Закрити
Фізика. 8 клас
30 Листопада 1999, 00:00 , Переглядів: 36014
FacebookTwitterLivejournal
Фізика. 8 клас Фото: http://www.ineedtutor.ru Фізика. 8 клас

Навчальна програма викладання фізики у 8 кл. для загальноосвітніх навчальних закладів.

(70 год, 2 год на тиждень, 4 год - резервний час)

 

№ п/п К-сть годин Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
    МЕХАНІЧНІ ЯВИЩА
1. 12 Розділ 1. МЕХАНІЧНИЙ РУХ
Механічний рух. Відносність руху. Траєкторія. Пройдений тілом шлях. Швидкість руху та одиниці швидкості. Вимірювання швидкості руху тіла. Види рухів. Середня швидкість нерівномірного руху. Прямолінійний рівномірний рух. Графіки руху тіла. Обертальний рух тіла. Період обертання. Мiсяць - природний супутник Землі. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань. Маятники. Математичний маятник. Звук. Джерела і приймачі звуку. Характеристики звуку. Поширення звуку в різних середовищах. Відбивання звуку. Швидкість поширення звуку. Сприймання звуку людиною. Інфразвук та ультразвук. Вплив звуків на живі організми.
Лабораторні роботи
1. Вимірювання швидкості руху тіла.
2. Вимірювання частоти обертання тіл.
3. Дослідження коливань маятника.
4. Вивчення характеристик звуку.
Демонстрації
1. Метроном.
2. Стробоскоп.
3. Відносність руху.
4. Прямолінійний і криволінійний рухи.
5. Спідометр.
6. Додавання переміщень.
7. Вільні коливання вантажу на нитці та вантажу на пружині.
8. Записування коливального руху.
9. Залежність періоду коливання вантажу на пружині від її жорсткості та маси вантажу.
10. Залежність періоду коливання вантажу на нитці від її довжини.
11. Поширення поперечних і поздовжніх хвиль.
12. Тіла, що коливаються, як джерела звуку.
13. Гучність звуку та висота тону.
Учень:
називає види механiчного руху, одиницi часу, шляху, швидкостi, перiоду та частоти обертання (коливання), види маятникiв, характеристики звуку;
наводить приклади проявiв механiчного руху в природi, вiдносностi руху, обертального i коливального рухiв у природi та технiцi, джерел звуку, вiдбивання звуку, шкiдливого впливу вiбрацiй i шумiв на функцiонування живих органiзмiв;
розрiзняє види механiчного руху за формою траєкторiї та змiною швидкостi, поняття траєкторiї i шляху, затухаючi та незатухаючi коливання;
формулює означення механiчного руху, траєкторiї, швидкостi, амплiтуди, перiоду та частоти коливань, записує формули пройденого шляху, швидкостi рiвномiрного прямолiнiйного руху, середньої швидкостi, перiоду обертання, частоти коливань;
може описати рух Мiсяця навколо Землi, коливання математичного маятника, поширення i вiдбивання звуку;
якiсно оцiнити вплив коливань на живi органiзми;
класифiкувати рухи за формою траєкторiї i характером змiни параметрiв руху;
характеризувати рiзнi види механiчного руху за його параметрами, сприймання звуку людиною (гучнiсть, висота тону), залежнiсть швидкостi поширення звуку вiд середовища, властивостi звуку, iнфразвуку, ультразвуку;
пояснити вiдмiннiсть траєкторiї i швидкостi в рiзних системах вiдлiку;
аналiзувати графiки руху тiл i визначати за ними його параметри;
здатний спостерiгати рiзнi механiчнi рухи i за їх параметрами визначати їх рiзновид, поширення звуку в рiзних середовищах;
вимiрювати швидкiсть руху, перiод i частоту коливань, перiод обертання;
користуватися приладами для вимiрювання часу i вiдстанi, камертоном;
представляти результати вимiрювання у виглядi таблиць i графiкiв;
може розв'язувати задачi, застосовуючи формули швидкостi тiла, середньої швидкостi, перiоду i частоти коливання (обертання),
будувати графiки залежностi швидкостi тiла вiд часу, пройденого шляху вiд часу для рiвномiрного прямолiнiйного руху.
2. 20 Розділ 2. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ
Взаємодія тіл. Результат взаємодії - деформація і зміна швидкості. Інерція. Маса як міра інертності тіла. Сила та одиниці сили. Графічне зображення сили. Додавання сил, що діють уздовж однієї прямої. Рівновага сил. Момент сили. Умова рівноваги важеля. Блок. Прості механізми. Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука. Вимірювання сил. Динамометри. Земне тяжіння. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість. Тертя. Сила тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тиск і сила тиску. Одиниці тиску. Тиск рідин і газів. Манометри. Закон Паскаля. Сполучені посудини. Насоси. Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Дослід Торрічеллі. Барометри. Залежність тиску атмосфери від висоти. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда. Гідростатичне зважування. Умови плавання тіл.
