Закрити
Зарубіжна література. Пояснювальна записка.
22 Вересня 2006, 00:00 , Переглядів: 24918
FacebookTwitterLivejournal
Зарубіжна література. Пояснювальна записка. Зарубіжна література. Пояснювальна записка

Навчальна програма викладання фізики у 11 кл. для загальноосвітніх навчальних закладів.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Навчальна програма

для загальноосвітніх навчальних закладів (12-річна школа)

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

для учнів 5 - 12 класів

Київ - 2006

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Головною метою вивчення предмета "Зарубіжна література" в загальноосвітній школі є залучення учнів до найвищих досягнень світової літератури і культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької та загальної культури, вироблення імунітету проти низькопробних явищ масової культури.

Для досягнення цієї мети необхідно розв’язувати такі основні завдання:

 • формувати в учнів уявлення про художню літературу як мистецтво слова, важливу складову системи мистецтв і духовної культури як окремих народів світу, так і всього людства;
 • виховувати повагу до духовних скарбів людства і, зокрема, українського народу; расову, етнічну, соціальну, ґендерну, релiгійну, індивідуальну толерантність водночас із принциповим нонконформізмом, здатністю формувати й активно відстоювати власну точку зору, свою систему життєвих цінностей і пріоритетів, прагненням мати ніким не нав’язане свiтобачення, не бути об’єктом маніпуляцій, зберігати й продовжувати кращі національні традиції, не сприймати культу сили й переваги матеріальних цінностей над духовними;
 • навчати школярів сукупності відомостей про вершинні явища світового літературного процесу, загальні закономірності його перебігу від найдавніших часів до сьогодення;
 • давати школярам оптимальний обсяг літературознавчих понять і термінів, необхідних для повноцінного аналізу та інтерпретації художніх текстів, розуміння головних закономірностей перебігу літературного процесу;
 • відпрацьовувати з учнями вміння й навички аналізу та інтерпретації художнього тексту, здатність сприймати його з розумінням задуму і стилю автора, бачити кожний конкретний твір у літературному, культурному та історичному контекстах;
 • навчати школярів визначати національну своєрідність і загальнолюдську значущість творів світової літератури, зокрема у зіставленні з творами української літератури та інших видів мистецтва;
 • розвивати усне і писемне мовлення школярів, а також їхнє мислення (образне, асоціативне, абстрактне, логічне та ін.);
 • формувати в учнів потребу в читанні літературних творів, здатність насолоджуватися мистецтвом слова, а також "привласнювати" духовний потенціал художньої літератури, реалізувати його у власному житті;
 • відпрацьовувати навички розрізнення явищ елітарної та масової культури;
 • прищеплювати школярам вишуканий естетичний смак.

Програму побудовано за трьома основними лініями Державного стандарту: аксіологічною, літературознавчою і культурологічною, що відбилося як ] у доборі матеріалу, так і в структуруванні його за етапами навчання.

Курс "Зарубіжна література" складається з двох головних етапів навчання: пропедевтичного (підготовчого — 5—8 класи) і систематичного (9—12 класи), що узгоджено із чинною програмою з української літератури для 12-річних загальноосвітніх навчальних закладів.

Навчальний матеріал програм розподілено за такими рубриками:

 • "Кількість годин (відведених на вивчення розділу/теми)";
 • "Зміст навчального матеріалу (конкретне змістове наповнення розділу/теми)";
 • "Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів".

Головним об’єктом вивчення на уроках зарубіжної літератури є тексти літературних творів. Звичайно, це не применшує важливості засвоєння школярами певного обсягу відомостей про життя письменників, добу написання творів, художні системи, до яких вони належать. Однак учителю особливу увагу слід звертати на роботу безпосередньо з художнім текстом, тому слід дуже обережно й зважено користуватися різноманітними дайджестами, скороченими варіантами творів тощо. Адже для навчального процесу важливе не стільки механічне запам’ятовування учнями сюжетних ліній і різноманітних фактів із літературних творів, скільки їх аналіз та інтерпретація, уміння бачити художні деталі, розуміти творчий задум письменника та оцiнювати особливості його реалізації, насолоджуватися самим процесом читання, немов "переживаючи" події твору. Сaме така робота допоможе школярам сприйняти літературу як мистецтво слова.

