Закрити
Основи здоров'я. Пояснювальна записка
30 Листопада 1999, 00:00 , Переглядів: 17061
FacebookTwitterLivejournal
Основи здоров'я. Пояснювальна записка Основи здоров'я. Пояснювальна записка

Навчальна програма викладання основ здоров'я у 5-9 кл. для загальноосвітніх навчальних закладів.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я

ПРОГРАМА

/рівень стандарту/
для учнів 5-9 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів

Київ - 2006

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Інтегрований предмет "Основи здоров’я" передбачає формування мотивації щодо здорового способу життя учнівської молоді.

Мета інтегрованого предмета: формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння основами здорового способу життя, життєвими навичками безпечної для життя і здоров’я поведінки.

Завдання предмета:

 • формування в учнів мотивації до дбайливого ставлення до життя і здоров’я;
 • формування у школярів стійких переконань щодо пріоритету здоров’я як основної умови реалізації фізичного, психічного, соціального та духовного потенціалу людини з урахуванням її індивідуальних особливостей;
 • виховання у підлітків бережливого, дбайливого та усвідомленого ставлення до власного здоров’я як однієї з найвищих людських цінностей, потреби самопізнання та всебічного самовдосконалення;
 • ознайомлення учнів з основними принципами та закономірностями життєдіяльності людини в природному та соціальному середовищах, спрямованої на збереження життя і зміцнення здоров’я;
 • формування в учнів сталої мотиваційної установки на здоровий спосіб життя як провідної умови збереження і зміцнення здоров’я;
 • ознайомлення учнів з основними принципами, шляхами й методами збереження життя і зміцнення усіх складових здоров’я;
 • навчання учнів методам самозахисту в умовах загрози для життя;
 • навчання учнів методам самооцінки і контролю стану і рівня здоров’я протягом усіх років навчання;
 • розвиток життєвих навичок учнів, спрямованих на заохочення вести здоровий спосіб життя.

Навчальна програма побудована на основі інтегрованого поєднання елементів знань щодо збереження і захисту життя та зміцнення здоров’я людини.

Зміст тем розгорнуто відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти. До кожного розділу програми визначені обов’язкові результати навчання, спрямовані на досягнення учнями здоров’язберігаючої, соціальної, загальнокультурної та інших компетентностей.

Конкретним результатом навчання має бути розвиток життєвих (психосоціальних) навичок учнів, зокрема, уміння прийняття рішень, розв’язання проблем, творчого та критичного мислення, спілкування, самооцінки та почуття гідності, протистояння негативному психологічному впливові, подолання емоцій та стресу, а також розвиток співчуття і відчуття себе як громадянина.

Зміст програми структуровано за чотирма розділами, що представлені в програмах для кожного класу:

 1. Життя і здоров’я людини.
 2. Фізична складова здоров’я.
 3. Соціальна складова здоров’я.
 4. Психічна і духовна складові здоров’я.

Розділ "Життя і здоров’я людини" надає можливість акцентувати увагу учнів на шляхах і засобах збереження та поліпшення здоров’я, сприяти усвідомленню їхнього призначення і місця у світі, усвідомити зміст понять "здоров’я", "здоровий спосіб життя" та їх складових тощо.

Розділ "Фізична складова здоров’я" присвячений розкриттю закономірностей та механізмів фізичної компоненти здоров’я, дає можливість учням оволодіти навичками здорового способу життя, догляду за тілом, попередження найпоширеніших соматичних та інфекційних захворювань, травматизму, нещасних випадків, запобігання захворюванням, що передаються статевим шляхом, СНІД; формує в учнів позитивні мотивації до здорового способу життя, навчає ефективним принципам організації навчального процесу і активного відпочинку.

"Соціальна складова здоров’я" спрямована на ознайомлення учнів із соціальними аспектами здоров’я, засадами соціальної адаптації, на підготовку їх до дорослого життя та професійного самовизначення.

