Закрити
Українська література. Пояснювальна записка.
30 Листопада 1999, 00:00 , Переглядів: 73315
FacebookTwitterLivejournal
Українська література. Пояснювальна записка. Українська література. Пояснювальна записка

Навчальна програма викладання української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПРОГРАМА
/рівень стандарту/
для учнів 5-12 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів

Київ - 2006

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

За концепцією розвитку гуманітарної сфери України, яка є пріоритетною в цілісному процесі реалізації української нацiональної ідеї та державотворення, найвищою цінністю проголошується людина. Тому в "Державному стандарті..." змістом базової та повної середньої освіти насамперед передбачається створення оптимальних передумов "для всебічного розвитку особистості, виховання громадянина-патріота України", а сам зміст "визначається на засадах загальнолюдських і національних цінностей, науковості й систематичності знань, їх цінності для соціального становлення людини, гуманізації й демократизації шкільної освіти". Відповідно, у сьогоднішній загальноосвітній системі предмет "українська література" набуває особливої актуальності.

Українська література є потужним носієм ідентичності нації, її генетичного коду. Це надзвичайно важливий чинник і в сьогоднішніх умовах глобалізації усього світового цивілізаційного простору, і в індивідуальному національному самоусвідомленні. Вона має стати важливим чинником витворення національної ідеології, без якої неможливо збудувати державу-Україну і виховати свідомого українця. Ця нова ідеологічна доктрина для її повноцінного функціонування в сучасному світі має базуватися на історичних і культурних традиціях, на переосмисленні сучасного досвіду на основі загальнолюдських цінностей. У цьому сенсі предмет "українська література" в 12-річній загальноосвітній школі набуває особливого значення.

Українська література в загальному світовому контексті є свідченням високої духовної та цивілізаційної розвиненості українського народу, вона є невід'ємною складовою його національної культури. Як мистецтво слова вона є носієм потужного заряду духовної енергії, здатна передавати загальнолюдські й національні цінності від покоління до покоління, культивувати їх у людській душі. Засобами мистецтва слова вона допомагає формувати, збагачувати внутрішній світ дитини, позитивно впливати на її свідомість і підсвідомість, спрямовувати морально-етичний потенціал, розвивати інтелект, творчі здібності, естетичний смак.

Отже, метою шкільного вивчення української літератури є:

 • підвищення загальної освіченості громадянина України, досягнення належного рівня сформованості вміння "читати й усвiдомлювати прочитане", "прилучатися до художньої літератури, а через неї - до фундаментальних цінностей культури", розширення їхніх культурно-пізнавальних інтересів;
 • сприяння всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному становленню й самореалізації особистості в сучасному світі;
 • виховання національно свідомого громадянина України;
 • формування і утвердження гуманістичного світогляду особистості, національних і загальнолюдських цінностей.

Складові цієї загальностратегічної мети реалізуються через такі конкретні завдання навчального предмета "українська література", які ґрунтуються на аксіологічній, літературознавчій, культурологічній змістових лініях, акцентованих у "Державному стандарті...":

 1. Зацікавлення учнів художнім твором як явищем мистецтва слова, специфічним "інструментом" пізнання світу і себе в ньому - прищеплення і утримання бажання читати.
 2. Розвиток уміння сприймати літературний твір як явище мистецтва слова.
 3. Підняття загальної освіченості учнів: набуття ними базових знань з української літератури, необхідних для повноцінної інтеграції в суспільство на різних рівнях. Ознайомлення із найвизначнішими і найпоказовішими взірцями української народної творчості та художньої літератури.
 4. Формування читацької культури учнів, розвиток естетичного смаку, вміння розрізняти явища класичної (як високого мистецтва) і масової культури.
 5. Формування стійкого інтересу до української літератури як вагомого духовного спадку народу, повноцінного оригінального мистецтва.
 6. Повернення втраченого престижу національної літератури, виховання її майбутнього читача й шанувальника.
 7. Формування гуманістичного світогляду, розвиток духовного світу, утвердження загальнолюдських морально-етичних орiєнтирів.
 8. Сприяння національному самоусвідомленню і стійкому відчуттю приналежності до європейської спільноти. Бачення в українській художній творчості ментальних особливостей української людини.
 9. Вивчення української літератури в національному і світовому культурологічному контекстах, у міжпредметних зв'язках.
 10. Розвиток творчих і комунікативних здібностей учнів, їхнього самостійного і критичного мислення, культури полеміки, вміння аргументовано доводити власну думку.
 11. Вироблення вміння компетентно і цілеспрямовано орієнтуватися в інформаційному і комунікативному сучасному просторі.
 12. Вироблення вміння застосовувати здобуті на уроках літератури знання, навички у практичному житті.
 13. Розвиток навичок самоосвіти, бажання і спроможності вчитися.

Найважливішою особливістю пропонованої програми з української літератури є те, що вона укладена на основі Державного стандарту базової і повної середньої освіти. Тому в ній враховано сьогоднішні державні вимоги до змісту і рівня навчальних досягнень учнів основної і старшої школи. Зміст запропонованого до вивчення літературного матеріалу спроектований на очікувані результати навчання, що дає можливість більш цілеспрямовано і стратегічно зорієнтовано організувати навчальний процес, а також проконтролювати його. Такий тип шкільної програми стає особливо актуальним у процесі сьогоднішньої реформаційної політики загальної освітньої сфери в Україні, у державотворчому виробленні національної ідеологічної доктрини.

Таким чином, відповідно до Державного стандарту програмою з української літератури передбачається "формування покоління молоді, що буде захищеним і мобільним на ринку праці; здатним робити особистісний, духовно-світоглядний вибір; матиме необхідні знання, навички і компетентності для інтеграції в суспільство на різних рівнях; здатним до навчання упродовж життя". В ній наскрізно втілено ключові компетентності, які сприятимуть розвитку особистості та її повноцінній самореалізації в сучасному житті. Вивчення в загальноосвітній школі предмета "українська література" забезпечує реалізацію цих компетентностей у таких напрямках:

 • соціальні компетентності (активна участь у суспільному житті; здатність знайти, зберегти і розвинути себе як особистість; розвиток комунікативних якостей; здатність розв'язувати проблеми; формування світоглядних і загальнолюдських ціннісних орієнтирів);
 • мотиваційні компетентності (розвиток творчих здібностей, здатності до навчання, самостійності мислення);
 • функціональні компетентності: естетична, культурологічна, мовна, комунікативна (вміння оперувати набутими знаннями, сформованими навичками, використовувати їх у практичному житті).

Загальний результат програми з української літератури стосується:

 • учня (освічену і розвинену особистість, спроможну повноцінно реалізуватися в майбутньому дорослому житті);
 • учителя (для якого передбачається підвищення фахових вимог);
 • української літератури (змінюється її усталений імідж, зростає престиж).

Концепція програми

Відповідно до цієї концепції структура програми, її змістове наповнення передбачає: світовий і національний культурологічний контексти, міжпредметні зв'язки, втілення ключових компетентностей, врахування вікових особливостей учнів, психології сприйняття дитиною творів художньої літератури, особливості сучасного навчального процесу в середній школі, право вибору (для вчителя і учня), особливості сучасного інформаційно-комунікативного простору, національних процесів державотворення, загальносвітових процесів глобалізації тощо.

При доборі художніх творів для текстуального вивчення враховувалося і те, що програма з української літератури за своїм змістовим наповненням є своєрідним шкільним каноном у єдиній, нехай і розгалуженій, багаторівневій системі загальноприйнятої літературно-критичної оцінки того чи того твору, постаті письменника, його внеску у національну і світову духовні скарбниці. Загалом цей шкільний канон є первісною ланкою літературного канону сьогоднішнього часу, однак він визначає національний простір української культури в цілому, закладає у свідомості молодої людини певні культурологічно-ціннісні орієнтири, які неодмінно "спрацюють" у майбутньому.

Водночас особливість сучасного шкільного вивчення української літератури потребує добирати художні тексти за принципами: високих естетичних критеріїв, жанрово-тематичної розмаїтості, врахування вікової психології, осучаснення змістового матеріалу. Тому добиралися насамперед твори, цікаві й актуальні у контексті нинішнього життя, суголосні сьогоднішній рецепційній свідомості, близькі та зрозумілі сучасній молодій людині, яка живе в інакшому комунікативному, інформаційному просторі.

Українська література як шкільний предмет водночас виконує кілька рівноцінних функцій, серед яких виділяються: естетична, пізнавальна і виховна. Це означає, що кожен запропонований твір не лише відображає певну історично-художню дійсність, а й засобами мистецтва слова виховує українську людину. Тому особливий акцент робиться на тих художніх творах, що сприяють зародженню у свідомості та підсвідомості молодої людини якостей, які є носіями позитивної, життєствердної енергії. Адже в умовах нацiонального державотворення актуалізуються пріоритет людини-гуманіста, людини-патріота, оптимістичні суспільні настрої, духовне здоров'я сучасної людини. Ці твори мають давати естетичне задоволення і моральне опертя (оптимізм, життєствердність, ідея подолання труднощів, воля до перемоги, досягнення мети тощо), однак це не зводилося до абсолюту. Враховано те, що літературний текст як явище мистецтва - живий організм, а тому своїм впливом на людину завжди непередбачуваний. Іноді негативний приклад із художнього твору може спрацювати значно потужніше, сприяти духовному очищенню, оновленню, моральному загартуванню (у зарубіжній літературі твори Ф. Достоєвського, Ф. Кафки). Тому, скажімо, "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" Панаса Мирного у цьому контексті сприймається як роман-засторога. Ключові компетентності програми якраз і передбачають підготовку молоді до подібних складностей сучасного життя, його іноді фатальної непередбачуваності, яку треба вчитися гідно долати (і на негативних прикладах також!).

Отже, програма з української літератури складається з двох частин: основна школа (5-9 класи) і старша школа (безпрофільна) (10-12 класи), кожна з яких має свої особливості. Наприкінці містяться додатки:
№ 1 Рекомендована література для вчителя;
№ 2 Додаткова література для читання;
№ 3 Календарне планування.

Відповідно до Державного стандарту вивченням предмета "українська література" в ОСНОВНІЙ ШКОЛІ закладається основа загальної освіченості учнів, їхньої естетико-літературної підготовленості, формування суспільно-ціннісних орієнтирів, спроможності вчитися надалі. Передбачається засвоєння певного кола усвідомлених літературних знань (змісту творів, авторів, окремих фактів біографії письменників тощо), початкових уявлень, умінь і навичок оперувати ними у процесі читання творів та їх аналізу.

Курс української літератури в 5-8 класах цілеспрямовано структурований за такими загальними тематичними блоками:
5 клас ("Світ фантазії, мудрості", "Історичне минуле нашого народу", "Рідна Україна. Світ природи"),
6 клас ("Загадково прекрасна і славна давнина України", "Я і світ", "Гумористичні твори", "Пригоди і романтика"),
7 клас ("Із пісенних скарбів", "Про далекі минулі часи", "Ти знаєш, що ти людина?", "Ми - українці"),
8 клас ("Усна народна творчість", "З давньої літератури", "Світ української поезії", "Український гумор і сатира", "Національна драма", "З української прози"). До кожного з них відповідно до вікових особливостей учнів підібрані тексти, які за своїм змістом дають можливість максимально репрезентувати ту чи іншу тему. В 5-6 класах в основному це твори, написані спеціально для дітей і про дітей, твори з казковим, фантастичним сюжетом. У цілому акценти зроблено насамперед на сучасних, близьких до свідомості сучасної дитини текстах. Враховано також і необхідність тематично-стильової різноманітності пропонованих для розгляду творів, їхні ідейно-ціннісні пласти, які втілюють ключові компетентності.

Особливістю вивчення української літератури в останній ланці основної школи - у 9 класі - є те, що тут застосовано історико-хронологічний підхід. Саме з цього класу починається вивчення художніх творів у контексті історико-літературного процесу. Це пояснюється насамперед тим, що в центр цього вивчення ставиться детальніше, аніж то було в попередніх класах, вивчення творчості Тараса Шевченка - нашого національного генія. З його творчістю мають ознайомитися однаково глибоко (звичайно, на шкільному рівні) всі українські школярі, незалежно від того, в яких профільних класах вони навчатимуться надалі. Курс української літератури в 9 класі закінчується окремим блоком ознайомлення з деякими художніми взірцями ХХ століття. Таким чином, учні випускного класу основної школи цілеспрямовано долучаються до сучасної літератури.

Українська література у СТАРШІЙ ШКОЛІ (10-12 класи) розглядається у хронологічній послідовності. Однак по можливості загальний курс поділяється на окремі жанрові розділи. Наприклад, у 11 класі: "Поезія", "Проза", "Драматургія", "Українська література за межами України", "Українська література 40-50-х років". У 12 класі: "Поети-шістдесятники", "Українська новела, оповідання", "Постшістдесятництво", "Українська химерна проза", "Традиція бароко в ХХ ст.", "Українська історична проза", "Сучасна "молода" українська література". Кожен клас старшої школи закінчується уроками: "література рідного краю", "новинки сучасного літературного життя", "урок-підсумок", які дають широкий простір для вибору як учителя, так і учнів.