Лабораторні роботи
5. Конструювання динамометра.
6. Вимірювання сил за допомогою динамометра. Вимірювання ваги тіл.
7. Зважування тіл гідростатичним методом.
8. Вимірювання коефіцієнта тертя ковзання.
9. З'ясування умов рівноваги важеля.
Демонстрації
1. Досліди, що ілюструють явища інерції та взаємодії тіл.
2. Деформація тіл.
3. Додавання сил, напрямлених уздовж однієї прямої.
4. Прояв та вимірювання сил тертя ковзання, кочення, спокою.
5. Способи зменшення й збільшення сили тертя.
6. Кулькові та роликові підшипники.
7. Рівновага тіл під дією кількох сил.
8. Момент сили. Правило моментів.
9. Будова і дія важеля, блоків.
10. Залежність тиску твердого тіла на опору від сили та площі опори.
11. Передавання тиску рідинами і газами.
12. Тиск рідини на дно і стінки посудини.
13. Зміна тиску в рідині з глибиною.
14. Сполучені посудини.
15. Вимірювання атмосферного тиску барометром-анероїдом.
16. Будова і дія манометра.
17. Будова і дія гідравлічного преса.
18. Будова і дія насосів.
19. Дія архімедової сили в рідині та газі.
20. Рівність архімедової сили вазі витісненої рідини в об'ємі зануреної частини тіла.
21. Плавання тіл.
Учень:
називає види сил, способи їх вимiрювання, одиницi сили, тиску, моменту сили, причини виникнення атмосферного тиску, способи його вимiрювання, умови плавання тiл;
наводить приклади взаємодiї тiл, прояву iнерцiї, рiзних видiв сил, застосування важелiв i блокiв, сполучених посудин;
формулює умови рiвноваги тiл, закони Гука, Паскаля, Архiмеда, означення iнерцiї, сили, моменту сили, сили тиску, сили тертя;
розрiзняє поняття ваги i маси тiла, сили тяжiння i ваги, тиск i силу тиску;
дотримується правил додавання сил;
записує формули моменту сили, умови рівноваги важеля, сили пружностi, сили тяжiння, ваги тiла, сили тертя ковзання, сили тиску, виштовхувальної сили;
може описати рiзнi прояви механiчної взаємодiї, земне тяжiння, виникнення сили пружностi при деформацiї тiла, дослiд Торрiчеллi, залежнiсть атмосферного тиску вiд висоти;
зобразити силу, зазначаючи напрям, значення i точку прикладання;
класифiкувати види сил за їхньою природою;
характеризувати механiчнi властивостi твердих тiл, способи зменшення i збiльшення сили тертя, залежнiсть сили пружностi вiд деформацiї, тиску рiдини на дно i стiнки посудини вiд висоти i густини;
пояснити причину виникнення сили тяжiння, невагомостi, сили тертя, сили пружностi, тиску в рiдинах i газах, встановлення рiвня рiдин у сполучених посудинах, принцип дiї водопроводу, шлюзiв, гiдравлiчного пресу, насосiв;
обґрунтувати iснування тиску в рiдинах i газах на основi молекулярно-кiнетичних уявлень;
здатний спостерiгати наслiдки механiчної взаємодiї тiл; конструювати динамометр;
вимiрювати сили, вагу тiла, тиск, атмосферний тиск, застосовувати гiдростатичний метод для зважування тiл;
користуватися динамометром, манометром, барометром;
може розв'язувати задачi, застосовуючи формули сил тяжiння, тертя, тиску, пружностi, моменту сил, умови рiвноваги тiл, закони Гука, Паскаля, Архiмеда.
3. 10.
3
Розділ 3. РОБОТА І ЕНЕРГІЯ
Механічна робота. Одиниці роботи. Потужність та одиниці її вимірювання. Кінетична і потенціальна енергії. Перетворення одного виду механічної енергії в інший. Закон збереження механічної енергії. Машини і механізми. Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії (ККД) механізмів. "Золоте правило" механіки.
Лабораторна робота
10. Визначення ККД похилої площини.
Демонстрації
1. Визначення роботи під час переміщення тіла.
2. Рівність роботи під час використання простих механізмів.
3. Потенціальна енергія піднятого над Землею тіла і деформованої пружини.
4. Перехід одного виду механічної енергії в інший.
5. Виконання роботи за рахунок кінетичної енергії тіла.
6. Зміна енергії тіла під час виконання роботи.
Учень:
називає види механiчної енергiї, одиницi роботи, потужностi, енергiї, простi механiзми;
наводить приклади використання машин i механiзмiв, перетворення одного виду механiчної енергiї в iнший;
формулює закон збереження механiчної енергiї, "золоте правило" механiки; записує формули роботи, потужностi, ККД механiзму, кiнетичної енергiї, потенцiальної енергiї тiла, пiднятого над поверхнею Землi;