Крім того, це є відповіддю на нагальну вимогу сучасності: формувати школяра не як пасивного споживача певного обсягу раз і назавжди даної інформації (яка чимдалі частіше застаріває майже одночасно з виходом підручників у світ), а як особистість, здатну самостійно її здобувати, поновлювати, коригувати та інтерпретувати протягом усього свого життя. Адже будь-який, в т. ч. художній, текст є головною одиницею передачі інформації, тому робота сaме з повним твором (передовсім великого обсягу) вчитиме школярів "приборкувати" значний обсяг інформації, тим самим готуючи молодь до відповіді на "виклики ХХІ століття", комп’ютеризованого "інформаційного суспільства", що є необхідним для кожної сучасної людини.

Ще одним важливим аспектом підготовки учня є надання йому в процесі вивчення зарубіжної літератури не лише літературної, а й мовної освіти. Адже жодні лінгвістичні вправи не замінять навичок користування мовою, тобто розвитку мовлення. Курс літератури, особливо в старших класах, може дати для реальної мовної компетенції учнів не менше, а навіть більше, ніж власне мовні дисципліни. Так, донедавна в старших класах мова майже не вивчалася, а мовна грамотність населення України була значно вищою, ніж зараз.

Працюючи з вершинними творами світової літератури в найкращих українських перекладах, учні опановують сaме нормативну літературну мову, чого вельми бракує усьому сучасному українському суспільству, особливо, враховуючи зовсім недавній час набуття українською мовою статусу державної, фактичну відсутність єдиного мовного еталона навіть у філологічних колах, ЗМІ та інших авторитетних джерелах розповсюдження мовного еталона й етикету в Україні, розмивання мовної норми різноманітними чинниками (вплив дiалектів, арго, суржику, діаспорного варіанта українського мовлення, різке падіння загального рівня освіченості суспільства тощо).

У програмі широко представлені різні національні літератури світу. Тому використання на уроках зарубіжної літератури оригінальних текстів (творів Байрона — англійською, Гюго — французькою, Міцкевича — польською, Достоєвського — російською і т. д.) сприятиме опануванню школярами іноземним мовленням, що теж є важливою потребою відкритого європейського суспільства, яке будує Україна.

У нашій програмі, на відміну від інших, мінімізована кількість нового навчального матеріалу, який повинні опановувати учні 12 класу, оскільки, з одного боку, випускники в другому семестрі вже переймаються проблемами вступу до ВНЗ і працевлаштування, з другого — їм необхідно повторити й узагальнити навчальний матеріал, опанований під час попереднього навчання.

Критерії оцінювання результатів навчальної діяльності школярів на уроках зарубіжної літератури загалом відповідають загальнодержавним, затвердженим Міністерством освіти і науки України. Водночас такому оцінюванню покликана сприяти також згадана рубрика "Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів", в якій деталізовані конкретні вимоги до школярів за кожною програмовою темою.

Для стимулювання творчості вчителя виділяється резервний час — по 8 годин на рік у кожному класі. Кількість годин на вивчення конкретних тем і творів має орієнтовний характер. Резервний час учитель може використати на власний розсуд: додати години на вивчення якоїсь програмової теми, увести до кола вивчення додатковий твір тощо. Години на уроки розвитку зв’язного мовлення і позакласного читання вчитель виокремлює самостійно із загальної кількості годин, відведених на конкретний розділ/тему, виходячи з конкретних умов роботи.

Під час календарно-тематичного та поурочного планування вчителеві слід враховувати, з одного боку, обсяг і структуру навчального матеріалу програми, запропоновані в розділі "Зміст навчального матеріалу", з другого — конкретні вимоги до рівня навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури, закладені до розділу "Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів".

Оскільки програма розроблена відповідно до вимог чинного Державного стандарту базової повної загальної середньої освіти, узгоджена з програмами освітніх галузей, словесник може краще координувати викладання зарубіжної літератури з іншими шкільними дисциплінами гуманітарного й естетичного циклів ("Українська література", "Історія України", "Всесвітня історія", "Музичне мистецтво", "Художня культура" та ін.).

Така координація, з одного боку, дозволить уникнути дублювання змісту навчального матеріалу, який школярі отримують на уроках із суміжних предметів, з другого — сприятиме формуванню в учнів цілісної картини світу, "розсипаної" в мозаїці численних шкільних навчальних дисциплін.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури

Головним завданням викладання предмета є літературна освіта, розвиток гуманітарної культури та творчих здібностей учнів, виховання в них національних світоглядних орієнтацій, вироблення вмінь самостійно ознайомлюватися з творами мистецтва слова та свідомо сприймати втілені в них естетичні й духовні цінності.