Змістом літературної освіти в цих класах передбачається ознайомлення з творчістю талановитих, реалізованих як творчі особистості митців, зокрема тими високохудожніми текстами, які "репрезентують різні етапи літературного процесу, культурно-лiтературні традиції", відповідно пропонується аналіз творів "у контексті історико-літературного процесу" (як і передбачено Державним стандартом). Таким чином, історичний літературний процес окреслюється лише пунктирно - в найпоказовіших і для письменника, і для певного жанрово-стилістичного явища взірцях. У сучасній загальноосвітній школі вивчається не історія літератури, а українська література, що дає більшу можливість активізувати морально-етичні аналогії, суспільно-ціннісні орієнтири через естетико-літературознавчі категорії, поняття; зацікавити учнів близькими їхній свідомості художніми творами; змінити усталений, застарілий імідж української літератури на цілісній карті світової літератури.

Навчально-виховний процес уроків української літератури передбачає формування цілісного уявлення про неї як про важливий складник національної культури, підвищення загального рівня культури майбутнього покоління, розвиток його творчого, інтелектуального потенціалу, виробленню здорового, повноцінного світогляду.

Викладання цього предмета відбувається у форматі загального мистецького контексту, в якому створювався художній твір, а також міжпредметних зв'язків (українська мова, історія, зарубіжна література, образотворче мистецтво, музика, природознавство, географія, естетика, етика), які відбиті у додатках до кожної окремої теми.

Для кожного класу окремо вказується загальна кількість годин (однакова для всіх), резервний час. У розділі основної школи присутній додатковий розподіл годин (для уроків виразного читання, повторення та узагальнення, позакласного читання), який може бути змінений учителем. Запронована кількість часу на вивчення кожного розділу, теми також є орієнтовною, вчитель може її змінювати (в межах 70 год). Резервний час може використовуватися для підсумкових уроків (у основній школі), уроків розвитку мовлення, тематичного оцінювання, різних видів творчих та інших робіт (екскурсій, диспутів, семінарів тощо) - на вибір учителя.

У рубриці "Зміст навчального матеріалу" при необхідності пропонуються вступні тези до кожного розділу чи теми, коротка характеристика творчості того чи того письменника, короткі анотації до творів, що враховують сучасні літературознавчі оцінки (в доступних для школярів межах); називаються обов'язкові для засвоєння теоретичні поняття, необхідні для аналізу текстів тощо. Але зміст цієї рубрики є лише пропозицією, однією з найсучасніших компетентних версій оцінки письменника і його творчості, він не повинен сприйматися догматично.

Рубрика "Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів" містить перелік основних усвідомлених знань (у тому числі і творів для вивчення напам'ять), вмінь, навичок, передбачених кожною конкретною темою. Особливий акцент зроблено на вимогах емоційно-ціннісної сфери (вони виділені іншим шрифтом), які найконкретніше втілюють ключові компетенції. Скажімо, навчально-виховний процес повинен відбуватися так, щоб, вивчаючи творчість В. Симоненка в 11 класі (характеризуючи особливості його індивідуального стилю, самостійно визначаючи і аргументовано коментуючи під час дискусій основні мотиви його поезій), учні розвивали навички " формування власної думки про порушені у творах мотиви, проблеми. Формування життєвої позиції, вміння її відстоювати", "шліфували навички аргументованого, толерантного ведення дискусії". Оповідання "Федько-халамидник" В. Винниченка, яке вивчається у 6 класі, дає можливість "усвідомлювати найважливіші цінності моралі та етики, що роблять людину душевно багатою і щедрою на добро, порядність, чесність, здатність до милосердя і співпереживання". А усвідомлені знання дев'ятикласників про письменника-патріота Івана Липу, їхній самостійний коментар ідей його притч "Мати" і "У невідому путь", розвиток уміння проводити аналогії із власного життєвого досвіду спонукає до "усвідомлення власної готовності до життя у прекрасному, але жорстокому світі".

Під час навчально-виховного процесу програмою передбачено таку його організацію, у процесі якої вчитель дає необхідні стартові знання, висловлює-демонструє власні судження, заохочує до глибшого пізнання, зацікавлює, корегує, спрямовує вивчення теми. Але не вимагає прийняття єдиної думки, не диктує своє прочитання тексту, він лише спонукає до певних оціночних висновків, а учень вчиться їх робити самостійно, так само як і самостійно мислити, оцінювати, порівнювати, проводити аналогії з сучасним життям, власним досвідом тощо.

Загалом така демократична орієнтація програми спрямована на постійну творчу співпрацю, діалог учителя, учня з художнім твором, дає широкий простір для самостійного сприйняття і осмислення літератури як явища мистецтва.

Критерії оцінювання

Рівні навчальних досягнень учнів Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
I. Початковий
1
Учень відтворює матеріали на елементарному рівні, називаючи окремий літературний факт або явище.
 
2
Учень розуміє навчальний матеріал на елементарному рівні його засвоєння, відтворює якийсь фрагмент окремим реченням.
 
3
Учень сприймає навчальний матеріал, дає відповідь у вигляді вислову (з допомогою вчителя).
II. Середній
4
Учень володіє літературним матеріалом на початковому рівні його засвоєння, відтворює незначну його частину, дає визначення літературного явища без посилання на текст.
 
5
Учень володіє матеріалом та окремими навичками аналізу літературного твору, з допомогою вчителя та учнів відтворює матеріал і наводить приклад з тексту.
 
6
Учень володіє матеріалом, відтворює значну його частину, з допомогою вчителя знаходить потрібні приклади у тексті літературного твору.
III. Достатній
7
Учень володіє матеріалом і навичками аналізу лiтературного твору за поданим учителем зразком, наводить окремі власні приклади на підтвердження певних суджень.
 
8
Учень володіє матеріалом, навичками текстуального аналізу на рівні цілісно-комплексного уявлення про певне літературне явище, під керівництвом учителя виправляє допущені помилки й добирає аргументи на підтвердження висловленого судження або висновку.
 
9
Учень володіє матеріалом та навичками цілісно-комплексного аналізу художнього твору, систематизує та узагальнює набуті знання, самостійно виправляє допущені помилки, добирає переконливі аргументи на підтвердження власного судження.
IV. Високий
10
Учень володіє матеріалом та навичками цілісно-комплексного аналізу літературного твору, виявляє початкові творчі здібності, самостійно оцінює окремі нові літературні явища, знаходить і виправляє допущені помилки, працює з різними джерелами інформації, систематизує та творчо використовує дібраний матеріал.
 
11
Учень на високому рівні володіє матеріалом, вміннями і навичками аналізу художнього твору, висловлює свої думки, самостійно оцінює різноманітні явища культурного життя, виявляючи власну позицію щодо них.
 
12
Учень вільно володіє матеріалом та навичками текстуального аналізу літературного твору, виявляє особливі творчі здібності та здатність до оригінальних рішень різноманітних навчальних завдань, до перенесення набутих знань та вмінь на нестандартні ситуації, схильність до літературної творчості.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

5 клас

 1. Бондарук О. Міфи народів світу.- Львів, 1997.
 2. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях: Космогонічні українські народні погляди та вірування.- К., 1993.
 3. Бурко О. Твір, що вчить дітей оптимізму (Вивчення казки Василя Симоненка "Цар Плаксій та Лоскотон" у 5 класі) // Дивослово.- 2003.- № 2.
 4. Веселка. Антологія української літератури для дітей: У 3 т.- К., 1985.
 5. Весни розспіваної князь. Слово про Антонича.- Львів, 1989.
 6. Вітренко Р. Чи світ обійдеться без диваків? (П'ятикласники аналізують оповідання Г. Тютюнника "Дивак") // Дивослово.- 2003.- № 11.
 7. Головацький Я. Виклади давньослов'янських легенд, або міфологія укладена Я. Ф. Головацьким.- К., 1991.
 8. Доля. Книга про Тараса Шевченка в образах та фактах.- К., 1993.
 9. Жила С. Аналіз ранньої творчості Павла Тичини у взаємозв'язку з суміжними видами мистецтв // Дивослово.- 1995.- № 4.
 10. З живого джерела. Українські народні казки в записах, переказах та публікаціях українських письменників / Упоряд. Л. Дунаєвська.- К., 1990.
 11. Знойко О. Міфи Київської землі та події стародавні.- К., 1989.
 12. Золота книга казок. Українські народні казки. Серія: "Золота бібліотека учня".- К., 1990.
 13. Казки старого Лева / Упоряд. Л. Андрієвська.- Львів, 2003.
 14. Калинова сопілка. Антологія української народної прозової творчості.- К., 1998.
 15. Кононенко В. Шляхами народних приповідок.- К., 1994.
 16. Королів-Старий В. Нечиста сила. Казки.- К., 1992.
 17. Крип'якевич І. Було колись в Україні.- К., 1994.
 18. Лановик М., Лановик З. Українська народна словесність: Посібник для студентів.- Львів, 2000.
 19. Мафтин Н. Українська література. Розробки уроків. 5 клас.- К., 2003.
 20. Мовчун А. Мовні скарби. Вивчення прислів'їв та приказок у школі.- К., 2000.
 21. Мороз Л. Григір Тютюнник.- К., 1991.
 22. Олена Пчілка. Годі, діточки, вам спать! - К., 1991.
 23. Плачинда С. Словник давньоукраїнської міфології.- К., 1993; Міфи і легенди давньої України.- К., 1997.
 24. Семиліточка. Українські народні казки у записах та публікаціях письменників ХІХ - поч. ХХ ст.- К., 1990.
 25. Тихолоз Н. "Як дітям мати, з любові..." (Етика і поетика Франкових казок) // Дивослово.- 2003.- № 11.
 26. Срібна книга казок. Українські літературні казки.- К., 1992.
 27. Українська література. Хрестоматія нововведених творів.- К., 2002, 2004.
 28. Українські приказки, прислів'я і таке інше.- К., 1993.

6 клас

 1. Васильченко С. Мужицький ангел. Оповідання, повість, п'єси.- К., 2000.
 2. Грінченко Б. Зернятка. Вірші, поеми, оповідання.- К., 1989.
 3. Жулинський М. Слово і доля.- К., 2002.
 4. Закувала зозуленька. Антологія української народної поетичної творчості / Упоряд. Н. Шумада.- К., 1998.
 5. Золотослов. Поетичний космос Давньої Русі / Упорядкув., переклади М. Москаленка.- К., 1988.
 6. Календарно-обрядові пісні.- К., 1987.
 7. Колядки і щедрівки.- К., 1991.
 8. Лозко Г. Українське народознавство.- К., 1995.
 9. Погрібний А. Життя і творчість Б. Грінченка // Дивослово.- 1994.- № 3.
 10. Рудницька О. Доброта і жорстокість в оповіданні С. Черкасенка "Маленький горбань" // Дивослово.- 2003.- № 10.
 11. Рудницька О. Коли миші стають кольоровими. Конспект уроку на тему "Світ дитинства в поезіях Ліни Костенко" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.- 2003.- № 5.
 12. Руснак І. Український фольклор у школі // Укр. мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.- 1999.- № 2, 3, 2000.- № 3.
 13. Українська література. Хрестоматія нововведених творів... / Упоряд. Р. Мовчан.- К., 2002, 2004.
 14. Шевченко А. Феномен Євгена Гуцала // Дивослово.- 2003.- № 3.
 15.  Яременко В. Була колись Гетьманщина: Шевченкова поема "Тарасова ніч" // Сучасність.- 1993.- № 4.

7 клас

 1. Дзюба І. У всякого своя доля: Літературно-критичний нарис.- К., 1989.
 2. Закувала зозуленька. Антологія української народної поетичної творчості / Упоряд. Н. Шумада.- К., 1998.
 3. Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн. / За ред. В. Дончика.- К., 1993, 1998.
 4. Кисельов Л. Тільки двічі живемо. Вірші, проза, спогади про поета.- К., 1991.
 5. Ковальчук О. Українська література. Розробки уроків за новою програмою. 7 клас.- К., 2003.
 6. Лановик М., Лановик З. Українська народна словесність: Посібник для студентів.- Львів, 2000.
 7. Лепкий Б. Про життя і твори Тараса Шевченка.- К., 1994.
 8. Мовчан Р. Українська проза ХХ ст. в іменах: Посібник.- К., 1997.
 9. Нудьга Г. Слово і пісня. Дослідження.- К., 1985.
 10. Руснак І. Український фольклор у школі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.- 1999.- № 2, 3, 2000.- № 3.
 11. Смілянська В., Чамата Н. Структура і смисл: спроба наукової інтерпретації поетичних текстів Тараса Шевченка.- К., 2000.
 12. Ткаченко А. Василь Симоненко. Літературний портрет.- К., 1990.
 13. Токмань Г. Цілісність сприйняття ліричного твору. Текстуальний аналіз. Методика вивчення віршування // Дивослово.- 2003.- № 1.
 14. Черненко О. Не зміліє пам'яті криниця. Спогади про Григорія та Григора Тютюнників.- К., 2001.

