Закрити
Написання робіт МАН: порадник для вчителя
04 Вересня 2006, 00:00 , Переглядів: 84687
FacebookTwitterLivejournal
Написання робіт МАН: порадник для вчителя Написання робіт МАН: порадник для вчителя

Порадник для вчителів, що керують написанням МАНівських робіт - від вибору теми до оформлення роботи

Подані нижче поради стосуються роботи з української літератури.
Проте й вчителі інших предметів знайдуть чимало корисного, особливо у загальних порадах і вимогах.

Потреба в МАН.
Підготовка до написання роботи.
Систематичність роботи.
Структура наукової роботи
Вимоги до оформлення наукової роботи

 

 1. Потреба в МАН.

Головна мета проведення конкурсів МАН в школі – дати учневі можливість спробувати свої сили у певній галузі знань.
Мотивація: вироблення умінь і навичок, які знадобляться під час навчання у вузі; призове місце у конкурсі МАН – можливість вступу до вузу поза конкурсом. Якщо робота МАН відбувається не разово в школі, а проводяться заняття у районному центрі, то це ще й цікаве спілкування.

 1. Систематичність роботи.

В основі вибору напрямку повинна лежати зацікавленість учня.
Мета роботи – формування інтелектуальних умінь (аналіз, синтез, порівняння, оцінка тощо); вироблення дослідницьких умінь (вибрати тему; укласти бібліографію; опрацювати наукову літературу; проаналізувати її, систематизувати результати; визначити коло питань для аналізу; написати роботу; оцінити її тощо); формування комунікативних компетентностей.
Система повинна включати:

 • ознайомлення з особливостями наукової діяльності;
 • оволодіння алгоритмом написання наукової роботи;
 • вироблення умінь працювати з бібліографічними матеріалами;
 • практикування в аналізі літературознавчих джерел;
 • аналіз текстів художніх творів.

Періодичність занять – 1 – 2 рази в місяць.

нагору

 1. Підготовка до написання роботи.

Наукова робота – це самостійно виконане наукове дослідження тієї чи іншої проблеми, яке відповідає науковим принципам, має певну структуру, містить результати власного пошуку, власні висновки. Її якість може бути визначена за такими критеріями:

 • актуальність;
 • складність, науковість, повнота розкриття теми;
 • аргументованість висновків;
 • елемент творчості;
 • стиль, грамотність.

а) вибір теми:

 • урахування зацікавлень, сил і здібностей учня;
 • актуальність;
 • новизна;
 • достатність фактичного матеріалу (особливо для краєзнавчих тем);
 • "виграшність".

 

б) формулювання теми (просто, коротко й оригінально. Одним реченням, хоча може бути й підзаголовок);

в) алгоритм роботи над темою:

 1. Укладання бібліографії ("концепт" пункту: "що вже написано про це?"
  Бажано на окремих аркушах (це зручно), хоча можна й загальним списком.
 2. Робота з текстами художніх творів (перше прочитання).
  Нотуються враження, думки.
 3. Опрацювання літературознавчих джерел. Мета: з’ясувати, що вже зроблено з обраної теми, аби визначити, "а що ж маю Я зробити?".
  Зокрема, слід знайти відповіді на запитання про що пишуть? Як? Які аспекти виділяють? тощо.
  Літературознавчі джерела конспектуються на окремих аркушах, записи роблять з одного боку – так за потреби їх можна буде порізати і згрупувати за розділами тощо.
 4. Систематизація літературознавчого матеріалу, визначення поля власних досліджень (тобто чітко сформулювати питання, відповідь на яке і стане розкриттям теми).
 5. Повторне опрацювання літературознавчих джерел (уже під кутом зору пошуків визначеного матеріалу, що стане опорою в науковому дослідженні).
 6. Повторне прочитання текстів уже з погляду вибраних наукових поглядів.
 7. Поява начерків плану майбутньої роботи.

 

нагору

 1. Структура наукової роботи:

ВСТУП (не озаглавлюється і не нумерується!).
Актуальність теми дослідження.
Стан вивчення проблеми (хто з науковців працював над нею, що вдалося з’ясувати, що ні, які питання потребують подальших досліджень).
Предмет дослідження.
Мета.
Завдання.
Новизна роботи.
Теоретичне та практичне значення.

ГОЛОВНА ЧАСТИНА (складається з окремих розділів, параграфів, пунктів та підпунктів, які мають власні назви).
Висвітлюються теоретичні основи роботи.
Пояснюється зміст уживаних термінів.
Викладається хід дослідження.

ЗАУВАГИ:

 • Зміст дослідження має відповідати меті. (Остерігайтесь заявити у вступі "багато хорошого і різного", а в основній частині – "як вивезе".
 • Аналіз проблеми не повинен підмінятися викладом біографії письменника.
 • Усі посилання повинні мати вказівку на авторів та джерела (як і в "серйозній" науковій роботі).
 • Самостійність повинна бути головним принципом роботи: наївно думати, що члени журі та експерти, які здебільшого є науковцями зі стажем і мають значний досвід роботи з розвідками юних науковців, не знають головних джерел списування і не виявлять їх. Хиба реферативності часто виявляється, коли в роботі відсутні новизна та авторський внесок, натомість вони заміняються "наскубаними" з різних, хай навіть авторитетних джерел цитатами.
 • Логічність викладу, плавність переходу від одного питання до іншого.
 • Доречність цитування. Робота МАН – не реферат, а розвідка. Тому максимальна кількість цитат – 1-2 на сторінку. Їх обсяг не повинен перевищувати 1/3 обсягу сторінки (це по максимуму!).