може описати перетворення кiнетичної енергiї в потенцiальну i навпаки;
характеризувати машини i механiзми за їх потужнiстю;
пояснити "золоте правило" механiки як окремий випадок закону збереження енергiї;
здатний спостерiгати перетворення енергiї в механiчних процесах;
вимiрювати потужнiсть i ККД механiзмiв;
користуватися простими механiзмами (важiль, блок, похила площина);
може розв'язувати задачi, застосовуючи формули роботи, потужностi, кiнетичної та потенцiальної енергiї, коефiцiєнта корисної дiї, закон збереження механiчної енергiї.
    ТЕПЛОВІ ЯВИЩА
4. 20.
3
Розділ 4. КІЛЬКІСТЬ ТЕПЛОТИ. ТЕПЛОВІ МАШИНИ
Тепловий стан тіл. Температура тіла. Вимірювання температури. Внутрішня енергія та способи її зміни. Теплообмін. Види теплопередачі. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини. Тепловий баланс. Теплота згоряння палива. ККД нагрівника. Плавлення і кристалізація твердих тіл. Температура плавлення. Питома теплота плавлення. Випаровування і конденсація рідин. Вода в різних агрегатних станах. Температура кипіння. Питома теплота пароутворення. Перетворення енергії в механічних і теплових процесах. Принцип дії теплових машин. Теплові двигуни. Двигун внутрішнього згоряння. Екологічні проблеми використання теплових машин.
Лабораторні роботи
11. Вимірювання температури за допомогою різних термометрів.
12. Вивчення теплового балансу при змішуванні води різної температури.
13. Визначення ККД нагрівника.
14. Визначення питомої теплоємності речовини.
Демонстрації
1. Сталість температури кипіння рідини.
2. Спостереження за процесами плавлення і тверднення кристалічного тіла.
3. Випаровування різних рідин.
4. Охолодження рідини під час випаровування.
5. Утворення туману внаслідок охолодження повітря.
6. Будова та дія чотиритактного двигуна внутрішнього згоряння (на моделі).
7. Будова та дія парової турбіни (на моделі).
Учень:
називає способи вимiрювання температури, види теплопередачi, одиницi температури, кiлькостi теплоти;
наводить приклади теплової рiвноваги, теплообмiну, теплових двигунiв, застосування теплотехнiки в життi людини;
розрiзняє види теплопередачi (теплопровiднiсть, конвекцiя, теплове випромiнювання);
формулює ознаки теплового балансу;
записує формули кiлькостi теплоти, що йде на нагрiвання, теплоти згоряння палива, ККД нагрівника, теплоти плавлення, теплоти пароутворення, рiвняння теплового балансу у випадку змiшування гарячої i холодної води;
може описати плавлення i кристалiзацiю твердих тiл, випаровування i конденсацiю рiдин, кипiння, перетворення енергiї в теплових процесах, принцип дiї теплових машин, вплив теплотехнiки на оточуюче середовище;
класифiкувати види теплопередачi;
характеризувати напрям плину теплових процесiв у природному середовищi, умови переходу речовини з одного агрегатного стану в iнший, вплив теплотехнiки на оточуюче середовище;
аналiзувати графiки теплових процесiв, зокрема пiд час плавлення твердого тiла;
пояснити перебiг теплових процесiв пiд час теплообмiну, тепловий баланс як наслiдок закону збереження енергiї в теплових процесах, принцип дiї двигуна внутрiшнього згоряння, парової турбiни;
обґрунтувати змiни агрегатного стану речовини на основi атомно-молекулярного вчення про будову речовини;
здатний спостерiгати за перебiгом рiзних теплових процесiв;
вимiрювати питому теплоємнiсть речовини, ККД нагрівника;
користуватися термометром, калориметром;
дотримується правил безпеки пiд час роботи з нагрівниками;
може розв'язувати задачi, застосовуючи формули кiлькостi теплоти, теплоти згоряння палива, ККД нагрівника, теплоти плавлення i кристалiзацiї, теплоти пароутворення i конденсацiї, рiвняння теплового балансу.
5. 2 УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ЗАНЯТТЯ
Енергія в житті людини. Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів. Енергозберігаючі технології. Використання енергії людиною та охорона природи.
 
6. 2 ЕКСКУРСІЇ
Об'єктами екскурсій можуть бути:
1. Спостереження механічного руху і взаємодії в природі та на виробництві.
2. Теплоенергетичні установки та енергогенеруючі станції.
 
7. 4 РЕЗЕРВ  

 

Обговорення (1)
UAR 05 Серпня 2008, 11:25
Да завернули с календарным, мозгов точно у них многовато ]:->
Видалити Відміна
Забанити Відміна