8 клас

 1. Бойцун І. Роль "посередника" в розкритті внутрішнього світу дітей у творах Євгена Гуцала // Дивослово.- 1998.- № 5.
 2. Бондаренко А., Бондаренко Ю. Українська література. Розробка уроків за новою програмою. 8 клас.- К., 2003.
 3. Гуцало Є. Твори: У 5 т.- К., 1996 - 1997.
 4. Дрозд В. Вибрані твори: У 2 т.- К.,1989.
 5. Лавріненко Ю. Розстріляне відродження. Антологія 1917 - 1933.- К., 2000.
 6. Мовчан Р. "Естетичне людинознавство" ранньої прози Ірини Вільде // Українська мова та література.- 2000.- № 17.
 7. Сосюра В. Розстріляне безсмертя. Вірші та поеми.- К., 2000.
 8. Соя Б. З книги минулого нашого народу (урок-конференція за твором Романа Іваничука "Яничари" ("Мальви") // Дивослово.- 2003.- № 11.
 9. Українське слово. Хрестоматія / Упоряд. В. В. Яременка.- К., 2001.

9 клас

ВСТУП

 1. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури / За ред. О. Галича.- К., 2001.
 2. Літературознавчий словник-довідник.- К., 1997.
 3. Пахаренко В. Нарис української поетики: до нових підходів у вивченні літератури // Українська мова та література.- 1997.- № 29-32.
 4. Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст.- Львів, 1996.
 5. Ткаченко А. Мистецтво слова. Вступ до літературознавства. К., 1998.
 6. Український живопис. Сто вибраних творів. Альбом.- К., 1989.

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

 1. Закувала зозуленька. Антологія української народної поетичної творчості / Упоряд. Н. Шумада.- К., 1998.
 2. Лановик М., Лановик З. Українська народна словесність: Посібник для студентів.- Львів, 2000.
 3. Нудьга Г. Слово і пісня. Дослідження.- К., 1985.
 4. Руснак І. Український фольклор у школі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.- 1999.- № 2-3.
 5. Сиваченко М. Сторінки української літератури і фольклористики.- К., 1990.

ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

 1. Білоус Б. "Повість минулих літ": історія чи література? // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях та колегіумах.- 2004.- № 2.
 2. Білоус П. Українська паломницька проза: історія жанру.- К., 1998.
 3. Давня українська література. Хрестоматія / Упорядкув., передм. та комент. М. Сулими.- К., 1996.
 4. Європейське Відродження та українська література ХІV- ХVIII ст. Зб. наук. пр.- К., 1993.
 5. Жулинський М. Григорій Сковорода // Слово і доля.- К., 2002.
 6. Ісіченко Ю. Києво-Печерський патерик у літературному процесі кінця ХVІ - початку ХVІІІ ст. на Україні.- К., 1990.
 7. Історія української літератури: У 8 т. / Відп. ред. Л. Махновець.- К., 1967 - Т. 1.
 8. Макаров А. Світло українського бароко.- К., 1994.
 9. Махновець Л. Григорій Сковорода. Біографія.- К., 1972.
 10. Мишанич О. Григорій Сковорода: Нарис життя і творчості.- К., 1994.
 11. Мишанич Я. "Історія русів": історіографія, проблематика, поетика.- К., 1999.
 12. Мовчан Р. "Перший інтелігент" у вирі національного відродження (Григорій Сковорода як текст 20-х років ХХ століття) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях та колегіумах.- 2004.- № 2.
 13. Українська література: У портретах і довідках. Давня література - література ХІХ ст.- К., 2000.
 14. Сулима В. Біблія і українська література: Навчальний посібник.- К., 1998.
 15. Ушкалов Л. Світ українського бароко. Філологічні етюди.- Харків, 1994.
 16. Шевчук В. Дорога в тисячу років.- К., 1990.
 17. Шевчук В. Ідея простоти в елітарному світогляді Г. Сковороди // Україна. Наука і культура. Вип. 26-27.- К., 1993.

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП

 1. Білецький О. Українська література серед інших літератур світу // Білецький О. Зібрання праць: У 5 т.- К., 1965.- Т. 2.
 2. Бондар М. Діалог з історичним часом: формування нової української літератури // Київська старовина.- 1998.- № 5.
 3. Грабович Г. Функції жанру і стилю у становленні української літератури // Грабович Г. До історії української літератури.- К., 1997.
 4. Єфремов С. Історія українського письменства.- К., 1995.
 5. Федченко П. Літературно-критична думка в Україні від її зародження до середини ХІХ ст. // Історія української літературної критики та літературознавства: Хрестоматія: В 3 кн.- К., 1996.- Кн. 1.
 6. Яценко М. Література перших десятиріч ХІХ ст. // Історія української літератури ХІХ століття: В 3 кн.- К., 1995.- Кн. 1.

ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ

 1. Білецький О. "Енеїда" І. П. Котляревського // Білецький О. Зібрання праць: У 5 т.- К., 1965.- Т. 1.
 2. Гром'як Р. "Енеїда" І. Котляревського і час (із спостережень над естетичною оцінкою поеми) // Гром'як Р. Давнє і сучасне.- Тернопіль, 1997.
 3. Єфремов С. Котляревський // Єфремов С. Літературно-критичні статті.- К., 1993.
 4. Жулинський М. Духовна епоха в історії України: До 200-ліття виходу в світ "Енеїди" // Київська старовина.- 1998.- № 5.
 5. Зеров М. Українське письменство ХІХ ст. // Зеров М. Твори: У 2 т.- К., 1990.- Т. 2.
 6. Кирилюк Є. Іван Котляревський: Життя і творчість.- К., 1981.
 7. Нахлік Є. Творчість Івана Котляревського: Замовчувані інтерпретації. Дискусійні проблеми. Спроба нового прочитання.- Львів, 1994.
 8. Сверстюк Є. Іван Котляревський сміється // Україна: Наука і культура.- К., 1991.- Вип. 25.
 9. Шевчук В. "Енеїда" Івана Котляревського в системі літератури українського бароко // Дивослово. - 1998.- № 2, 3.
 10. Яценко М. Іван Котляревський // Котляревський І. Поетичні твори. Драматичні твори. Листи.- К., 1982.

ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО

 1. Гончар O. Григорій Квітка-Основ'яненко (1778-1843) // Історія української літератури XIX століття: В 3 кн.- К., 1995.- Кн. 1.
 2. Горболіс Л. З'ясування фольклорних джерел творів Г. Квітки-Основ'яненка // Дивослово.- 1994.- № 10-11.
 3. Єфремов С. Квітка // Єфремов С. Історія українського письменства.- К., 1995.
 4. Жулинський М. Квітка-Основ'яненко // Слово і доля.- К., 2002.
 5. Зеров М. Григорій Квітка-Основ'яненко // Зеров М. Твори: У 2 т.- К., 1990.- Т. 2.
 6. Ільєнко I. Григорій Квітка-Основ'яненко: Повість.- К., 1973.
 7. Куліш П. Григорій Квітка-Основ'яненко та його повісті.- СПб, 1858.
 8. Лімборський І. Сентименталізм // Історія української літератури XIX століття: В 3 кн.- К., 1995.- Кн. 1.
 9. Полєк В. Твори Григорія Квітки-Основ'яненка за рубежем // Всесвіт.- 1978.- № 11.
 10. Турчин М. Філософська повість на Україні: Про творчість Г. Квітки-Основ'яненка // УМЛШ (Дивослово).- 1993.- № 11.

МИКОЛА ГОГОЛЬ

 1. Барабаш Ю. Почва и судьба. Гоголь и украинская литература: у истоков.- М., 1995.
 2. Грабович Г. Гоголь і міф України // Сучасність.- 1994.- № 9.
 3. Єфремов С. Між двома душами // Єфремов С. Літературно-критичні статті.- К., 1993.
 4. Ковальчук О. Гоголь: буття і страх.- Ніжин, 2002.
 5. Коптілов В. Батьківщина поета - батьківщина його душі // Слово і час, 1996.- № 3.
 6. Луцький Ю. Між Гоголем і Шевченком.- К., 1998.
 7. Михед П. Пізній Гоголь і бароко: українсько-російський контекст.- Ніжин, 2002.

ПОЕТИ-РОМАНТИКИ

 1. Бондар М. Поезія // Історія української літератури ХІХ століття: У 3 кн.- К., 1996.- Кн. 2.
 2. Гончар О. Зачарований небом: Романтичний світ М. Петренка - поета ХІХ ст. // Слово і час.- 1997.- № 11-12.
 3. Гончар О. Українська література передшевченківського періоду і фольклор.- К., 1982.
 4. Деркач Б. П. Гулак-Артемовський // Гулак-Артемовський П. Поезії.- К., 1989.
 5. Деркач Б. Євген Гребінка.- К., 1974.
 6. Нахлік Є. Українська романтична проза 20-60-х років ХІХ ст.- К., 1988.
 7. Нудьга Г. Українська балада (З теорії та історії жанру).- К., 1970.
 8. Петраш О. "Руська трійця": М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький та їхні літературні послідовники.- К., 1986.
 9. Федченко П. Петро Гулак-Артемовський, Євген Гребінка // Гулак-Артемовський П., Гребінка Є. Поетичні твори. Повісті та оповідання.- К., 1984.
 10. Хропко П. Становлення нової української літератури.- К., 1988.
 11. Яценко М. Романтизм // Історія української літератури ХІХ ст.: У 3 кн.- К., 1995.- Кн. 1.
 12. Яценко М. Українська романтична поезія 20-60-х років ХІХ ст. // Українські поети-романтики: Поетичні твори.- К., 1987.

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

 1. Брайко О. Художні особливості поеми Тараса Шевченка "Сон" ("У всякого своя доля") // Українська мова та література.- 1996.- № 15.
 2. Дзюба І. "Застукали сердешну волю": Шевченків "Кавказ" на тлі непроминального минулого // Сучасність.- 1995.- № 3.
 3. Дзюба І. У всякого своя доля: Літературно-критичний нарис.- К., 1989.
 4. Доля: Книга про Т. Шевченка в образах та фактах / Упоряд. В. Шевчука.- К., 1993.
 5. Жулинський М. Тарас Шевченко // Слово і доля.- К., 2002.
 6. Забужко О. Шевченків міф України: Спроба філософського аналізу.- К., 1997.
 7.  Івакін Ю. Поезія Шевченка періоду заслання.- К., 1984.
 8. Клочек Г. Поезія Тараса Шевченка: сучасна інтерпретація.- К., 1998.
 9. Коцюбинська М. Етюди про поетику Шевченка.- К., 1990.
 10. Мовчанюк В. Медитативна лірика Т. Г. Шевченка.- К., 1993.
 11. Новиченко Л. Тарас Шевченко - поет, борець, людина.- К., 1982.
 12. Пахаренко В. Незбагнений апостол.- Черкаси, 1999.
 13. Роят А. Ідейно-художній зміст поеми Т. Шевченка "Великий льох". Розробка уроку // Українська мова та література.- 1998.- № 9.
 14. Русова С. "Мати" в поезії Шевченка // Дивослово.- 1995.- № 9.
 15. Сверстюк Є. Шевченко і час.- К., 1996.
 16. Скоць А. Поема Тараса Шевченка "Наймичка" // Дивослово.- 1994.- № 3.
 17. Смілянська В. Поема "Марія" Т. Шевченка // Сучасність.- 1997.- № 3.
 18. Смілянська В. "Святим огненним словом": Тарас Шевченко: Поетика.- К., 1990.
 19. Смілянська В., Чамата Н. Структура і смисл: спроба наукової інтерпретації поетичних текстів Тараса Шевченка.- К., 2000.
 20. Спогади про Тараса Шевченка / Упорядкув. В. Бородіна і М. Павлюка.- К., 1982.
 21. Т. Г. Шевченко: Біографія / Відп. ред. Є. Кирилюк.- К., 1984.
 22. Федченко П. Тарас Григорович Шевченко.- К., 1989.
 23. Франко І. Шевченкова "Марія" // Франко І. Зібр. творів: У 50 т.- К., 1983.- Т. 39.
 24. Шевченківський словник: У 2 т.- К., 1978.

МАРКО ВОВЧОК

 1. Бондар М. Особливості втілення художнього конфлікту в оповіданнях Марка Вовчка // Марко Вовчок. Статті i дослідження.- К., 1985.
 2. Брандіс Є. Марко Вовчок. Повість.- 1975.
 3. Гончар О. Марко Вовчок // Історія української літератури XIX століття: У 3 кн.- К., 1996.- Кн. 2.
 4. Єфремов С. Марко Вовчок: Школа Марка Вовчка // Єфремов С. Історія українського письменства.- К., 1995.
 5. Клочек Г. Анатомія добра i зла: Повість Марка Вовчка "Інститутка" // Українська мова та література.- 1998.- № 19.

ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ

 1. Бандура О. Вивчення роману П. Куліша "Чорна рада" // УМЛШ (Дивослово).- 1992.- № 11-12.
 2. Гнідан О., Осьмак Н. Світогляд Пантелеймона Кyлiшa // УМЛШ (Дивослово).- 1991.- № 10.
 3. Гончар О. Роман "Чорна рада" П. Куліша в школі // Слово і час.- 1992.- № 9.
 4. Дзюба Т. Xyтipcькa концепція П. Куліша // Слово i час.- 1998.- № 4-5.
 5. Жулинський М. Пантелеймон Kyлiш: Літературний портрет // Kyлiш Пантелеймон. Чорна рада.- К., 2000.
 6. Зеров М. Пантелеймон Куліш: "Чорна рада" // Зеров Микола. Твори: У 2 т.- К., 1990.- Т. 2.
 7. Маланюк Є. В Кулішеву річницю // Дивослово.- 1994.- № 8.
 8. Нахлік Є. "Любов"... благословляю..." Про особисту лірику П. Куліша // Дзвін.- 1995.- № 10.
 9. Нахлік Є. Пантелеймон Куліш // Історія української літератури XIX століття: У 3 кн.- К., 1996.- Кн. 2.
 10. Погребенник В. Пантелеймон Куліш // Українська мова i література.- 1998.- № 21-24.
 11. Слоньовська О. "Гетьмани, гетьмани, якби-то ви встали...": Аналіз роману Пантелеймона Куліша "Чорна рада" // Дивослово.- 1994.- № 12.
 12. Слюсар А., Турло I. Тестові завдання до теми "Пантелеймон Куліш" // Дивослово.- 1994.- № 12.
 13. Степанишин Б. Українська національна ідея Панька Куліша // Дивослово.- 1997.- № 12.
 14. Тетеріна О. Значення перекладацької діяльності П. Кулiша // Українська мова та література.- 1997.- № 12.

З ЛІТЕРАТУРИ ХХ ст.

 1. Багряний І. Під знаком Скорпіона: З творчої спадщини письменника: Поезія, проза, публіцистика.- К., 1994.
 2. Дзюба І. Громадянська снага і політична прозірливість // Дивослово, 1996.- № 10.
 3. Історія української літератури ХХ ст.: У 2 кн.- К., 1994.- Кн. 2.- Ч. 1.
 4. Клочек Г. Романи Івана Багряного "Тигролови" і "Сад Гетсиманський": Навчальний посібник.- Кіровоград, 1998.
 5. Костюк Г. Іван Багряний: Сторінки спогадів // Українська мова і література в школі.- 1993.- № 10.
 6. Мойсієнко А. Традиції модерну і модерн традицій.- К., 2001.
 7. Череватенко Л. "Ходи тільки по лінії найбільшого опору і ти пізнаєш світ" // Дніпро.- 1990.- № 12.
 8. Шугай О. Іван Багряний, або через терни Гетсиманського саду.- К., 1996.

10 клас

ВСТУП

 1. . Бондар М. Творчість Володимира Cамійленка // Cамійленко В. Твори.- К., 1990.
 2. 2. Зеров М. "Непривітаний співець" (Я. Щоголів) // Зеров М. Твори: В 2 т.- К., 1990.- Т. 2.
 3. 3. Історія української літератури ХІХ століття: У 3 кн.- К., 1997.- Кн. 3.
 4. 4. Камінчук О. Олена Пчілка: аспекти творчої діяльності // Слово і час.- 1999.- № 6.
 5. 5. Хропко П. Українське літературне життя 70-90-х років ХІХ ст. (Матеріал до оглядової лекції у 10 класі) // Дивослово.- 1994.- № 3.

ІВАН НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ

 1. Білецький О. Іван Семенович Левицький (Нечуй) // Білецький О. Зібрання праць: У 5 т.- К., 1965.- Т. 2.
 2. Зборовська Н. Український світ Нечуя-Левицького: гендерний підхід // Зборовська Н. Феміністичні роздуми на карнавалі мертвих поцілунків.- Львів, 1999.
 3. Крутікова Н. У світі художньої правди і краси // Нечуй-Левицький І. Твори: У 3 т.- К., 1988.- Т. 1.
 4. Міщук Р. Співець душі народної: До 150-річчя від дня народження І. Нечуя-Левицького.- К., 1987.
 5. Панченко В. Дві повісті Івана Нечуя-Левицького ("Хмари", "Кайдашева сім'я") // Дивослово.- 2003.- № 8.
 6. Погрібний А. Всевидяще око України.- І. Нечуй-Левицький // Погрібний А. Класики. Не зовсім за підручником.- К., 2000.
 7. Хропко П. Романи І. Нечуя-Левицького з життя інтелігенції // Українська мова і література в школі.- 1988.- № 11.

ПАНАС МИРНИЙ

 1. Білецький О. Панас Мирний // Білецький О. Зібрання праць: У 5 т.- К., 1965.- Т. 2.
 2. Горленко В. "Повія", роман П. Мирного // Історія української літературної критики та літературознавства: Хрестоматія: У 3 кн.- К., 1998.- Кн. 2.
 3. Міщук Р. Реалізм Панаса Мирного і проблема художньої розповіді // Проблеми історії та теорії реалізму української літератури ХІХ - початку ХХ ст.- К., 1991.
 4. Пивоваров М. Майстерність психологічного аналізу (Роман "Повія" Панаса Мирного).- К., 1960.
 5. Сиваченко М. Корифей української прози.- К., 1967.
 6. Черкаський В. Художній світ Панаса Мирного.- К., 1989.

ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

 1. Галабутська Г. Життєві і творчі обрії Карпенка-Карого // Дивослово.- 1995.- № 12.
 2. Мороз Л. Іван Карпенко-Карий (Іван Тобілевич). Історія української літератури ХІХ ст.- К., 1997.- Кн. 3.
 3. Рильський М. Гордість української драматургії: Про творчість Карпенка-Карого // Рильський М. Статті про літературу.- К., 1980.
 4. Свербілова Т. Уроки "Хазяїна" наприкінці ХХ ст.: не зовсім за підручником // Слово і час.- 1998.- № 3.

МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ

 1. Комишанченко М. Михайло Старицький (Літературний портрет).- К., 1968.
 2. Левчик Н. Історична проза М. Старицького: далекі образи - близькі ідеї // Слово і час.- 1990.- № 12.
 3. Левчик Н., Мороз Л. Михайло Старицький // Історія української літератури ХІХ ст.- К., 1997.- Кн. 3.
 4. Повернення з небуття: Романи "Молодість Мазепи" і "Руїна" в контексті світоглядно-естетичних концепцій історичної прози М. Старицького // М. Старицький. Молодість Мазепи. Руїна.- К., 1997.
 5. Подолинна І., Подолинний А. Повість "Облога Буші" Михайла Старицького // Дивослово.- 1994.- № 3.
 6. Поліщук В. Методологічні аспекти творчості.- Черкаси, 2003.
 7. Поліщук В. Художня проза Михайла Старицького.- Черкаси, 2003.
 8. Франко І. Михайло Петрович Старицький // Зібрання творів: В 50 т.- К., 1982.- Т. 33.

ІВАН ФРАНКО

 1. Басс І., Каспрук А. Іван Франко: життєвий і творчий шлях.- К., 1983.
 2. Вервес Г. Іван Франко і світова література // Українська література в загальнослов'янському і світовому контексті: У 5 т.- К., 1987.- Т. 1.
 3. Гундорова Т. Франко - не Каменяр.- Мельбурн, 1996.
 4. Дей О. Іван Франко, життя і діяльність.- К., 1981.
 5. Денисюк І. Невичерпність атома.- Франкознавчі студії.- Львів, 2001.
 6. Єфремов С. Іван Франко: Критико-біографічний нарис.- К., 1926.
 7. Жулинський М. Від традицій ХІХ ст. до ранніх пошуків ХХ ст. та Іван Франко // Сучасність.- 1997.- № 5.
 8. Зеров М. Франко - поет // Зеров М. Твори: В 2 т.- К., 1990.- Т. 2.
 9. Іван Франко і світова культура: Матеріали Міжнародного симпозіуму ЮНЕСКО: В 3 кн.- К., 1990.
 10. Іван Франко - письменник, мислитель, громадянин. Матеріали Міжнародної наукової конференції.- Львів, 1998.
 11. Павличко Д. З глибин душі // Франко І. Зів'яле листя.- К., 1985.
 12. Погребенник Ф. З вірою в силу духа народного (Поема І. Франка "Мойсей") // Українська мова і література в школі.- 1986.- № 8.
 13. Рудницький Л. Іван Франко і німецька література.- Мюнхен, 1974.
 14. Скупейко Л. Іван Франко про творчу індивідуальність письменника.- К., 1986.
 15. Франко З. У спектрі засобів майстерності філософських поем Каменяра // Українське літературознавство.- 1969.- Вип. 7.
 16. Шерех Ю. Другий "Заповіт" української літератури // Шерех Ю. Третя сторожа: Література. Мистецтво. Ідеології.- К., 1993.

ЛІТЕРАТУРА 10-х років ХХ ст.

 1. Геник-Березовська З. Про неоромантичну драму. Драматична творчість Лесі Українки в тогочасному літературному контексті // Геник-Березовська З. Грані культур: Бароко. Романтизм. Модернізм.- К., 2000.
 2. Зеров М. Марко Черемшина і галицька проза // Зеров М. Твори: В 2-х т.- К., 1990.- Т. 2.
 3. Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн.- К., 1993.- Кн. 1.
 4. Кузнєцов Ю. Імпресіонізм в українській прозі кінця ХІХ - початку ХХ ст. (проблеми естетики і поетики).- К., 1995.
 5. Мишанич О. В безмежжі зим і чужини... // Черкасенко С. Твори в 2 т.- К., 1991.- Т. 1.
 6. Розсипані перли. Поети "Молодої музи".- К., 1991.

БОРИС ГРІНЧЕНКО

 1. Левчик Н. Борис Грінченко // Історія української літератури ХІХ ст.- К., 1997.- Кн. 3.
 2. Погрібний А. Борис Грінченко в літературному процесі кінця ХІХ - початку ХХ ст.- К., 1990.
 3. Погрібний А. Життя і творчість Бориса Грінченка // Дивослово.- 1994.- № 3.

МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

 1. Агеєва В. Імпресіоністична поетика Михайла Коцюбинського // Слово і час.- 1994.- № 9-10.
 2. Гундорова Т. Початок ХХ ст. Загальні тенденції художнього розвитку // Історія української літератури ХХ ст.: У 2 кн.- К., 1993.- Кн. 1.
 3. Кузнєцов Ю. Імпресіонізм як мрія про гармонію (на прикладі новели М. Коцюбинського "Іntermezzo" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.- 1999.- № 2.
 4. Кузнєцов Ю., Орлик П. Слідами феї Моргани: Вивчення творчості Коцюбинського в школі.- К., 1990.
 5. Листи до Михайла Коцюбинського.- Ніжин, 2002 - 2003.
 6. Логвин Г. М. Коцюбинський та імпресіонізм // Дивослово.- 1996.- № 10.
 7. Логвин Г. Ще раз про імпресіонізм М. Коцюбинського // Дивослово.- 1999.- № 4.
 8. Пахаренко В. "Над берегами вічної ріки" // Дивослово.- 1994.- № 7.
 9. Поетика прози Михайла Коцюбинського.- К., 1989.
 10. Черненко О. Михайло Коцюбинський - імпресіоніст.- Мюнхен, 1977.
 11. Шевчук В. Поезія не живе на смітнику... Михайло Коцюбинський та його проза // Михайло Коцюбинський. Що записано в книгу життя. Повісті та оповідання.- Харків, 1994.

ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА

 1. Горбач А.-Г. Німецький духовний світ молодої Кобилянської // Сучасність.- 1984.- № 11.
 2. Гундорова Т. Femina melancholica. Стать і культура в гендерній утопії Ольги Кобилянської.- К., 2002.
 3. Гундорова Т. Кобилянська-Довженко: навколо землі або різниця аналогій // Слово і час, 1997.- № 11.
 4. Гундорова Т. Початок ХХ ст. Загальні тенденції художнього розвитку // Історія української літератури ХХ ст.: У 2 кн.- К., 1993.- Кн. 1.
 5. Дзюба І. Читаючи Кобилянську // Українська мова і література в школі, 1986.- № 2.
 6. Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика.- К., 1998.
 7. Кобилянська О. Слова зворушеного серця: Щоденники, Автобіографії. Листи. Статті та спогади.- К., 1982.
 8. Ковальчук О. Ольга Кобилянська та її повість "Людина" // Дивослово, 2002.- № 12.
 9. Ковальчук О. Письменницька позиція в повісті О. Кобилянської "Земля" // Дивослово.- 1993.- № 2.
 10. "Мені не соромно отворити уст про мої чувства". Неопублiковані листи Ольги Кобилянської до Осипа Маковея // Сучасність, 2003.- № 2.
 11. Павлишин М. Автобіографічна персона та дарвіністська "Людина" Ольги Кобилянської // Сучасність, 2001.- № 4.
 12. Пахаренко В. Погляд у безодню // Українська мова та література, 1999.- № 1, 2.
 13. Полякова Л. Музичні образи в творчості Ів. Тургенєва та О. Кобилянської // Радянське літературознавство.- 1985.- № 11.
 14. Филипович П. Ольга Кобилянська в літературному оточенні // Филипович П. Літературно-критичні статті.- К., 1991.
 15. Филипович П. Спустошена ідилія ("Земля" О. Кобилянської) // Филипович П. Літературно-критичні статті.- К., 1991.