Розділ "Психічна і духовна складові здоров’я" передбачає оволодіння учнями навичками та вміннями позитивного спілкування, запобігання конфліктам та зменшення шкідливого для здоров’я впливу надмірних стресогенних чинників, ознайомлення з принципами психічного розвитку людини, її пізнавальними та психо-емоційними особливостями; акцентує увагу на моральному здоров’ї як одній із важливих характеристик людини і суспільства; розкриває вплив духовного життя людини на здоров’я.

Програма інтегрованого предмета "Основи здоров’я" має прикладний характер, тому її реалізація можлива на основі таких компонентів:

 • мотиваційний (поєднує в собі знання основ збереження життя і здоров’я з ціннісними орієнтаціями на задоволення соцiально значимих і особистісно орієнтованих потреб);
 • операційний (поєднує в собі засоби, методи і форми організації діяльності, способи планування і регулювання її перетворювальними процесами);
 • інформаційний (поєднує в собі знання про фізичну, соціальну, психічну, духовну складові здоров’я, основні умови і способи його збереження і зміцнення, основні засади здорового способу життя та безпеки життєдіяльності).

Особистісна орієнтованість при вивченні предмета здійснюється через зміст навчального матеріалу та особистісну спрямованість навчального процесу. Запорукою формування здорової особистості учня є взаєморозуміння, взаємоповага, толерантність, творче співробітництво всіх учасників навчального процесу. Увага вчителя має бути зосереджена на проведенні занять з використанням методів навчання, що ґрунтуються на активній участі всіх учнів: обговорення, мозковий штурм, розробка концептуальних карт, рольові ігри, дискусії, творчі проекти, навчальні контракти, інтерв’ю, розгляд і аналіз окремого випадку, екскурсії, робота в групі, розв’язання проблеми тощо.

Особливу увагу необхідно приділити позитивній мотивації учнів не лише на вибір здорового способу життя, а й активну, щоденну й поступальну їх дію за правилами й вимогами збереження життя й зміцнення здоров’я.

В ході реалізації програми інтегрованого предмета "Основи здоров’я" зміст кожного компонента відпрацьовується за логікою поетапного формування особистості відповідно до вікових особливостей всіх складових здоров’я школярів.

Успішна реалізація програми інтегрованого предмета "Основи здоров’я" можлива лише на засадах активної співпраці, партнерства всіх учасників навчально-виховного процесу (учнів, педагогів, сім’ї та громади), що передбачає й уможливлює:

 1. особистісно орієнтоване навчання;
 2. збагачення змісту інтегрованого предмета емоційним, особистісно значимим матеріалом;
 3. використання інтерактивних методів навчання;
 4. стимулювання позитивних інтелектуальних почуттів учнів, послідовну диференціацію та індивідуалізацію вивчення цього предмета;
 5. роботу учнів із різними джерелами інформації, різними видами і типами ресурсних матеріалів;
 6. відпрацювання практичних дій при вивченні кожної теми;
 7. створення умов для активного діалогу між учасниками-партнерами навчально-виховного процесу (учнів, учителів, членів сім’ї, громади) та вільного вибору учнями навчальних завдань і способів поведінки;
 8. залучення учнів до самооцінки різних видів своєї діяльності, у тому числі й розвитку життєвих навичок;
 9. багатоваріантність форм різних видів діяльності учнів;
 10. залучення до активної співпраці сім’ї та громади.

Об’єктом оцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров’я є знання, вміння та навички, правила поведінки учнів в життєвих ситуаціях, емоційно-ціннісне ставлення до навколишньої дійсності.

Позитивно оцінюється кожний крок учня, спрямований на опанування навичками здорового способу життя, його позитивна спрямованість на ведення такого способу життя, його практичні дії, які він виконує при відпрацюванні кожної теми.

Оцінювання з основ здоров’я здійснюється на основі розроблених критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров’я

Рівні навчальних досягнень учнів Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
I. Початковий
1
Учень має уявлення з визначеної проблеми, за допомогою вчителя може розпізнати і назвати окремі поняття, що стосуються здоров’я та безпеки життєдіяльності.
 
2
Учень намагається відтворити окремі факти, за допомогою вчителя або з використанням підручника надає елементарні дані за програмою.
 