Об’єктом вивчення літератури є художній твір, його естетична природа та духовно-етична сутність.

Такий спектр завдань потребує цілісного підходу до вивчення кожного літературного твору, організації його аналізу в єдності змісту й форми. Під час вивчення літератури вчитель має чітко визначити основні та другорядні знання, дібрати аналогічні факти в інших видах мистецтва, застосувати такі засоби і прийоми роботи, які найефективніше розкрили б художню своєрідність твору.

Теоретичні аспекти вивчення твору при цьому слід розглядати не як самоціль, а лише як один із засобів визначення своєрідності авторської поетики. Аналіз художнього твору має опиратися на текст та докладний розгляд основних епізодів, виразне читання уривків, окремих творів тощо.

 

Рівні навчальних досягнень учнів Бали Критерії навчальних досягнень учнів
I. Початковий
1
Учень відтворює матеріал, називаючи окремий факт.
 
2
Учень розуміє навчальний матеріал і може відтворити фрагмент з нього окремим реченням.
 
3
Учень розуміє навчальний матеріал і за допомогою вчителя дає відповідь у формі висловлювання.
II. Середній
4
Учень має уявлення про зміст твору, здатний переказати незначну його частину та з допомогою вчителя визначити основні сюжетні елементи.
 
5
Учень знає зміст твору, переказує окрему його частину, з допомогою вчителя знаходить приклади у тексті.
 
6
Учень знає зміст твору, здатний переказати значну його частину, з допомогою вчителя виділяє головні епізоди.
III. Достатній
7
Учень володіє матеріалом і навичками аналізу літературного твору за поданим учителем зразком, наводить окремі приклади з тексту.
 
8
Учень володіє матеріалом, під керівництвом учителя аналізує текст, виправляє допущені помилки й добирає докази на підтвердження висловленої думки.
 
9
Учень володіє матеріалом та навичками аналізу лiтературного твору, оцінює окремі літературні явища, добирає аргументи на підтвердження власних міркувань.
IV. Високий
10
Учень володіє матеріалом та навичками аналізу лiтературного твору, систематизує набуті знання, знаходить і виправляє допущені помилки.
 
11
Учень володіє матеріалом, вміннями та навичками аналізу художнього твору, висловлює свої думки, самостійно оцінює літературні явища.
 
12
Учень вільно володіє матеріалом та навичками аналізу літературного твору, оригінально розв’язує різноманітні навчальні завдання.

На уроках літератури домінуючою формою навчання і здійснення контролю за досягнутими результатами є діалог, який відбувається на всіх етапах навчальної діяльності і до якого учнів залучає вчитель, спонукаючи розмірковувати, робити узагальнення і висновки, висловлювати власні думки, оцінювати. При цьому й відбувається перевірка та оцінювання навчальних досягнень учнів і рівня їхньої компетентності, тобто поточне оцінювання знань та вмінь. Під час такого оцінювання обов’язковим має стати контроль за прочитанням кожним учнем програмових творів, визначення рівня засвоєння їхнього змісту, перевірка виконання зазначених у програмі видів усних та письмових робіт.

Основною структурною одиницею кожного навчального предмета є тема, передбачена навчальною програмою.

Під час тематичного оцінювання кількість балів, яку отримує учень, має визначати рівень опанування ним кожної конкретної теми.

Тематичне оцінювання є обов’язковим, і результати його проведення фіксуються в журналі в окремій колонці (За тему ...).

За згодою учня відповідні бали за тему можуть бути виставлені й на підставі поточного оцінювання.

Знання напам’ять визначених програмою творів та виразне читання їх оцінюється 12 балами.

Тематичну атестацію у процесі вивчення літератури краще проводити за певними блоками (розділами) курсу, зважаючи на те, що на вивчення більшості літературних творів визначено невелику кількість годин.

Підсумкове оцінювання проводиться наприкінці семестру та навчального року. Підсумкова оцінка за семестр визначається результатами тематичного оцінювання.

Семестрові бали виставляються за умови проходження учнем усіх запланованих тематичних атестацій, так само виставляються й підсумкові бали за рік. У випускних класах проводиться державна підсумкова атестація, яка визначає освітній рівень учнів.