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК

 1. Гаєвська Л. Василь Стефаник. Поетика стилю // Індивідуальні стилі українських письменників ХІХ - початку ХХ ст.- К., 1987.
 2. Гладкий В. Стефаник перекладає // Слово і час.- 1991.- № 5.
 3. Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ - початку ХХ ст.- Львів, 1999.
 4. Євшан М. Василь Стефаник // Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика.- К., 1998.
 5. Єфремов С. Стефаник і його школа // Історія українського письменства.- К., 1995.
 6. Козій Д. Стефаникова людина в межових ситуаціях // Сучасність.- 1972.- № 10.
 7. Корбутяк Д. Секрети творчості Василя Стефаника // Сучасність.- 1971.- № 7-8.
 8. Кучинський М. Стильові особливості новел В. Стефаника антивоєнного циклу // Дивослово.- 1995.- № 5-6.
 9. Музичка М. Штрихи до біографії В. Стефаника // Дивослово.- 1995.- № 5-6.
 10. Стефаник Ю. Трагедія і тріумф роду Стефаників // Сучасність.- 1971.- № 6.
 11. Токарик М. Новели Василя Стефаника як експресіоністичне відображення дійсності // Дивослово.- 2003.- № 2.
 12. Черненко О. Експресіонізм у творчості Василя Стефаника.- Мюнхен, 1989.
 13. Черненко О. Імпресіонізм та експресіонізм // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики.- К., 1994.

ЛЕСЯ УКРАЇНКА

 1. Агеєва В. Поетеса зламу століть. Творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації.- К., 1999.
 2. Бетко І. Біблія як джерело ідей у творчості Лесі Українки // Слово і час.- 1991.- № 3.
 3. Бойко Ю. Естетичні погляди Лесі Українки та її стильові шукання // Бойко Ю. Вибрані праці.- К., 1992.
 4. Борисюк Т. "Лісова пісня" Лесі Українки і "Затоплений дзвін" Гергарта Гауптмана // Слово і час.- 1990.- № 3.
 5. Геник-Березовська З. Драматична творчість Лесі Українки в тогочасному літературному контексті // Геник-Березовська З. Грані культур: Бароко. Романтизм. Модернізм.- К., 2000.
 6. Давидюк В. Позатекстова міфологічна символіка "Лісової пісні" // Дивослово.- 1994.- № 2.
 7. Донцов Д. Поетка українського рісорджимента (Леся Українка).- Львів.- 1992.
 8. Драй-Хмара М. Бояриня // Леся Українка. Бояриня.- К., 1991.
 9. Євшан М. Леся Українка // Євшан Микола. Критика. Літературознавство. Естетика.- К., 1998.
 10. Жулинський М. Леся Українка // Слово і доля.- К., 2002.
 11. Зборовська Н. Моя Леся Українка. Есей.- Тернопіль, 2002.
 12. Камінчук О. Художній світогляд та особливості поетики Лесі Українки // Дивослово.- 2003.- № 1.
 13. Криловець А. "Сім струн я торкаю" (Із секретів поетичної творчості Лесі Українки) // Дивослово.- 1995.- № 7.
 14. Мірошниченко Л. Над рукописами Лесі Українки. Нариси з психології творчості та текстології.- К., 2001.
 15. Филипович П. Образ Прометея в творах Лесі Українки // Дивослово.- 1996.- № 2.
 16. Франко І. Леся Українка // Франко Іван. Зібр. творів: У 50 т.- К., 1981.- Т. 31.
 17. "Хотіла б я піснею стати": Матеріали для проведення позакласного часу з теми "Леся Українка та музика" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.- 2000.- № 2 (журнал присвячений Лесі Українці).
 18. Шевчук Т. Тестові завдання до теми "Творчість Лесі Українки" // Дивослово.- 1995.- № 8.

МИКОЛА ВОРОНИЙ

 1. Білецький О. Двадцять років нової української лірики (1903-1923) // Білецький О. Літературно-критичні статті.- К., 1990.
 2. Вервес Г. Микола Вороний // Микола Вороний. Поезії. Переклади. Критика. Публіцистика.- Серія "БУЛ".- К., 1996.
 3. Вервес Г. Поет повертається на батьківщину // Вороний М. Твори.- К., 1989., або ж: Вервес Г. Поет повертається на батьківщину // Рад. літературознавство.- 1989.- № 1.
 4. Євшан М. З приводу книжки Миколи Вороного // Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика.- К., 1998.
 5. Ільєнко І. Боже! За віщо? Судний день Миколи Вороного // Літературна Україна.- 1991.- 14 березня.
 6. Кузьменко В. Палімпсести Миколи Вороного // Дивослово.- 1996.- № 12.
 7. Лесик В. Поетична спадщина Миколи Вороного // Дивослово.- 1994.- № 12.
 8. Мороз-Стрілець Т. Спогад про Миколу Вороного // Вітчизна.- 1988.- № 5.

ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ

 1. Дем'янівська Л. Символізм як один із напрямів української літератури (Драми Олександра Олеся) // Українська мова і література в школі.- 1992.- № 9-10.
 2. Євшан М. Червоні маки... (Про п'єсу О. Олеся "По дорозі в казку") // Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика.- К., 1998.
 3. Єфремов С. На початку нового віку: Олесь // Єфремов С. Історія українського письменства.- К., 1995.
 4. Жулинський М. Олександр Олесь // Слово і доля.- К., 2002.
 5. Зеров М. Від Куліша до Винниченка: Поезія Олеся і спроба нового її трактування // Зеров Микола. Твори: В 2 т.- К., 1990.- Т. 1.
 6. Качуровський І. Метрика Олександра Олеся // Слово і час.- 1998.- № 12.
 7. Радишевський Р. Журба і радість Олександра Олеся // Олесь О. Твори: В 2 т.- К., 1990.
 8. Чернова І. Міфологема долі в художньому світі Олександра Олеся // Слово і час.- 1998.- № 12.

ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО

 1. Гнідан О., Дем'янівська Л. Володимир Винниченко: Життя, діяльність, творчість.- К.,1996.
 2. Жулинський М. Володимир Винниченко // Слово і доля.- К., 2002.
 3. Зеров М. Від Куліша до Винниченка: Нариси з новітнього українського письменства // Зеров М. Твори: У 2 т.- К., 1990.- Т. 2.
 4. Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн.- К., 1993.- Кн. 1.
 5. Ковальчук О. Анатомія гріха (Драма Володимира Винниченка "Гріх") // Дивослово.- 2003.- № 10.
 6. Ковальчук О. Щастя як проблема буття (Психологічний аналіз оповідання Володимира Винниченка "Момент") // Дивослово, 2003.- № 3.
 7. Костюк Г. Світ Винниченкових образів та ідей // Українське слово: Хрестоматія: У 3 кн.- К., 1994.- Кн. 1.
 8. Мороз Л. "Сто рівноцінних правд": Парадокси драматургії В. Винниченка.- К., 1994.
 9. Панченко В. Будинок з химерами.- Кіровоград, 1996.
 10. Слабошпицький М. Письменник світового масштабу: Штрихи до портрета Володимира Винниченка // Українська мова і література в школі.- 1990.- № 2.
 11. Українка Леся. Винниченко // Винниченко В. Раб краси.- К., 1994.
 12. Франко І. Новини нашої літератури // Винниченко В. Раб краси.- К., 1994.

11 клас

ОГЛЯДОВІ МАТЕРІАЛИ

 1. Агеєва В. Український імпресіонізм: М. Коцюбинський, Г. Косинка, А. Головко.- К., 1994.
 2. Андрусів С. Модус національної ідентичності: львівський текст 30-х років ХХ ст.- Тернопіль - Львів, 2000.
 3. Білецький О. Літературно-критичні статті.- К., 1990.
 4. Грабович Г. Велика література.- К., 1994.
 5. Гречанюк С. На тлі ХХ ст. Літературно-критичні нариси.- К., 1990.
 6. З порога смерті. Письменники - жертви сталінських репресій. Випуск перший / Упоряд. О. Мусієнко.- К., 1991.
 7. Жулинський М. Слово і доля.- К., 2002.
 8. Ільницький М. Від "Молодої музи" до "Празької школи".- Львів, 1995.
 9. Ільницький М. Західноукраїнська і емігрантська поезія 20- 30-х років.- К., 1992.
 10. Історія української літератури ХХ ст.: У 2 кн.- К., 1993, 1994, 1998.
 11. Карманський П. Українська богема.- Львів, 1996.
 12. Качкан В. Ірина Вільде: Нарис життя і творчості.- К., 1991.
 13. Ковалів Ю. Українська поезія першої половини ХХ ст.- К., 2000.
 14. Корнієнко Н. Лесь Курбас: Репетиція майбутнього.- К., 1998.
 15. Костенко Л. Геній в умовах заблокованої культури // Літературна Україна.- 1991.- 26 вересня.
 16. Лавріненко Ю. Розстріляне відродження. Антологія 1917- 1933.- К., 2001.
 17. Луцький Ю. Літературна політика в Радянській Україні. 1917 - 1934.- К., 2000.
 18. Мишанич О. Повернення: Літературно-критичні статті і нариси.- К., 1997.
 19. Мовчан Р. "Естетичне людинознавство" ранньої прози І. Вільде // Українська мова та література.- 2000.- № 17.
 20. Мовчан Р. Українська проза ХХ століття в іменах: Посібник.- К., 1997.
 21. Моренець В. Національні шляхи поетичного модерну першої половини ХХ ст.: Україна і Польща.- К., 2002.
 22. Неврлий М. Українська радянська поезія 20-х років. Мікропортрети в художніх стилях і напрямах.- К, 1991.
 23. Павличко С. Дискурс українського модернізму.- К., 1997.
 24. Савіцький М. Богдан Лепкий: Життя і творчість.- К., 1993.
 25. Соловей Е. Українська філософська лірика.- К., 1999.
 26. Стрілецька Голгофа: Спроба антології.- Львів, 1992.
 27. Українська художня культура (За ред. І. Ляшенка).- К., 1996.
 28. Филипович П. Літературно-критичні статті.- К., 1991.
 29. Шерех Ю. Не для дітей: Літературно-критичні статті й есеї. - Нью-Йорк, 1964.
 30. Шерех Ю. Пороги і запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеологія.: У 3-х т.- Харків, 1998 -1999.
 31. Шерех Ю. Третя сторожа.- К., 1993.
 32. Чорній С. Український театр і драматургія.- Мюнхен - Нью-Йорк, 1980.
 33. 20-ті роки: літературні дискусії, полеміки.- К., 1991.

ПАВЛО ТИЧИНА

 1. Барка В. Хліборобський Орфей, або кларнетизм // Сучасність.- 1961.- № 2.
 2. Гальченко С. Текстологія поетичних творів П. Г. Тичини.- К., 1990.
 3. Грабович Г. Диптих про Тичину // Грабович Г. До історії української літератури.- К., 1997.
 4. Загребельний П. Кларнети ніжності // Загребельний П. Неложними устами.- К., 1981.
 5. Коцюбинська М. Корозія таланту // Слово і час.- 1989.- № 11.
 6. Маланюк Є. Павло Тичина. Фрагмент із ст. "Напровесні" // Літературна Україна.- 1992.- 14 травня.
 7. Стус В. Феномен доби (Сходження на Голгофу слави).- К., 1993.
 8. Тельнюк С. Молодий я, молодий...- К., 1990.

МИХАЙЛЬ СЕМЕНКО

 1. Білокінь С. Чи був Михайль Семенко футуристом? // Сучасність.- 1990.- № 10.
 2. Ільницький О. Український футуризм. 1914-1930.- Львів, 2003.
 3. Ільницький О. Шевченко і футуристи // Сучасність.- 1989.- № 5.
 4. Ковалів Ю. Михайль Семенко і футуризм // Визвольний шлях.- 1995.- № 10-11.
 5. Петровський М. "Хочу додому я, хочу в Київ". Михайль Семенко - урбаніст // Вітчизна.- 1990.- № 1.
 6. Сорока М. Поезомалярство М. Семенка // Слово і час.- 1992.- № 12.
 7. Сулима М. "Дух мій в захопленні можливостей футурних" // Слово і час.- 1992.- № 12.
 8. Черниш Г. До історії українського футуризму // Радянське літературознавство.- 1989.- №8.

МАКСИМ РИЛЬСЬКИЙ

 1. Зеров М. Літературний шлях Максима Рильського // Зеров М. Твори: У 2 т.- К., 1990.- Т. 2.
 2. Ільєнко І. Жага: Труди і дні Максима Рильського.- К., 1995.
 3. Лавріненко Ю. Лірика і ліричний епос Максима Рильського // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.- К., 1994, 2001.
 4. Новиченко Л. Поетичний світ Максима Рильського.- Кн.1: 1910-1941.- К., 1980.
 5. Олександров Б. Рильський офіційний і Рильський справжній // Сучасність.- 1964.- № 9.
 6. Стеценко О. Тема кохання у творчості Рильського // Дивослово.- 1995.- № 10-11.

ЄВГЕН ПЛУЖНИК

 1. Базилевський В. Євген Плужник // Літературна Україна.- 1988.- № 45.
 2. Коваленко-Плужник Г. Спогади // Україна.- 1990.- № 1-4.
 3. Лавріненко Ю. Євген Плужник // Розстріляне відродження: Антологія 1917 - 1933.- К., 2001.
 4. Новиченко Л. М. Євген Плужник // Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн.- К., 1993.- Кн. 1.
 5. Скирда Л. Євген Плужник: Нарис життя і творчості.- К., 1989.
 6. Череватенко Л. Все, чим душа живе // Євген Плужник. Поезії.- К., 1988.

МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ

 1. Агеєва В. Микола Хвильовий // Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн.- К., 1993.- Кн. 1.
 2. Дніпровський І. Микола Хвильовий: Портрет мятежника // Сучасність.- 1992.- № 3.
 3. Жулинський М. Микола Хвильовий // Слово і доля.- К., 2002.
 4. Мовчан Р. Ще раз про Миколу Хвильового, або Homo Ludens в українській прозі 20-х років // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.- 2003.- № 3.
 5. Плющ Л. Про запахи слів Хвильового // Сучасність.- 1987.- № 7 - 8.
 6. Шевчук В. Драма Миколи Хвильового // Слово і час.- 1994.- № 2.
 7. Шерех Ю. Хвильовий без політики // Березіль.- 1991.- № 9.

ГРИГОРІЙ КОСИНКА

 1. Агеєва В. Автор і герой як виразники оцінки зображуваного у прозі Г. Косинки // Агеєва В. Українська імпресіоністична проза.- К., 1994.
 2. Жулинський М. Григорій Косинка // Жулинський М. Слово і доля.- К., 2002.
 3. Кавун Л. Психологізм як елемент поетики новел Григорія Косинки // Українська мова і література в школі.- 1993.- № 2.
 4. Костюк Г. Григорій Косинка // Костюк Г. Зустрічі і прощання.- Едмонтон, 1987.- Кн. 1.
 5. Мовчан Р. Григорій Косинка // Українська проза ХХ століття в іменах: Посібник.- К., 1997.
 6. Мороз-Стрілець Т. Голос пам'яті: Спогади.- К., 1989.
 7. Наєнко М. Григорій Косинка // Українське слово: Хрестоматія...- К., 1994.- Кн. 2.
 8. Рильський М. Слово Косинки // Косинка Г. Серце. Новели.- К., 1967.

ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ

 1. Бабишкін О. Кіноспадщина Юрія Яновського.- К., 1987.
 2. Костюк Г. Лицар культури нації; Маланюк Є. Юрій Яновський // Єлисавет.- 1992.- 19 серпня.
 3. Лист у вічність: Спогади про Юрія Яновського.- К., 1980.
 4. Мовчан Р. Неоромантична проза Юрія Яновського ("Майстер корабля", "Чотири шаблі") // Дивослово.- 2001.- № 7.
 5. Островський Г. Все, що залишилось... // Вітчизна.- 1993.- № 3-4.
 6. Панченко В. Морський рейс Юрія Третього.- Кіровоград, 2002.
 7. Патетичний фрегат. Роман Юрія Яновського "Майстер корабля" як літературна містифікація.- К., 2002.

ВАЛЕР'ЯН ПІДМОГИЛЬНИЙ

 1. Костюк Г. Валер'ян Підмогильний // Українське слово: Хрестоматія...- К., 1994.- Кн. 2.
 2. Ласло-Куцюк М. "Місто" В. Підмогильного і французький роман ХІХ ст. // Шукання форми: Нариси з української літератури ХХ ст.- Бухарест, 1980.
 3. Мельник В. Суворий аналітик доби: Валер'ян Підмогильний в ідейно-естетичному контексті української прози першої половини ХХ ст.- К., 1994.
 4. Мовчан Р. Валер'ян Підмогильний - перекладач // Українська мова та література.- 2001.- № 5.
 5. Мовчан Р. Проза Валер'яна Підмогильного. Доля. Людина. Стиль//Дивослово, 2000.-№ 1.
 6. Мовчан Р. Український модерністичний роман: "Місто", "Невеличка драма" В. Підмогильного // Дивослово.- 2001.- № 2.
 7. Шевчук В. Полинова зоря Валер'яна Підмогильного // Українська мова і література в школі.- 1991.- № 2.
 8. Шерех Ю. Людина і люди ("Місто" Валеріана Підмогильного) // Ю. Шерех. Не для дітей.- Нью-Йорк, 1964.

В. ДОМОНТОВИЧ

 1. Агеєва В. Нова жінка у прозі В. Домонтовича // Слово і час.- 2002.- № 10.
 2. Брайчевський М. В. Петров - учений-універсал // Слово і час.- 2002.- № 10.
 3. Загоруйко Ю. Митець незвичайної долі (Віктор Петров-Домонтович) // Слово і час.- 1992.- № 7.
 4. Новиченко Л. Родом з двадцятих... // Вітчизна.- 1990.- № 11.
 5. Шерех Ю. Віктор Петров, як я його бачив // Шерех Ю. Пороги і запоріжжя...- Харків, 1998.- Т. 3.

ОСТАП ВИШНЯ

 1. Журавський А. "Скажіть усім, що я не ворог народу" // Літературна Україна.- 1988.- № 23.
 2. Мовчан Р. Остап Вишня // Українська проза ХХ століття в іменах: Посібник.- К., 1997.
 3. Новиченко Л. Остапові Вишні - сто літ // Слово і час.- 1990.- № 1.
 4. Присяжна Т. Сторінками життєпису Остапа Вишні // Дивослово.- 1996.- № 2.
 5. Суровцова Н. Перехрещені стежки (Остап Вишня) // Слово і час.- 1991.- № 8.
 6. Чиб'ю. 1934. Уривки з табірного щоденника // Літературна Україна.- 1989.- 3 серпня.

МИКОЛА КУЛІШ

 1. Кузякіна Н. Ув'язнений за суворою ізоляцією // Київ.- 1993.- № 7.
 2. Куліш А. Спогади про Миколу Куліша // Куліш М. Твори в двох томах.- К., 1990.- Т. 2.
 3. Лавріненко Ю. Микола Куліш // Розстріляне відродження: Антологія 1917 - 1933.- К., 2001.
 4. Панченко В. Арки і шибениці (драматургія Миколи Кулiша). - Кіровоград, 1997.
 5. Свербилова Т. Микола Куліш // Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн.- К., 1993.- Кн. 1.
 6. Шерех Ю. "Шоста симфонія" Миколи Куліша // Куліш М. Твори в двох томах.- К., 1990.- Т. 2.

БОГДАН-ІГОР АНТОНИЧ

 1. Антонич. Б.-І. Національне мистецтво: між змістом і формою // Україна: Наука і культура. Щорічник.- Вип. 24.- К., 1990.
 2. Весни розспіваної князь: Слово про Антонича.- К., 1989.
 3. Жулинський М. Богдан-Ігор Антонич // Слово і доля.- К., 2002.
 4. Ільницький М. Богдан-Ігор Антонич. Літературний портрет.- К., 1991.
 5. Ласло-Куцюк М. Все на світі має свою душу // Дивослово.- 1994.- № 10-11.
 6. Новикова М. Міфосвіт Антонича // Сучасність.- 1992.- № 9.
 7. Славутич Я. Від землепоклонства до християнства? // Слово і час.- 1993.- № 8.

ОСИП ТУРЯНСЬКИЙ

 1. Карманський П. Осип Турянський // Українська богема.- Львів, 1936.
 2. Печарський А. "Поза межами болю" О. Турянського: функція персонажа як "фігури" несвідомого // Слово і час.- 1999.- № 1.
 3. Федорів Р. Повернення Осипа Турянського // Турянський О. Син землі. Вибрані твори.- К., 1989.

ЄВГЕН МАЛАНЮК

 1. Базилевський В. Римлянин з Архангорода (Євген Маланюк: фізіотерапія батогом і металом) // Сучасність.- 1997.- № 1.
 2. Барабаш Ю. Український Єремія. Євген Маланюк: парадигма малоросійства // Слово і час.- 1997.- № 1.
 3. Войчишин Ю. Ярий крик і біль тужавий: Поетична особистість Євгена Маланюка.- К., 1993.
 4. Ільницький М. Степове прокляття України (історіософія поезії Євгена Маланюка) // Українська мова і література в школі.- 1993.- № 7.
 5. Куценко Л. Dominus Маланюк: тло і постать.- Кіровоград, 2001.
 6. Салига Т. З Україною в серці: штрихи до портрета Євгена Маланюка // Українська мова і література в школі.- 1991.- № 10.

ТОДОСЬ ОСЬМАЧКА

 1. Зборовська Н. "Танцююча зірка" Тодося Осьмачки.- К., 1996.
 2.  Кейван М. У самотній мандрівці до вічности. Спогади про Тодося Осьмачку // Україна.- 1992.- № 32, 33, 37.
 3. Колесниченко-Братунь Н. "Старший боярин" Т. Осьмачки і традиції європейської прози // Дзвін.- 1995.- № 4.
 4. Слабошпицький М. Поет із пекла. Роман.- К., 2003.
 5. Шевчук В. "Людина між свідомістю і природою". Про прозаїчний триптих Тодося Осьмачки // Кур'єр Кривбасу.- 1998.- № 99-100.
 6. Шерех Ю. Над Україною дзвони гудуть // Дивослово.- 1995.- № 1.

ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО

 1. Гребньова В. "Народ, який не знає своєї історії, є народ сліпців". Творчість О. Довженка періоду Другої світової війни: пошук вічних істин // Дзвін.- 1996.- № 7.
 2. Дзюба І. Знаки духовної співмірності (штрихи до світового контексту естетики Олександра Довженка ) // Дивослово.- 1996.- № 1.
 3. Довженко і світ. Творчість О. П. Довженка в контексті свiтової культури.- К., 1984.
 4. Дончик В. Олександр Довженко // Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн.- К., 1994.- Кн. 2.- Ч. 1.
 5. Корогодський Р. Довженко в полоні. Розвідки та есеї про майстра.- К., 2000
 6. Кошелівець І. Олександр Довженко. Спроба творчої біографії.- Мюнхен, 1980.
 7. Куценко М. Український геній у вигнанні: Олександр Довженко // Слово і час.- 1997.- № 5-6.
 8. Мовчан Р. Олександр Довженко // Мовчан Р. Українська проза ХХ ст. в іменах: Посібник.- К., 1997.
 9. Царинник М. Плянетне видиво: міфотворче світовідчування Олександра Довженка // Сучасність.- 1973.- № 10-12.

ОЛЕГ ОЛЬЖИЧ, ОЛЕНА ТЕЛІГА

 1. Олена Теліга. О краю мій... Твори. Документи. Біографічний нарис / Упоряд. Н. Миронець.- К., 1999.
 2. Ольжич О. Незнаному воякові. Заповідане живим.- К., 1994.

12 клас

ВСТУП

 1. Дрозд В. Музей живого письменника, або моя довга дорога в ринок.- К., 1994.
 2. Жулинський М. Наближення.- К., 1988.
 3. Іваничук Р. Благослови, душе моя, Господа...- Львів, 1993.
 4. Ільницький М. Іван Драч.- К., 1986.
 5. Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн.- К., 1995 - Кн. 2.- Ч. 1.
 6. Касьянов Г. Незгодні: Українська інтелігенція в русі опору 1960 - 1980-х років.- К., 1994.
 7. Кошелівець І. Розмови в дорозі до себе.- К., 1994.
 8. Кошелівець І. Сучасна література в УРСР.- Нью-Йорк, 1964.
 9. Моренець В. На відстані серця.- К., 1986.
 10. Поза традиції: Антологія української модерної поезії в діаспорі / Упоряд. Б. Бойчук.- Київ - Торонто - Едмонтон - Оттава, 1993.
 11. Сверстюк Є. Блудні сини України.- К., 1993.
 12. Скирда Л. Сучасна українська поезія.- К., 1990.
 13. Ткаченко А. Василь Симоненко.- К., 1990.

ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО

 1. Кошелівець І. У хороший шевченків слід ступаючи // Дивослово.- 1995.- № 1.
 2. Негода М. Поет на троні // Кур'єр Кривбасу.- 2003.- № 158.
 3. Сверстюк Є. Василь Симоненко прилетів на білому коні // Сучасність.- 1995.- № 1.
 4. Світличний І. Перша книга поета... // Слово і час.- 1997.- № 7.
 5. Симоненко В. // Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн.- К., 1995.- Кн. 2.- Ч. 2.
 6. Стус В. Серед грому і тиші // Сучасність.- 1995.- № 1.
 7. Ткаченко А. Василь Симоненко. Нарис життя і творчості.- К., 1990.
 8. Шудря М. Василева криниця // Дивослово.- 1995.- № 12.

ІВАН ДРАЧ

 1. Драч І. "Не зумів витиснути із себе поета..." // Сучасність.- 1995.- № 1.
 2. Ільницький М. Іван Драч. Нарис творчості.- К., 1986.
 3. Рубан В. Третє пришестя І. Драча // Київ.- 1996.- № 9-10.
 4. Слабошпицький М. Поет, який має талант бути Драчем // Дивослово.- 1996.- № 10.
 5. Ткаченко А. Іван Драч // Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн.- К., 1995 - Кн. 2.- Ч. 2.
 6. Шевченко А. Сонце і слово Івана Драча // Дивослово.- 1996.- № 10.

МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ

 1. Дзюба І. Що ти - це ти // Літературна Україна.- 1986.- 6 листопада.
 2. Ковалів Ю. "Творись, мій труд!" // Радянське літературознавство.- 1986.- № 11.
 3. Микола Вінграновський // Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн.- К., 1995 - Кн. 2.- Ч. 2.
 4. Моренець В. Відтворити цілісність світу // Вітчизна.- 1981.- № 5.
 5. Салига Т. Микола Вінграновський.- К., 1989.