ВИСНОВКИ (не озаглавлюються і не нумеруються!).
Висновки повинні містити:
Короткий виклад найважливіших результатів роботи.
Їх важливість для науки.
Перспективи застосування у практиці.
Рекомендації щодо подальших досліджень.

Висновки й завдання зі вступу повинні узгоджуватися!

ЛІТЕРАТУРА (Якщо використовувалися архівні джерела, матеріали з Інтернету, – СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. Не нумерується.).

Тексти художніх творів.
Перелік наукових праць (як тих, на які є посилання, так і тих, що просто використовувалися) в алфавітному порядку прізвищ авторів.

Газетні публікації можна використовувати лише в крайньому разі!

ДОДАТКИ (кожен з нової сторінки. "Нумеруються" буквами: Додаток А. Мають назву!)

Типові недоліки:

 • Неповнота розкриття теми (тема занадто широка – "Тема боротьби народу у Вітчизняній війні на сторінках української прози" – й учень фізично не в силі розкрити її).
 • Відхилення від теми дослідження.
 • Описовість ("Пейзаж в українській поезії" – перераховуються автори, твори, наводяться цитати і все).
 • Нечіткість мети, завдань дослідження.
 • Робота не самостійна.
 • Відсутність власних висновків.
 • Відсутність посилань.
 • Недотримання наукового стилю викладу.
 • Стилістика.
 • Грамотність.
 • Специфічною "стратегічною" хибою роботи є "місцевість" теми роботи (типу "Іван * - видатний поет ***-щини"). Як правило, такі роботи вдало проходять районний тур (за рахунок почуття патріотизму журі), натомість на вищих турах вони часто отримують низький бал, особливо коли сам поет невідомий не з суб’єктивних причин. З іншого боку, якщо мета роботи – вдалий дебют молодого науковця, то така тема є навіть виграшною.

нагору

 1. Вимоги до оформлення наукової роботи.

Оформляється як курсова (дипломна) у вузах.

 

Обсяг – 30 друкованих сторінок.
Не рахуються (але нумеруються) титульна сторінка, список літератури, додатки, таблиці (якщо займають площу сторінки).

Кожен пункт плану починається з нової сторінки.

Аркуші формату А-4, текстовий редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 14 розмір, полуторний інтервал. Вирівнювання по ширині.

Абзацні відступи: 3 – 5 інтервалів (або стандартний комп’ютерний).

Поля:

 • верхнє – 20 мм;
 • ліве й нижнє не менше 20 мм (ліве можна 28, а нижнє – 20 мм);
 • праве – 10 мм.

На одній сторінці – 40±2 рядки.

Заголовки

 1. відокремлюються від тексту зверху і знизу 3 інтервалами;
 2. заголовки структурних частин (ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ЛІТЕРАТУРА, ВИСНОВКИ) друкуються великими літерами симетрично до тексту;
 3. заголовки підрозділів друкують малими (крім першої) літерами з абзацу.

 Крапку в кінці заголовка не ставлять!.

Нумерація:
Арабськими цифрами у правому верхньому куті без знака №.
Першою сторінкою є титульна, яка не нумерується.

Якщо в роботі є таблиці, кожна з них повинна мати свою назву. Слово "Таблиця" друкується з великої літери справа. Якщо у розділі одна таблиця, вона не нумерується, якщо ж їх кілька, то пишеться "Таблиця 1.1", "Таблиця 1.2", де перша цифра вказує на номер розділу, а друга – таблиці.

Назва таблиці друкується посередині рядка малими буквами (перша – велика).

Оформлення цитат:
Після лапок або без цитатних посилань у квадратних дужках [2, 25].
Перша цифра – порядковий номер джерела у списку літератури, друга – сторінки.

 

Рекомендуємо також звернутися до розширеного посібника з написання робіт МАН, що видано у "Віснику Київського обласного територіального відділення Малої академії наук України". – Біла Церква, 2001 і 2003 рр.

Також радимо звернутися до статті "Захист роботи МАН".

нагору

Обговорення (7)
monach 04 Вересня 2006, 20:38
Цією публікацією Трайдент заслужив право отримати першу з призових кружок "від Острову" або килимкок для комп. пацюка з нашою символікою на вибір. Особисто від себе гарантую їїйого отримання, як тільки останні будуть готові.

ЗІ: і така участь чекатиме кожного автора цікавих і цінних статей smiley
trident 05 Вересня 2006, 14:42
МАН - це святе... Ще зі школи основне враження - купа розумних, але не яйцеголових людей, з якими можна вельми цікаво провести час за мудрою бесідою не обов'язково на навчальну тему smiley. Ну, і святе відчуття перемоги...
Верблуд 25 Січня 2007, 20:19
Ну что ж, поздравляю от имени нашего зоопаркаsmiley Большому кораблю - большая торпеда, как говоритсяsmiley
alla_ryabuha 28 Лютого 2007, 14:14
Дуже дякую за корисну інформацію! Мій учень став переможцем ІІ (обласного туру ) з економіки, готуємось на Київ!!
trident 28 Лютого 2007, 15:28
Дайош Всеукр! Будете в Києві - заходьте smiley
alla_ryabuha 01 Березня 2007, 17:51
Дякую за запрошення! Дуже приємно, що ви нас підтримуєте. Це наші перші кроки. Я вважаю, що досвід , який отримала дитина при написанні роботи знадобиться їй в житті. А в гості обов'язково зайдемо! smiley
Вільха 30 Березня 2009, 22:03
Перший крок важкий. ... Маємо кабінет укр.етнографії. Чи не підкажете, яку роботу можна виконувати на основі кабінету українському філологу" (мене цікавить секція, хоч приблизна тема) Буду дуже вдячна!
Видалити Відміна
Забанити Відміна