Бали за ведення зошитів з літератури виставляються в журнал один раз на семестр (півріччя).

Додаткова література для читання

5 клас

Андерсен Г. К. Вибрані казки; Біанкі В. Оповідання про тварин; Гауф В. Казки; Гофман Е. Т. А. Лускунчик; Грімм Я. і В. Вибрані казки; Даррелл Дж. Моя родина та інші звірі; Іскандер Ф. Дідусь; Кіплінг Р. Рікі-Тікі-Таві. Як і чому; Коллоді К. Пригоди Піноккіо; Корчак Януш. Король Матіуш Перший; Лагерлеф С. Дивовижна подорож Нільса Хольгерсона з дикими гусками по Швеції; Ліндгрен А. Расмус-волоцюга. Пеппі Довгапанчоха; Олеша Ю. Три товстуни; Паустовський К. Оповідання про природу; Перро Ш. Казки; Пушкін О. Казки; Распе Р. Е. Дивовижні пригоди, подорожі й бойові подвиги барона Мюнхгаузена; Родарі Дж. Казки по телефону; Ролінґ Дж. К. Гаррі Поттер і філософський камінь. Гаррі Поттер і таємна кімната. Гаррі Поттер і в'язень Азкабана. Гаррі Поттер і келих вогню. Гаррі Поттер і Орден Фенікса; Роні-Старший Ж. Печерний лев. Боротьба за вогонь; Сетон-Томпсон Е. Оповідання про тварин; Толкін Д. Р. Гоббіт, або Мандрівка за Імлисті гори. Володар кілець. Братство кільця; Топеліус Ц. Вибрані казки.

6 клас

Арський Ф. В країні міфів; Беляєв О. Людина-амфібія; Бічер-Стоу Г. Хатина дядька Тома; Бредбері Р. Марсіанські хроніки; Буссенар Л. А. Викрадачі діамантів; Верн Ж. Таємничий острів; Гловацька К. Міфи Стародавньої Греції; Голдінг В. Володар мух; Дюма А. Три мушкетери; Езоп. Байки; Керролл Л. Аліса в країні чудес; Крилов І. Байки; Крюс Дж. Тім Талер, або Проданий сміх; Кун М. Легенди та міфи Стародавньої Греції; Купрін О. Білий пудель; Лондон Джек. Біле ікло. Поклик предків; Носов М. Вибрані оповідання; Островський О. Снігуронька; Парандовський Я. Мiфологія; Паустовський К. Теплий хліб; Пушкін О. Дубровський; Сенкевич Г. Янко-музикант; Стівенсон Р. Л. Острів скарбів. Чорна стріла; Твен Марк. Принц і злидар; Троєпольський Г. Білий Бім Чорне Вухо; Уеллс Г. Війна світів; Хаггард Г. Р. Рудники царя Соломона; Харріс Дж.Ч. Казки дядечка Рімуса.

7 клас

Бредбері Р. Канікули; Вазов І. Під ігом; Васильєв Б. А зорі тут тихі. У списках не значився; Верн Ж. Діти капітана Гранта. 20 000 льє під водою; Грін О. Пурпурові вітрила. Та, що біжить по хвилях; Джованьйолі Р. Спартак; Діккенс Ч. Пригоди Олівера Твіста; Дюма А. Граф Монте-Крісто; Конан-Дойль А. Пригоди Шерлока Холмса; Костер Ш. Легенда про Тіля Уленшпігеля; Купер Ф. Звіробій. Останній з могікан; О. Генрі. Новели (за вибором); Пушкін О. Капітанська дочка; Рід М. Оцеола, вождь семінолів; Сабатіні Р. Одіссея капітана Блада; Скотт В. Роб Рой. Квентін Дорвард; Толстой Л. Дитинство; Уеллс Г. Невидимець; Чапек К. Оповідання; Чехов А. Гумористичні оповідання; Шеклі Р. Запах думки.

8 клас

Биков В. Знак біди; Боккаччо Дж. Декамерон; Геродот. Історія; Гоголь М. Вечори на хуторі біля Диканьки; Гофман Е. Т. А. Золотий горнець. Життєва філософія кота Мурра; Еврипід. Медея; Ібн Сіна. Вибрані вірші; Корнель П. Сид; Мелвілл Г. Мобі Дік, або Білий Кит; Пісня про мого Сида; Пісня про Нібелунгів; Плутарх. Порівняльні життєписи; Рабле Ф. Гаргантюа і Пантагрюель; Роттердамський Еразм. Похвала Глупоті; Румі. Вибрані вірші; Сааді. Вибрані вірші; Софокл. Едіп-цар; Чосер Дж. Кентерберійські оповідання; Шекспір В. Сон літньої ночі. Венеційський купець. Король Лір.