3
Учень відтворює окремі факти, за допомогою вчителя або з використанням підручника фрагментарно характеризує окремі дані щодо методів здорового способу життя та безпеки життєдіяльності.
II. Середній
4
Учень за допомогою вчителя або з використанням підручника дає визначення окремих понять; неповно характеризує ознаки здоров’я та безпечної поведінки; за інструкцією і за допомогою вчителя фрагментарно виконує практичні дії, пов’язані зі здоровим способом життя та безпекою життєдіяльності.
 
5
Учень самостійно дає визначення окремих понять; за допомогою вчителя або з використанням підручника відтворює навчальний матеріал, характеризуючи ознаки здоров’я, шляхи і методи його зміцнення та збереження життя; за інструкцією виконує елементарні практичні дії здорового способу життя та безпеки життєдіяльності, звертаючись за консультацією до вчителя.
 
6
Учень самостійно, але неповно відтворює навчальний матеріал; за допомогою вчителя розв’язує прості типові навчальні ситуаційні задачі; характеризує окремі ознаки здоров’я, методи збереження життя і зміцнення здоров’я; наводить прості приклади; за інструкцією, звертаючись за консультацією до вчителя, виконує практичні дії здорового способу життя та безпеки життєдіяльності; робить розрізнені висновки.
III. Достатній
7
Учень самостійно відтворює навчальний матеріал; розкриває суть понять; розв’язує прості типові ситуаційні задачі; за інструкцією виконує необхідні операції з захисту та збереження власного здоров’я, надання допомоги іншим, практичні дії здорового способу життя та безпеки життєдіяльності; робить неповні висновки.
 
8
Учень відповідає на поставлені запитання; дає порівняльну характеристику явищам і процесам, які характеризують здоров’я, самостійно розв’язує типові ситуаційні завдання, виправляє допущені помилки щодо реалізації здорового способу життя; за інструкцією виконує практичні дії здорового способу життя та безпеки життєдіяльності, робить нечітко сформульовані висновки.
 
9
Учень вільно відповідає на поставлені запитання; самостійно розв’язує завдання, виправляє помилки щодо ведення здорового способу життя; з допомогою вчителя встановлює причинно-наслідкові зв’язки; виконує практичні дії здорового способу життя та безпеки життєдiяльності, робить чітко сформульовані висновки.
IV. Високий
10
Учень обґрунтовано відповідає на запитання, передбачені навчальною програмою; самостійно аналізує і розкриває суть явищ і процесів, що характеризують здоровий спосіб життя, узагальнює, систематизує, встановлює причинно-наслідкові зв’язки; під керівництвом учителя користується наданою інформацією; виконує практичні дії щодо здорового способу життя та безпеки життєдіяльності, робить логічно побудовані висновки відповідно до мети конкретної оздоровчої діяльності.
 
11
Учень логічно, усвідомлено відтворює навчальний матеріал у межах навчальної програми; самостійно аналізує і розкриває закономірності явищ і процесів, що характеризують здоров’я, здоровий спосіб життя та безпеку життєдіяльності, їх сутність; встановлює і обґрунтовує причинно-наслідкові зв’язки; самостійно користується джерелами інформації, рекомендованими вчителем; ретельно виконує практичні дії, пов’язані зі здоровим способом життя та безпекою життєдіяльності, робить обґрунтовані висновки
 
12
Учень виявляє міцні та глибокі знання за програмою, може вести дискусію з конкретного питання щодо збереження життя і зміцнення здоров’я з використанням знань суміжних дисциплін, самостійно оцiнює та характеризує різноманітні явища і процеси, які розкривають сутність здоров’я і здорового способу життя, виявляє особисту позицію щодо них, уміє розв’язувати проблемні завдання; самостійно користується різними джерелами інформації, у тому числі й рекомендованими вчителем; ретельно виконує практичні навички здорового способу життя та безпеки життєдіяльності, робить обґрунтовані висновки, може впоратися з додатковими завданнями; правильно поводиться в непередбачених ситуаціях.

Програмою передбачені резервні години, які можуть бути використані для розширення програмного матеріалу або проведення тематичного оцінювання рівня навчальних досягнень школярів.

Видалити Відміна
Забанити Відміна