно-: однокласник, одноліток, одноколірний, одногорбий, однолюб;

2) у двох формах виступають у складних іменниках і прикметниках числівники два, три, чотири.

Елементи дво-, три-, чотири- приєднуються до кореня, який починається на приголосний: двобортний, двовуглекислий, двопроцентний, двотижневик, трибарвний, трисерійний, тритомник, тришаровий, тритижневий, триборство,
чотирикімнатний, чотирикілометровий, чотириденний, чотирикутник тощо. Форми двох-, трьох-, чотирьох- виступають в окремих словах, другий компонент яких, як правило, починається на голосний: двохатомний, двохосьовий, трьохелементний, трьохелектродний, чотирьохактний, чотирьохетапний, а також двохсотліття, двохмільйонний тощо, хоча: двоокий, двоокис, двооксид, двоопуклий, двоутробний.
Форми родового відмінка традиційно вживаються у прикметниках, що закінчуються на -тисячний, -мільйонний, -мільярдний, а також у словах, компонентом яких є складний числівник: двохтисячний, трьохмільйонний, чотирьохмільярдний, двадцятидвохрічний, двадця-тичотирьохповерховий, двохтисячоліття;

3) числівники п'ять - десять, числівники на -дцять і на -десят у складі прикметників та іменників мають форму родового відмінка (із закінченням -и): п'ятигодинний, шестиденка, десятилітровий, де-в 'ятнадцятиденний, п 'ятдесятиметровий;

4) числівники дев'яносто, сто в складних словах зберігають форму називного відмінка: стоголосий, стодвадцятиміліметровий, стодвадцятип'ятилітній, стоквартирний, дев'яностопроцентний, дев'яносторіччя;

5) числівники сорок, двісті - дев'ятсот виступають у складних словах у формі родового відмінка: сорокавідерний, сорокап'ятирічний, сорокаденний, двохсотлітній, п'ятисотрічний;

6) числівник тисяча входить до складу іменників і прикметників у формі тисячо-: тисячочотирьохсотліття, тисячотонний, тисячоватний, тисячоголосий, тисячокілометровий, тисячогранний, тисячоголовий, тисячократний.

Відмінювання порядкових числівників

1. Числівники, що мають закінчення -ий, відмінюємо як прикметники твердої групи: перший (перша, перше), другий, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, дванадцятий..., двадцятий, тридцятий, сороковий, п'ятдесятий, шістдесятий, сімдесятий, вісімдесятий, дев'яностий, сотий, двохсотий, трьохсотий, чотирьохсотий, п'ятисотий..., тисячний, двохтисячний, трьохтисячний (і тритисячний), чотирьохтисячний (і чотиритисячний), п'ятитисячний..., мільйонний, двохмільйонний, трьохмільйонний (і тримільйонний), чотирьохмільйонний (і чотиримільйонний), п'ятимільйонний..; числівник третій (третя, третє) відмінюється як прикметник м'якої групи.

2. У складених порядкових числівниках відмінювана остання складова частина: вісімдесят восьмий, вісімдесят восьмого, тиcяча дев'ятсот дев'яносто першого (року), у тисяча дев'ятсот тридцять дев'ятому (році).

3. Порядкові числівники на письмі передаємо переважно словами: шостий поверх, перше березня. Якщо порядковий числівник передано цифрою, то після неї кінцеву частину порядкового слова пишемо через дефіс, напр.: 5-у поверх, на 36-му кілометрі, після 7-ї години (але при позначенні дат, сторінок видання, а також після римських цифр закінчення здебільшого не пишемо: 1 січня 1999 року, 120 сторінка, І тисячоліття, XXI століття.

Синонімія числівників

1. Синонімія існує між кількісними і збірними числівниками; два хлопці - двоє хлопців, два відра - двоє відер. При виборі граматичного синоніма враховуються семантичні, функціонально-стилістичні особливості двох розрядів числівників.

Збірні числівники виражають кількість предметів як сукупність, як одне ціле; троє синів, п'ятеро робітників, двадцятеро співробітників. Кількісні числівники позначають роздільну кількість, а також уживаються як назви числа і цифри; сто зошитів, сорок метрів, дев'ять ділиться на три, нуль. Збірні числівники вживаються для позначення невеликої кількості (двоє - двадцятеро, тридцятеро). Вони не можуть бути компонентами складених числівників, отже, такі словосполучення, як сто п 'ятеро учнів, сорок двоє студентів, є порушенням норми. Кількісні числівники не мають обмежень у вираженні кількісних понять.
Збірні числівники широко використовуються в розмовному і художньому стилях, а науковому й офіційно-діловому - невластиві. Кількісні числівники належать до стилістично нейтральних одиниць і використовуються у будь-якому стилі.
Розрізняються числівники двох розрядів і сполучуваністю. Так, збірні числівники вживаються:
а) з іменниками, субстантивованими прикметниками і дієприкметниками, що називають осіб чоловічої статі, а також з іменниками спільного роду; троє сусідів, двоє лікарів, двоє приїжджих, троє чергових, п'ятеро відпочиваючих, четверо невдах, двоє забіяк. Відповідно до літературної норми збірні числівники не сполучаються з іменниками, що називають осіб високого суспільного становища. З такими іменниками вживаються кількісні числівники; три генерали, два президенти, три академіки;
б) з іменниками, що мають лише форму множини; двоє вил, троє окулярів, двоє санчат, двоє дитячих ясел;
в) з іменниками діти, малята, хлоп'ята, дівчата, особи: двоє хлоп'ят п'ятеро осіб, троє дівчат, четверо малят;
г) з особовими займенниками; нас сьогодні четверо, їх було шестеро;
д) з іменниками середнього роду, що є назвами малят тварин і предметів; четверо курчат, семеро качат, шестеро поросят, двоє пальт, четверо вікон, троє відер;
є) з назвами парних предметів (при цьому зазначається кількість пар); троє черевиків, четверо рукавиць, двоє панчіх;
ж) у субстантивованому значенні; двоє прийшли, троє працювали.