9 клас

Байрон Дж. Корсар. Манфред; Бомарше П. Весілля Фігаро; Вольтер. Кандід, або Оптимізм; Гоголь М. Ревізор. Мертві душі; Гофман Е. Т. А. Золотий горнець; Грибоєдов О. Лихо з розуму; Гюго В. Знедолені; Ґете Й. В. Вибрані поезії; Лермонтов М. Демон. Маскарад; Міцкевич А. Пан Тадеуш; Петефі Ш. Витязь Янош; По Е. А. Вибрані новели; Пушкін О. Цигани. Борис Годунов; Санд Жорж. Консуело; Словацький Ю. Мазепа; Філдінг Г. Історія Тома Джонса, знайди; Фонвізін Д. Недоросток; Шеллі П. Б. Звільнений Прометей. З лірики; Шіллер Ф. Дон Карлос. Підступність і кохання.

10 клас

Бальзак О. Шагренева шкіра. Втрачені ілюзії; Бронте Ш. Джейн Ейр; Верхарн Е. Вибрані вірші; Гауптман Г. Затонулий дзвін; Джеймс Г. Дейзі Міллер. Поворот гвинта; Діккенс Ч. Домбі і син. Девід Копперфілд; Достоєвський Ф. Брати Карамазови; Золя Е. Кар'єра Ругонів; Меріме П. Таманго. Маттео Фальконе. Кармен. Подвійна помилка; Метерлінк М. Синій птах. Непрошена; Мопассан Г. Життя. Любий друг. Новели; О. Генрі Серце Заходу; Ожешко Е. Оповідання; Прус Б. Фараон. Лялька; Сенкевич Г. Камо грядєши? Хрестоносці; Стендаль. Червоне і чорне. Пармський монастир; Теккерей В. Ярмарок марноти; Тургенєв І. Ася. Напередодні; Уайльд О. Комедії; Флобер Г. Пані Боварі. Саламбо. Проста душа; Чехов А. Вишневий сад. Оповідання.

11 клас

Ануй Ж. Жайворонок; Беккет С. Чекаючи на Годо; Борхес Х. Л. Оповiдання. Есе; Булгаков М. Дні Турбіних. Собаче серце; Белль Г. Очима клоуна; Вулф В. Місіс Деллоуей; Гашек Я. Пригоди бравого вояка Швейка; Гессе Г. Степовий вовк; Голсуорсі Дж. Сага про Форсайтів; Джойс Дж. Портрет митця замолоду; Драйзер Т. Американська трагедія; Елюар П. Поезії; Замятін Є. Ми; Зощенко М. Оповідання; Ільф І., Петров Є. Дванадцять стільців. Золоте теля; Манн Т. Доктор Фаустус; Набоков В. Дар; Орвелл Дж. 1984. Скотоферма; Пастернак Б. Лікар Живаго; Ремарк Е. М. Три товариші; Рюноске Акутагава. Новели; Селінджер Дж. Над прірвою у житі; Сіменон Ж. Записки Мегре; Фолкнер В. Ведмідь; Чапек К. Фабрика абсолюту.

12 клас

Айтматов Ч. І понад вік триває день; Апдайк Дж. Кентавр; Бах Р. Чайка Джонатан Лівінгстон; Дюрренматт Ф. Гостина старої дами. Фізики; Еко У. Ім'я троянди. Маятник Фуко; Зюскінд П. Запахи, або Історія одного вбивці; Кальвіно І. Коли однієї зимової ночі подорожній...; Камю А. Міф про Сізіфа; Кортасар X. Гра в класики; Коельо П. Алхімік; Павич М. Хозарський словник. Оповідання; Рансмайр К. Останній світ; Сартр Ж. П. Мухи; Стругацькі А. і Б. Важко бути богом; Хемінгуей Е. По кому подзвін; Фаулз Дж. Маг.

Обговорення (1)
Lily_Cool 29 Лютого 2008, 22:59
хто автор цієї програми"
Видалити Відміна
Забанити Відміна