ДМИТРО ПАВЛИЧКО

 1. Земляк В. Павличко сьогодні // Літературна Україна.- 1977.- 22 листопада.
 2. Ільницький М. Дмитро Павличко. Нарис творчості.- К., 1985.
 3. Моренець В. Дмитро Павличко // Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн.- К., 1995 - Кн. 2.- Ч. 2.
 4. Равлів І. Тематичне й жанрове розмаїття Павличкової лірики 90-х // Слово і час.- 1998.- № 9-10.
 5. Савчин Т. Сонети Дмитра Павличка: поетика жанру.- К., 1999.
 6. Ткаченко Л. Ностальгія Дмитра Павличка // Слово і час.- 1999.- № 10.

ІРИНА ЖИЛЕНКО

 1. Дрозд В. Музей живого письменника, або моя довга дорога в ринок. Повість-шоу.- К., 1994.
 2. Жиленко І. Homo feriens // Сучасність.- 2002.- № 4-9.
 3. Жиленко І. "Не розбивайте мій ліхтар!" (замість автобіографії) // Жиленко І. Євангеліє від ластівки.- Харків, 2000.
 4. Никанорова О. "І добрі дерева стояли на добрій землі..." // Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.- К., 1995 - Кн. 4.
 5. Шарова Є. Ірина Жиленко // Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн.- К., 1995 - Кн. 2.- Ч. 2.

ЛІНА КОСТЕНКО

 1. Брюховецький В. Ліна Костенко.- К., 1990.
 2. Гусар-Струк Д. Історичний роман Ліни Костенко // Сучасність.- 1990.- № 5.
 3. Клочек Г. Історичний роман Ліни Костенко "Маруся Чурай".- Кіровоград, 1998.
 4. Коляда Т. Віртуальна дійсність в поезії Ліни Костенко // Світовид.- 1996.- Ч. 3.
 5. Кудрявцев М. Митець і час: ідейна проблематика поетичної драми Ліни Костенко // Дивослово.- 1998.- № 8.
 6. Панченко В. Поезія Ліни Костенко.- Кіровоград, 1997, або в кн.: Урок літератури.- Кіровоград, 2000.
 7. Симоненко В. Краса без красивостей // Слово і час.- 1990.- № 3.
 8. Шелест В. Образні асоціації в поезії Ліни Костенко // Дивослово.- 1994.- № 2.
 9. Шпиталь А. Книга болю з проблиском надії; Мовчан Р. Позбутися рабського комплексу; Кодак М. "Берестечко": один урок українству // Слово і час.- 2000.- № 1.
 10. Фізер І. Шедеври поетичної мітоісторії Ліни Костенко // Сучасність.- 1988.- № 7-8.

ОЛЕСЬ ГОНЧАР

 1. Вінок пам'яті Олеся Гончара: Спогади. Хроніка.- К., 1997.
 2. Гончар О. "Віриться, Україна перетриває й це..." // Слово і час.- 1998.- № 4-5.
 3. Гончар О. "Душа й природа в злагоді своїй..." // Слово і час.- 1996.- № 4-5.
 4. Гончар О. Катарсис.- К., 2000.
 5. Гончар О. Поетичний пунктир походу. Поезії.- К., 2000.
 6. Олесь Гончар: Початок пожиттєвого випробування // Дивослово.- 1998.- № 5.
 7. Гончар О. Чим живемо: на шляхах до українського відродження.- К., 1991.
 8. Гончар О. Щоденники у трьох томах.- К., 2002-2004.
 9. Гончар О. Щоденникові записи // Дніпро.- 1999.- № 7-8.
 10. Гуменний М. Олесь Гончар: Книга для вчителя.- К., 1991.
 11. Дончик В. Осягнення гармонії. Нотатки різних літ // Дончик В. Зупинені миті.- К., 1989.
 12. Жулинський М. Олесь Гончар: творчість як доля // Українська мова і література в школі.- 1991.- № 11-12.
 13. Погрібний А. Олесь Гончар.- К., 1989.
 14. Погрібний А. Орбіти художнього слова // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.- К., 1994 - Кн. 3.
 15. Сверстюк Є. Собор у риштованні // Дивослово.- 1998.- № 5.

ГРИГІР ТЮТЮННИК

 1. Аврахов Т. Екзистенція в художньому слові Григора Тютюнника // Українська мова і література в школі.- 1992.- № 9-10.
 2. Вічна загадка любові: Літературна спадщина Григора Тютюнника. Спогади про письменника.- К., 1988.
 3. Гуторов О. Незахищене серце: Характер і час Григора Тютюнника // Прапор.- 1990.- № 7-9.
 4. Закон спільного кореня: Листування між Григорієм та Григором Тютюнниками // Вітчизна.- 1986.- № 6.
 5. Ласло-Куцюк М. Тенденції сучасної української прози // Шукання форми: нариси з української літератури ХХ століття.- Бухарест, 1980.
 6. Мовчан Р. Григір Тютюнник // Українська проза ХХ століття в іменах: Посібник.- К., 1997.
 7. Мовчан Р. Неопублікованими сторінками записників Григора Тютюнника // Слово і час.- 1993.- № 8.
 8. Мовчан Р. Чи був дитячим письменником Григір Тютюнник? // Літературна Україна.- 2001.- 6 грудня.
 9. Мороз Л. Григір Тютюнник: Літературний портрет.- К., 1991.
 10. "Скучаю за твоїм словом..." (Листи Григора Тютюнника) // Слово і час.- 1991.- № 12.
 11. Шевченко А. Щастя і злощастя Григора Тютюнника // Радянське літературознавство.- 1989.- № 10.
 12. Шудря М. Непідкупний голос правди: Невідоме про Григора Тютюнника // Дивослово.- 1996.- № 4.

ВАСИЛЬ СТУС

 1. Жулинський М. Василь Стус // Жулинський М. Слово і доля.- К., 2002.
 2. Коцюбинська М. Стусове "самособоюнаповнення" // Сучасність.- 1995.- № 6.
 3. Наливайко Д. Василь Стус - перекладач // Всесвіт.- 1991.- № 1.
 4. Не відлюбив свою тривогу ранню... Василь Стус - поет і людина: Спогади, статті, листи, поезії.- К., 1993.
 5. Оникієнко І. Символ "веселий цвинтар" в "естетиці страждання" В. Стуса // Слово і час.- 1997.- № 2.
 6. Павлишин М. Квадратура круга: пролегомени до оцінки Василя Стуса // Дивослово.- 1994.- № 1.
 7. Стус Д. Берегами конспектів В. Стуса. До літературної біографії письменника // Слово і час.- 2000.- № 9.
 8. Стус як текст.- Мельборн, 1992.
 9. Шевельов Ю. Трунок і трутизна // Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.- К., 1994 - Кн. 3.

ВАСИЛЬ ЗЕМЛЯК

 1. Ващенко Ю. На перетині художніх світів: Вавилон на чебреці і Клошмерль Вавилонський (про типологічну спорідненість творів В. Земляка і Г. Шевальє // Слово і час.- 2001.- № 1.
 2. Гончар О. Співець рідної землі // Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.- К., 1995.- Кн. 4.
 3. Дімаров А. Зрештою, життя прекрасне // Слово і час.- 1998.- № 4-5.
 4. Жулинський М. "Я поведу вас у вічність..." // Наближення.- К., 1986.
 5. Заповіт любові. Спогади про Василя Земляка.- К., 1983.
 6. Неопубліковані нотатки Василя Земляка // Слово і час.- 1993.- № 4.
 7. Сивокінь Г. Василь Земляк // Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн.- К.,1995 - Кн. 2.- Ч. 2.
 8. Слабошпицький М. Василь Земляк. Нарис життя і творчості.- К., 1994.
 9. Усмішки Василя Земляка, записані Миколою Мащенком // Дніпро.- 1991.- № 8.

ВАЛЕРІЙ ШЕВЧУК

 1. Жулинський М. "... І метафори реального життя" // Наближення.- К., 1986.
 2. Кравченко А. Валерій Шевчук // Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн.- К., 1995 - Кн. 2.- Ч. 2.
 3. Медвідь В. Поєднав традиційну оповідь з модерном... // Літературна Україна.- 1997.- 30 січня.
 4. Мовчан Р. Валерій Шевчук // Українська проза ХХ століття в іменах: Посібник.- К., 1997.
 5. Онишкевич Л. Шлях вічного повороту // Сучасність.- 1996.- № 1.
 6. Павлишин М. "Дім на горі" Валерія Шевчука // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.- К., 1994 - Кн. 3.
 7. Тарнашинська Л. "Паралельна дійсність" у координатах притчі: Вільям Голдінг та Валерій Шевчук // Всесвіт.- 1999.- № 2.
 8. Тарнашинська Л. Свобода вибору - єдина форма самореалізації в абсурдному світі // Сучасність.- 1995.- № 3.
 9. Фізер І. Промова на врученні премії фундації Антоновичів Валерію Шевчуку // Слово і час.- 1991.- № 12.
 10. Шевчук В. Виступ на врученні премії фундації Антоновичів // Слово і час.- 1991.- № 12.
 11. Шевчук В. Мій театр та моє кіно. Автобіографічні згадки. Вертеп // Кур'єр Кривбасу.- 1997.- № 81-82.
 12. Шевчук В. Сад житейський думок, трудів та почуттів // Шевчук В. Темна музика сосон. Сад житейський... - К., 2003.

ПАВЛО ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ

 1. Дончик В. Істина - особистість (Проза Павла Загребельного).- К., 1984.
 2. Загребельний П. "Думки нарозхрист" - К., 1997.
 3. Загребельний П. Неложними устами.- К., 1981.
 4. Загребельний П. "Потрібна незалежність розуму" // Літературна Україна.- 1987.- 2 липня.
 5. "Замкнене коло нашої історії - ось це я мав на увазі". Інтерв'ю з Павлом Загребельним, автором роману "Диво" // Панченко В. Урок літератури.- Кіровоград, 2000.
 6. Слабошпицький М. Історія сучасності й сучасність історії // Слабошпицький М. Літературні профілі.- К., 1984.
 7. Фащенко В. Павло Загребельний. Нарис творчості.- К., 1984.
 8. Шпиталь А. Історична проза Павла Загребельного - К., 1986.

ВАСИЛЬ БАРКА

 1. 1. Барка В. Автобіографія // Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.- К., 1994.- Кн. 2.
 2. 2. Вірний М. Портрет поета.- Рівне, 1998.
 3. 3. Жулинський М. Василь Барка // Слово і доля.- К., 2002.
 4. 4. Жулинський М. Він - із подвижників Божих. Із розмови Миколи Жулинського з Василем Баркою // Літературна Україна.- 1998.- 20 серпня.
 5. 5. Мовчан Р. Український лірник на американській землі // Дивослово.- 1998.- № 7.
 6. 6. Мовчан Р. "Жовтий князь" Василя Барки // Слово і час.- 1998.- № 12.
 7. 7. Мовчан Р. "Жовтий князь" Василя Барки. Стаття перша, стаття друга // Дивослово.- 2002.- № 3, 4.
 8. 8. Плющ Л. Заразар - Заказар // Сучасність.- 1987.- № 10.

СУЧАСНА МОЛОДА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

 1. Білоцерківець Н. БУ-БА-БУ та ін., або Дещо про український поетичний авангард // Літературна панорама.- 1990.- К., 1990.
 2. Бовсунівська Т. Типологія української посттоталітарної художньої деструкції світобудови // Сучасність.- 2003.- № 10.
 3. Гундорова Т. Бу-Ба-Бу, Карнавал, Кіч // Критика.- 2000.- № 7-8.
 4. Гундорова Т. Постмодерністська фікція Андруховича з постколоніальним знаком питання // Сучасність.- 1993.- № 9.
 5. Жулинський М. Подих третього тисячоліття.- Луцьк, 2000.
 6. Зборовська Н. Феміністичні роздуми на карнавалі мертвих поцілунків.- Львів, 1999.
 7. Квіт С. Свобода стилю: Есе та статті.- К., 1996.
 8. Павлишин М. Що перетворюється в "Рекреаціях" Юрія Андруховича? // Канон та іконостас.- К., 1997.
 9. Плерома. Мала українська енциклопедія актуальної літератури.- Івано-Франківськ, 1998.
 10. Процюк С. Лицарі стилосу та кав'ярень: Есе про дев'яностиків.- К., 1996.
 11. Слапчук В. Світ у слові (інтерв'ю) // Кур'єр Кривбасу.- 2000.- № 127.
 12. Ткачук М. Літературний процес 90-х років ХХ століття // Українська мова та література.- 2000.- № 22.
 13. Ткачук М. Метафора, що вивертає світ. Поезія дев'ятдесятників // Кур'єр Кривбасу - 1999.- червень.
 14. Харчук Р. Покоління постепохи. Проза // Дивослово.- 1998.- № 1.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ЧИТАННЯ