Певна обмеженість у сполучуваності властива і кількісним числівникам; вони не поєднуються з іменниками множинної форми, з іменниками середнього роду, що називають малят тварин, не вживаються у субстантивованому значенні. Отже, кількісні числівники не можуть замінювати збірні у конструкціях; двоє саней, троє ягнят, троє відповідали. При іменниках жіночого роду - назвах осіб жіночої статі та іменниках чоловічого і жіночого роду - назвах неживих предметів використовуються лише кількісні числівники; дві доярки, три столи, дві ночі і под.

2. Збірні іменники від двоє до восьмеро утворюють здрібніло-пес-тливі форми; двійко, трійко, четвірко, п'ятірко, шестірко, семірко, восьмірко; двоєчко, троєчко. Такі форми притаманні розмовному стилю.

3. Синонімами числівників можуть виступати іменники з числовим значенням; десять, десятеро - десяток; дванадцять, дванадцятеро - дюжина; сто - сотня; одна друга - половина, одна третя - третина, одна четверта - чверть. Іменники десяток, дюжина, сотня властиві розмовному мовленню.

4. Збірні числівники обидва, обоє, обидві синонімічні займенниковим виразам; "і цей і той ", "і один і другий ", "і ця і та ", "і одна і друга ".

Сполучення числівників з іменниками

1. Числівник один (одна, одне) узгоджується з іменником у роді й відмінку; один стілець, одного стільця.., одна проблема, однієї проблеми...

2. При числівниках два, три, чотири, обидва іменники вживаються у формі називного відмінка множини; два підручники, три студенти, чотири столи, обидва клени. При сполученні з цими числівниками іменників із суфіксом -ин, який зникає у формах множини, останні набувають форми родового однини; два громадянина, три селянина, чотири киянина. У непрямих відмінках числівники два, три, чотири, обидва узгоджуються з іменниками; двох підручників, трьом хлопцям, обома черевиками.
У російській мові ці числівники в називному відмінку завжди вимагають родового однини: два сина, три фильма, четьіре стола, оба продавца.
Прикметник, що входить до складу кількісно-іменного словосполучення (з числівниками два, три, чотири, обидва), набуває форми називного або родового відмінка множини: три сині (синіх) капелюшки, чотири безтурботні (безтурботних) дні.

3. Усі кількісні, а також збірні числівники, крім слів один, два, три, чотири, обидва, обидві, керують іменниками в родовому відмінку множини: п'ять книжок, шістсот сторінок, двоє парубків. У непрямих відмінках числівники узгоджуються з іменником: у п 'я-ти зошитах, двадцятьом журналістам.

4. Числівники тисяча, мільйон, мільярд вимагають від іменників родового відмінка множини у всіх формах: мільйон жителів, мільйона жителів.., тисяча кілометрів, тисячі кілометрів, тисячею кілометрів.

5. Керування складених числівників визначається останнім словом: тридцять один учень, двадцять два пасажири, сорок чотири будинки, сімдесят шість депутатів, сто п 'ятдесят мешканців.

6. Дробові числівники в усіх відмінках вимагають від іменника родового відмінка однини: одна друга площі, однієї другої площі, десять сотих гектара, десяти сотих гектара, десятьма сотими гектара.

7. У мішаних дробах, що включають у себе елемент з половиною, з чвертю, характер керування визначається числівником, який виражає цілу частину: один з половиною літр, два з половиною метри, п'ять з половиною кілометрів.
У мішаних дробах керує іменником дробова частина, якщо вона приєднується сполучником і: два і одна третя літра, п'ять і дві третіх метра, двадцять і п'ять десятих відсотка.

8. У називному, родовому, знахідному відмінках числівник півтора керує іменником у родовому відмінку однини, числівник півтораста вимагає родового множини. В інших трьох відмінках ці числівники сполучаються з відповідними формами множини іменників:

н. півтора аркуша півтораста кілометрів
р. півтора аркуша півтораста кілометрів
д. півтора аркушам півтораста кілометрам
3. півтора аркуша півтораста кілометрів
0. півтора аркушами півтораста кілометрами
м. (на) півтора аркушах півтораста кілометрах

9. У сполученнях, що позначають дати, на зразок восьме березня, перше вересня, відмінюється тільки перша частина: до восьмого березня, з восьмим березня, присвячено першому вересня. При поєднанні дати із словами свято, день числівник і назва місяця вживаються у родовому відмінку: привітати зі святом восьмого березня, приготувати до дня першого вересня. Конструкції привітати зі святом восьме березня, привітати зі святом перше вересня належать до сфери розмовної мови.

Список використаної літератури

  1. Український правопис. - К: Наук. думка, 1996.
  2. Кочан І. М., Токарська А. С. Культура рідної мови. - Львів: Світ, 1996.
  3. Культура мови на щодень. - К.: Довіра, 2000.
  4. Пилинський М. М. Мовна норма і стиль.- К.: Наук, думка, 1976.
  5. Культура української мови: Довідник. - К.: Либідь, 1990.
  6. Чак Є. Д Чи правильно ми говоримо? - К: Освіта, 1997.
Автор: Симоненко Тетяна, учениця спеціалізованої школи Деснянського району м.Києва
Видалити Відміна
Забанити Відміна