5 клас

 1. Українські народні міфи та легенди
 2. Українські народні казки: "Яйце-райце", "Три бажання", "Як лисиця Івана-баштанника зробила царевичем", "Чому море солоне", "Іван-вітер", "Цар Лев", "Золотий черевичок", "Про бідного парубка і царівну"
 3. Т. Шевченко. "Сонце заходить", "Над Дніпровою сагою" та ін.
 4. Олена Пчілка. Зб. "Годі, діточки, вам спать!"
 5. П. Куліш. "Циган"
 6. І. Франко. Зб. "Коли ще звірі говорили"
 7. Б. Грінченко. Віршовані оповідання, легенди та казки
 8. О. Олесь. Зб. "Все навколо зеленіє"
 9. С. Васильченко. "Приблуда"
 10. М. Йогансен. "Собака Джан"
 11. В. Королів-Старий. Казки
 12. Н. Кибальчич. "Легенда про святого Юліана Милосердного"
 13. М. Вінграновський. "Сіроманець", "Первінка"
 14. В. Шевчук. "Панна квітів"
 15. В. Чемерис. "Аравійська пустеля", "Подорож до Самари Дніпровської"
 16. І. Крип'якевич. Історичні оповідання
 17. В. Малик. "Князь Кий"
 18. В. Нестайко. Повісті
 19. В. Земляк. "Тихоня"
 20. М. та С. Дяченки. Казки
 21. О. Кінаш. Казки
 22. Ю. Винничук. Казки

6 клас

 1. Українські народні перекази
 2. С. Руданський. Співомовки
 3. П. Гулак-Артемовський. Байки
 4. Б. Грінченко. "Екзамен", "Грицько", "Украла", "Сестриця Галя", "Батько та дочка"
 5. В. Винниченко. "Намисто"; М. Годованець "Голуб і Лелека"
 6. А. Косматенко. "Черепаха в небі"
 7. І. Багмут. "Пригоди чорного кота Лапченка, описані ним самим"
 8. В. Нестайко. "Таємниця трьох невідомих", "Пригоди Робінзона Кукурудзо", "Незнайомець із 13 квартири", "Тореадори з Васюківки"
 9. О. Донченко. Оповідання
 10. П. Воронько. Проза
 11. І. Калинець. "Дивосвіт". Казки
 12. Б. Комар. "Диваки"
 13. В. Близнець. "Землянка", "Як народжується стежка", "Золота гора до неба", "Женя і Синько", "Хлопчик і тінь"
 14. С. Плачинда, Ю. Колісниченко. "Неопалима купина" (Історичні повісті)
 15. Я. Стельмах. "Найкращий намет"
 16. Є. Гуцало. Оповідання

7 клас

 1. Т. Шевченко. "Чигрине, Чигрине..."
 2. П. Куліш. "Січові гості"
 3. О. Стороженко. "Закоханий чорт", "Голка", "Вуси"
 4. І. Франко. "Під оборогом"
 5. А. Чайковський. "Богданко", "Сагайдачний"
 6. А. Кащенко. "Над Кодацьким порогом"
 7. Б. Лепкий. "Казка мойого життя"
 8. Ю. Опільський. "Золотий лев", "Ідоли падуть"
 9. С. Васильченко. "Олив'яний перстень", "Приблуда"
 10. М. Стельмах. "Гуси-лебеді летять"
 11. У. Самчук. "Куди тече та річка" (перша частина "Волині")
 12. М. Трублаїні. "Лахтак", "Глибинний шлях", "Шхуна "Колумб"
 13. О. Гончар. "Романові яблука" (з роману "Твоя зоря")
 14. Г. Тютюнник. "Вогник далеко в степу", "Облога"
 15. С. Тельнюк. "Грає синє море"
 16. В. Малик. "Таємний посол"
 17. А. Дімаров. "Друга планета", "Три грані часу", "Діти"
 18. Є. Гуцало. Оповідання та повісті
 19. Б. Харчук. "Горохове чудо", "Діана"

8 клас

 1. Народні думи: "Дума про козака Голоту", "Самарські брати", "Хмельницький та Барабаш", "Втеча трьох братів з города Азова", "Самійло Кішка"
 2. Т. Шевченко. "Кобзар"
 3. Наталена Королева. "Легенди старокиївські"
 4. Ірина Вільде. "Повнолітні діти"
 5. Л. Старицька-Черняхівська. "Діамантовий перстень"
 6. І. Сенченко. "Діамантовий берег", "Руді вовки", "Чорна брама"
 7. Остап Вишня. "Мисливські усмішки"
 8. А. Дімаров. "На коні й під конем"
 9. О. Гончар. "Берег любові", "Бригантина"
 10. І. Чендей. "Сестри"
 11. В. Дрозд. "Кінь Шептало на молочарні"
 12. П. Загребельний. "Роксолана"
 13. М. Руденко. "Ковчег всесвіту"
 14. О. Бердник. "Лабіринти мінотавра"
 15. В. Малик. "Черлені щити"
 16. В. Чемерис. "Ольвія"
 17. Ю. Мушкетик. "Селена", "Літній птах на зимовому березі", "Динозавр"

9 клас

 1. Г. Сковорода. Поезії, байки, філософські трактати
 2. М. Старицький. "Остання ніч"
 3. М. Слабошпицький. "З голосу нашої Кліо", "Марія Башкирцева"
 4. Н. Королюк. "Маленькі історії про українських композиторів ХVІІІ-ХХ ст."
 5. Г. Квітка-Основ'яненко. "Пархімове снідання", "Маруся", "Сватання на Гончарівці", "Салдацький патрет"
 6. М. Костомаров. "Сава Чалий", "Чернігівка"
 7. Марко Вовчок. "Невільничка", "Три долі", "Маша", "Отець Андрій", "Інститутка", "Чортова пригода"
 8. О. Іваненко. "Марія"
 9. П. Куліш. Оповідання, поеми, "Автобіографія"
 10. Т. Шевченко. "Автобіографічний нарис", "Назар Стодоля", "Єретик", "Щоденник", "Художник"
 11. О. Кониський. "Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його життя"
 12. С. Воробкевич. "Турецькі бранці", "Вісім чи дев'ять? Смiховинки про Безглуздів"
 13. М. Грушевський. "Предок"
 14. Ю. Щербак. "Хроніка міста Ярополя"
 15. С. Скляренко. "Святослав", "Володимир"
 16. Ю. Косач. "Володарка Понтиди"
 17. І. Сенченко. "Діоген"
 18. Р. Іванченко. "Гнів Перуна"
 19. Р. Іваничук. "Манускрипт з вулиці Руської", "Вода з каменю", "Четвертий вимір"
 20. І. Липа. "Світильник неугасимий. Тринадцять притч"
 21. Ю. Мушкетик. "Смерть Сократа", "Жовтий цвіт кульбаби", "Суд над Сенекою"
 22. В. Малик. "Чорний вершник", "Горить свіча"
 23. Огненний змій. Антологія української фантастики ХІХ ст.
 24. Дерево пам'яті. Книга українського історичного оповідання
 25. В. Герасим'юк. Поезії
 26. Молоде вино. Антологія поезії

10 клас

 1. І. Нечуй-Левицький. "Дві московки", "Микола Джеря", "Хмари", "Над Чорним морем", "Гетьман Іван Виговський"
 2. Панас Мирний. "Лихі люди", "Повія"
 3. І. Карпенко-Карий. "Хазяїн"
 4. М. Старицький. Поезії, "Молодість Мазепи", "Кармелюк", "Остання ніч", "Богдан Хмельницький", "Руїна"
 5. І. Франко. Поезії, "Перехресні стежки", "Терен у нозі", "Із записок недужого", "Основи суспільності"
 6. М. Коцюбинський. "Цвіт яблуні", "Сміх", "Сон", "Дебют", "Хвала життю", "На острові", "Під мінаретами"
 7. О. Кобилянська. "Людина", "Царівна", "Некультурна", "Valse melancolique", "Битва", "У неділю рано зілля копала", "Природа"
 8. В. Стефаник. "Новина", "Марія", "Катруся", "Святий вечір", "Палій"
 9. Леся Українка. Поезії, "Кассандра", "Одержима", "Бояриня"
 10. Поезії М. Вороного, О. Олеся, В. Самійленка, Я. Щоголева, П. Карманського, В. Пачовського
 11. В. Винниченко. "На той бік", "Раб краси", "Чорна Пантера і Білий Ведмідь", "Сонячна машина", "Записки кирпатого Мефістофеля"
 12. О. Маковей. Оповідання
 13. С. Васильченко. "Талант"
 14. С. Черкасенко. "Казка старого млина"
 15. Г. Хоткевич. "Авірон", "Камінна душа"
 16. Р. Горак. "Тричі мені являлася любов"
 17. Р. Іваничук. "Шрами на скалі"
 18. Н. Бічуя. "Біла вілла"

11 клас

 1. Поезії П. Тичини, М. Зерова, Ю. Клена, П. Филиповича, В. Свідзинського, Є. Плужника, М. Йогансена, Б.- І. Антонича, Є. Маланюка, В. Бобинського, С. Гординського, Н. Лівицької-Холодної, О. Лятуринської, Ю. Дарагана, О. Стефановича
 2. М. Хвильовий. Памфлети, новели, оповідання
 3. Є. Плужник. "Недуга"
 4. М. Бажан. "Гофманова ніч", "Сліпці", "Нічні концерти"
 5. М. Хвильовий. "Санаторійна зона", "Дорога й ластівка", "Сентиментальна історія", "Синій листопад", "Кіт у чоботях", "Вальдшнепи"
 6. Ю. Яновський. "Голлівуд на березі Чорного моря", "Байгород", "Чотири шаблі"
 7. І. Сенченко. "Із записок", "Савка"
 8. В. Підмогильний. "Невеличка драма", "Повість без назви..."
 9. Г. Косинка. "Серце", "Змовини", "Гармонія", "На золотих богів", "Місячний сміх"
 10. М. Куліш. "Мина Мазайло", "Патетична соната"
 11. В. Домонтович. "Романи Куліша", "Аліна і Костомаров", "Дівчина з ведмедиком", "Болотяна Лукроза", оповідання
 12. М. Йогансен. "Подорож доктора Леонардо та його коханки Альчести у Слобожанську Швейцарію"
 13. Г. Михайличенко. "Блакитний роман"
 14. А. Любченко. "Вертеп", оповідання
 15. О. Слісаренко. "Чорний ангел"
 16. Д. Гуменна. "Діти Чумацького шляху", "Мана", "Дар Евдотеї"
 17. О. Довженко. "Земля", "Щоденник", "Ніч перед боєм"
 18. Б.-І. Антонич. "На другому березі"
 19. Є. Маланюк. "Нариси з історії нашої культури"
 20. К. Гриневичева. "Шоломи в сонці", "Шестикрилець"
 21. Наталена Королева. "Предок", "1313", "Сон тіні"
 22. Ірина Вільде. Новели, оповідання
 23. І. Багряний. "Огненне коло", "Сад Гетсиманський", "Людина біжить над прірвою"
 24. Т. Осьмачка. "Ротонда душогубців", "План до двору"
 25. У. Самчук. "Волинь", "Марія", "Юність Василя Шеремети", "Морозів хутір" (перша частина трилогії "Ост")
 26. Б. Певний. "Змова", "Дійство у п'ятому вимірі"
 27. Н. Бічуя. "Десять слів поета"

12 клас

 1. Поезії В. Симоненка, І. Драча, М. Вінграновського, Д. Павличка, І. Жиленко, Л. Костенко, І. Калинця, В. Голобородька, М. Воробйова, В. Кордуна, П. Мовчана, В. Герасим'юка, І. Римарука, Б. Нечерди, Л. Талалая, А. Мойсієнка, В. Стуса, І. Іова та ін.
 2. Л. Костенко. "Берестечко", "Сніг у Флоренції", "Дума про братів неазовських"
 3. О. Гончар. "Тронка", "Людина і зброя", "Модри Камень", "Ілонка", "Гори співають", "Собор"
 4. М. Стельмах. "Дума про тебе", "Чотири броди"
 5. Г. Тютюнник. Новели, оповідання
 6. В. Марченко. "Листи до матері"
 7. В. Земляк. "Зелені млини"
 8. В. Дрозд. "Спектакль", "Самотній вовк", "Листя землі", "Злий дух. Із житієм", "Пришестя"
 9. Г. Тютюнник. "Вир"
 10. Є. Гуцало. "Позичений чоловік", оповідання
 11. П. Загребельний. "Диво", "Роксолана", "Я, Богдан (Сповідь у славі)"
 12. В. Шевчук. "Дім на горі", "На полі смиренному", "Юнаки з вогненної печі", "Місяцева зозулька з ластів'ячого гнізда" та ін.
 13.  Р. Іваничук. "Черлене вино", "Журавлиний крик", "Благослови, душе моя, Господа..."
 14. А. Дімаров. "Містечкові історії", "Ідол", "Його сім'я", "Прожити й розповісти"
 15. В. Барка. "Океан"
 16. Ю. Мушкетик. "Яса", "Гетьманський скарб"
 17. Ю. Андрухович. Поезії, "Рекреації", "Московіада", "Перверзії", "Дванадцять обручів"
 18. О. Жовна. Оповідання, повісті
 19. Є. Кононенко. "Імітація", "Ностальгія", оповідання
 20. Г. Пагутяк. "Записки білого пташка",
 21. В. Медвідь. "Збираючи каміння", "Льох"
 22. О. Забужко. Поезії, "Дівчатка", "Інопланетянка", "Польові дослідження з українського сексу"
 23. О. Лишега. Поезії, "Брате Лі Бо, друже Ду Фу"
 24. О. Ульяненко. "Сталінка"
 25. Є. Пашковський. "Щоденний жезл"
 26. С. Процюк. "Інфекція"
 27. Ю. Іздрик. "Воццек"
 28. В. Діброва. Оповідання
Видалити Відміна
Забанити Відміна